Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 102 (1456) z dn. 21.12.2017  »  Zmiany w podatku dochodowym na 2018 r.

A A A
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017, strona 14
dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Agata Cieśla

Artykuł z cyklu
"Nowe prawo 2018"
Zmiany w podatku dochodowym na 2018 r. - Nowe prawo 2018 - Przewodnik Gazety Podatkowej

Zmiany w podatku dochodowym na 2018 r.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o pdof, ustawy o pdop oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175), której większość przepisów zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r., wprowadza wiele zmian we wszystkich trzech ustawach o podatku dochodowym. Zawiera ona przede wszystkim rozwiązania mające na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, głównie małym i średnim przedsiębiorcom, jak również szereg unormowań istotnych z punktu widzenia osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ponadto z założenia ma służyć uszczelnieniu systemu podatkowego. Przyjrzyjmy się zatem najważniejszym z nich.

Kwota zmniejszająca podatek

W pdof zróżnicowana wysokość kwoty zmniejszającej podatek, obowiązująca w stosunku do rocznego obliczenia podatku, po raz pierwszy znajdzie zastosowanie w rozliczeniach rocznych za 2017 r. Dzięki temu nowemu mechanizmowi gdy roczna podstawa obliczenia podatku nie przekroczy w 2017 r. 6.600 zł kwota ta wynosi 1.188 zł i dzięki niej należny podatek wynosi 0 zł. W stosunku do lat ubiegłych niższy podatek za 2017 r. zapłacą również osoby, których podstawa ta jest wyższa od 6.600 zł, lecz nie przekracza 11.000 zł. Tu kwota zmniejszająca podatek maleje wraz ze wzrostem podstawy obliczenia podatku i wynosi od 1.188 zł do 556,02 zł. Z kolei podatnicy, których podstawa obliczenia podatku przekracza 11.000 zł oraz nie przekracza 85.528 zł zastosują w rocznym PIT kwotę zmniejszającą podatek w dotychczasowej wysokości (556,02 zł). Natomiast przy dochodach przewyższających 85.528 zł kwota zmniejszająca podatek maleje od 556,02 zł aż do zera przy podstawie obliczenia podatku wynoszącej 127.000 zł i wyższej.

Wskazaną na wstępie nowelizacją ustaw o podatku dochodowym ustawodawca podwyższył kwotę zmniejszającej podatek na 2018 r. (patrz tabela nr 1). W wyniku tego podwyższenia dla osób o najniższych dochodach rocznych określonych w wysokości do 8.000 zł w 2018 r. kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1.440 zł i w efekcie w ogóle nie zapłacą one podatku. Z kolei dla podatników, których roczne dochody mieszczą się w przedziale powyżej 8.000 zł do 13.000 zł, kwota zmniejszająca podatek określona została pomiędzy 1.440 zł a 556,02 zł. Natomiast dla podatników o rocznych dochodach wyższych niż 13.000 zł, ale nieprzekraczających 85.528 zł, będzie ona nadal wynosić 556,02 zł. Nie zmieni się również w stosunku do obowiązującego w 2017 r. sposób ustalania w rozliczeniu rocznym kwoty zmniejszającej podatek dla osób o dochodach wyższych. Według tegorocznych zasad w 2018 r. będzie także stosowana kwota zmniejszająca podatek przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku.

Zmiany w zwolnieniach przedmiotowych

W 2018 r. zwiększy się limit wielu zwolnień przedmiotowych w ustawie o pdof.

Do końca 2017 r. do wysokości 2.280 zł w skali roku zwolnione z podatku dochodowego są zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, bez względu na źródło ich finansowania. Według nowelizacji począwszy od 2018 r., w sytuacji gdy będą one wypłacane z funduszu socjalnego, ZFŚS, funduszy związków zawodowych lub zgodnie z przepisami wydanymi przez właściwego ministra, będą korzystać ze zwolnienia od podatku niezależnie od ich wysokości. Natomiast gdy będą one finansowane z innych źródeł, wówczas będą objęte zwolnieniem do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6.000 zł.

