Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Dodatek do Gazety Podatkowej nr 1 (1563) z dnia 03.01.2019  »  Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych do KRS

Dodatki do
bieżącego numeru

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019, strona 14
dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych do KRS

W styczniu 2019 r. zmodyfikowane będą przepisy regulujące zasady przekazywania dokumentów finansowych do KRS. Ustawodawca potwierdzi możliwość złożenia elektronicznych kopii dokumentów, które mogą być sporządzone w postaci papierowej. Chodzi tu o uchwały dotyczące zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz podziału zysku lub pokrycia straty, a także dokumentów finansowych sporządzonych przed dniem 1 października 2018 r. Ustawodawca rozszerzy także krąg osób uprawnionych do podpisania zgłoszenia dotyczącego przekazania dokumentów finansowych do KRS, m.in. o prokurentów. Przy tym cały czas obowiązywać jeszcze będzie zasada, że osoby te muszą samodzielnie podpisać zgłoszenie dotyczące obowiązków sprawozdawczych. Do tej czynności nie mogą ustanowić pełnomocnika procesowego. Możliwość taka pojawi się w przepisach z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Zasady składania sprawozdań do KRS

Od 1 października 2018 r. m.in. sprawozdanie finansowe musi być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone e-podpisem. Elektronizacją objęte zostały także skonsolidowane sprawozdania finansowe, sprawozdania z działalności przedsiębiorców z KRS, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności i skonsolidowane sprawozdania z płatności, a także sprawozdanie z badania sporządzane przez biegłego rewidenta dla podmiotu z rejestru przedsiębiorców KRS.

Przy tym już od 15 marca 2018 r. złożenie dokumentów finansowych do KRS przez podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS następuje wyłącznie drogą elektroniczną w trybie bezpłatnego zgłoszenia, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministra Sprawiedliwości. Wyjątkowo, w razie negatywnej weryfikacji zgłoszenia (np. braku numeru PESEL osoby, która jest uprawniona do podpisania zgłoszenia), realizacja obowiązków sprawozdawczych następuje w trybie wniosku wyłącznie drogą elektroniczną przez portal S24 (art. 19e ust. 7 ustawy o KRS). Ta funkcjonalność S24 dostępna jest dla wszystkich podmiotów z KRS. Wniosek ten na zasadach ogólnych jest rozpoznawany przez sąd rejestrowy. W tym przypadku są pobierane opłaty (łącznie 140 zł).

Okres przejściowy

W okresie przejściowym, tj. od 15 marca do 30 września 2018 r. przepisy przewidywały możliwość złożenia do KRS dokumentów sprawozdawczych w formie skanów dokumentów sporządzonych źródłowo w postaci papierowej. Brak jest regulacji, które stanowiłyby podstawę do przekazania kopii takich dokumentów od 1 października 2018 r. Możliwość złożenia elektronicznych kopii przewiduje w wąskim zakresie art. 19e ust. 3 ustawy o KRS. Wymienia on jedynie dokumenty, o których mowa w art. 69 ust. 1c i 1d oraz ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.).

Poza tym wątpliwości dotyczą postaci uchwały (postanowienia) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz o podziale zysku lub pokryciu straty. W ich przypadku nie został wprowadzony ustawowy wymóg sporządzenia ich w formie elektronicznej, ale nie jest pewne, czy uchwały te muszą być na potrzeby przekazania do KRS sporządzone w postaci elektronicznej.

Stanowisko MS

Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie z dnia 18 września 2018 r. (stanowiącym odpowiedź na pytania naszego Wydawnictwa) informowało, że trwają prace legislacyjne nad wprowadzeniem przepisów, które mają zapewnić po pierwsze również po 1 października 2018 r. możliwość dołączenia do zgłoszenia skanu sprawozdania sporządzonego przed 1 października 2018 r. w postaci papierowej, a po drugie możliwość dołączenia do zgłoszenia elektronicznych kopii (skanów) uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty. Stanie się tak na mocy zmian ujętych w ustawie z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 grudnia 2020 r. z pewnymi wyjątkami, m.in. regulacje zmieniające zasady dokonywania zgłoszeń dokumentów finansowych do KRS wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy. Ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Według informacji zamieszczonej na stronie RCL najpóźniejszy dzień ogłoszenia to 11 stycznia 2019 r. (stan na dzień oddania Gazety do druku). Nowe brzmienie otrzyma art. 19e ust. 3 ustawy o KRS. Zgodnie z nim do zgłoszenia można dołączyć kopie:

 • uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty,
   
 • dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1c, 1d i 4 ustawy o rachunkowości, a także
   
 • sporządzonych do dnia 30 września 2018 r. innych dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1, 1b, 1f, 1g i 3 ustawy o rachunkowości.

