Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Dodatek do Gazety Podatkowej nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019  »  Zmiany w sporządzaniu i rozliczaniu faktur VAT RR

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019, strona 6
dział: VAT i akcyza
Autor: Aleksandra Węgielska

Artykuł z cyklu
"Nowe prawo 2019"
Zmiany w sporządzaniu i rozliczaniu faktur VAT RR - Nowe prawo 2019 - VAT i akcyza

Zmiany w sporządzaniu i rozliczaniu faktur VAT RR

Od 1 września br. weszły w życie istotne zmiany w zakresie wystawiania faktur VAT RR, jak i rozliczania VAT z nich wynikającego. Nowością jest to, że faktura VAT RR może być, za zgodą rolnika ryczałtowego, wystawiana, podpisywana i przesyłana w formie elektronicznej.

Dokumentowanie zakupów od rolnika ryczałtowego

Rolnik, który dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze, może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT jako tzw. "rolnik ryczałtowy". W sytuacji gdy rolnik ten dokonuje sprzedaży własnych produktów rolnych lub usług w zakresie rolnictwa (leśnictwa lub rybactwa) na rzecz podatnika VAT czynnego, to transakcja ta dokumentowana jest przez nabywcę fakturą VAT RR. Faktura ta wystawiana jest przez nabywcę w dwóch egzemplarzach. Oryginał jest przekazywany dostawcy.

Dane, jakie powinna zawierać faktura, zawarto w art. 116 ust. 2 ustawy o VAT. Obecnie faktura VAT RR nie musi zawierać numeru dowodu osobistego dostawcy będącego osobą fizyczną lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, daty wydania tego dokumentu i nazwy organu, który wydał dokument. Likwidacja tego obowiązku nie wpływa na weryfikację tożsamości rolnika ryczałtowego, gdyż zgodnie z art. 116 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT faktura VAT RR musi nadal zawierać NIP lub PESEL obu stron transakcji. Oczywiście wystawca faktury VAT RR dalej może podawać te dane, ale nie jest to już element obowiązkowy faktury.

Ustawodawca w ustawie wprowadzającej omawiane zmiany nie zawarł w tym zakresie przepisów przejściowych, dlatego należy uznać, że nowe przepisy dotyczą faktur wystawionych od 1 września br., niezależnie od tego, kiedy miała miejsce dostawa.

Podkreślić należy, że faktura VAT RR musi nadal zawierać oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT". Jak wynika z art. 116 ust. 4 ustawy o VAT, w przypadku umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze oświadczenie to może być złożone tylko raz w okresie obowiązywania umowy. Sporządza się je jako osobny dokument. Od 1 września 2019 r. powinien on zawierać elementy, o których mowa w art. 116 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz datę zawarcia i określenie przedmiotu umowy, datę sporządzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis składającego oświadczenie. Dokument ten sporządza się w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał jest przekazywany nabywcy.

Ponadto jak wskazano w art. 116 ust. 3a ustawy o VAT, od 1 września br. faktura VAT RR może być, za zgodą rolnika, wystawiana, podpisywana i przesyłana w formie elektronicznej. W tym przypadku zamiast czytelnymi podpisami lub podpisami osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury VAT RR w formie elektronicznej, faktura powinna być opatrzona odpowiednio przez dostawcę i nabywcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przez przekazanie dostawcy oryginału faktury VAT RR rozumie się jej przesłanie w formie elektronicznej. Także oświadczenie rolnika, o którym była mowa wcześniej, może być wystawione, podpisane i przesłane w formie elektronicznej (dodany ust. 4a w art. 116 ustawy o VAT).

Rolnik ryczałtowy jest obowiązany przechowywać oryginały faktur VAT RR oraz kopie oświadczeń przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę. Obowiązek ten obejmuje również faktury VAT RR i oświadczenia wystawione w formie elektronicznej.


Przykładowy wzór faktury VAT RR dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Podatek VAT.

Rozliczanie zryczałtowanego zwrotu podatku

Faktura VAT RR stanowi dla nabywcy podstawę do odliczenia podatku w niej wykazanego. Od 1 września 2019 r. zmieniły się warunki tego odliczenia. Zryczałtowany zwrot podatku zwiększy u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym dokonano zapłaty, pod warunkiem że:

1) nabycie produktów rolnych będzie związane z dostawą opodatkowaną,

2) zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, nastąpi na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem,

3) w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności za produkty rolne zostaną podane: numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów rolnych, albo na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podane będą dane identyfikacyjne dokumentu stwierdzającego dokonanie zapłaty.

