Uproszczony wniosek o ulgi w opłacaniu składek ZUS dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl »Oświadczenie dla ubiegających się o świadczenie chorobowe za okres kwarantanny po przekroczeniu granicy dostępne jest w serwisie www.druki.gofin.pl »Pomoc dla pracodawcy w ramach tarczy antykryzysowej (zobacz więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 27 (1693) z dn. 2.04.2020  »  Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r.

Dodatki do
bieżącego numeru

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020, strona 14
dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Karolina Paszkowska

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r.

Jednostki, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, zamykają księgi rachunkowe za 2019 r. na dzień 31 grudnia 2019 r. Powinno to nastąpić najpóźniej 31
Artykuł zawiera znaków: 11674

Jednostki, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, zamykają księgi rachunkowe za 2019 r. na dzień 31 grudnia 2019 r. Powinno to nastąpić najpóźniej 31 marca 2020 r. Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych trzeba dokonać wielu czynności mających na celu sprawdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów.

Księgi rachunkowe

Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się na podstawie dowodów księgowych w sposób zorganizowany i ciągły, w porządku chronologicznym i bieżąco. W przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości należy opisać stosowane rozwiązania dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych wymagające bezwzględnego zastosowania oraz te wybrane przez jednostkę spośród dopuszczonych do stosowania w przepisach o rachunkowości.

Na księgi rachunkowe składają się zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald. Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości tworzą je: dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera za równoważne z nimi uważa się odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych jej części, bez względu na miejsce ich powstania i przechowywania. Warunkiem utrzymywania zasobów informacyjnych systemu rachunkowości jest posiadanie przez jednostkę oprogramowania umożliwiającego uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów dokonanych w księgach rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie na informatyczny nośnik danych. Stanowi o tym art. 13 ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości.

Księgi rachunkowe, z uwzględnieniem techniki ich prowadzenia, powinny być:

 • trwale oznaczone nazwą (pełną lub skróconą) jednostki, której dotyczą (każda księga wiązana, każda luźna karta kontowa, także jeżeli mają one postać wydruku komputerowego lub zestawienia wyświetlanego na ekranie monitora komputera), nazwą danego rodzaju księgi rachunkowej oraz nazwą programu przetwarzania,
   
 • wyraźnie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego i daty sporządzenia,
   
 • przechowywane starannie w ustalonej kolejności.

Prowadząc księgi rachunkowe przy użyciu komputera, należy zapewnić automatyczną kontrolę ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów lub sald. Poza tym wydruki komputerowe ksiąg powinny składać się z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej, oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym. Tak określa art. 13 ust. 5 ustawy o rachunkowości.

Wstępne zamknięcie ksiąg

Księgi rachunkowe zamyka się m.in. na dzień kończący rok obrotowy (art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o rachunkowości). Przy czym są one zamykane wstępnie przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za dany rok, a ich ostateczne zamknięcie następuje po zatwierdzeniu tego sprawozdania.

Wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych należy dokonać nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Dlatego jednostki, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, księgi rachunkowe dotyczące 2019 r. powinny zamknąć najpóźniej 31 marca 2020 r. Jest to jednocześnie ostateczna data przygotowania sprawozdania finansowego za 2019 r. Jak wynika bowiem z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.


Roczne sprawozdanie finansowe sporządza się na podstawie wstępnie zamkniętych ksiąg rachunkowych za dany rok.


Gdy jednostka po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r., a przed jego zatwierdzeniem, otrzyma informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie. Jednocześnie określonych zapisów należy dokonać w księgach rachunkowych za 2019 r. Jeśli sprawozdanie finansowe podlega badaniu, trzeba również powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Gdy zdarzenia te nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej (art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

Czynności poprzedzające zamknięcie ksiąg

Zgodnie z zasadą memoriału w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Poza tym dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zalicza się koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Stanowią o tym art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości. W księgach rachunkowych danego roku obrotowego należy ująć wszystkie dowody księgowe potwierdzające dokonanie operacji gospodarczych lub wystąpienie zdarzeń gospodarczych w tym roku. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości do ksiąg rachunkowych danego okresu trzeba wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Aby dopełnić tego obowiązku, przed zamknięciem ksiąg rachunkowych należy przeprowadzić szereg prac mających na celu doprowadzenie stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych do zgodności z zasadą wiarygodności, tj. wiernego i rzetelnego obrazu. Do czynności, które jednostka powinna przeprowadzić przed zamknięciem ksiąg rachunkowych za 2019 r., należą przede wszystkim:

 • sprawdzenie, czy w księgach rachunkowych 2019 r. ujęto wszystkie dokumenty dotyczące tego roku - polega to na zweryfikowaniu, czy wszystkie niezbędne informacje i dokumenty zostały przekazane do działu księgowości z innych działów, dotyczy to m.in. faktur i rachunków otrzymanych w 2020 r., czyli po dniu bilansowym, a wpływających na koszty, straty lub zobowiązania 2019 r.,
   
 • zweryfikowanie, czy naliczono wszystkie wynikające z przepisów prawa lub zawartych umów koszty dotyczące 2019 r., w tym m.in. odsetki od zobowiązań, odpis na ZFŚS oraz czy dokonano jego korekty na koniec roku, wpłaty na PFRON, opłaty za korzystanie ze środowiska,
   
