Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018  »  Zmiany w Kodeksie pracy w związku z RODO

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

« poprzedni | spis treści | następny »
A A A
Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018, strona 18
dział: Wskazówki dla przedsiębiorcy
Autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska

Zmiany w Kodeksie pracy w związku z RODO

Wchodzące w życie z dniem 25 maja br. przepisy unijnego rozporządzenia RODO oznaczają spore zmiany dla pracodawców. W związku z tym zmiany mają nastąpić również w przepisach Kodeksu pracy. Modyfikacji ulegnie katalog danych, jakie może przetwarzać pracodawca na etapie rekrutacji i już po zatrudnieniu. Uregulowane zostaną również kwestie przetwarzania danych biometrycznych czy monitoringu wizyjnego.

Przetwarzanie danych pracowników

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) zacznie obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, z dniem 25 maja br. Do tego czasu powinna zostać również uchwalona nasza krajowa ustawa o ochronie danych osobowych, kompatybilna z RODO. Oprócz tego trwają prace legislacyjne nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO. Ustawa ta znowelizuje m.in. przepisy Kodeksu pracy. Zmianie ulegnie przede wszystkim art. 221 § 1 i § 2 K.p. (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), który jest podstawą prawną dla pracodawców do przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników, w procesie rekrutacji oraz dla osób już zatrudnionych.

Po zmianach wprowadzonych do Kodeksu pracy pracodawca nie będzie mógł przetwarzać imion rodziców pracowników (zarówno na etapie rekrutacji, jak również już po zatrudnieniu). Na etapie rekrutacji pracodawca będzie przetwarzał tylko dane kontaktowe kandydata do pracy, który będzie mógł podać np. tylko swój adres e-mail (niekoniecznie cały adres zamieszkania). Adres zamieszkania będzie mógł być przetwarzany przez pracodawców tylko w stosunku do osób już zatrudnionych. W przypadku braku numeru PESEL będzie możliwość przetwarzania innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Przetwarzanie przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione w art. 221 § 1 i § 2 będzie dopuszczalne za zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub pracownika i tylko wtedy, gdy będzie to dla nich korzystne. Takim przykładem przetwarzania danych, na które będzie musiał zgodzić się pracownik, będzie umieszczenie na identyfikatorze, oprócz imienia i nazwiska, zdjęcia pracownika. Dlatego warto zwrócić uwagę na dokumenty CV przesyłane do pracodawców wraz ze zdjęciem. Należy jeż odsyłać wraz z prośbą o podpisanie klauzuli zgody, bowiem przetwarzanie wizerunku możliwe jest (również obecnie) jedynie za zgodą kandydata.

Warto pamiętać, że jedną z podstawowych zasad przetwarzania danych osobowych w RODO jest zasada minimalizacji, zgodnie z którą administrator danych powinien zbierać i przetwarzać tylko te dane, które są mu niezbędne. Te dane, które są już niepotrzebne, należy ze zbiorów usuwać. W aktach osobowych nie mogą znajdować się skany lub ksera dokumentów tożsamości, należy też unikać przechowywania jakiejkolwiek dokumentacji medycznej pracowników (wystarczające powinny być zaświadczenia lekarskie lub oświadczenia pracowników).

Dane biometryczne pracownika

Obecnie przetwarzanie danych biometrycznych pracownika, np. jego linii papilarnych, w ramach kontroli dostępu do pomieszczeń czy dla potrzeb ewidencji pracy przysparza wielu problemów interpretacyjnych. Kwestie te będzie teraz regulować RODO. Przede wszystkim art. 4 pkt 14 rozporządzenia stanowi, że dane biometryczne oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne. Zasadniczo rozporządzenie zawiera generalny zakaz przetwarzania danych szczególnej kategorii (art. 9 ust. 1). Jednocześnie stanowi, że przetwarzanie takich danych jest dopuszczalne w szczególnych okolicznościach, np. w przypadku wyraźnej i dobrowolnej zgody podmiotu, którego dane dotyczą. Zmiany w Kodeksie pracy zakładają, że przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 i art. 10 RODO, będzie dopuszczalne tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa. Dodatkowo projekt przewiduje, że przetwarzanie danych biometrycznych pracownika będzie dopuszczalne także wtedy, gdy podanie takich danych będzie niezbędne ze względu na kontrolę dostępu do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę, lub dostępu do pomieszczeń wymagających szczególnej ochrony.

