Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 44 (1710) z dn. 1.06.2020  »  TARCZA
Zmiany w podatku dochodowym w związku z pandemią koronawirusa"> TARCZA Zmiany w podatku dochodowym w związku z ...

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 29 (1695) z dnia 9.04.2020, strona 14
dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Agata Cieśla

TARCZA
Zmiany w podatku dochodowym w związku z pandemią koronawirusa

Nowelizacją tzw. specustawy w sprawie koronawirusa wchodzącą do pakietu ustaw tarczy antykryzysowej zmieniono szereg uregulowań w celu łagodzenia skutków trwającej właśnie pandemii. Część z nich dotyczy podatku dochodowego zarówno opłacanego przez podatników będących osobami fizycznymi, jak i podmioty podatku dochodowego od osób prawnych. Chociaż w większości rozwiązania w tym zakresie skierowane są do przedsiębiorców, część nowych uregulowań dotyczy również zwykłych podatników.

Rozliczanie firmowej straty

Na gruncie podatku dochodowego jednym z najważniejszych rozwiązań mających pomóc firmom, które ucierpiały bądź ucierpią w wyniku ograniczeń obowiązujących w czasie trwania pandemii, jest zmieniony sposób rozliczania strat poniesionych w działalności gospodarczej. Chodzi tu o podatników pdof i pdop, którzy z powodu COVID-19:

 • poniosą w działalności gospodarczej stratę w 2020 r. - w przypadku podatników pdof (art. 52k ustawy o pdof),
   
 • poniosą stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r., a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r., a przed dniem 1 stycznia 2021 r. - w przypadku podatników pdop (art. 38f ustawy o pdop).

Nowe rozwiązania nie dotyczą jednak wszystkich podatników ze stratą firmową za wskazane okresy. Zostały one zarezerwowane wyłącznie dla tych, którzy osiągną w nich przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w przypadku osób fizycznych - w 2019 r., a w przypadku osób prawnych - w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym powstała omawiana strata. Przez łączne przychody należy w tym przypadku rozumieć u osób fizycznych sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku według skali podatkowej i liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. O wysokość straty firmowej, nie więcej jednak niż do kwoty 5.000.000 zł, przedsiębiorcy, którzy spełnią wskazane warunki, będący:

 • podatnikami pdof - mogą jednorazowo obniżyć dochód lub przychód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 r.; w tym celu będą składali korekty zeznania za 2019 r., natomiast nieodliczoną w ten sposób kwotę straty będą rozliczać na dotychczas obowiązujących zasadach,
   
 • podatnikami pdop - mogą jednorazowo obniżyć dochód w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy poniesienia straty; w przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub złożenia zeznania za rok podatkowy, którym dokonywane jest obniżenie, podatnik składa korektę zeznania; pozostała część straty podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych.

Płatnicy pdof z prolongatą

Dla niektórych płatników pdof specustawą zostało wprowadzone do ustawy o pdof odroczenie terminu odprowadzenia zaliczek na podatek (art. 52o ustawy o pdof). Dotyczy ono płatników pdof będących zakładami pracy wypłacającymi (stawiającymi) do dyspozycji pracownikom należności przysługujące im z racji zatrudnienia (tj. stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników), a także płatników dokonujących świadczeń z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych (u nich odroczenie dotyczy także zryczałtowanego podatku pobranego od tych należności). Chodzi tu o te podmioty dokonujące wskazanych świadczeń, które poniosły negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu koronawirusa. Tacy płatnicy pdof uzyskali prolongatę terminu przekazania zaliczek na pdof pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r.

Podatek od przychodów z budynków

Przedłużeniu uległ również termin do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. (art. 52p ustawy o pdof oraz art. 38h ustawy o pdop). Został on określony do 20 lipca 2020 r. Jednak będzie on dotyczył tylko podatników spełniających ściśle określone ustawowo kryteria. Z rozwiązania tego będą mogli korzystać przedsiębiorcy poszkodowani przez COVID-19, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przez nich przychody w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50%. Podatnicy, którzy rozpoczęli w trakcie 2019 r. prowadzenie działalności, będą mogli skorzystać z omawianego przesunięcia terminu, jeżeli w danym miesiącu osiągnięte przychody będą niższe o co najmniej 50% w stosunku do średnich przychodów uzyskanych w 2019 r. Przesunięcie terminu dotyczy również podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie osiągnęli w tym okresie przychodów albo rozpoczęli działalność w trakcie 2020 r., jak również tych, którzy w 2019 r. stosowali opodatkowanie w formie, w której nie ustala się przychodów. Do ustalenia wskaźnika w przypadku podatników pdof będą uwzględniane przychody określone w art. 14 ustawy o pdof, a w przypadku podatników pdop przychody, o których mowa w art. 12 ustawy o pdop.