W obowiązującym stanie prawnym świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów od byłego pracodawcy lub od związków zawodowych korzystają ze zwolnienia od podatku do kwoty nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł. Od nowego roku limit tego zwolnienia będzie wynosił 3.000 zł. Do tej samej kwoty został również podwyższony limit zwolnienia od podatku dla świadczeń otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodziny zmarłego pracownika, emeryta lub rencisty.


Wskaźniki przydatne w rozliczeniach podatku dochodowego dostępne są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.


Z kolei dla pracowniczych świadczeń otrzymanych z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, które obecnie korzystają ze zwolnienia od podatku do wysokości 380 zł rocznie, od 2018 roku limit zwolnienia został podwyższony do kwoty 1.000 zł w skali roku. Natomiast dla otrzymywanych przez pracowników dopłat do opieki nad dziećmi przedszkolnymi oraz uczęszczającymi do żłobków lub objętych opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, które dotychczas korzystały ze zwolnienia od podatku w wysokości miesięcznej wynoszącej odpowiednio 200 zł i 400 zł, nowelizacja przewiduje ujednolicenie i podniesienie limitu zwolnienia do 1.000 zł miesięcznie na każde dziecko bez względu na rodzaj placówki, do której ono uczęszcza. Zwiększy się również limit zwolnienia w odniesieniu do dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 pochodzącego z innych źródeł niż fundusz socjalny i ZFŚS z dotychczasowych 760 zł do 2.000 zł w skali roku. Podwyższony został także na 2018 r. limit zwolnienia dla jednorazowej wartości wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych przez środki masowego przekazu z dotychczasowej kwoty 760 zł do 2.000 zł.

Nowelizacja rozszerza również katalog zwolnień przedmiotowych o zwolnienie dla świadczeń uzyskanych z tytułu uczestnictwa w szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. To zwolnienie ma jednak zastosowanie do świadczeń uzyskanych z tego tytułu już od dnia 1 stycznia 2017 r. Kolejne dodane do ustawy o pdof zwolnienie przedmiotowe dotyczy umorzenia należności pieniężnych związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego. Beneficjentami tego zwolnienia są osoby wynajmujące mieszkania komunalne i socjalne.

Najem prywatny

• stawki ryczałtu

W wyniku nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym począwszy od 1 stycznia 2018 r. przychody z tzw. prywatnego najmu będą opodatkowane nie jedną 8,5% stawką ryczałtu, ale dwoma stawkami w wysokości 8,5% i 12,5%. Stawka podatku uzależniona jest od wysokości osiągniętych przez wynajmującego przychodów. Jeżeli dana osoba, która zdecydowała się przychody z najmu prywatnego opodatkowywać w tej formie uzyska z tego tytułu przychody w kwocie nieprzekraczającej kwoty 100.000 zł, to będzie ona opłacać ryczałt według dotychczasowej, 8,5% stawki. Od nadwyżki ponad tę kwotę zapłaci jednak podatek według nowej, 12,5% stawki. Co równie ważne limit warunkujący możliwość stosowania 8,5% stawki podatku dotyczy łącznie obojga małżonków.

• rozliczanie najmu przez małżonków

Gdy przedmiot najmu należy do wspólnego majątku małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, generalnie muszą oni rozliczać przychody z tego tytułu po połowie. Ustawodawca dopuścił jednak rozliczanie całości przychodów z prywatnego najmu tylko przez jednego z małżonków. Dla skorzystania z tej opcji niezbędne jest złożenie urzędowi skarbowemu oświadczenia w tej kwestii bez względu na to, czy formą opodatkowania dla omawianych przychodów są zasady ogólne według skali podatkowej czy ryczałt ewidencjonowany.

