Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Dodatek do Gazety Podatkowej nr 63 (1625) z dnia 08.08.2019  »  Termin na wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019, strona 18
dział: Wskazówki dla przedsiębiorcy
Autor: Kinga Romas

Termin na wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca

Polscy pracodawcy coraz częściej zatrudniają w swoich firmach pracowników z zagranicy. Zazwyczaj wymagane jest uzyskanie zezwolenia na ich zatrudnienie. Jednym z zezwoleń, o które najczęściej występują pracodawcy,
Artykuł zawiera znaków: 6368

Polscy pracodawcy coraz częściej zatrudniają w swoich firmach pracowników z zagranicy. Zazwyczaj wymagane jest uzyskanie zezwolenia na ich zatrudnienie. Jednym z zezwoleń, o które najczęściej występują pracodawcy, jest zezwolenie typu A.

Zezwolenie typu A

Zezwolenie to jest wydawane dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, na podstawie umowy z podmiotem, którego:

 • siedziba,
   
 • miejsce zamieszkania,
   
 • oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności,

znajduje się na terytorium Polski.

Wydawane jest ono przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Warunki wydania zezwolenia

Zezwolenie typu A zostanie wydane, gdy:

 • wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku i gdy wysokość ta nie będzie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę,
   
 • uzyskana zostanie informacja właściwego starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy (o ile będzie to konieczne).

Czas oczekiwania

Zezwolenie powinno zostać wydane w przeciągu miesiąca. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, o czym wnioskodawca zostaje poinformowany.

Niestety, w praktyce w zakresie wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców występują znaczne opóźnienia. Urzędy wskazują, że z uwagi na dużą liczbę wpływających wniosków występują opóźnienia w rejestracji spraw do systemów informatycznych oraz w terminowym prowadzeniu postępowań administracyjnych. Na skutek tego termin na podjęcie decyzji dla wniosku ulega przedłużeniu.

Poza tym, czas oczekiwania na wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na pracę regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) i zależy on od indywidualnych okoliczności sprawy. Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a. do terminów załatwienia sprawy określonych w przepisach nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Postępowanie jest wszczynane po złożeniu w przewidzianym terminie pozbawionego braków formalnych wniosku lub po uzupełnieniu tych braków zgodnie z wezwaniem, we wskazanym terminie. W trakcie prowadzonego postępowania (z urzędu lub na wniosek stron) podejmowane są wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli (art. 7 K.p.a.). Ponadto strona zostaje wezwana do uzupełnienia dokumentacji w terminie określonym w wezwaniu.


Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca dostępny jest w Programie DRUKI Gofin.


W informacjach zamieszczonych na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego czytamy, że czas oczekiwania na wydanie decyzji zależy od wybranego przez pracodawcę trybu składania wniosku. Wybór przez pracodawcę trybu obsługi koordynowanej zapewnia sprawniejszą realizację postępowań, a w konsekwencji szybsze wydanie zezwolenia na pracę (wariant 1). Złożenie wniosku w trybie obsługi niekoordynowanej może znacząco wydłużyć czas oczekiwania na wydanie decyzji (wariant 2).

Warto w tym miejscu przywołać wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 marca 2019 r., sygn. akt III SAB/Wr 24/19. Sąd orzekł w nim, że organ bez zbędnej zwłoki zobowiązany jest rozstrzygnąć sprawę, z którą zwraca się do niego obywatel. Jeżeli nie jest możliwe załatwienie sprawy w terminie, organ zobowiązany jest zawiadomić stronę, podać przyczynę zwłoki i wskazać nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczyć o prawie do wniesienia ponaglenia. Poza tym, w opinii WSA, zwłoki w opóźnieniu wydania zezwolenia nie można usprawiedliwiać tłumaczeniem, że liczba wniosków złożonych w tej sprawie jest bardzo duża.

Przykładowy czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy dla dwóch różnych wniosków:

Wariant I - Tryb obsługi koordynowanej

Pracodawca wysyła zgłoszenie w celu umówienia wizyty korzystając z formularza kontaktowego 21 grudnia 2018 r.
Urząd wysyła potwierdzenie wizyty wraz z instrukcją składania wniosku 24 grudnia 2018 r.
Pracodawca w portalu praca.gov.pl składa prawidłowy i kompletny wniosek - spełnia warunki wydania zezwolenia 2 stycznia 2019 r.
Pracodawca w wyznaczonym terminie dostarcza do urzędu podpisany wniosek wraz z kompletem załączników i innych wymaganych pism 4 stycznia 2019 r.
Pracodawca odbiera sms z urzędu z zaproszeniem do odbioru zezwolenia na pracę 25 stycznia 2019 r.

