Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Dodatek do Gazety Podatkowej nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019  »   Wprowadzanie zmian do sporządzonego sprawozdania finansowego za 2018 ...

« poprzedni | spis treści | następny »
A A A
Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019, strona 12
dział: Rachunkowość dla każdego
Autor: Monika Kuźbińska

Wprowadzanie zmian do sporządzonego sprawozdania finansowego za 2018 r.

W podmiotach, które jako rok obrotowy przyjęły rok kalendarzowy, do końca marca 2019 r. należało sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 r. W sytuacji gdy po tym dniu, lecz przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2018 r., zostanie wykryty w nim błąd lub jednostka uzyska istotne informacje mające wpływ na przygotowane sprawozdanie, konieczna będzie jego korekta. Trzeba wówczas wprowadzić do wstępnie zamkniętych ksiąg rachunkowych za 2018 r. zapisy korygujące, a następnie powtórnie sporządzić sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Konieczność korekty

Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe ma obowiązek sporządzić po zakończeniu roku obrotowego sprawozdanie finansowe. Kierownik jednostki powinien zapewnić jego przygotowanie nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawić je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy (art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości). W jednostkach, w których rok obrotowy trwał od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., czas na przygotowanie sprawozdania finansowego za 2018 r. upłynął z końcem marca 2018 r. Podstawą jego opracowania były wstępnie zamknięte księgi rachunkowe za 2018 r.

Może zdarzyć się, że do przygotowanego w wymaganym przepisami terminie sprawozdania trzeba będzie wprowadzić zmiany. Będzie tak wtedy, gdy po jego sporządzeniu zostanie ujawniony w nim błąd lub jednostka otrzyma informacje, które mają znaczący wpływ na to sprawozdanie. Może być w takiej sytuacji konieczna jego korekta. Wśród zdarzeń wpływających na obowiązek zmiany przygotowanego sprawozdania finansowego można wyróżnić:

a) wykrycie błędu w sporządzonym sprawozdaniu finansowym lub w zatwierdzonych sprawozdaniach z lat ubiegłych,

b) uzyskanie przez jednostkę wiedzy o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na stan ewidencyjny na dzień bilansowy,

c) stwierdzenie przez biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego nieprawidłowości, które jednostka zdecydowała się skorygować.

Obowiązek korekty sprawozdania finansowego za 2018 r. skutkuje koniecznością otwarcia wstępnie zamkniętych ksiąg rachunkowych dotyczących 2018 r. (należało je zamknąć do końca marca 2019 r.). Następnie trzeba:

a) dokonać w nich odpowiednich zapisów korygujących,

b) powtórnie sporządzić - na podstawie poprawionych ksiąg rachunkowych za 2018 r. - sprawozdanie finansowe za 2018 r.

Do czasu zatwierdzenia sprawozdania

Należy pamiętać, że możliwość dokonywania korekt w księgach i rocznym sprawozdaniu finansowym dopuszczalna jest wyłącznie do czasu zatwierdzenia tego sprawozdania. Po jego zatwierdzeniu zapisy korygujące powinno się wprowadzać do ksiąg rachunkowych na bieżąco, tj. generalnie w okresie, w którym jednostka uzyskała informacje wpływające na to sprawozdanie.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W podmiotach, w których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2018 r., czas na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2018 r. upływa z końcem czerwca 2019 r. Po zatwierdzeniu tego sprawozdania w jednostkach kontynuujących działalność następuje ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r. Na mocy art. 12 ust. 4 ustawy o rachunkowości czynność ta powinna zostać dokonana w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi rachunkowe (art. 12 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Błąd roku bieżącego

Stwierdzone w sporządzonym sprawozdaniu finansowym błędy mogą polegać na pominięciu operacji gospodarczej lub jej nieprawidłowym ujęciu. Mogą one wynikać m.in. z:

 • niewłaściwego zastosowania zasad (polityki) rachunkowości,
   
 • pomyłek arytmetycznych,
   
 • mylnej interpretacji zdarzeń gospodarczych,
   
 • niedopatrzeń i oszustw.

Popełnione błędy nie tylko zniekształcają zapisy dokonane w księgach rachunkowych, ale również prowadzą do zafałszowania obrazu sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki zaprezentowanego w rocznym sprawozdaniu finansowym.


Wszelkie wykryte w księgach rachunkowych błędy wymagają korekty.


Gdy błąd został wykryty w sporządzonym sprawozdaniu finansowym, to zapisy korygujące ujmuje się w księgach rachunkowych z uwzględnieniem art. 54 ust. 1 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie, lub powodujących, że założenie kontynuowania przez nią działalności nie jest uzasadnione, powinna ona je zmienić, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie to dotyczy. Jednocześnie o przeprowadzonej korekcie powinna powiadomić biegłego rewidenta, który to sprawozdanie bada lub zbadał.

