Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 67 (1421) z dn. 21.08.2017  »  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w 2018 r.

A A A
Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017, strona 18
dział: Wskazówki dla przedsiębiorcy
Autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w 2018 r.

Zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych to jedna z kluczowych przesłanek, na jaką mogą powoływać się administratorzy tych danych. W przyszłym roku zaczną obowiązywać regulacje unijnej reformy w zakresie ochrony danych osobowych. Czy dotychczas uzyskane zgody na przetwarzanie danych osobowych zachowają ważność pod rządami nowych przepisów?

Przesłanki uprawniające do przetwarzania danych

Przetwarzaniem danych są jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych. Ustawa o ochronie danych osobowych w art. 23 ust. 1 pkt 1-5 wyraźnie stanowi, w jakich przypadkach dane osobowe mogą być przetwarzane. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,
   
 • jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
   
 • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
   
 • jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,
   
 • jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Zgoda osoby, której dane są przetwarzane

W wielu przypadkach to właśnie zgoda jest najczęstszą podstawą do przetwarzania danych osobowych przez dany podmiot. Przy czym jest to tylko jedna z pięciu równoważnych przesłanek, na podstawie których można dane osobowe przetwarzać. Administrator danych, który zamierza dane osobowe przetwarzać, musi pamiętać o obowiązku wykazania podstawy prawnej do przetwarzania danych.

Zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych to oświadczenie woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie. Zgoda nie może być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Przepisy nie określają dokładnie, w jakiej formie zgoda powinna być wyrażona, musi jednak wyraźnie z niej wynikać, kto, w jakim celu, zakresie i przez jaki czas będzie przetwarzał dane osobowe. Taka zgoda powinna być zupełnie oddzielnie sformułowanym zapisem, wyraźnie oddzielonym np. od regulaminu świadczonych usług czy też treści samej umowy oraz od innych oświadczeń klienta lub kontrahenta.

Przy czym na wykorzystywanie danych w celu zawarcia lub wykonania umowy zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ogóle nie jest potrzebna. Jeżeli jednak podmiot będący stroną umowy zamierza wykorzystać dane osobowe w innym celu niż do realizacji lub wykonania umowy, a cel ten nie został określony w art. 23 ust. 1 pkt 2-5 ustawy, o taką zgodę musi się zwrócić.

Nowe przepisy od 2018 r.

Od dnia 25 maja 2018 r. polscy administratorzy danych osobowych zobowiązani będą stosować się do unijnych przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Wszystkie materialne przepisy tego dokumentu będą od tego dnia obowiązywać bezpośrednio i będą miały bezpośredni skutek dla polskich administratorów danych. Zatem wszystkie obowiązki administratorów danych będą musiały być wykonywane już od 25 maja przyszłego roku. Na poziomie krajowym nasze przepisy dotyczące ochrony danych osobowych też będą musiały zostać zmienione. Stąd pojawia się pytanie: czy po wejściu w życie reformy ochrony danych osobowych dotychczas pozyskane zgody na przetwarzanie danych będą ważne?

Unijne rozporządzenie nie zmienia warunków pozwalających uznać dane oświadczenie za prawnie wiążącą zgodę. Stanowi ono, że zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która ma na przykład formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia. Może to polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych osobowych. Milczenie, okienka domyślnie zaznaczone lub niepodjęcie działania nie powinny zatem oznaczać zgody. Zgoda powinna dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w tym samym celu lub w tych samych celach.

GIODO stoi na stanowisku, że większość otrzymanych dotychczas zgód zachowa ważność także po wejściu w życie unijnego rozporządzenia. Pod warunkiem, że osoby, których dane są przetwarzane, zostaną poinformowane o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie. GIODO zachęca do przeglądu stosowanych klauzul i mechanizmów pozyskiwania zgody i upewnienia się, że spełniają wymagania określone w ogólnym rozporządzeniu i że nie ma potrzeby zbierania zgód raz jeszcze. GIODO wskazuje, że warto dokumentować wszelkie czynności związane z pozyskiwaniem zgód, np. kiedy, w jakich okolicznościach i komu udzielona została zgoda oraz w jaki sposób spełniono obowiązek informacyjny.

Ważne, by każda osoba, która takiej zgody udziela, mogła robić to dobrowolnie, świadomie i wobec konkretnie oznaczonego celu lub tych samych celów. Zgoda musi zatem zostać przedstawiona w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. Każda osoba musi mieć pewność komu i na co wyraża zgodę.

źródło: www.giodo.gov.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Najpopularniejsze w dziale „Wskazówki dla przedsiębiorcy”

Nowości w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017

Mieszany sposób płatności powyżej 15.000 zł

Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017

Zawierając umowę należy pamiętać o PCC

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Ile razy klient może reklamować towar?

Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017

Sposoby na trudnych, niewypłacalnych dłużników

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Obowiązek dokonania rejestracji klimatyzatorów i lodówek

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Za plan sprawdzeń odpowiada ABI

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Podatek od nieruchomości za budynek w złym stanie technicznym

Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017

Kontrola regulowania opłat za firmowe odbiorniki RTV

Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017

Efekt zachęty w fundacjach i stowarzyszeniach

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Awaria systemu SENT

Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017

Rękojmia a gwarancja

Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017

Koszty bezpośrednie i pośrednie w budżecie projektu

Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Kto może uzyskać refundację wyposażenia stanowiska pracy?

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Gdy w umowie użyto zarówno określenia zaliczka, jak i zadatek

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Pomoc de minimis na rozwój firmy

Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017

Dotacje na wdrożenie innowacji

Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017

Czasem sprzedawca może odmówić zwrotu gotówki

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Podatek od nieruchomości za parking

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Egzekucja ze środków trwałych sfinansowanych z EFRR

Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017

Realizacja projektów partnerskich na nowych zasadach

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Stosowanie podpisu elektronicznego ułatwia funkcjonowanie przedsiębiorcom

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Gdy pracownik nie chce być zatrudniony po zakończeniu robót publicznych

Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017

Termin opłacenia składek ZUS a moment wnioskowania o wsparcie z PFRON

Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017

Kolizja firmowym pojazdem a zadośćuczynienie

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Dokonywanie sprzedaży żywności z auta podlega kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Priorytety w zakresie pomocy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Podatek od środków transportowych za pojazdy ponownie dopuszczone do ruchu

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Opodatkowanie gminnych nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60