Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Dodatek do Gazety Podatkowej nr 98 (1452) z dnia 07.12.2017  »  W 2018 r. wzrosną grzywny za przewinienia skarbowe

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017, strona 10
dział: Postępowanie przed fiskusem
Autor: Małgorzata Żujewska

W 2018 r. wzrosną grzywny za przewinienia skarbowe

Osoby dopuszczające się nadużyć podatkowych będą surowiej karane. Wzrosną grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. To efekt zmiany od przyszłego roku minimalnego wynagrodzenia za pracę z 2.000 zł do 2.100 zł.

Granice czynu

Minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi obecnie 2.000 zł. W przyszłym roku będzie kształtować się na poziomie 2.100 zł. Wzrost ten przekłada się na wymiar odpowiedzialności za nienależyte wypełnianie obowiązków podatkowych.

Przesuwa się przede wszystkim granica między wykroczeniem skarbowym a przestępstwem skarbowym w przypadkach, gdy czyn zabroniony polega na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej. Uszczuplenie to nieuiszczenie całego lub części wymaganego podatku. Narażenie na uszczuplenie polega natomiast na spowodowaniu konkretnego niebezpieczeństwa uszczerbku finansowego. Oznacza to, że zaistnienie uszczerbku jest wysoce prawdopodobne, choć nie musi nastąpić. Przykładami takich uchybień są: uchylanie się od opodatkowania, wyłudzenie zwrotu VAT czy niewpłacenie przez płatnika pobranego podatku.

Wysokość uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej decyduje o tym, czy dane przewinienie zostanie uznane za przestępstwo skarbowe, czy za wykroczenie skarbowe. Granicę podziału wyznacza pięciokrotność wysokości minimalnej pensji w czasie popełnienia czynu zabronionego. Czyn, w wyniku którego kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza tego limitu, jest wykroczeniem skarbowym. Przewinienie skutkujące wyższymi uszczupleniami stanowi przestępstwo skarbowe. Obecnie próg, na podstawie którego dokonuje się takiej kwalifikacji, wynosi 10.000 zł. W przyszłym roku będzie to 10.500 zł. Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie zatem oznaczał łagodniejsze traktowanie wielu czynów zabronionych. Przewinienia skutkujące uszczupleniem lub narażeniem na uszczuplenie należności publicznoprawnej między 10.000 zł a 10.500 zł traktuje się obecnie jako przestępstwa skarbowe, a w przyszłym roku będą uznawane za wykroczenia skarbowe.

Wymiar grzywny

Wzrosną jednak grzywny za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzana jest w stawkach dziennych. Sąd, orzekając ją, musi określić liczbę stawek dziennych za popełniony czyn oraz wysokość jednej stawki. Najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa - 720 (pomijamy kwestię kary łącznej i nadzwyczajnego obostrzenia kary). Nie za każde przewinienie grozi jednak 720 stawek dziennych. Są przestępstwa skarbowe, za które można orzec najwyżej 360 stawek dziennych (np. za nierozliczenie się w terminie ze stanu zużycia znaków akcyzy), 240 (np. za nieprowadzenie księgi podatkowej) czy 120 (np. za niezłożenie w terminie informacji podatkowej). Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać jej czterystukrotności.

Grzywnę za wykroczenie skarbowe wymierza sąd w postępowaniu sądowym albo uprawniony funkcjonariusz skarbowy w postępowaniu mandatowym. Sąd może nałożyć grzywnę w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Funkcjonariusze skarbowi mogą wystawiać mandaty na kwotę nieprzekraczającą podwójnej minimalnej pensji. Postępowanie mandatowe wszczyna się w przypadku wykroczeń skarbowych o mniejszej szkodliwości społecznej, np. niezłożenia w terminie deklaracji podatkowej. Taki tryb stosuje się, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a nie zachodzi potrzeba wymierzenia surowszej kary niż grzywna nieprzekraczająca podwójnej wysokości minimalnej pensji. Ukarany musi ponadto zgodzić się na przyjęcie mandatu karnego. Jeżeli go nie przyjmie, sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że jest przeprowadzane postępowanie przygotowawcze w formie dochodzenia, które kończy się rezygnacją z wymierzenia kary albo skierowaniem sprawy do sądu.