Z przepisu tego wynika, że korekta sprawozdania finansowego jest przeprowadzana wówczas, gdy mamy do czynienia z błędem istotnym, którego skutki w sposób znaczący wpływają na to sprawozdanie. W przypadku sprawozdania finansowego za 2018 r. zapisy korygujące - do czasu jego zatwierdzenia - powinny zostać wprowadzone do otwartych ksiąg rachunkowych za 2018 r. Następnie sporządza się jeszcze raz sprawozdanie finansowe za 2018 r., a w razie badania tego sprawozdania o dokonanych zmianach powiadamia się biegłego rewidenta (przykład).

Gdy skutki zdarzeń nie są w ocenie jednostki istotne i nie zaburzają obrazu jej sytuacji majątkowej i finansowej oraz jej wyniku finansowego wykazanego w przygotowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 r., to zapisy korygujące wprowadza się do ksiąg na bieżąco, tj. w roku, w którym zostały wykryte, np. w 2019 r.

Błąd z lat ubiegłych

W praktyce może mieć miejsce sytuacja, w której popełnione błędy są skutkiem nieprawidłowości popełnionych w poprzednich latach obrotowych. Są one wówczas ujawniane w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych dotyczących lat ubiegłych. Takie pomyłki, które zostały wykryte w bieżącym roku obrotowym lub po jego zakończeniu, jednak przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok, ujmowane są w księgach tego bieżącego roku obrotowego. Oznacza to, że gdy w 2019 r. po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r., ale jeszcze przed jego zatwierdzeniem, dany podmiot uzyska wiedzę o błędzie w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych z lat poprzednich (np. za 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 r. itd.), to powinien jego korektę przeprowadzić jeszcze w księgach 2018 r.

Sposób ewidencji korekty uzależniony jest od istotności błędu. Jeżeli w ocenie jednostki jest on na tyle ważny, że nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za przedstawiające rzetelnie i jasno jej sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (stratę) z lat ubiegłych". Wynika to z art. 54 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Korektę tego błędu księguje się na koncie 82 "Rozliczenie wyniku finansowego".

Natomiast jeśli błąd wykryty w zatwierdzonych sprawozdaniach finansowych z lat ubiegłych nie jest istotny, to skutki jego korekty odnosi się na wynik finansowy bieżącego roku obrotowego.

Ocena istotności błędu

Przed dokonaniem korekty jednostka powinna ocenić, czy popełniony błąd jest istotny, czy też nie. W świetle art. 4 ust. 4a ustawy o rachunkowości informacje wykazywane m.in. w sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań. Nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne.

Przy ocenie istotności błędu stosuje się np. ustalone procentowo poziomy istotności oparte na wielkościach zysku brutto i netto, przychodów ze sprzedaży, sumy bilansowej czy sumy aktywów netto. Przykładowo można przyjąć 0,5%-1% sumy bilansowej, 5%-10% wyniku działalności gospodarczej brutto, 1%-2% kapitałów własnych, 0,1%-1% przychodów ze sprzedaży. Należy podkreślić, że przepisy prawa nie potwierdzają tych wielkości. Z tego względu można z nich korzystać przy ocenie istotności, jednak dodatkowo trzeba także uwzględnić wpływ błędów na prawidłowość sprawozdania finansowego.

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

Zmiany w sporządzonym sprawozdaniu finansowym mogą być konieczne także wtedy, gdy jednostka uzyska informacje o wystąpieniu zdarzeń pod dniu bilansowym, które wpływają na stan ewidencyjny na ten dzień. Przez zdarzenia następujące po dniu bilansowym rozumie się wszystkie korzystne i niekorzystne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, na który sporządzono sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, istotnie wpływające na dane wykazane w tym sprawozdaniu, o których jednostka dowiedziała się przed dniem jego zatwierdzenia. Wynika to z pkt 2.15 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2019 r. poz. 2). Przykłady tych zdarzeń zostały wymienione w ramce.

Sposób księgowego ujęcia skutków tych zdarzeń został określony w pkt 6.5 KSR nr 7. Jeśli jednostka otrzymała informacje o tych zdarzeniach po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r., a przed dniem jego zatwierdzenia, i skutki tych zdarzeń wpływają istotnie na obraz sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, to należy uwzględnić je w księgach rachunkowych za 2018 r. i skorygować sporządzone sprawozdanie za 2018 r. Skutki nieistotnych zdarzeń księguje się natomiast na bieżąco.

