Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 2 (1459) z dn. 4.01.2018  »  Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących

A A A
Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018, strona 6
dział: VAT i akcyza
Autor: Aleksandra Węgielska

Artykuł z cyklu
"Nowe prawo 2018"
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących - Nowe prawo 2018 - VAT i akcyza

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących

Od początku 2018 r. zakres zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących został wyznaczony nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnienia w nim określone będą obowiązywać do końca tego roku. Generalnie zakres zwolnień nie został zmieniony. Minister poszerzył nieco katalog usług, które nie są objęte zwolnieniem z kas.

Zwolnienia z uwagi na poziom obrotów

§ 3 rozporządzenia zamieszczono katalog zwolnień podmiotowych i podmiotowo-przedmiotowych z obowiązku ewidencjonowania. Utrzymano na dotychczasowym poziomie kryterium wysokości obrotu, tj. 20.000 zł dla podmiotów kontynuujących, jak i dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Przy czym dla tych ostatnich kwota ta liczona jest w proporcji do okresu wykonywania czynności dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym.

Zwolnienia przedmiotowe

Tak jak było do końca 2017 r., w § 2 rozporządzenia, wskazano zwolnienie dla czynności wymienionych w załączniku do tego aktu. W porównaniu do 2017 r. katalog tych czynności nie uległ zasadniczo zmianom. Wśród czynności wymienionych w załączniku nie znalazły się jednak usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i SKOK, które w ubiegłym roku korzystały ze zwolnienia przedmiotowego w związku z poz. 25 załącznika do rozporządzenia.

Wyłączenia ze zwolnień

Również w bieżącym roku w § 4 rozporządzenia zawarto katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia określone w § 2 i § 3. Wykonywanie tych czynności rodzi konieczność ich ewidencjonowania w kasie. W dalszym ciągu utrzymano zasady wyłączenia ze zwolnienia od ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących czynności wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a)-o) oraz pkt 2 lit. a)-j) rozporządzenia (np. sprzedaż sprzętu radiowego czy świadczenie usług naprawy pojazdów).

Ponadto rozszerzono ten katalog poprzez objęcie obowiązkiem ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących, bez względu na poziom osiąganych obrotów:

a) usług kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

b) usług związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

c) usług w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Moment utraty zwolnienia

§ 5 rozporządzenia zawarto uregulowania określające moment utraty zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Generalnie utrzymano zasadę, że utrata prawa do zwolnienia następuje po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wystąpiło zdarzenie uniemożliwiające korzystanie ze zwolnienia. Zachowano także obowiązujące do końca 2017 r. uregulowania dotyczące utraty prawa do zwolnienia dla podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego i podmiotowo-przedmiotowego.

Przepisy przejściowe

Przepisy § 8 rozporządzenia zawierają regulacje przejściowe w zakresie stosowania przez podatników zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu podatnicy, którzy przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2018 r., w celu rozpoczęcia ewidencjonowania na kasie rejestrującej stosują terminy określone w rozporządzeniu obowiązującym do końca 2017 r.

Natomiast w przypadku podatników, którzy nie przestali spełniać warunków do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przed 1 stycznia 2018 r. oraz nie zostali zwolnieni z obowiązku ewidencjonowania na podstawie § 2 i § 3, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania traci moc z dniem 1 kwietnia 2018 r.

W związku z wyłączeniem w § 4 stosowania jakichkolwiek zwolnień dla czynności, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. k)-m) (np. usług kulturalnych, rozrywkowych) oraz uznaniem zasadności wprowadzenia okresu dostosowawczego na zainstalowanie kasy rejestrującej, przewidziano zwolnienia o charakterze czasowym (do dnia 31 marca 2018 r.) dla podatników kontynuujących lub rozpoczynających wykonywanie tych czynności po dniu 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. Okres dostosowawczy obejmuje także podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2018 r. zaprzestali świadczenia tych usług, a następnie, po wejściu w życie nowego rozporządzenia, rozpoczną ich świadczenie do dnia 31 marca 2018 r. Zgodnie zatem z § 9 ust. 1 rozporządzenia w przypadku podatników korzystających ze zwolnienia z tytułu obrotu (§ 3 ust. 1 pkt 1), którzy po dniu 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. kontynuują lub rozpoczynają wykonywanie omawianych usług, ich świadczenie jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w kasie do dnia 31 marca 2018 r. Zasada ta ma zastosowanie również do podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2018 r. zaprzestali świadczenia tych usług, a następnie po wejściu w życie nowego rozporządzenia rozpoczną ich świadczenie do dnia 31 marca 2018 r. Generalnie zwolnienie to traci moc z dniem 1 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z regulacją § 9 ust. 4 w przypadku podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2017 r. do dnia 31 marca 2018 r. świadczenie omawianych usług, którzy przed wykonaniem takiej usługi nie dokonali sprzedaży na rzecz osób prywatnych, świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 marca 2018 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20.12.2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454)

Najpopularniejsze w dziale „VAT i akcyza”

8% stawka VAT przy usługach budowlanych

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018

Zakupy zwolnione w ewidencji VAT

Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018

Faktura wystawiona przez podatnika wykreślonego z VAT

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Ewidencjonowanie faktur, od których podatnik nie odlicza VAT

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Obowiązek podatkowy w VAT przy sprzedaży towaru

Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018

Moment rejestracji podatnika do celów VAT

Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018

Rozliczanie transakcji trójstronnych

Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018

Dokumentowanie sprzedaży przez podatnika zwolnionego z VAT

Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018

Okres rozliczenia faktury in plus

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018

Dokumentowanie sprzedaży przez podatnika zwolnionego z VAT

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Błędne opodatkowanie transakcji objętej odwrotnym obciążeniem

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Odliczenie VAT na podstawie biletu

Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018

Sprzedaż używanego samochodu w systemie VAT marża

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Warunki zwrotu VAT w terminie 25 dni

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Zakup energii elektrycznej do gospodarstwa rolnego oraz domowego a odliczenie VAT

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018

Odliczenie VAT z faktury za usługę hotelową

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Szkolenia opłacane ze środków publicznych a zwolnienie z VAT

Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018

Błąd w stawce VAT na fakturze - skutki u kupującego

Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018

Odliczenie VAT przy zakupie usługi organizacji imprezy integracyjnej

Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018

VAT przy zamianie gruntów

Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018

VAT przy sprzedaży gruntu na rzecz najemcy, który wybudował na nim budynek

Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018

Faktura pro forma nie stanowi podstawy do odliczenia VAT

Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60