Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 15 (1681) z dn. 20.02.2020  »  Szczególne oznaczenia na fakturze

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr () z dnia

Podstawowym dokumentem stosowanym w obrocie gospodarczym jest faktura, która może mieć zarówno formę papierową, jak i elektroniczną. Niezależnie od formy, w jakiej jest ona wystawiana, powinna zawierać dane wymagane ustawą o VAT i przepisami wydanymi na jej podstawie. Istnieją sytuacje, gdy faktury muszą zawierać szczególne adnotacje.

Podatnik rozliczający VAT metodą kasową

Przez małego podatnika należy rozumieć podatnika VAT:

a) u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro,

b) prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro.

Przeliczenia tych kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Tak wynika z art. 2 pkt 25 ustawy o VAT.

Biorąc powyższe pod uwagę, dla celów VAT status małego podatnika w 2020 r. ma:

 • podatnik, u którego wartość sprzedaży brutto w 2019 r. nie przekroczyła 5.248.000 zł,
   
 • podatnik prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, będący agentem itd., u którego kwota prowizji brutto (lub innych postaci wynagrodzenia brutto) za wykonane usługi w 2019 r. nie przekroczyła 197.000 zł.

Jak stanowi art. 106e ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT, faktura wystawiana przez małego podatnika rozliczającego VAT metodą kasową powinna zawierać wyrazy "metoda kasowa".

Taką samą adnotację muszą zawierać także faktury potwierdzające dostawę towarów lub świadczenie usług, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT, tj. z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty. Chodzi o faktury dokumentujące:

 • wydanie towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,
   
 • przeniesienie z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
   
 • dokonywaną w trybie egzekucji dostawę towarów, o której mowa w art. 18 ustawy o VAT,
   
 • świadczenie na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy VAT, stanowiących import usług,
   
 • świadczenie usług zwolnionych od podatku VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37-41 ustawy o VAT,
   
 • wykonywanie usług przez komornika sądowego w ramach czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów (§ 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie późniejszego terminu powstania obowiązku podatkowego, Dz. U. z 2015 r. poz. 1504).


Przykłady faktur dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl.

Towary używane

Przepisy o VAT określają szczególny sposób opodatkowania VAT m.in. dla dostawy towarów używanych, zwany systemem VAT marża. Kwestie te reguluje art. 120 ustawy o VAT. Istotą tej procedury jest opodatkowanie marży stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszonej o kwotę podatku. Przez towary używane w świetle ustawy o VAT rozumie się ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie czy antyki oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne.

Opodatkowanie na zasadzie marży ma zastosowanie dla dostawy tych towarów, które podatnik nabył od:

1) podmiotu niebędącego podatnikiem VAT lub podatnikiem podatku od wartości dodanej lub

2) podatnika VAT, który korzysta ze szczególnej procedury pozwalającej na opodatkowanie marży, lub

3) podatnika VAT bądź podatnika od wartości dodanej, w sytuacji gdy towary te podlegały zwolnieniu od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113 ustawy o VAT, lub

4) podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana w systemie marży, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Procedurę marży stosuje się także w przypadku świadczenia usług turystyki.

Faktura VAT marża jest dokumentem zawierającym specyficzne - w porównaniu do zwykłych faktur - elementy. Przede wszystkim faktura taka nie zawiera wyszczególnionej kwoty netto, kwoty podatku oraz kwoty marży.

Podatnicy stosujący opodatkowanie na zasadzie marży na fakturze powinni zamieszczać odpowiednio oznaczenia: "procedura marży dla biur podróży", "procedura marży - towary używane", "procedura marży - dzieła sztuki" lub "procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki". Zobowiązuje do tego art. 106e ust. 2 i 3 ustawy o VAT.

Należy pamiętać na co zwróciło uwagę Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach z dnia 5 kwietnia 2019 r., że nie jest prawnie możliwe stosowanie procedury VAT marża i wystawiania faktur zawierających oznaczenie "procedura marży - towary używane" do dostaw nowych towarów.

Odwrotne obciążenie

Zasady dokumentowania transakcji poprzez wystawienie faktury zostały uregulowane w art. 106a- 106q ustawy o VAT. Z przepisów tych wynika, że polskie przepisy należy stosować także w przypadku dokumentowania dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych przez podatnika posiadającego na terytorium kraju siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywane są te czynności, a w przypadku braku na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej - posiadającego na terytorium kraju stałe miejsce zamieszkania albo zwykłe miejsce pobytu, z którego dokonywane są te czynności, w przypadku gdy miejscem świadczenia jest terytorium:

 • państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca i faktura dokumentująca te czynności nie jest wystawiana przez tego nabywcę lub usługobiorcę w imieniu i na rzecz podatnika,
   
 • państwa trzeciego.

Inaczej rzecz ujmując, faktury wystawiane dla kontrahentów z UE muszą, co do zasady, zawierać takie same dane jak faktury wystawiane w obrocie krajowym, z tym że w przypadku wykonania usługi, dla której obowiązanym do rozliczenia podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze jest nabywca usługi, faktura powinna zawierać wyrazy "odwrotne obciążenie". Stanowi o tym art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT.

Samofakturowanie

Generalnie faktury wystawiają sprzedawcy. Przepisy ustawy o VAT umożliwiają jednak wystawianie faktur także nabywcom w ramach tzw. samofakturowania.

