Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Dodatek do Gazety Podatkowej nr 88 (1650) z dnia 04.11.2019  »  Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019, strona 14
dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Aleksandra Węgielska

Artykuł z cyklu
"Nowe prawo 2019"
Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej - Nowe prawo 2019 - Przewodnik Gazety Podatkowej

Wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej

Od 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące wiążącej informacji stawkowej. Ma ona na celu zapewniać podatnikom i organom podatkowym większą pewność co do
Artykuł zawiera znaków: 12206

Od 1 listopada 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące wiążącej informacji stawkowej. Ma ona na celu zapewniać podatnikom i organom podatkowym większą pewność co do prawidłowości zastosowanych stawek podatku VAT. Przepisy dotyczące WIS, w tym jej charakteru, i szczegółowa procedura uzyskania zawarte są w dodanym do ustawy o VAT Dziale VIII Rozdziale 1a "Wiążąca informacja stawkowa".

Kto może ubiegać się o WIS?

Wiążąca informacja stawkowa jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania VAT dostawy towarów, importu towarów, WNT albo świadczenia usług, która zawiera:

1) opis towaru albo usługi będących przedmiotem WIS,

2) klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury Scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy PKOB albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji PKWiU niezbędną do:

a) określenia stawki VAT właściwej dla towaru albo usługi,

b) stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych - w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4 ustawy o VAT,

3) stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Jest ona wydawana na wniosek:

1) podatnika posiadającego NIP,

2) podmiotu innego niż wymieniony w pkt 1, dokonującego lub zamierzającego dokonywać czynności, o których mowa w art. 42a ustawy o VAT,

3) zamawiającego w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Organem właściwym jako organ pierwszej instancji w sprawach dotyczących wydawania WIS jest Dyrektor KIS.

WIS może być także wykorzystywana przez podatnika na potrzeby stosowania przepisów w zakresie VAT, które tę klasyfikację przywołują, np. na potrzeby stosowania podzielonej płatności, zwolnienia podmiotowego czy też zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej.

Wniosek o wydanie WIS

Wniosek o wydanie WIS, zgodnie z art. 42b ust. 2 ustawy o VAT, powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub adres siedziby, NIP lub inny numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy,

2) imię, nazwisko i adres zamieszkania pełnomocnika wnioskodawcy, jeżeli został ustanowiony, lub innych osób upoważnionych do kontaktu w sprawie wniosku,

3) określenie przedmiotu wniosku, w tym:

a) szczegółowy opis towaru lub usługi, pozwalający na taką ich identyfikację, aby dokonać ich klasyfikacji zgodnej z Nomenklaturą Scaloną (CN), PKWiU lub PKOB,

b) wskazanie klasyfikacji, według której mają być klasyfikowane towar lub usługa,

c) wskazanie przepisów ustawy lub przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - w przypadku, o którym mowa w art. 42b ust. 4,

4) informacje dotyczące opłaty należnej od wniosku.

Podatnik we wniosku o wydanie WIS składa oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oświadczam, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego".

Wniosek o wydanie WIS dotyczyć może jednego towaru lub usługi, a w szczególnym wypadku towarów lub usług, które w ocenie wnioskodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

Do wniosku o wydanie WIS dołącza się potwierdzenie wpłaty opłaty (patrz ramka). Można do niego dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi. Przy czym na wezwanie organu wnioskodawca jest obowiązany do dostarczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, próbki towaru, w przypadku gdy jest to niezbędne dla dokonania prawidłowej klasyfikacji towaru. W przypadku jej niedostarczenia organ wyda postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez rozpatrzenia.

W oparciu o posiadane informacje organ określi stawkę VAT dla tego towaru albo usługi. WIS zatem chroni podatnika przed konsekwencjami zastosowania niewłaściwej stawki VAT. Organ podatkowy nie może bowiem kwestionować np. wysokości stawki VAT stosowanej przez podatnika w oparciu o uzyskaną WIS.

