Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 15 (1472) z dn. 19.02.2018  »  Weryfikacja podatników VAT

Dodatki do
bieżącego numeru

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018, strona 6
dział: VAT i akcyza
Autor: Aleksandra Węgielska

Artykuł z cyklu
"Nowe prawo 2018"
Weryfikacja podatników VAT - Nowe prawo 2018 - VAT i akcyza

Weryfikacja podatników VAT

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych wprowadziła z dniem 13 stycznia 2018 r. przepisy, które mają umożliwić podatnikom weryfikacje swoich kontrahentów. Ma to się przyczynić do zwiększenia bezpieczeństwa podatników VAT w obrocie gospodarczym.

Brak rejestracji

Wprowadzone z dniem 13 stycznia 2018 r. do ustawy o VAT przepisy (art. 96 ust. 4a pkt 5 i ust. 9 pkt 5) przewidują nową przesłankę niedokonania rejestracji i wykreślenia z urzędu podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności jego zawiadamiania.

Podmiot nie będzie podlegał rejestracji, jeżeli z posiadanych informacji wynika, że może on jako podatnik prowadzić działania z zamiarem wykorzystania działalności banków lub SKOK do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi (art. 96 ust. 4a pkt 5 ustawy o VAT).

Natomiast podatnik będzie podlegał wykreśleniu z urzędu, jeżeli posiadane informacje wskazują na prowadzenie przez niego działań z zamiarem wykorzystania działalności banków lub SKOK do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi (art. 96 ust. 9 pkt 5 ustawy o VAT).

Jak uzasadniało Ministerstwo Finansów, wprowadzenie tych zmian związane jest z wykorzystywaniem rejestracji VAT dla celów wyłudzeń skarbowych.

Przy czym w art. 96 dodano ust. 9j ustawy o VAT, który przewiduje przywrócenie zarejestrowania podatnika, o którym mowa w art. 96 ust. 9 pkt 5, jako podatnika VAT czynnego bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego, jeżeli podatnik udowodni, że prowadzone przez niego działania nie są realizowane z zamiarem, o którym mowa w art. 96 ust. 9 pkt 5 albo wyjdą na jaw inne okoliczności lub dowody, z których wynikał brak tego zamiaru.

Elektroniczny wykaz podmiotów

Od 13 stycznia 2018 r. do ustawy o VAT dodano nowy przepis art. 96b ust. 1, który przewiduje prowadzenie przez Szefa KAS w postaci elektronicznej wykazów podmiotów:

1) w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji, zgodnie z art. 96 ust. 4a albo które zostały wykreślone z rejestru jako podatnik VAT, zgodnie z art. 96 ust. 9 albo ust. 9a,

2) których rejestracja jako podatnika VAT została przywrócona.

Ministerstwo Finansów uzasadniało, że wprowadzenie art. 96b ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi dopełnienie zmian w ustawie o VAT obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. mających na celu poprawę ściągalności VAT. Przypomnijmy, że przepisy te umożliwiają wykreślenie z rejestru jako podatnika VAT z urzędu m.in. w przypadku braku możliwości kontaktu z podatnikiem, podania w zgłoszeniu rejestracyjnym danych niezgodnych z prawdą lub niestawiania się na wezwania organów podatkowych.

Wprowadzenie do ustawy o VAT art. 96b ust. 1 ma stanowić wsparcie dla przedsiębiorców w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych m.in. poprzez możliwość weryfikacji rzetelności działania swoich kontrahentów. Rozwiązanie to ma przyczynić się do istotnego zwiększenia bezpieczeństwa obrotu.

Należy zwrócić uwagę, że na wykazach, oprócz danych identyfikacyjnych przedsiębiorcy oraz ich adresów, są także podawane dane identyfikacyjne osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, prokurentów oraz wspólników (patrz ramka). W połączeniu z podstawą prawną odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru, która także jest podawana do publicznej wiadomości, uczciwi przedsiębiorcy mogą łatwiej niż dotychczas ustalić osoby niewzbudzające zaufania w kontaktach biznesowych.

Wykaz podmiotów, których rejestracja jako podatnika VAT została przywrócona, ma ułatwić sprawną identyfikację kontrahentów, którzy zostali niezasadnie (omyłkowo) wykreśleni lub spełniali przesłanki do ich wykreślenia, lecz wykazali, że faktycznie prowadzą działalność gospodarczą. Przy czym, na podstawie art. 96b ust. 4 ustawy o VAT, wykaz podatników VAT przywróconych w zakresie dotyczącym podatników, którzy czasowo zawiesili działalność gospodarczą, nie zawiera ich PESEL.

Ponadto Szef KAS ma obowiązek wykreślenia podmiotu z wykazu, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podmiot został umieszczony w wykazie.

Wykaz podmiotów niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT jest dostępny na stronie KAS http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa.

Ponadto podatnik może sprawdzić status podmiotu na stronie portalu podatkowego https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/.

Elektroniczne wykazy podmiotów zawierają:

1) firmę (nazwę) lub imię i nazwisko,
2) NIP, jeżeli taki numer został przyznany,
3) numer REGON, o ile został nadany,
4) PESEL, o ile podmiot posiada,
5) numer w KRS, o ile został nadany,
6) adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
7) adres głównego miejsca prowadzenia działalności albo adres rejestracyjny, w przypadku braku adresu głównego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej,
8) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich NIP lub PESEL,
9) imiona i nazwiska prokurentów oraz ich NIP lub PESEL,
10) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego NIP lub PESEL,
11) daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
12) podstawę prawną rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

Ustawa z dnia 24.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz. U. poz. 2491)

Najpopularniejsze w dziale „VAT i akcyza”

Nowe kasy rejestrujące

Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Faktury VAT można wystawiać ręcznie

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018

Ewidencjonowanie faktur zakupu bez VAT

Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018

Brak NIP na fakturze a prawo do odliczenia VAT

Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018

VAT przy wykonaniu usług budowlanych wraz z dostawą towaru

Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018

VAT przy przekazaniu pakietów medycznych pracownikom

Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018

Prawo do skorzystania z ulgi na złe długi

Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018

Ulga na złe długi a zapłata należności

Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018

Rezygnacja z odliczenia VAT przy transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem

Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018

Termin odliczenia VAT z faktury zakupu towaru

Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018

Obowiązek podatkowy w VAT przy świadczeniu usług

Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018

Forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018

Podatnik zwolniony z VAT nie składa deklaracji

Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Zwrot akcyzy od zakupu ON do produkcji rolnej w 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018

Odliczenie VAT od zakupu alkoholu przekazywanego nieodpłatnie kontrahentom

Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018

VAT przy przekazaniu składników firmy w ramach podziału majątku

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018

Sposób wystawiania faktur po centralizacji rozliczeń JST

Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018

Opodatkowanie usługi budowlanej wykonanej dla podmiotu zwolnionego z VAT

Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018

Skutki korekty deklaracji VAT-7 z kwotą do przeniesienia na następny miesiąc

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018

Częściowa zapłata za fakturę a odliczenie podatku VAT

Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018

VAT od zakupu towarów na terenie Polski od podatnika zagranicznego

Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018

Stosowanie klasyfikacji PKWiU dla celów VAT

Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018

Skutki w VAT u darczyńcy przekazania żywności na cele charytatywne

Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

VAT na remont gabinetu lekarskiego

Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018

Stawka VAT na budowę basenu

Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60