Kopie te muszą być podpisane zgodnie z art. 19e ust. 2 ustawy o KRS (patrz ramka).

Kopie wskazanych dokumentów można będzie dołączyć także do wniosku dotyczącego przekazania dokumentów finansowych składanego w trybie wniosku, tj. zgodnie z art. 19e ust. 7 ustawy o KRS (art. 19e ust. 7a ustawy o KRS). Nowe zasady będą miały zastosowanie także do postępowań przed sądem rejestrowym wszczętych po dniu 30 września 2018 r. na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 19e ust. 7 ustawy o KRS i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmian przepisów (art. 33 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r.).

Więcej uprawnionych do sygnowania zgłoszenia

Zgłoszenie dotyczące dokumentów finansowych musi być opatrzone kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem zaufanym przez co najmniej jedną osobę fizyczną, która może złożyć swój podpis. Ustawodawca na mocy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. rozszerzy krąg osób, które mogą podpisać to zgłoszenie (patrz ramka). Odróżnić należy przy tym podpisywanie dokumentów finansowych przed przekazaniem do KRS od podpisania samego zgłoszenia w ramach korzystania z systemu obsługującego bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych.


Nie zmieni się krąg osób uprawnionych do podpisania dokumentów finansowych.

SP ZOZ wyłączone do końca czerwca 2019 r.

Wszystkie podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców mają obowiązek przekazać dokumenty finansowe w trybie zgłoszenia (ewentualnie wniosku). Podmioty niewpisane do rejestru przedsiębiorców, oprócz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ), nie podlegają obowiązkowi składania do sądu rejestrowego sprawozdań finansowych. SP ZOZ chociaż nie jest wpisywany do rejestru przedsiębiorców, gdy podejmie działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi sporządzania i składania do sądu rejestrowego sprawozdań finansowych. Przy tym do SP ZOZ odnosiła się regulacja, która do dnia 30 września 2018 r. wyłączała wobec nich stosowanie nowych zasad składania dokumentów finansowych do KRS. Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych wydłuży ten termin dla SP ZOZ do 30 czerwca 2019 r.

Sprawozdanie z KRS trafi do administracji skarbowej

Od 1 października 2018 r. art. 20 ust. 1g ustawy o KRS przewiduje, że po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych sprawozdania finansowego lub sprawozdania z badania będą one przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o KRS dla każdego podmiotu obowiązanego do składania dokumentów finansowych do Rejestru prowadzi się w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych. Przy tym art. 38 ust. 1 ustawy nowelizującej (Dz. U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.) stanowi, że repozytorium dokumentów finansowych dla podmiotu tworzy się z chwilą pierwszego złożenia dokumentów na podstawie art. 19e ust. 1 ustawy o KRS, tj. w trybie zgłoszenia. Regulacja ta milczy o sytuacji, gdy dokumenty finansowe zostaną przekazane do KRS w trybie wniosku (tj. zgodnie z art. 19e ust. 7 ustawy o KRS). Jednakże Ministerstwo Sprawiedliwości w piśmie z dnia 18 września 2018 r. (stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa) wyjaśniło, że niezależnie od formy wywiązania się z obowiązku sprawozdawczego czy to poprzez zgłoszenie do RDF, czy za pośrednictwem wniosku skierowanego do sądu przez portal S24, każdy podmiot zobowiązany będzie miał dostęp do RDF. Skorzystanie z "elektronicznej drogi wnioskowej" także spowoduje umieszczenie dokumentów finansowych w RDF i w konsekwencji przekazanie (po 1 października 2018 r.) do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych na podstawie art. 20 ust. 1g ustawy o KRS.