Na podstawie art. 106d ust. 1 ustawy o VAT podatnik nabywający towary lub usługi od innego przedsiębiorcy może wystawiać w jego imieniu i na jego rzecz faktury dokumentujące:

 • dokonanie sprzedaży przez podatnika na rzecz tego podmiotu,
   
 • otrzymanie należności, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, np. zaliczki, oraz
   
 • dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2 lit. b) ustawy o VAT,

jeżeli wcześniej zawarli oni umowę w sprawie wystawiania faktur w imieniu i na rzecz tego podatnika, w której została określona procedura zatwierdzania poszczególnych faktur przez podatnika dokonującego tych czynności.

W myśl art. 106d ust. 2 ustawy o VAT faktury może wystawiać w imieniu i na rzecz podatnika także upoważniona przez niego osoba trzecia, w szczególności jego przedstawiciel podatkowy, o którym mowa w art. 18a ustawy o VAT.

We wskazanych przypadkach faktury muszą zawierać dodatkowe oznaczenie w postaci wyrazu "samofakturowanie".

Faktury VAT RR

W przypadku transakcji z rolnikami ryczałtowymi obowiązują szczególne procedury. Zostały one uregulowane w art. 116 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, że podatnik VAT nabywający produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów. Oryginał faktury przekazywany jest dostawcy.

Faktura dokumentująca nabycie produktów rolnych powinna być oznaczona jako "Faktura VAT RR" i zawierać elementy wskazane w art. 116 ust. 2 ustawy o VAT (patrz ramka).

Nadmienić należy, że faktura VAT RR może być, za zgodą dostawcy (rolnika), wystawiana, podpisywana i przesyłana także w formie elektronicznej. W tym przypadku zamiast czytelnymi podpisami lub podpisami osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury VAT RR w formie elektronicznej, faktura powinna być opatrzona odpowiednio przez dostawcę i nabywcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przez przekazanie dostawcy oryginału faktury VAT RR rozumie się jej przesłanie w formie elektronicznej. Także oświadczenie rolnika, o którym mowa w art. 116 ust. 3 ustawy o VAT, może być wystawione, podpisane i przesłane w formie elektronicznej. Kwestie te reguluje art. 116 ust. 3a i 4a ustawy o VAT.

Mechanizm podzielonej płatności

Od 1 listopada 2019 r. zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a) ustawy o VAT, faktury, w których kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), obejmuje dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy o VAT - powinny zawierać wyrazy "mechanizm podzielonej płatności".

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 20 listopada 2019 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.534.2019.2.RR, wskazał, że zapisy dotyczące obowiązkowego stosowania metody podzielonej płatności dotyczą transakcji dokonywanych pomiędzy podatnikami, które zgodnie z art. 108a ust. 1 ustawy o VAT dotyczą udokumentowanych fakturą z wykazaną kwotą podatku nabyć towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, w sytuacji gdy faktura ta opiewa na kwotę wyższą niż 15.000 zł.

Należy nadmienić, że nie ma przeszkód w zamieszczaniu na fakturach omawianej adnotacji, gdy nie ma takiego obowiązku. Taki pogląd znajduje potwierdzenie w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na jedno z pytań dotyczących MPP zamieszczonych na stronie internetowej resortu (www.podatki.gov.pl). Z odpowiedzi tej wynika, że podatnik może umieścić na fakturze informację o MPP, nawet jeśli wartość brutto tej faktury nie przekracza 15.000 zł. Zdaniem Ministerstwa Finansów przepisy regulujące zakres danych na fakturze określają elementy konieczne do zamieszczenia. Przy czym podatnik może oprócz nich zamieścić również inne informacje.

Faktura VAT RR powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą dostawcy i nabywcy oraz ich adresy,
- numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy,
- datę dokonania nabycia oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury,
- nazwy nabytych produktów rolnych,
- jednostkę miary i ilość nabytych produktów rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakości tych produktów,
- cenę jednostkową nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
- wartość nabytych produktów rolnych bez kwoty zryczałtowanego zwrotu podatku,
- stawkę zryczałtowanego zwrotu podatku,
- kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych,
- wartość nabytych produktów rolnych wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku,
- kwotę należności ogółem wraz z kwotą zryczałtowanego zwrotu podatku, wyrażoną cyfrowo i słownie,
- czytelne podpisy osób uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osób.

Faktura VAT RR powinna zawierać również oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług".

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106)

Najpopularniejsze w dziale „Przewodnik Gazety Podatkowej”

Kto może od 1 lutego 2020 r. skorzystać z małego ZUS?

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

Kalendarium zmian w prawie spółek w 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020

Wykaz podatników VAT w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów

Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020

Odpowiedzialność solidarna dostawcy i nabywcy za podatek VAT

Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020

Jak sporządzić dla ubezpieczonych roczną informację o składkach za 2019 r.?

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020

Kto może korzystać z jednorazowej amortyzacji?

Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020

Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. w wersji elektronicznej

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

Księgowania związane z utworzeniem odpisu na ZFŚS

Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020

Powoływanie inspektorów ochrony danych według najnowszych unijnych zaleceń

Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020

Zmiana zasad (polityki) rachunkowości

Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020

Sposób rozliczania przez ZUS wpłat płatnika składek

Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020

Jednostki sporządzające uproszczone sprawozdanie finansowe za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020

Gdy jedna osoba spełnia warunki do uzyskania jednocześnie kilku świadczeń z FUS

Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020

Postępowanie w razie przekazania błędnej informacji

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020

Obowiązkowa dematerializacja akcji w spółkach akcyjnych

Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020

Pomysł na biznes i miliony dla start-upów

Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.