Procedury mandatowej nie można zastosować, jeżeli w związku z wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, chyba że do chwili przyjęcia mandatu karnego wymagalna należność została w całości uregulowana. Sprawy karnej skarbowej nie wolno ponadto zakończyć mandatem karnym, gdy za wykroczenie skarbowe należałoby orzec przepadek przedmiotów, a także gdy zachodzi zbieg przepisów, a czyn sprawcy wykroczenia skarbowego wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa skarbowego.

Sposób na bezkarność

Kary za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe można uniknąć - składając tzw. czynny żal. Przewiduje to art. 16 Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2226).

"Czynny żal" to zawiadomienie złożone odpowiedniemu organowi o popełnieniu czynu zabronionego. Przekazuje się je na piśmie lub wnosi ustnie do protokołu. Zawiadomienie musi zawierać istotne okoliczności sprawy. Niezbędne jest ponadto uiszczenie całego podatku uszczuplonego w wyniku czynu zabronionego. Wymaganą kwotę można w zasadzie uregulować w terminie wyznaczonym przez organ. W praktyce uiszcza się ją przed lub w dniu wnoszenia zawiadomienia.

"Czynny żal" jest bezskuteczny, jeżeli zostanie złożony w czasie, gdy organ miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Tak samo zostanie potraktowane zawiadomienie dokonane po rozpoczęciu czynności służbowej, np. kontroli, zmierzającej do ujawnienia czynu zabronionego, chyba że nie dostarczyła ona podstaw do wszczęcia w tej sprawie postępowania karnego skarbowego.

Wymiar grzywien w 2017 r. i 2018 r.
Rok 2017 2018
grzywna za przestępstwo skarbowe

granice stawki dziennej

66,66 zł - 26.664 zł 70 zł - 28.000 zł

minimalna grzywna

666,60 zł 700 zł

maksymalna grzywna

19.198.080 zł 20.160.000 zł
grzywna za wykroczenie skarbowe

minimalna grzywna

200 zł 210 zł

maksymalna grzywna

40.000 zł 42.000 zł

mandat karny

do 4.000 zł do 4.200 zł
Najpopularniejsze w dziale „Postępowanie przed fiskusem”

Sposoby na sprawdzenie sytuacji podatkowej kontrahenta

Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017

Czynności sprawdzające, czyli wstępna kontrola podatników

Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017

Księga podatkowa prowadzona w arkuszu kalkulacyjnym a JPK

Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017

Aktualizacja NIP-8 przez internet

Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017

Sposoby podpisywania przez osobę prawną e-deklaracji i JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Pełnomocnictwo do podpisywania JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017

Czas trwania kontroli podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017

Zapłata podatków z konta spółki cywilnej

Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017

Pełnomocnik do podpisywania e-deklaracji

Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017

Kolejna korekta tej samej informacji JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017

Wspólnicy odpowiadają za długi podatkowe spółki cywilnej

Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017

Termin zgłoszenia nowej osoby odpowiedzialnej za wymiar podatków

Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017

Uzasadnienie korekty rozliczenia

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Przedłużenie terminu zwrotu VAT

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Zasady stosowania podwyższonych odsetek podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017

Kilkuzłotowa zaległość podatkowa

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Termin wydania opinii zabezpieczającej

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

NIP po przekształceniu spółki z o.o. w komandytową

Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017

Przechowywanie dokumentów po korekcie zeznania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017

Zapłata przez podatnika kosztów upomnienia

Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017

Czas trwania pokontrolnego postępowania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017

Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej

Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017

Odsetki od długu wynikającego z błędu rachunkowego

Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017

Wniosek o ulgę podatkową w czasie postępowania egzekucyjnego

Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017

Opłata skarbowa za PPS-1

Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017

Umorzenie niewyegzekwowanej zaległości podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017

Wynagrodzenie płatnika w przypadku wpłaty niepełnej kwoty podatku

Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017

Opłata za skargę kasacyjną

Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017

Doręczenie postanowienia o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017

Przesłanki zwolnienia od kosztów sprawy sądowoadministracyjnej

Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60