Ze starego brzmienia art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT wynikało, że jako warunek odliczenia przez nabywcę produktów rolnych lub usług rolniczych (podatnika VAT) zryczałtowanej kwoty zwrotu, wymieniało się zapłacenie rolnikowi ryczałtowemu należności za nabywane towary (usługi rolnicze) w ciągu 14 dni na jego rachunek bankowy - chyba że z zawartej pomiędzy podmiotami umowy wynikał dłuższy termin płatności. Odmowa prawa do tego odliczenia przy przekroczeniu terminu płatności była wielokrotnie kwestionowana przez sądy administracyjne.

W związku z tym od 1 września 2019 r. termin płatności należności przez nabywcę produktów rolnych nie ma znaczenia dla prawa do zwiększenia przez niego podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku. Zwrot ryczałtowy zwiększy u nabywcy podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym nastąpi zapłata należności za produkty rolne, obejmująca również kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku, niezależnie od tego, w jakim terminie ta zapłata nastąpi. Zapłaty można również dokonać na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której rolnik jest członkiem.

Ponadto na podstawie art. 116 ust. 7 ustawy o VAT, od 1 września 2019 r., za datę dokonania zapłaty uważa się datę wydania dyspozycji przekazania środków finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, jeżeli dyspozycja ta została zrealizowana.

Zapłata na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej musi być również dokonana, gdy kwota ta stanowi różnicę między kwotą należności za dostarczone produkty rolne a kwotą należności za towary i usługi dostarczone rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę tych produktów rolnych (art. 116 ust. 8 ustawy o VAT).

Przez należności za towary i usługi dostarczane rolnikowi ryczałtowemu, o których mowa powyżej, rozumie się również potrącenia z tytułu spłat rat pożyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczałtowemu dostarczającemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywającego te produkty, pod warunkiem że:

 • zaliczka została przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego lub - od 1 września 2019 r. - na jego rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, a na fakturze potwierdzającej zakup produktów rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzającego dokonanie tej wpłaty,
   
 • raty i pożyczki wynikają z umów zawartych w formie pisemnej (art. 116 ust. 9 ustawy o VAT).

Ustawodawca za należności, o których mowa w art. 116 ust. 8 ustawy o VAT, uznał ponadto potrącenia wynikające z innych ustaw, rozporządzeń Rady UE lub tytułów wykonawczych (egzekucyjnych). Wynika tak z art. 116 ust. 9a ustawy o VAT.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Ustawa z dnia 4.07.2019 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1520)

Najpopularniejsze w dziale „VAT i akcyza”

Od 1 listopada 2019 r. zmiany w stosowaniu split payment

Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019

Weryfikacja kontrahenta na potrzeby VAT

Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019

Ulga na zakup kas on-line

Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019

Konsekwencje oznaczenia faktury wyrazami "mechanizm podzielonej płatności"

Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019

Rozporządzenie w sprawie kas mających postać oprogramowania

Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019

Sprzedaż środka trwałego a kasa rejestrująca

Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019

Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu

Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019

Refakturowanie usług budowlanych a odwrotne obciążenie

Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019

Sprzedaż kosmetyków w salonie a zwolnienie z VAT

Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019

Warsztat samochodowy a utrata prawa do zwolnienia

Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019

Możliwość przechowywania dokumentów dla celów VAT w formie elektronicznej

Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019

Działalność gospodarcza i najem prywatny w deklaracji VAT

Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019

Rozliczenie w VAT usługi budowlanej na nieruchomości w UE

Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019

VAT przy wynajmie lokalu dla zagranicznego kontrahenta

Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019

Korygowanie danych na fakturze

Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019

Anulowanie faktury

Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019

Obowiązek podatkowy w WDT

Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019

Dane na fakturze dotyczącej osoby fizycznej

Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019

Termin odliczenia ulgi na zakup kasy

Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019

Eksport pośredni w przypadku transakcji łańcuchowej

Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019

Usługi na nieruchomości w UE a kasa rejestrująca

Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019

Zakup towarów i usług na potrzeby zagranicznego oddziału firmy

Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019

Sprzedaż towarów wspólnikowi spółki jawnej

Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019

Brak możliwości wymiany pamięci kasy z papierowym zapisem kopii

Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019

Usługi franczyzowe świadczone dla unijnych podatników

Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.