Nowelizacja wprowadza w odniesieniu do przychodów z najmu prywatnego uzyskiwanych od 1 stycznia 2018 r. możliwość składania tego oświadczenia z wykorzystaniem ministerialnie określonego wzoru (na dzień oddania Gazety do druku wzory te określają projekty rozporządzeń, o czym szerzej w dalszej części opracowania). Wskazane sposoby zawiadamiania urzędu skarbowego od 1 stycznia 2018 r. mają także dotyczące małżonków uzyskujących dochody z najmu prywatnego w odniesieniu do składanych przez nich oświadczeń o rezygnacji z tego sposobu rozliczania. Zarówno oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodów z najmu przez jednego z małżonków jak i o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania dokonywane będzie na jednym formularzu. W przypadku podatników korzystających z opodatkowania na zasadach ogólnych ma być PIT/OZ, a dla korzystających z ryczałtu ewidencjonowanego - PIT/OZR. Jednocześnie małżonkowie nadal będą mogli składać przedmiotowe oświadczenia w formie pisemnej, bez stosowania wzoru ministerialnego.

Tabela nr 1
Kwota zmniejszająca uwzględniana przez podatnika w rozliczeniu rocznym
2017 r. 2018 r
Podstawa opodatkowania Wysokość kwoty zmniejszającej Podstawa opodatkowania Wysokość kwoty zmniejszającej
do 6.600 zł 1.188 zł do 8.000 zł 1.440 zł
ponad 6.600 zł,
nie więcej niż 11.000 zł
od 1.188 zł
do 556,02 zł
ponad 8.000 zł,
nie więcej niż 13.000 zł
od 1.440 zł
do 556,02 zł
ponad 11.000 zł,
nie więcej niż 85.528 zł
556,02 zł ponad 13.000 zł,
nie więcej niż 85.528 zł
556,02 zł
ponad 85.528 zł,
nie więcej niż 127.000 zł
od 556,02 zł
do 0 zł
ponad 85.528 zł,
nie więcej niż 127.000
od 556,02 zł
do 0 zł
ponad 127.000 zł brak ponad 127.000 zł brak

Tabela nr 2
Limity niektórych zwolnień przedmiotowych w pdof
2017 r. 2018 r.
zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci (art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof) 2.280 zł rocznie
bez względu na źródło ich finansowania
- bez limitu - wypłacane z funduszu socjalnego, ZFŚS, funduszy związków zawodowych lub zgodnie przepisami wydanymi przez właściwego ministra
- 6.000 zł rocznie - z innych źródeł
zapomogi, inne niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty (art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o pdof) 638 zł rocznie 1.000 zł rocznie
diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich (art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o pdof) 2.280 zł miesięcznie 3.000 zł miesięcznie
przychody z zamiany rzeczy lub praw (art. 21 ust. 1 pkt 32b ustawy o pdof) jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 2.280 zł jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 6.000 zł
świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów od byłego pracodawcy lub od związków zawodowych (art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof) 2.280 zł rocznie 3.000 zł rocznie
pracownicze świadczenia otrzymane z ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof 380 zł rocznie 1.000 zł rocznie
dopłaty do opieki nad dziećmi przedszkolnymi i uczęszczającymi do żłobków lub objętych opieką dziennego opiekuna (art. 21 ust. 1pkt 67b ustawy o pdof)
- 200 zł miesięcznie - dziecko przedszkolne
- 400 zł miesięcznie - dziecko w żłobku oraz pod opieką opiekuna dziennego
1.000 zł na każde dziecko miesięcznie
dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 (art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof)
- bez limitu - wypłacane z funduszu socjalnego, ZFŚS, funduszy związków zawodowych lub zgodnie przepisami wydanymi przez właściwego ministra,
- 760 zł rocznie - z innych źródeł
- bez limitu - wypłacane z funduszu socjalnego, ZFŚS, funduszy związków zawodowych lub zgodnie z przepisami wydanymi przez właściwego ministra,
- 2.000 zł rocznie - z innych źródeł
wartości wygranych w konkursach i grach oraz uzyskanych w sprzedaży premiowej, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o pdof gdy jednorazowa wartość świadczenia nie przekracza 760 zł gdy jednorazowa wartość świadczenia nie przekracza 2.000 zł
świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów (art. 21 ust. 1 pkt 92 ustawy o pdof) 2.280 zł rocznie 3.000 zł rocznie

50% kosztów uzyskania przychodów

Do końca 2017 r. roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 ustawy o pdof, wynosi 1/2 kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 42.764 zł. W omawianej ustawie nowelizującej limit ten od 1 stycznia 2018 r. został zwiększony o 100%, do kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85.528 zł. Jednocześnie ograniczony został krąg osób uprawnionych do ich stosowania. Z ust. 9b dodanego do art. 22 wynika, że tzw. koszty autorskie, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o pdof od 1 stycznia 2018 r. będą miały zastosowanie wyłącznie do przychodów uzyskiwanych z działalności:

 • twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,
   
 • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,
   
 • artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,
   
 • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów,
   
 • publicystycznej.

