Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 45 (1711) z dn. 4.06.2020  »  TARCZA
Ulgi w spłacie podatków w związku z pandemią COVID-19"> TARCZA Ulgi w spłacie podatków w związku z ...

Dodatki do
bieżącego numeru

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa nr 28 (1694) z dnia 6.04.2020, strona 10
dział: Postępowanie przed fiskusem
Autor: Małgorzata Żujewska

TARCZA
Ulgi w spłacie podatków w związku z pandemią COVID-19

Odroczenie terminu zapłaty, układ ratalny lub umorzenie - na taką pomoc w spłacie zobowiązań podatkowych mogą liczyć przedsiębiorcy, jeżeli mają problemy z ich regulowaniem z powodu
Artykuł zawiera znaków: 7537

Odroczenie terminu zapłaty, układ ratalny lub umorzenie - na taką pomoc w spłacie zobowiązań podatkowych mogą liczyć przedsiębiorcy, jeżeli mają problemy z ich regulowaniem z powodu pandemii COVID-19. Wniosek o przyznanie ulgi można przesłać przez internet. Za uregulowanie daniny w odroczonym terminie lub w systemie ratalnym nie zostanie pobrana opłata prolongacyjna.

Katalog ulg

Przedsiębiorcy nie od dziś mogą zwracać się do urzędu skarbowego o przyznanie ulgi w spłacie VAT, CIT czy PIT. Odpowiednie rozwiązania przewiduje art. 67a i nast. Ordynacji podatkowej.

Ulga może dotyczyć podatku (którego termin płatności jeszcze nie upłynął) lub zaległości podatkowej. W przypadku podatku dozwolone jest odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zapłaty na raty. Pomoc w uregulowaniu zaległości podatkowej może przybrać formę odroczenia zapłaty, układu ratalnego lub umorzenia. Zaległy podatek może być umorzony w całości lub w części. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej został umorzony dług. Urząd skarbowy może również umorzyć same odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej (bez umorzenia zaległości podatkowej). Podatnicy mogą wnioskować o każdą z tych ulg. Płatnikom podatków, np. podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników, wolno natomiast ubiegać się wyłącznie o odroczenie płatności lub rozłożenie na raty spłaty pobranych, a niewpłaconych podatków. Nie można złożyć wniosku o umorzenie należności związanych z pełnieniem funkcji płatnika (umorzenie jest dozwolone tylko z urzędu w dwóch przypadkach wskazanych w art. 67d § 1 pkt 3 i 4 Ordynacji podatkowej).

Przyznanie ulgi uzależnione jest od istnienia ważnego interesu podatnika (płatnika) lub interesu publicznego. Wiele firm i osób prowadzących działalność gospodarczą - zwłaszcza związanych z takimi branżami, jak: turystyczna, transportowa, gastronomiczna czy eventowa - bezsprzecznie spełnia te kryteria w związku z pandemią COVID-19. Pojęcie ważnego interesu podatnika (płatnika) utożsamiane jest bowiem zazwyczaj z sytuacją, w której podatnik nie jest w stanie uregulować zobowiązania podatkowego z powodu nadzwyczajnych zdarzeń, np. utraty możliwości zarobkowania. Jednocześnie pomoc przedsiębiorcom w obecnej sytuacji leży w interesie publicznym (ochrona gospodarki, konkurencyjności, miejsc pracy itp.). Mimo wszystko podatnik (płatnik) zainteresowany uzyskaniem ulgi musi sporządzić i złożyć odpowiednio uzasadniony wniosek. Trzeba wykazać, że w wyniku pandemii (także środków podjętych przez rząd w celu jej zwalczania) uregulowanie podatków (w terminie lub w ogóle) stało się niemożliwe, np. nie pozwala na to kondycja finansowa przedsiębiorcy po zamknięciu działalności. Należy ponadto pamiętać, że przedsiębiorcy mogą uzyskać ulgę, gdy nie jest ona pomocą publiczną, stanowi pomoc de minimis lub stanowi pomoc publiczną na cele wskazane w art. 67b § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Wśród tych celów wskazuje się jednak m.in. naprawienie szkód wyrządzonych przez nadzwyczajne zdarzenia, zapobieżenie lub likwidacja poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Wniosku nie trzeba składać bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Można go przesłać drogą pocztową lub przekazać przez internet. Wniosek sporządzony w formie elektronicznej można przesłać na skrzynkę elektroniczną urzędu skarbowego na platformie ePUAP lub złożyć on-line przez serwis Biznes.gov.pl. Potrzebny jest do tego kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany.

Decyzja fiskusa

Wnioski dotyczące ulg w spłacie podatków składane w związku z pandemią COVID-19 mają być - według zapewnień Ministerstwa Finansów - rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Urzędy skarbowe zostały zobligowane do uwzględnienia negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z pandemii COVID-19. Mają do minimum ograniczyć postępowanie dowodowe (nie będą wymagane oświadczenia majątkowe) m.in. wtedy, gdy ulga obejmuje podatki z terminem płatności przypadającym po 1 marca 2020 r., a podatnik nie miał wcześniej zaległości podatkowych, nie korzystał z pomocy publicznej i działa w branży narażonej bezpośrednio na skutki pandemii. Nie oznacza to automatyzmu w przyznawaniu ulg. Decyzje w tych sprawach nadal są wydawane w granicach uznania administracyjnego. Przedsiębiorcy, którzy z powodu pandemii nie są w stanie uregulować podatków, nie powinni mieć problemów z uzyskaniem odroczenia lub rozłożenia zapłaty na raty. Urzędy skarbowe mogą natomiast niechętnie umarzać zaległości podatkowe. Dotychczas przedsiębiorcy raczej nie mogli liczyć na taką ulgę, gdy dotykał ich spadek rentowności, zmiana koniunktury na rynku czy trudności z uzyskaniem płatności od kontrahentów - ale też nie było dotychczas tak wyjątkowej sytuacji gospodarczej.