Zapłata spoza białej listy

Na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, wydłużony został termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek niefigurujący na tzw. białej liście VAT. W tym okresie zamiast 3 dni od dnia zlecenia przelewu termin ten wynosi 14 dni (art. 15zzn nowelizacji tzw. specustawy o koronawirusie - Dz. U. z 2020 r. poz. 568). Złożenie zawiadomienia w tym wydłużonym terminie na gruncie podatku dochodowego uchroni przedsiębiorcę przed negatywnymi skutkami zapłaty powyżej 15.000 zł na rachunek spoza białej listy.

Zatory płatnicze u dłużnika

We wszystkich ustawach o podatku dochodowym znalazło się zwolnienie z obowiązku stosowania przepisów dotyczących tzw. zatorów płatniczych (art. 52q ustawy o pdof, art. 38i ustawy o pdop oraz art. 57c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym...). W pdof dotyczy ono pewnej grupy przedsiębiorców-dłużników, którzy obowiązani są do zwiększania o niezapłacone w terminie zobowiązania dochodu będącego podstawą obliczenia należnych w 2020 r. zaliczek, a w przypadku tzw. ryczałtowców - do zwiększania przychodu będącego podstawą do wyliczenia należnego ryczałtu. W pdop przedmiotowe zwolnienie dodatkowo uwzględnia specyfikę tego podatku w zakresie roku podatkowego.

Ze zwolnienia mogą skorzystać poszkodowani z powodu covid-19 podatnicy, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50%, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r - w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów. Warunku dotyczącego spadku przychodów nie stosuje się do podatników, którzy rozpoczęli działalność w ostatnim kwartale 2019 r. i nie osiągnęli przychodów albo rozpoczęli działalność w 2020 r., albo w 2019 r. stosowali opodatkowanie w formie, w której nie ustala się przychodów.

Rezygnacja z uproszczonych zaliczek

Z kolei przedsiębiorcy opłacający w 2020 r. tzw. uproszczone zaliczki i ponoszący negatywne konsekwencje koronawirusa, mają prawo do rezygnacji z tej formy ich opłacania w przypadku podatników pdof w odniesieniu do zaliczek należnych za okres od marca do grudnia 2020 r., a w przypadku podatników pdop do końca roku podatkowego począwszy od miesiąca, za który ostatni raz stosowali zaliczki uproszczone. Zaliczki za te miesiące podatnicy będą mogli obliczyć na ogólnych zasadach, uwzględniając zaliczki należne za poprzednie miesiące, które obliczone były w formie uproszczonej. Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tego rozwiązania, poinformują o tym fiskusa w zeznaniu rocznym.

Darowizny na walkę z koronawirusem

Każdy podatnik opłacający pdop, pdof oraz ryczałt ewidencjonowany, w tym również podatnicy prowadzący działalność gospodarczą (czyli w pdof - zarówno opłacający podatek według skali podatkowej, jak i liniowy) zyskał możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych w 2020 r. określonym podmiotom na przeciwdziałanie COVID-19. Są to podmioty określone w art. 52n ust. 1 ustawy o pdof, art. 38g ust. 1 ustawy o pdop oraz art. 57b ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Takie darowizny w zależności od momentu ich przekazania będą odliczane w kwotach odpowiadających:

 • 200% ich wartości - jeżeli zostaną przekazane do 30 kwietnia 2020 r.,
   
 • 150% ich wartości - jeśli zostaną przekazane w maju 2020 r. lub
   
 • 100% ich wartości - jeśli zostaną przekazane od 1 czerwca do 30 września 2020 r.