Wariant II - Tryb obsługi niekoordynowanej
Pracodawca wysyła pocztą wniosek o zezwolenie na pracę, w którym brak informacji starosty, pomimo braku zwolnienia z niej 2 stycznia 2019 r.
Wniosek wpływa do kancelarii urzędu 9 stycznia 2019 r.
Urząd wysyła wezwanie do uzupełnienia braków formalnych 8 lutego 2019 r.
Wezwanie jest awizowane na poczcie 14 lutego 2019 r.
Pracodawca odbiera awizowane wezwanie 25 lutego 2019 r.
Pracodawca wysyła brakujące dokumenty, lecz bez informacji starosty powołując się na przesłankę zwolnienia w przypadku kontynuacji zatrudnienia po oświadczeniu 10 marca 2019 r.
Dokumenty wpływają do kancelarii urzędu 17 marca 2019 r.
Urząd wysyła wezwanie do uzupełnienia braków materialnych (deklaracji ZUS potwierdzających spełnianie kryterium zwolnienia z informacji starosty) 14 kwietnia 2019 r.
Pracodawca odbiera wezwanie 22 kwietnia 2019 r.
Pracodawca wysyła brakujące dokumenty 28 kwietnia 2019 r.
Uzupełnienia wpływają do kancelarii urzędu 9 maja 2019 r.
Pracodawca otrzymuje sms z urzędu z zaproszeniem do odbioru zezwolenia 7 czerwca 2019 r.
Po zezwolenie zgłasza się nieposiadająca upoważnienia osoba podająca się za pracownika pracodawcy, pracownik urzędu odmawia wydania dokumentu 10 czerwca 2019 r.
Pracodawca prosi poprzez ePUAP o wysłanie zezwolenia pocztą 10 czerwca 2019 r.
Urząd wysyła zezwolenie 14 czerwca 2019 r.
Pracodawca odbiera list z urzędu 22 czerwca 2019 r.

UWAGA: są to przykładowe terminy typowe dla prowadzonych postępowań, w obu przykładach urząd zachował terminowość procedowania zgodną z K.p.a.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Najpopularniejsze w dziale „Wskazówki dla przedsiębiorcy”

Przyjęcie płatności za fakturę gotówką

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Abonament za radio w leasingowanym aucie

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019

Zasady naprawy pojazdu z OC sprawcy po kolizji

Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019

Osoby uwzględniane przy wyliczaniu stanu zatrudnienia na potrzeby ustalenia momentu wdrożenia PPK

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019

Nie można tworzyć replik dokumentów

Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019

Nowe wymagania dla usług fryzjerskich i kosmetycznych

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019

Dopłaty do energii

Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019

Dofinansowanie z PFRON wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019

Karty płatnicze w działalności przedsiębiorcy

Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019

Dane na pieczątce firmowej

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Wdrożenie PPK w przypadku grupy kapitałowej

Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019

Podatek od nieruchomości za wynajem 5 pokoi

Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019

Opodatkowanie pokoju użyczonego na prowadzenie działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019

Wdrożenie PPK u pracodawcy prowadzącego PPE

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Ponowne ustalenie stanu zatrudnienia na potrzeby wdrożenia PPK

Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019

Przekroczenie limitu pomocy de minimis przy umorzeniu składek ZUS

Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019

Roszczenia i zabezpieczenia z umowy przedwstępnej

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019

Gospodarujący odpadami muszą pamiętać o aktualizacji posiadanej decyzji

Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019

Kurs operatora dronów za bon szkoleniowy finansowany z EFS

Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019

Środki na rozwój mikroprzedsiębiorstwa

Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019

Zasada konkurencyjności przy zakupach w projektach PROW

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Praktyka absolwencka dla absolwenta szkoły spoza Polski

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Stypendium stażowe dla osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019

Pomoc z ZUS na poprawę warunków bhp w firmie

Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019

Egzekwowanie kary za naruszenie przepisów o delegowaniu

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Infrastruktura badawczo-rozwojowa dofinansowana w regionie

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Dodatkowy pakiet badań okresowych finansowany z EFS

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019

Obowiązek wykonania nakazu konserwatorskiego

Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019

Siedziba firmy a oddział na potrzeby dotacji

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Powiązanie osobowe z beneficjentem a obowiązek odrzucenia oferty

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.