Źródła przychodów w pdop

W zakresie dotyczącym pdop nowelizacja przyniosła m.in. wydzielenie źródła przychodów z zysków kapitałowych, a co za tym idzie oddzielenie uzyskiwanych z tego tytułu przychodów od pozostałych przychodów podatnika. Katalog przychodów z zysków kapitałowych zawiera art. 7b dodany do ustawy o pdop.

W katalogu tym wymienione zostały m.in. przychody:

 • z udziału w zysku osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b ustawy o pdop, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego tytułu (w katalogu tym mieszczą się przede wszystkim dywidendy oraz pozostałe przychody zawarte dotychczas w art. 10 ust. 1 ustawy o pdop),
   
 • ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną,
   
 • ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika oraz wierzytelności wynikających z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych,
   
 • z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o pdop (tj. autorskich lub pokrewnych praw majątkowych, licencji, praw określonych w ustawie Prawo własności przemysłowej, know-how).

Przedmiot opodatkowania pdop od 1 stycznia 2018 r. będzie stanowić suma dochodów, tj. dochodów z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22art. 24b ustawy o pdop przedmiotem opodatkowania jest przychód.

W sytuacji gdy podatnik osiągnie dochód tylko z jednego źródła, a w ramach drugiego poniesie stratę, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie uzyskany z jednego źródła dochód, bez pomniejszania go o stratę poniesioną z drugiego źródła przychodów. O wysokość straty ze źródła przychodu, poniesionej w roku podatkowym, podatnik będzie mógł obniżyć dochód osiągnięty z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość takiego obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie będzie mogła przekroczyć 50% kwoty tej straty. W podobny sposób będzie przebiegać odliczanie straty tylko w ramach danego źródła dochodów, poprzez obniżenie dochodu uzyskanego z tego źródła w kolejnych pięciu latach podatkowych, jeżeli podatnik poniesie stratę z obu źródeł (tj. stratę z zysków kapitałowych i stratę z pozostałych źródeł przychodów).

Podatek od nieruchomości komercyjnych

Ustawa nowelizująca od 1 stycznia 2018 r. wprowadza nowy podatek zarówno dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych. Będzie to podatek od przychodów z tytułu własności środka trwałego położonego na terenie RP, którego wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł. Tą daniną, wynoszącą 0,0035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc, nazwaną minimalnym podatkiem dochodowym od nieruchomości komercyjnych, objęte zostaną:

1) budynki handlowo-usługowe sklasyfikowane w KŚT jako:

  • centra handlowe,
    
  • domy towarowe,
    
  • samodzielne sklepy i butiki,
    
  • pozostałe budynki handlowo-usługowe,

2) budynki biurowe sklasyfikowane w KŚT jako budynki biurowe.

Z opodatkowania tym podatkiem wyłączone zostały natomiast:

 • wskazane powyżej nieruchomości, od których zaprzestano dokonywania odpisów amortyzacyjnych,
   
 • budynki biurowe wykorzystywane wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Podatek ten będzie mógł być odliczany od zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w ustawie o pdof lub odpowiednio o pdop. Kwotę uiszczonego i nieodliczonego w roku podatkowym podatku podatnik odliczy w zeznaniu za ten rok podatkowy.

Wpłaty zaliczek na podatek

Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdof, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz podatnicy, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 1b ustawy o pdop, będą mogli w ustawowo określonych okolicznościach nie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Będzie to możliwe, gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekroczy 1.000 zł. Jeżeli natomiast podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszony o sumę zaliczek wpłaconych od początku roku będzie wyższy od 1.000 zł, wpłacie podlegać będzie różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku. Rozwiązanie to będzie dostępne również dla podatników będących osobami fizycznymi, którzy równocześnie z przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej będą osiągać dochody z najmu lub dzierżawy bądź z działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód ustalany jest na podstawie prowadzonych ksiąg.

