Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Dodatek do Gazety Podatkowej nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019  »  Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

Dodatki do
bieżącego numeru

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019, strona 6
dział: VAT i akcyza
Autor: Aleksandra Węgielska

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

Obowiązująca obecnie w przepisach ustawy o VAT procedura w zakresie wykreślania podmiotów z rejestru VAT ma służyć, zdaniem Ministerstwa Finansów, przede wszystkim ochronie uczciwych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym. Jednak podatnicy, którzy bez zawiadamiania ich o tym fakcie zostali wykreśleni z tego rejestru, uważają, że wykreślenie to powinno poprzedzać wydanie decyzji informującej ich o tym fakcie, która powoduje zapewnienie im udziału w postępowaniu podatkowym.

Przyczyny wykreślania podatników z rejestru

Jak wskazano w art. 96 ust. 9 ustawy o VAT naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli:

1) podatnik nie istnieje lub

2) mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub

3) dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub

4) podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego, dyrektora izby administracji skarbowej lub Szefa KAS, lub

5) posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez podatnika działań z zamiarem wykorzystania działalności banków w rozumieniu art. 119zg pkt 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 900) lub SKOK do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi w rozumieniu art. 119zg pkt 9 Ordynacji podatkowej, lub

6) wobec tego podatnika sąd orzekł, na podstawie odrębnych przepisów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Obecnie trwa spór, czy organ podatkowy przy wykreśleniu podatnika z rejestru podatników VAT powinien wydać w tej sprawie decyzję.

Stanowisko Ministerstwa

Jeden z posłów RP w interpelacji nr 26152 wskazał, że organy podatkowe wykreślają podatników z rejestrów VAT bez zawiadamiania ich o tym fakcie. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, udzielając odpowiedzi w dniu 12 października 2018 r., wyjaśnił, że powody wykreśleń są ściśle określone przepisami art. 96 ust. 9 oraz ust. 9a ustawy o VAT, zatem wszystkie wykreślenia zostały dokonane zgodnie z przepisami. Jest to procedura o charakterze szczególnym, stosowana w przypadkach, gdy urząd skarbowy nie posiada wystarczających informacji o prowadzonej działalności, rozliczeniu podatku i braku kontaktu z podatnikiem. Przyczyny, których wystąpienie uruchamia z urzędu konieczność wykreślenia podatnika z rejestru, dotyczą przypadków zagrażających nie tylko podstawowym funkcjom rejestru podatników VAT, ale przede wszystkim innym podatnikom. W przypadku natomiast wykreśleń podmiotów dokonywanych na podstawie art. 96 ust. 9a ustawy o VAT, gdzie brak jest wyraźnego zastrzeżenia o niezawiadomieniu podatnika o wykreśleniu z rejestru, przyjęto działania polegające na zawiadamianiu podmiotów o ich wykreśleniu z rejestru VAT, by umożliwić w poszczególnych przypadkach szybkie przywrócenie takiego podmiotu do rejestru VAT, bądź ponowną rejestrację, ale także, by umożliwić złożenie skargi do sądu.

Stanowisko sądów administracyjnych

WSA w Szczecinie w wyroku z dnia 6 grudnia 2018 r., sygn. akt I SA/Sz 579/18 (orzeczenie prawomocne) stwierdził, że niezbędne jest rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej wykreślenia podatnika z rejestru, w formie decyzji, bowiem należy zagwarantować podatnikowi możliwość kwestionowania takiego rozstrzygnięcia.

W sprawie, którą zajmował się Sąd, naczelnik urzędu skarbowego zawiadomił podatnika (spółkę z o.o.), że dokonano jego wykreślenia z rejestru podatników VAT i VAT UE, w związku z ustaleniami kontroli podatkowej, potwierdzającymi, że dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okazały się niezgodne z prawdą.

Natomiast, zdaniem WSA, jeżeli podstawą wykreślenia spółki z rejestru były takie ustalenia faktyczne, to powinny być one zakomunikowane spółce w odpowiedniej formie, z możliwością ich podważania w procedurze przewidzianej prawem. Wymogi takie spełnia więc jedynie forma decyzji, gdyż to z uzasadnienia decyzji strona powinna się dowiedzieć o podstawach faktycznych i prawnych rozstrzygnięcia (wykreślenia) a nie dopiero z odpowiedzi na skargę na czynność materialno-techniczną. Decyzja powinna być też doręczona i zawierać pouczenie o przysługującym środku zaskarżenia.