Przy czym WIS będzie wiążąca dla organów podatkowych dopiero od 1 kwietnia 2020 r.

Wzór wniosku o wydanie WIS

W art. 42b ust. 9 ustawy o VAT zawarta jest delegacja ustawowa dla Ministra Finansów do określenia w drodze rozporządzenia wzoru wniosku o wydanie WIS. W związku z tym Minister Finansów na stronie internetowej RCL przedstawił projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (do dnia oddania GP do druku rozporządzenie nie zostało podpisane).

Jak z niego wynika, we wniosku tym należy podać m.in.:

 • numer umożliwiający identyfikację wnioskodawcy - jest to NIP (jeśli wnioskodawca go posiada) lub PESEL (w przypadku braku NIP); nierezydenci nieposiadający identyfikatora podatkowego (NIP/PESEL) podają inny numer służący identyfikacji dla celów podatkowych w innych krajach, np. EORI oraz kraj jego wydania; w przypadku braku takiego numeru numer i serię dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz kraj jego wydania,
   
 • szczegółowy opis towaru albo usługi, bądź też kilku towarów lub/i usług, które w ocenie wnioskodawcy składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu,
   
 • oświadczenie wnioskodawcy złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że w dniu złożenia wniosku, w zakresie przedmiotowym wniosku, nie toczy się wobec niego postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (z obowiązku składania oświadczenia wyłączono zamawiającego),
   
 • informację dotyczącą opłaty należnej od wniosku - wysokość, uiszczenie i sposób zwrotu opłaty,
   
 • informację dotyczącą posiadania przez wnioskodawcę - w zakresie objętym wnioskiem - decyzji o wiążącej informacji taryfowej (WIT), wiążącej informacji akcyzowej (WIA) lub interpretacji indywidualnej bądź wystąpienia przez wnioskodawcę z wnioskiem o wydanie WIT, WIA lub interpretacji indywidualnej (co ma na celu usprawnienie obsługi wniosku oraz zapewnienie jednolitości klasyfikacji towarów i usług).

Wnioski o wydanie WIS kierowane do Dyrektora KIS mogą być składane w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Zasady wydawania WIS

Decyzja w sprawie WIS ma być wydawana bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Do terminu tego nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

WIS wygaśnie z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru albo usługi będących jej przedmiotem, w wyniku której WIS stanie się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS nastąpi z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stanie się z nimi niezgodna.

Wydane WIS po usunięciu danych identyfikujących podatnika, zamawiającego i inne podmioty wskazane we wniosku umieszczane będą bez zbędnej zwłoki w Biuletynie Informacji Publicznej KIS.

WIS od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r.

Jak wynika z art. 7 ust. 4 ustawy nowelizującej o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1751), WIS wydana przed dniem 1 kwietnia 2020 r. wiąże organy podatkowe wobec podatnika, dla którego została wydana w odniesieniu do towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub WNT dokonanych po dniu 31 marca 2020 r. oraz usługi, która została wykonana po tym dniu.

Przepisowi temu nie podlegają towary i usługi wymienione w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy nowelizującej, czyli towary i usługi:

- opodatkowane od 1 listopada br. 5% VAT, tj.:

1) książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany (CN ex 49) - wyłącznie towary objęte następującymi CN:

a) książki, broszury, ulotki i podobne materiały, drukowane, nawet w pojedynczych arkuszach, z wyłączeniem ulotek (CN ex 4901),

b) gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe - wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4902),

c) książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania (CN 4903 00 00),

d) nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione (CN 4904 00),

e) mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, włączając atlasy, mapy ścienne, plany topograficzne i globusy, drukowane (CN 4905),

f) pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami - wyłącznie czasopisma regionalne lub lokalne (CN ex 4911);

2) dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, "karty inteligentne" i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 - wyłącznie publikacje, o których mowa w pkt 1 (CN ex 8523);