Monitoring wizyjny w zakładach pracy

W związku z tym, że wizerunek danej osoby również jest daną osobową, to utrwalanie wizerunku pracowników będzie podlegać przepisom RODO. Projektowane przepisy Kodeksu pracy stanowią, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia bądź kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca będzie mógł wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Monitoring nie będzie mógł obejmować pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach będzie niezbędne do realizacji celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. Nagrania obrazu pracodawca będzie mógł przetwarzać wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywać przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu powinny podlegać zniszczeniu.

Aby pracodawca mógł w zakładzie pracy zastosować monitoring wizyjny, będzie musiał cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustalić w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu. Co najważniejsze, o wprowadzeniu monitoringu będzie musiał poinformować pracowników, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. Dopuszczając nowego pracownika do pracy, również trzeba będzie przekazać mu na piśmie informację o stosowaniu monitoringu. W przypadku wprowadzenia monitoringu pracodawca będzie zobowiązany oznaczać pomieszczenia monitorowane.

Obecne brzmienie art. 221 § 1 i § 2 K.p. Brzmienie art. 221 § 1 i § 2 K.p. po nowelizacji
Dane kandydatów na pracowników
imię (imiona) i nazwisko imię (imiona) i nazwisko
imiona rodziców ------------ (zmiana!)
data urodzenia data urodzenia
miejsce zamieszkania
(adres do korespondencji)
dane kontaktowe wskazane przez taką osobę (zmiana!)
wykształcenie wykształcenie
przebieg dotychczasowego zatrudnienia przebieg dotychczasowego zatrudnienia
Dane pracownika uzyskiwane dodatkowo po rekrutacji
inne dane osobowe pracownika, a także imiona i nazwiska oraz daty urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy (zmiana!)
PESEL

PESEL, a w przypadku jego braku - rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość (zmiana!)

adres zamieszkania (zmiana!)
Najpopularniejsze w dziale „Wskazówki dla przedsiębiorcy”

Wprowadzenie RODO w firmie przetwarzającej dane pracowników i kontrahentów

Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018

Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania

Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018

Powoływanie inspektora ochrony danych według zaleceń Grupy art. 29

Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018

Forma i tryb zgłoszenia inspektora ochrony danych osobowych

Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018

Bezterminowe zawieszenie firmy

Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018

Warto składać pozwy przed zmianami w przedawnieniu

Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018

Uprawnienia pracownicze osób z niepełnosprawnością

Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018

Tytuł prawny do lokalu we wpisie do CEIDG

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018

Opłaty za badania lekarskie kierowców zawodowych

Gazeta Podatkowa nr 41 (1498) z dnia 21.05.2018

Limit płatności gotówkowej przy zawieraniu transakcji z zagranicznym podmiotem

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018

Elektroniczna forma złożenia formularza JEDZ

Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018

Wzór na konkurencję

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018

Zmiana terminów udzielania pożyczki przez udziałowca na rzecz spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018

Dotacje na zakup środków trwałych

Gazeta Podatkowa nr 37 (1494) z dnia 7.05.2018

Sytuacja frankowiczów i możliwe rozwiązania

Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018

Opłata za torebki foliowe w sklepie z tekstyliami

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018

Zakaz handlu a pomoc członków rodziny

Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018

Składanie formularza JEDZ przez wykonawcę

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018

Wstęp do lokalu we wspólnocie mieszkaniowej

Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018

Środki trwałe zakupione z dotacji a jednorazowy odpis amortyzacyjny

Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018

Udostępnienie rachunku bankowego komornikowi

Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu uzyskane w trakcie roku

Gazeta Podatkowa nr 38 (1495) z dnia 10.05.2018

Likwidacja firmy przed upływem 12 miesięcy od otrzymania dotacji

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018

Wyrok karny a dochodzenie odszkodowania

Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018

Stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018

Prowadzenie działalności a najem okazjonalny

Gazeta Podatkowa nr 35 (1492) z dnia 30.04.2018

Dofinansowanie szkoleń i kursów

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018

Otwieranie firm w Polsce przez zagraniczne podmioty

Gazeta Podatkowa nr 36 (1493) z dnia 4.05.2018

Prowadzenie działalności a podział współwłasności

Gazeta Podatkowa nr 39 (1496) z dnia 14.05.2018

Zmiana danych w zezwoleniu na alkohol

Gazeta Podatkowa nr 34 (1491) z dnia 26.04.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.