Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Dodatek do Gazety Podatkowej nr 97 (1554) z dnia 03.12.2018  »  Wymiar grzywny za uchybienia skarbowe w 2019 r.

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

« poprzedni | spis treści | następny »
A A A
Gazeta Podatkowa nr 97 (1554) z dnia 3.12.2018, strona 10
dział: Postępowanie przed fiskusem
Autor: Małgorzata Żujewska

Wymiar grzywny za uchybienia skarbowe w 2019 r.

Wymiar grzywien za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe zależy w znacznej mierze od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a wzrośnie ono w przyszłym roku z 2.100 zł do 2.250 zł. Nadużycia podatkowe będą więc surowiej karane. Pod uwagę są jednak brane również okoliczności sprawy oraz sytuacja majątkowa i rodzinna sprawcy.

Ustawowy próg

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi obecnie 2.100 zł. W przyszłym roku będzie kształtować się na poziomie 2.250 zł.

Wzrost ten oznacza przede wszystkim przesunięcie granicy między wykroczeniem skarbowym a przestępstwem skarbowym w przypadkach, gdy czyn zabroniony polega na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej. Uszczuplenie to nieuiszczenie całego lub części wymaganego podatku. Narażenie na uszczuplenie polega natomiast na spowodowaniu konkretnego niebezpieczeństwa uszczerbku finansowego. Oznacza to, że zaistnienie uszczerbku jest wysoce prawdopodobne, choć nie musi nastąpić. Przykładami takich uchybień są: uchylanie się od opodatkowania, niewpłacenie przez płatnika pobranego podatku czy wyłudzenie zwrotu VAT.

To, czy tego typu przewinienia zostaną uznane za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, zależy od kwoty uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej. Linię podziału wyznacza pięciokrotność wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w czasie popełnienia czynu zabronionego. Czyn, w wyniku którego kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza tego limitu, jest wykroczeniem skarbowym. Przewinienie skutkujące wyższymi uszczupleniami stanowi przestępstwo skarbowe. Obecnie próg, na podstawie którego dokonuje się opisanego rozróżnienia, wynosi 10.500 zł. W przyszłym roku będzie to 11.250 zł (przykład 1).

Grzywna w stawkach

Wzrosną jednocześnie grzywny za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzana jest w stawkach dziennych. Sąd, orzekając ją, musi określić liczbę stawek dziennych za popełniony czyn oraz wysokość jednej stawki. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać jej czterystukrotności. Stanowi tak art. 23 § 3 Kodeksu karnego skarbowego. Stawka dzienna w 2018 r. może być ustalona w wysokości od 70 zł do 28.000 zł, a w 2019 r. granice te będą wynosić od 75 zł do 30.000 zł. Sąd, ustalając stawkę dzienną, bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, sytuację rodzinną, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe (przykład 2).

Najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720 (pomijamy kwestię kary łącznej i nadzwyczajnego obostrzenia kary). Nie za każde przewinienie grozi jednak 720 stawek dziennych. Są przestępstwa skarbowe, za które można orzec najwyżej 360 stawek dziennych (np. za nierozliczenie się w terminie ze stanu zużycia znaków akcyzy), 240 (np. za brak kasy fiskalnej) czy 120 (np. za niezłożenie w terminie informacji podatkowej).

Kara za wykroczenie

Grzywnę za wykroczenie skarbowe wymierza sąd w postępowaniu sądowym albo uprawniony funkcjonariusz skarbowy w trybie mandatowym.

Sąd może nałożyć grzywnę w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Obecnie oznacza to jej wymiar w przedziale od 210 zł do 42.000 zł, a na podstawie przyszłorocznej minimalnej pensji - od 225 zł od 45.000 zł. Funkcjonariusze skarbowi mogą wystawiać mandaty na kwotę nieprzekraczającą podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Grzywna w ten sposób nałożona w oparciu o pensję obowiązującą w 2018 r. może wynieść do 4.200 zł, a w 2019 r. - do 4.500 zł. Wysokość grzywny w konkretnym przypadku zależy od sytuacji życiowej karanego: stanu majątkowego, sytuacji rodzinnej, dochodów i możliwości zarobkowych.