Środki trwałe dopiero od 10.000 zł

W zakresie uregulowań odnoszących się do środków trwałych w ustawie o pdof oraz o pdop od przyszłego roku ustawodawca wprowadził uregulowania mające stanowić formę zachęty dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw do zwiększania wydatków inwestycyjnych. Zachęta ta będzie miała formę podwyższonego w stosunku do obowiązującego do końca 2017 r. limitu wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, umożliwiającego zaliczenie wydatku na ich nabycie bezpośrednio do kosztów podatkowych w miesiącu oddania do używania. Będzie on wynosił już nie 3.500 zł, ale 10.000 zł.

W odniesieniu do składnika majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł podatnik będzie mógł także podjąć decyzję o zakwalifikowaniu go do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W takim przypadku podatnik będzie mógł go zamortyzować jednorazowo w miesiącu oddania do używania albo w miesiącu następnym. Ponadto składnik taki będzie mógł być amortyzowany na zasadach ogólnych - generalnie według stawki wynikającej z Wykazu stawek amortyzacyjnych.

Zwiększył się również limit nakładów ulepszeniowych na środek trwały rozliczanych bezpośrednio w kosztach podatkowych. Do końca 2017 r. wartość wydatków poniesionych na ten cel zwiększa wartość początkową środka trwałego, gdy jednocześnie:

 • środek trwały został przebudowany, rozbudowany, poddany rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji,
   
 • poniesione wydatki powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia go do używania i przekraczają w danym roku podatkowym 3.500 zł. Od 1 stycznia 2018 r. przedmiotowe wydatki będą zwiększały wartość początkową środka trwałego dopiero, gdy w roku podatkowym przekroczą kwotę 10.000 zł.

Warto przypomnieć, że od 12 sierpnia 2017 r. obowiązują nowe uregulowania dotyczące tzw. jednorazowej amortyzacji zawarte w art. 22k ust. 14-21 ustawy o pdof i odpowiednio art. 16k ust. 14-21 ustawy o pdop. Na ich podstawie prawo do dokonania jednorazowej amortyzacji przysługuje każdemu podatnikowi pdof i pdop, u którego nakłady na zaliczone do grup 3-6 i 8 KŚT fabrycznie nowe środki trwałe w danym roku podatkowym wyniosły co najmniej 10.000 zł i nie przekroczyły 100.000 zł.

W limicie 10.000 zł podatnik może uwzględnić wartość kilku środków trwałych, pod warunkiem, że wartość każdego z nich jest wyższa niż 3.500 zł, o czym stanowi art. 22k ust. 15 pkt 2 ustawy o pdof i art. 16k ust. 15 pkt 2 ustawy o pdop. Ponieważ wskazane przepisy nie zostały znowelizowane i w 2018 r. nadal będą obowiązywały w tym kształcie, wobec podwyższenia do 10.000 zł limitu wartości początkowej środka trwałego umożliwiającego zaliczenie wydatku na ich nabycie bezpośrednio do kosztów podatkowych, nie będą one już stanowiły preferencji podatkowej i praktycznie będą tzw. przepisami martwymi.

Środki trwałe nabyte nieodpłatnie

Od 1 stycznia 2018 r. w pdof ograniczona zostanie możliwość zaliczania do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych nieodpłatnie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach darowizny lub spadku. Odpisy amortyzacyjne od takich składników majątku będą kosztem podatkowym tylko w przypadku, kiedy wartość spadku lub darowizny nie korzystała ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Jest jednak szansa złagodzenia tego uregulowania w odniesieniu do składników majątku nabytych w drodze spadku. Resort finansów w komunikacie z 7 listopada 2017 r. pt. "Projekt zmian w PIT i CIT - amortyzacja dziedziczonego majątku na dotychczasowych zasadach" zamieszczonym na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) poinformował, że funkcjonujące do końca 2017 r. rozwiązanie pozwalające na amortyzację nabytego majątku od wartości początkowej powinno jednak zostać przywrócone dla dziedziczonego majątku. Powrót do dotychczasowych regulacji ma zapewnić ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (nr projektu UD 190). Najpóźniej wraz z uchwaleniem tej ustawy planowane jest przywrócenie dotychczasowych zasad amortyzacji dla spadkobierców, ze skutkiem od 1 stycznia 2018 r. W odniesieniu do darowizn zaproponowane zostanie natomiast rozwiązanie, które umożliwi kontynuację amortyzacji przez obdarowanego.