Osoba uprawniona do podpisania zgłoszenia dotyczącego przekazania dokumentów finansowych do KRS i rodzaje podpisów, jakimi można się posłużyć

Od 15 marca 2018 r. do dnia wejścia w życie zmian*

E-zgłoszenie dotyczące złożenia dokumentów finansowych do KRS musi być opatrzone kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem zaufanym przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, wpisaną jako:

- członek organu uprawnionego do reprezentowania, 
- wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, 
- syndyk albo likwidator.

Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, zgłoszenie opatruje kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem zaufanym co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w KRS, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem (art. 19e ust. 2 ustawy o KRS).**


Od określonego dnia w pierwszej połowie stycznia 2019 r.*

E-zgłoszenie dotyczące złożenia dokumentów finansowych do KRS będzie musiało być opatrzone kwalifikowanym e-podpisem albo podpisem zaufanym przez co najmniej jedną osobę fizyczną, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisaną jako uprawniona samodzielnie lub łącznie z innymi osobami do reprezentowania podmiotu, prokurent, syndyk, zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo likwidator (art. 19e ust. 2 ustawy o KRS).**

Osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wpisywane są w dziale 2 rejestru przedsiębiorców KRS. Osoby tam wpisane (o ile dalej są wspólnikami lub wchodzą w skład organu) mogą złożyć omawiane zgłoszenie. Po zmianach uprawniony do podpisania zgłoszenia będzie prokurent czy zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym.


Od 4 marca 2019 r.

W postępowaniu przed KRS, zarówno tradycyjnym i S24, a także przy przekazywaniu dokumentów finansowych do KRS przepisy przewidywać będą możliwość posługiwania się nowym podpisem elektronicznym, tj. podpisem osobistym. Podpis ten jest powiązany z warstwą elektroniczną nowych dowodów osobistych. Zmiany w tym zakresie przewiduje ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.


Od 1 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenia dokumentów finansowych do KRS będą mogli dokonać adwokaci, radcowie prawni czy prawnicy zagraniczni spełniający określone warunki. Ich numer PESEL będzie musiał być ujawniony w systemie teleinformatycznym, o którym mowa odpowiednio w ustawie Prawo o adwokaturze i ustawie o radcach prawnych, za pośrednictwem którego Naczelna Rada Adwokacka i Krajowa Rada Radców Prawnych będzie udostępniała dane prawników sądom i Ministrowi Sprawiedliwości. Poza tym adwokat, radca prawny czy prawnik zagraniczny będzie musiał być umocowany przez podmiot z KRS do dokonania zgłoszenia. W takim przypadku adwokat, radca prawny lub prawnik zagraniczny będzie powoływał się na udzielone mu pełnomocnictwo oraz podpisywał zgłoszenie (elektroniczne kopie dokumentów) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zmiany w tym zakresie przewiduje ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

* Zmiany w podpisaniu zgłoszeń wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. (patrz uwagi w tekście).
** Zasady te we wskazanych ramach czasowych mają zastosowanie także do składania oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego (art. 19e ust. 8 ustawy o KRS). Składają je spółki jawne osób fizycznych i partnerskie, o ile zgodnie z przepisami nie mają obowiązku prowadzenia pełnej księgowości i nie czynią tego dobrowolnie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Przewodnik Gazety Podatkowej”

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018

Obowiązek przekazania do ZUS informacji ZUS IWA za 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019

Zasady składania wniosków do KRS w 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018

Księgowanie na przełomie roku kosztów mediów

Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019

Które podatki (nie) przedawnią się z końcem 2018 r.?

Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018

Prowadzenie e-akt osobowych

Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019

Minimalna stawka godzinowa na zleceniu w 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019

Korzyści z rozliczania VAT w systemie podzielonej płatności

Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019

Egzekwowanie przez komornika należności od emeryta lub rencisty za pośrednictwem ZUS

Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018

Dane i informacje (nie)zawarte w e-zwolnieniu

Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018

Sposoby uniknięcia sankcji w VAT

Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018

Gdy płatnik składek traci uprawnienia do wypłaty zasiłków

Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019

Rozliczenia między współwłaścicielami i współposiadaczami

Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018

Skarga na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych do Prezesa UODO

Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018

Skazani w liczbie ubezpieczonych podawanej w ZUS IWA

Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.