Jak podkreślił WSA, w stanie prawnym obowiązującym do końca 2016 r., wskazanymi w art. 96 ust. 9 ustawy o VAT przesłankami wykreślenia z urzędu podatnika z rejestru podatników VAT były sytuacje, gdy w wyniku podjętych czynności sprawdzających okazało się, że podatnik nie istnieje lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z nim albo jego pełnomocnikiem. Uzasadnione zatem mogło być stanowisko, że procedura wykreślenia z urzędu podatnika z rejestru VAT na podstawie art. 96 ust. 9 ma charakter wyjątkowy i może być zastosowana wyłącznie, gdy z oczywistych względów udział podatnika lub jego pełnomocnika jest niemożliwy w postępowaniu dotyczącym jego wykreślenia z rejestru VAT. Zdaniem Sądu, w rozpoznawanej sprawie taka sytuacja nie miała jednak miejsca, dlatego nie jest do przyjęcia pogląd, że wykreślenie spółki stanowi czynność materialno-techniczną, która nie wymaga rozstrzygnięcia w formie decyzji.

Przy czym WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 28 listopada 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 207/18 (orzeczenie nieprawomocne) uznał, że skoro wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 4 ustawy o VAT nie jest dokonywane w formie decyzji lub postanowienia, to prawidłowo uczynił naczelnik urzędu skarbowego, informując podatnika o wykreśleniu z rejestru w formie zawiadomienia. W omawianej sprawie naczelnik urzędu wykreślił podatnika z rejestru podatników VAT i VAT UE. Czynności tej naczelnik dokonał na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 4 ustawy o VAT, z którego wynika, że wykreśla się z urzędu podatnika z rejestru VAT bez konieczności zawiadomienia go o tym, jeżeli podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego. WSA za nietrafny uznał zarzut podatnika naruszenia art. 207 § 1 i 2 O.p. wobec niewydania w sprawie decyzji o wykreśleniu z rejestru podatników VAT. Sąd stwierdził, że wykreślenie z rejestru podatników VAT wymaga wydania decyzji organu podatkowego i doręczenia w przypadku wykreślenia podatnika z rejestru na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy o VAT, gdyż organ z urzędu rozstrzyga o prawach i obowiązkach podatnika (o statusie podatnika VAT) i należy zagwarantować podatnikowi możliwość kwestionowania tego rozstrzygnięcia. Natomiast zgodnie z wolą ustawodawcy, wyrażoną w art. 96 ust. 9 ustawy o VAT, organ podatkowy nie informuje podatnika o wykreśleniu z rejestru, gdyż jego udział w postępowaniu prowadzonym przez organ nie jest przez ten przepis wymagany.

Analizując powyższe orzeczenia, trzeba uznać, że w zależności od tego, w wyniku jakiej procedury organ stwierdzi zaistnienie przesłanek uzasadniających wykreślenie podatnika z rejestru VAT, należałoby spodziewać się odpowiednich działań organu podatkowego, umożliwiających podatnikowi podjęcie ewentualnego trybu odwoławczego w przypadku niesłusznego jego zdaniem wykreślenia z rejestru.

Konsekwencje wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT UE nie mają natury czysto porządkowej czy technicznej, ale zasadniczo wpływają na sferę jego praw i obowiązków określonych ustawą o VAT. Organ powinien podjąć nie jakiekolwiek udokumentowane próby skontaktowania się z podmiotem, którego zamierza wykreślić z rejestru podatników VAT UE, ale działając z najwyższą starannością podjąć możliwe ze względów prawnych i organizacyjnych próby skontaktowania się, zwłaszcza jeżeli istnienie podatnika, chociażby ze względu na składanie deklaracji podatkowych, nie budzi wątpliwości. Zdaniem Sądu, organ wykreślając podatnika z rejestru podatników VAT w formie czynności materialno-technicznej, a nie w formie decyzji, naruszył przepis art. 207 O.p. w zw. z art. 96 ust. 9 ustawy o VAT.

Z wyroku WSA z dnia 4 lipca 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 3481/17 (orzeczenie prawomocne)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „VAT i akcyza”

Obowiązkowy split payment od 1 września 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019

Zastosowanie przepisów o kasach rejestrujących

Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019

Poprawa błędów w deklaracji VAT-7

Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019

VAT przy dostawach świadczonych w sposób ciągły

Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019

Procedura marży przy sprzedaży samochodu osobowego

Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019

Faktura zaliczkowa a paragon

Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019

Termin odliczenia VAT z faktury zaliczki

Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019

Obowiązek podatkowy w VAT przy usługach budowlanych

Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019

Błąd na fakturze w numerze rejestracyjnym pojazdu

Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019

Miejsce opodatkowania usług rachunkowych świadczonych dla kontrahenta unijnego

Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019

VAT przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019

Rozliczenie VAT w związku z udzieleniem pożyczki osobie fizycznej

Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019

Zastosowanie skonta a korekta deklaracji VAT

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019

Ewidencjonowanie zakupu od podatnika zwolnionego z VAT

Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019

Świadczenie usług transportowych na terytorium UE

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019

Stawka VAT przy sprzedaży gruntu niezabudowanego

Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019

Usługa dzierżawy jako dodatkowa działalność gospodarcza

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019

VAT przy zamianie nieruchomości gruntowej

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019

Podmiot zwolniony nie odliczy VAT przy zakupie urządzenia do działalności

Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019

Spis z natury dla celów VAT

Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019

Opodatkowanie VAT sprzedaży lodów

Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.