Zmiany w zwolnieniach w pdof

W ramach tarczy antykryzysowej w ustawie o pdof zostały podwyższone na 2020 r., a w niektórych przypadkach również na 2021 r., roczne limity kilku zwolnień przedmiotowych. Dotyczy to m.in. wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 9a ustawy o pdof m.in. zapomóg innych niż tzw. losowe wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o pdof, wypłacanych z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji. Limit dla tego zwolnienia na 2020 r. wynosi 3.000 zł.

W odniesieniu do tzw. zapomóg losowych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 lit. b) ustawy o pdof, czyli zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, roczny limit zwolnienia w 2020 r. wyznacza kwota 10.000 zł. Dotyczy on zapomóg sfinansowanych z innych źródeł niż fundusz socjalny, ZFŚS, fundusze związków zawodowych lub w oparciu o odrębne przepisy wydane przez właściwego ministra.

Natomiast na lata 2020-2021 zwiększeniu do 2.000 zł w skali roku uległ limit zwolnienia dla pozapłacowych świadczeń pracowniczych (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof). Zwolnienie to ma zastosowanie do otrzymanych przez pracownika świadczeń rzeczowych (niebędących bonami, talonami lub innymi znakami uprawniającymi do ich wymiany na towary lub usługi) oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych. Także na dwa lata (tj. 2020-2021) zwiększony został limit zwolnienia dla dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, sfinansowanych ze źródeł innych niż fundusz socjalny, ZFŚS, lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra. Te dopłaty będą korzystać we wskazanym okresie ze zwolnienia od pdof do 3.000 zł rocznie.

W ustawie o pdof pojawiły się również dwa nowe zwolnienia przedmiotowe (art. 52m ustawy o pdof). Mają one zastosowanie do przychodów podatników otrzymanych przez nich w 2020 r. z tytułu świadczenia postojowego uzyskanego na podstawie przepisów specustawy oraz dla świadczenia polegającego na zakwaterowaniu i wyżywieniu pracowników infrastruktury krytycznej.

Zestawienie najważniejszych zmian w podatku dochodowym związane ze zwalczaniem skutków COVID-19

- wsteczne odliczanie przez przedsiębiorców spełniających ustawowe kryteria strat podatkowych w pdof i pdop za 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r.,
- wydłużenie do 1 czerwca 2020 r. terminu na przekazanie przez płatników zaliczek na pdof za marzec i kwiecień br. od należności pracowniczych oraz określonych w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof, a także należności z praw autorskich i pokrewnych,
- przedłużenie do 20 lipca 2020 r. terminu do zapłacenia podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r.,
- wydłużenie z 3 do 14 dni terminu do zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza tzw. białej listy VAT,
- wyłączenie stosowania regulacji w zakresie zatorów płatniczych w odniesieniu do dłużników spełniających ustawowe kryteria,
- możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych w 2020 r. i obliczanie zaliczek miesięcznych od bieżących dochodów,
- możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem COVID-19,
- zwiększenie w pdof limitów kilku zwolnień przedmiotowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.)

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Przewodnik Gazety Podatkowej”

TARCZA
Przestój ekonomiczny, zmiana organizacji czasu pracy i dofinansowanie dla pracodawcy w związku z COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

TARCZA
Wsparcie finansowe dla najmniejszych przedsiębiorców w okresie pandemii

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020

TARCZA
Wybrane narzędzia wsparcia dla przedsiębiorców przewidziane w ramach tarczy antykryzysowej

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

TARCZA
Zmiany w podsumowaniu ubiegłego roku obrotowego w spółkach spowodowane skutkami pandemii koronawirusa

Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020

TARCZA
Świadczenia chorobowe z ZUS dla przedsiębiorcy w związku z COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe osoby prowadzącej działalność gospodarczą

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

COVID-19
Wpływ COVID-19 na uprawnienia do świadczeń uzależnionych od niezdolności do pracy

Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020

Korekta VAT w przypadku sprzedaży paragonowej

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

Data powstania przychodu w firmie

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

Należności dochodzone na drodze sądowej w księgach rachunkowych

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

TARCZA
Ogłaszanie upadłości w czasie kryzysu

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

TARCZA
Udzielanie i realizacja zamówień publicznych w czasie epidemii

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

Środki na nawadnianie gospodarstw

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

Posezonowa obniżka cen towarów w księgach rachunkowych

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.