Przykład

W kwietniu 2019 r. po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2018 r. (ale przed jego zatwierdzeniem) jednostka stwierdziła w nim błąd. Polegał on na tym, że ubezpieczenie budynków biurowych (środków trwałych), obejmujące okres od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., zaliczono jednorazowo w koszty okresu (na stronę Wn konta 55 "Koszty zarządu"), zamiast dokonać rozliczeń międzyokresowych kosztów. Kwota składki ubezpieczeniowej wynosiła za cały okres 38.400 zł.

Na skutek błędu nie została zachowana zasada współmierności. Kwotę błędu uznano za istotną. Wobec tego jednostka otworzyła wstępnie zamknięte księgi rachunkowe za 2018 r. i dokonała w nich zapisów korygujących. Korekta kosztów o kwotę 28.800 zł (ubezpieczenie za okres od stycznia do września 2019 r.) została przeprowadzona zapisem:

- Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",

- Ma konto 55 "Koszty zarządu".

Po dokonaniu korekty sporządzono powtórnie sprawozdanie finansowe za 2018 r. oraz powiadomiono biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada.


Zdarzenia następujące po dniu bilansowym

Na mocy pkt 6.2 KSR nr 7 do zdarzeń następujących po dniu bilansowym, które dostarczają dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy, można zaliczyć m.in.:

- korekty przychodów ze sprzedaży wykazanych w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, polegające zarówno na zmianach kwot faktur, jak i anulowaniu sprzedaży,
- rozstrzygnięcie sprawy sądowej, które potwierdza lub zmienia wysokość wykazanej na dzień bilansowy rezerwy na zobowiązanie jednostki bądź powoduje powstanie zobowiązania, na które nie utworzono rezerwy,
- uzyskanie informacji o tym, że na dzień bilansowy wartość składnika aktywów na skutek utraty wartości była niższa od wykazanej w księgach rachunkowych jednostki,
- ustalenie ostatecznej ceny nabycia zakupionych przez jednostkę w roku sprawozdawczym (przed dniem bilansowym) aktywów,
- przychody ze sprzedanych po dniu bilansowym aktywów, pomniejszone o koszty sprzedaży, są niższe od wartości, w jakiej aktywa te figurują na dzień bilansowy w księgach rachunkowych,
- wykrycie błędów, w tym wywołanych oszustwami.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351)

Najpopularniejsze w dziale „Rachunkowość dla każdego”

Wątpliwości dotyczące sporządzania e-sprawozdania finansowego i jego podpisywania

Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019

Podpisanie e-sprawozdania

Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019

Elementy sprawozdania finansowego spółki z o.o., której sprawozdanie nie podlega badaniu

Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019

Ujęcie księgowe zaliczek na poczet przyszłych dostaw

Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019

Zdarzenia po dacie bilansu (cz. I)

Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019

VAT naliczony w bilansie

Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019

Ustalenie dochodu z uwzględnieniem różnic remanentowych

Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019

Księgowania dotyczące utworzenia odpisu aktualizującego należność

Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019

Księgowanie kosztów poniesionych na szkolenia dla pracowników

Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019

Zdarzenia po dacie bilansu (cz. II)

Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019

Faktura wystawiona do paragonu a zapisy w księdze

Gazeta Podatkowa nr 24 (1586) z dnia 25.03.2019

Sprawozdanie finansowe we wspólnocie mieszkaniowej

Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019

Posezonowa wyprzedaż towarów w księgach rachunkowych

Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019

Ujęcie w księdze opłaty recyklingowej za reklamówki

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019

Duplikaty faktur dotyczące 2018 r., a otrzymane w 2019 r. po sporządzeniu sprawozdania finansowego

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019

Dotacja na rozpoczęcie działalności a zapisy w księdze podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019

Przyznany rabat a zapisy w księdze

Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019

Ujęcie w księgach zapłaty zobowiązania walutą zakupioną w banku

Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019

Ujęcie w księgach świadczeń wielkanocnych dla pracowników

Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019

Ewidencjonowanie przychodów w księdze

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019

Forma przekazywania sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019

Przychody ze sprzedaży w księgach rachunkowych

Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019

Ewidencja księgowa dotycząca wynajmu lokali

Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019

Wpisanie do księgi kosztów usług telekomunikacyjnych

Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019

Ujęcie w księdze wydatków na wymianę oświetlenia

Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019

Ulga na złe długi - prezentacja w sprawozdaniu finansowym

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019

Ewidencja kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników

Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019

Wpisanie do księgi materiałów zakupionych w działalności usługowej

Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019

Ewidencja pożyczki na zakup środka trwałego

Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019

Zapłata kary umownej w euro w księgach rachunkowych

Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.