Od decyzji urzędu skarbowego odmawiającej przyznania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych można odwołać się do dyrektora izby administracji skarbowej.

Bez opłaty

Przedsiębiorcy, którzy w związku z pandemią COVID-19 uzyskają odroczenie płatności lub rozłożenie na raty spłaty podatków, zostaną zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty prolongacyjnej.

Standardowo opłata prolongacyjna jest ustalana od kwoty podatku lub zaległości podatkowej objętej ulgą i wylicza się ją według stawki odpowiadającej obniżonej stawce odsetek podatkowych obowiązującej w dniu wydania decyzji. Stawka ta wynosi obecnie 4%. Opłata prolongacyjna za przyznanie ulgi w spłacie podatku naliczana jest od dnia następującego po dniu, w którym przypadał termin jego płatności, do dnia upływu - w zależności od formy pomocy - terminu odroczonego albo terminu zapłaty poszczególnych rat. W przypadku zaległości podatkowej koszt ten trzeba ponieść za okres od dnia następującego po dniu, w którym został złożony wniosek, do dnia upływu terminu odroczonego albo terminu zapłaty poszczególnych rat. Opłata prolongacyjna związana z zawarciem układu ratalnego - w przypadku zarówno podatku, jak i zaległości podatkowej - naliczana jest odrębnie od każdej raty.

Wymóg pobrania opłaty prolongacyjnej został czasowo zawieszony w ramach tzw. pakietu antykryzysowego mającego chronić obywateli i firmy przed skutkami pandemii COVID-19. Nie zostanie ona naliczona, jeżeli odroczenie lub rozłożenie na raty podatków stanowiących dochód budżetu państwa zostanie uzyskane na podstawie wniosku złożonego w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii albo w ciągu 30 dni po ich odwołaniu. Takie zwolnienie przysługuje zarówno podatnikom, jak i płatnikom podatków.

Elementy wniosku o ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego:

- dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa, adres, identyfikator podatkowy),
- data i miejsce sporządzenia wniosku,
- oznaczenie organu podatkowego,
- określenie rodzaju wnioskowanej ulgi (odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie),
- określenie, czy przedsiębiorca ubiega się o ulgę niestanowiącą pomocy publicznej, stanowiącą pomoc publiczną, stanowiącą pomoc de minimis,
- wskazanie zobowiązania podatkowego, które ma być objęte ulgą (rodzaj, okres rozliczeniowy i wysokość),
- propozycja sposobu spłaty należności w przypadku składania wniosku o odroczenie płatności (odroczony termin) lub zawarcie układu ratalnego (terminy, liczba i wysokość rat),
- uzasadnienie wniosku - przytoczenie argumentów świadczących o istnieniu ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego,
- podpis,
- załączniki.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Postępowanie przed fiskusem”

JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

Jak i kiedy złożyć "czynny żal"?

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

TARCZA
Postępowania i kontrole podatkowe po tarczy 3.0

Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020

TARCZA
Złożenie PIT po 30 kwietnia 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

Jak złożyć on-line zeznanie PIT za 2019 r.?

Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020

TARCZA
Zapłata podatku PIT po 30 kwietnia 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

TARCZA
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w czasie epidemii COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

TARCZA
Umorzenie podatku PIT za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020

TARCZA
Termin złożenia ZAW-NR

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

Zapłata podatku za małżonka

Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020

TARCZA
Układ ratalny bez opłaty prolongacyjnej

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

E-korekta PIT za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020

Ponowna korekta zeznania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020

JPK_VAT po zawieszeniu działalności

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

TARCZA
Zapłata podatku w przypadku złożenia zeznania podatkowego po 30 kwietnia 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

PPS-1 w formie dokumentu elektronicznego

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020

Zaległości podatkowe rozwiązanej spółki cywilnej

Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020

Zgłoszenie konta po złożeniu zeznania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

UPL-1 bez opłaty skarbowej

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

Nowy adres zameldowania podatnika

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

Termin przechowywania dokumentacji dotyczącej PIT za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020

Ponowne wygenerowanie mikrorachunku

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

Rozliczenie wspólnej nadpłaty małżonków z tytułu PIT za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

MDR a kryterium kwalifikowanego korzystającego

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

COVID-19
Zwrot nadpłaty z PIT za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

TARCZA
PIT za 2019 r. w formie papierowej

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

Zaległości rozwiedzionego małżonka

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

Przedawnienie odsetek podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

(Nie)zaniechanie poboru odsetek w przypadku zapłaty zaległego VAT

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020

Zwrot nadpłaty podatku wykazanej w e-zeznaniu

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.