Zawiadomienia i oświadczenia podatkowe

Od 2018 r. mają obowiązywać nowe urzędowe wzory oświadczeń i zawiadomień składanych przez podatników pdof. Ich wprowadzenie przewidują projekty rozporządzeń, które jak wynika z otrzymanego przez nasze Wydawnictwo pisma MF z dnia 11 grudnia 2017 r. są w trakcie uzgodnień wewnętrznych i na razie nie jest możliwe wskazanie daty ich publikacji. Z wykorzystaniem ministerialnie określonego wzoru formularza będą oni mogli składać zawiadomienie o wyborze jako formy opodatkowania 19% podatku liniowego oraz tzw. ryczałtu ewidencjonowanego (w odniesieniu zarówno do przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, jak i prywatnego najmu). Również na urzędowym formularzu podatnicy będą mogli zawiadomić o rezygnacji z tych form opodatkowania. Jednocześnie nadal będą mogli składać je w formie pisemnej, bez stosowania wzoru ministerialnego. Wskazane sposoby zawiadamiania urzędu skarbowego przewidziane zostały również dla małżonków uzyskujących dochody z najmu prywatnego opodatkowane według skali podatkowej oraz ryczałtem ewidencjonowanym w odniesieniu do składanych przez nich oświadczeń o opodatkowaniu całości przychodów przez jednego z nich oraz zawiadomień o rezygnacji z tego sposobu rozliczania.

Urzędowe wzory oświadczeń i zawiadomień składanych przez osoby fizyczne (według projektów rozporządzeń)

Nazwa formularza Przeznaczenie
PIT/OZ
oświadczenie/zawiadomienie dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy:
- wybrali dla prywatnego najmu opodatkowanie całości dochodu według skali podatkowej przez jednego z małżonków
- zrezygnowali w odniesieniu do prywatnego najmu z opodatkowania całości dochodu według skali podatkowej przez jednego z małżonków
- wybrali jako formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej 19% podatek liniowy
- zrezygnowali ze stosowania w działalności gospodarczej 19% podatku liniowego
PIT/OZR
oświadczenie/zawiadomienie dla celów opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy:
- wybrali dla prywatnego najmu opodatkowanie całości przychodu ryczałtem ewidencjonowanym przez jednego z małżonków
- zrezygnowali w odniesieniu do prywatnego najmu z opodatkowania całości przychodu ryczałtem ewidencjonowanym przez jednego z małżonków
- wybrali jako formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałt ewidencjonowany
- zrezygnowali ze stosowania w działalności gospodarczej ryczałtu ewidencjonowanego w związku z wyborem opodatkowania według skali podatkowej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2017 r. poz. 2343)

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Przewodnik Gazety Podatkowej”

Zwolnienia z VAT w 2018 roku

Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018

Planowane zmiany w prawie dotyczącym funkcjonowania spółek w 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018

Zmiany dokonywane w amortyzacji z początkiem roku podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018

E-sprawozdania finansowe szybciej niż e-wnioski do KRS

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Mechanizm podzielonej płatności w VAT

Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018

Wynagrodzenie i inne świadczenia na przełomie roku

Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018

Nowe regulacje dotyczące rejestrów dłużników

Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018

Podatki nie zawsze przedawniają się po 5 latach

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Ubezpieczenia i składki ZUS za wspólników spółek

Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018

Przekazanie do ZUS płatności zasiłków po utracie uprawnień do ich wypłaty

Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018

Rozliczanie akcyzy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu samochodów osobowych

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018

Przesłanki (nie)wstrzymania realizacji decyzji podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018

Zmiany w zakresie przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy

Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60