3) dostarczanie drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w pkt 1 lit. a) oraz c)-e), z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki;

- opodatkowane od 1 listopada br. 8% VAT, tj.:

1) książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, drukowane; manuskrypty, maszynopisy i plany (CN ex 49) - wyłącznie towary objęte następującymi CN:

a) gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające materiały reklamowe, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych (ex 4902),

b) pozostałe artykuły drukowane, włącznie z drukowanymi obrazkami i fotografiami - wyłącznie roczniki, z wyłączeniem czasopism regionalnych lub lokalnych (ex 4911);

2) dyski, taśmy, półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej, "karty inteligentne" i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych zjawisk, nawet nagrane, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków, ale wyłączając produkty objęte działem CN 37 - wyłącznie publikacje, o których mowa w pkt 1 (CN ex 8523);

3) dostarczanie drogą elektroniczną publikacji, o których mowa w pkt 1 oraz ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz f), z wyłączeniem publikacji, które w całości lub w przeważającej mierze składają się z treści wideo lub możliwej do odsłuchania muzyki.

Zatem WIS wydana przed dniem 1 kwietnia 2020 r., w odniesieniu do tych towarów i usług, wiąże organy podatkowe od dnia doręczenia decyzji wnioskodawcy.

Przy czym podkreślić należy, że brak ochrony prawnej WIS dla większości towarów i usług w okresie od 1 listopada 2019 r. do 31 marca 2020 r. jest sytuacją niekorzystną dla podatników, tym bardziej, że od 1 listopada 2019 r. Dyrektor KIS nie wydaje już interpretacji dotyczącej wysokości stawek VAT. Z uwagi właśnie na ten fakt podatnicy powinni składać wnioski o wydanie WIS od 1 listopada br., pomimo tego, że decyzja nie będzie wiążąca dla organów podatkowych. Jednak nie wydaje się, aby była ona przez nie podważana.

Wysokość opłaty za wydanie WIS

Wniosek o wydanie WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł.

W przypadku wniosku dotyczącego kilku towarów i usług składających się razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu opłata ustalana jest jako iloczyn kwoty 40 zł i liczby podanych we wniosku towarów oraz usług składających się w ocenie wnioskodawcy razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.

W sytuacji gdy rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wymaga przeprowadzenia badania lub analizy, wnioskodawca musi pokryć koszt tych badań.

Opłata za wydanie WIS podlega zwrotowi w całości w przypadku wycofania wniosku (w terminie 30 dni od dnia jego wycofania), a w razie uiszczenia jej w wysokości wyższej od należnej - w odpowiedniej części (nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania w sprawie wydania WIS).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Przewodnik Gazety Podatkowej”

Ulgi dla nowych przedsiębiorców w opłacaniu składek ZUS

Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019

Podatek VAT jako firmowy koszt podatkowy

Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019

Nowe postępowanie w sprawach gospodarczych

Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019

Przeprowadzanie badań wstępnych i okresowych pracowników

Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019

Korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z VAT

Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019

Korekta w księgach przychodów i kosztów z tytułu rabatów

Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019

Świadczenie usług naprawy pojazdów samochodowych a zwolnienie podmiotowe

Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy po ustaniu zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019

Wykazanie choroby pracownika w raportach ZUS

Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019

Dofinansowanie paneli fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych

Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019

Uchwały wspólników spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019

Kontynuacja zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019

Składanie wniosków do KRS przed i od 1 marca 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019

Kontrolę w zakresie wypłaty zasiłku sprawuje płatnik zasiłku

Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019

Jak i kiedy złożyć zgłoszenie rejestracyjne dla celów VAT?

Gazeta Podatkowa nr 90 (1652) z dnia 12.11.2019

Nieprawidłowości w dokumentach ubezpieczeniowych a prawo do świadczeń chorobowych

Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019

Przetwarzanie danych osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego

Gazeta Podatkowa nr 91 (1653) z dnia 14.11.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.