Postępowanie mandatowe jest wszczynane, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a nie zachodzi potrzeba wymierzenia surowszej kary niż grzywna nieprzekraczająca podwójnej wysokości minimalnej pensji. Sprawca musi poza tym zgodzić się na przyjęcie mandatu karnego. Jeżeli odmówi, sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, co w praktyce oznacza najczęściej skierowanie sprawy do sądu. Postępowania mandatowego nie można zastosować, jeżeli w związku z wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, chyba że do chwili przyjęcia mandatu karnego cała wymagalna kwota została uregulowana. Ukaranie mandatem karnym nie wchodzi ponadto w grę, gdy za wykroczenie skarbowe należałoby orzec przepadek przedmiotów, a także gdy zachodzi zbieg przepisów, a czyn sprawcy wykroczenia skarbowego wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa skarbowego.

Przykład 1

Podatnik złożył roczne zeznanie podatkowe, w którym umyślnie podał nieprawdę, przez co naraził podatek na uszczuplenie w wysokości 11.000 zł. Czyn ten kwalifikowany jest jako przestępstwo skarbowe, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie przekracza pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, lub jako wykroczenie skarbowe - gdy kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przewyższa tego limitu. W omawianym przypadku czyn podatnika dokonany w 2018 r. zostałby zakwalifikowany jako przestępstwo skarbowe (ze względu na uszczuplenie większe niż 10.500 zł), a popełniony w 2019 r. - byłby uznawany za wykroczenie skarbowe (z uwagi na nieprzekroczenie progu wynoszącego w przyszłym roku 11.250 zł).


Przykład 2

Sąd ukarał przedsiębiorcę za przestępstwo skarbowe polegające na nieprowadzeniu ksiąg podatkowych (na podstawie art. 60 § 1 Kodeksu karnego skarbowego). Za to uchybienie grozi grzywna do 240 stawek dziennych. Sąd wymierzył grzywnę w wysokości 40 stawek dziennych, a wartość jednej stawki dziennej ustalił na 100 zł. Kwota grzywny wynosi zatem 4.000 zł (40 stawek × 100 zł).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958)

Najpopularniejsze w dziale „Postępowanie przed fiskusem”

Odsetki od niezapłaconych w terminie zaliczek na PIT

Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018

Zajęcie konta przez urząd skarbowy i ZUS

Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018

Skutki (nie)dokonania korekty deklaracji po kontroli celno-skarbowej

Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018

Jak długo może trwać kontrola podatkowa?

Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018

Odpowiedzialność osoby obliczającej podatki

Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa PPS-1

Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018

Kara za niezłożenie deklaracji podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018

Kara porządkowa dla firmy

Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018

Podział wyegzekwowanej kwoty

Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018

NIP spółki cywilnej

Gazeta Podatkowa nr 93 (1550) z dnia 19.11.2018

Korekta JPK_VAT z 2017 r.

Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018

Zapłata podatku po otrzymaniu upomnienia

Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018

Pokontrolna korekta deklaracji VAT

Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018

Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego

Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018

Decyzja z rygorem natychmiastowej wykonalności

Gazeta Podatkowa nr 99 (1556) z dnia 10.12.2018

Termin udzielenia odpowiedzi na uwagi pokontrolne

Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018

Odwołanie pełnomocnictwa ogólnego

Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018

Pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji

Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018

Wniosek o wyłączenie rzeczy spod egzekucji

Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018

Wpis od skargi kasacyjnej wniesionej do NSA

Gazeta Podatkowa nr 94 (1551) z dnia 22.11.2018

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

Gazeta Podatkowa nr 95 (1552) z dnia 26.11.2018

Zgoda organu egzekucyjnego na wypłaty z zajętego konta

Gazeta Podatkowa nr 98 (1555) z dnia 6.12.2018

Czas trwania postępowania egzekucyjnego

Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018

Odpowiedź na skargę kasacyjną

Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018

Prawo do wycofania skargi kasacyjnej wniesionej do NSA

Gazeta Podatkowa nr 92 (1549) z dnia 15.11.2018

Odsetki za zwłokę za czas postępowania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018

NIP byłego przedsiębiorcy

Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018

Wydłużenie terminu wydania interpretacji podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 96 (1553) z dnia 29.11.2018

Dokumenty, zeznania i inne dowody w postępowaniu podatkowym

Gazeta Podatkowa nr 100 (1557) z dnia 13.12.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.