 • ujęcie w księgach rachunkowych 2019 r. rozliczenia inwentaryzacji za 2019 r.,
   
 • zweryfikowanie i zaktualizowanie wyceny bilansowej aktywów i pasywów zgodnie z regułami określonymi w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości,
   
 • przeksięgowanie sald kont wynikowych w celu ustalenia wyniku finansowego za 2019 r.,
   
 • uzgodnienie obrotów dziennika z obrotami kont księgi głównej oraz obrotów i sald kont księgi głównej z zestawieniem obrotów i sald,
   
 • uzupełnienie zapisów we wstępnie zamkniętych księgach dotyczących 2019 r. o skutki istotnych zmian wywołanych zdarzeniami, jakie nastąpiły po dacie bilansu, czyli w 2020 r., lecz mających wpływ na wycenę aktywów i pasywów, której dokonano na dzień bilansowy, oraz o zmiany dokonane jeszcze przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2019 r., np. na skutek uwag i zaleceń biegłego rewidenta, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego.

Ostateczne terminy wykonania prac bilansowych dotyczących 2019 r., które należy zrealizować do końca marca 2020 r., wskazano w ramce.

Ostateczne zamknięcie ksiąg

W jednostkach kontynuujących działalność ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Stanowi o tym art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Oznacza to, że sprawozdanie finansowe za 2019 r. trzeba zatwierdzić do 30 czerwca 2020 r. Zatem zasadniczo ostatecznym terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych dotyczących 2019 r. jest 15 lipca 2020 r.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi (art. 12 ust. 5 ustawy o rachunkowości). W księgach rachunkowych prowadzonych komputerowo ich ostateczne zamknięcie polega na zablokowaniu możliwości dokonywania jakichkolwiek zapisów we wszystkich zbiorach składających się na te księgi. Danych tych po zamknięciu ksiąg nie można w żaden sposób zmodyfikować. Istnieje jedynie możliwość ich odczytu i prezentacji, również w formie wydruku.

Jednostki są zobligowane do wydrukowania ksiąg rachunkowych nie później niż na koniec roku obrotowego (art. 13 ust. 6 ustawy o rachunkowości). Przy czym za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg na informatyczny nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie krótszy od wymaganego dla przechowywania ksiąg. Zasady dotyczące archiwizacji dokumentacji księgowej wskazane zostały w rozdziale 8 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy o rachunkowości jednostka jest zobligowana do przechowywania dokumentacji księgowej w należyty sposób i chronienia jej przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przy prowadzeniu ksiąg przy użyciu komputera ochrona danych powinna polegać na stosowaniu odpornych na zagrożenia nośników danych, doborze stosownych środków ochrony zewnętrznej, systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbiorów danych zapisanych na informatycznych nośnikach danych, pod warunkiem zapewnienia trwałości zapisu informacji systemu rachunkowości. Ochronę tę należy stosować przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg rachunkowych. Jednocześnie trzeba zapewnić ochronę programów komputerowych i danych systemu informatycznego rachunkowości, poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań programowych i organizacyjnych, chroniących przed nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem (art. 71 ust. 2 ustawy o rachunkowości).

Korekty po zatwierdzeniu sprawozdania

Gdy po ostatecznym zamknięciu ksiąg rachunkowych oraz zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019 r., czyli w przypadku gdy nie jest możliwe dokonanie jakichkolwiek zmian w tych księgach oraz sprawozdaniu, jednostka otrzyma informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała, czyli np. w księgach 2020 r. Wówczas skutki korekty księguje się w korespondencji z kontem 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" i wykazuje jako "zysk (stratę) z lat ubiegłych" (art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości). Jeśli skutki tych błędów nie są istotne, można odnieść je do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych (szerzej na ten temat na str. 12 bieżącego nr GP).

Lista kontrolna prac bilansowych dotyczących 2019 r., które trzeba wykonać do końca marca 2020 r.
Lp. Rodzaj czynności Ostateczny
termin wykonania
Checklista
Tak Nie
1. Wyjaśnienie i rozliczenie w księgach 2019 r. ujawnionych różnic inwentaryzacyjnych 25 marca 2020 r.
2. Sporządzenie obrotów i sald kont księgi głównej za 2019 r. 25 marca 2020 r.
3. Sporządzenie zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych za 2019 r. 31 marca 2020 r.
4. Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r. 31 marca 2020 r.
5. Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. 31 marca 2020 r.
6. Podpisanie sprawozdania finansowego za 2019 r. 31 marca 2020 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Przewodnik Gazety Podatkowej”

Zasady przekazywania JPK od 1 kwietnia 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020

Częste pytania dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020

Zakładanie i przechowywanie akt osobowych

Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020

Czas rozliczyć opłaty środowiskowe za 2019 rok

Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020

Marcowa waloryzacja emerytur i rent oraz wzrost innych świadczeń

Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020

Czas na sporządzenie informacji ZUS ZSWA za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020

Terminy zwrotu nadwyżki VAT

Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020

Podwyżka kwot świadczeń z FUS wolnych od potrąceń

Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020

Przyspieszenie i uproszczenie procedury przekształceń spółek od 1 marca 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020

Akcyza przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu samochodu

Gazeta Podatkowa nr 18 (1684) z dnia 2.03.2020

Nieodpłatne świadczenia w firmie w aspekcie podatkowym

Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020

Zasady rozliczania różnic kursowych ustalonych na dzień bilansowy

Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020

Składki ZUS chorującego przedsiębiorcy

Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020

Doręczanie pism sądowych przez komornika

Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.