Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 77 (1431) z dn. 25.09.2017  »  Split payment jednak od kwietnia 2018 r.

A A A
Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017, strona 6
dział: VAT i akcyza
Autor: Aleksandra Węgielska

Split payment jednak od kwietnia 2018 r.

Trwają prace nad wprowadzeniem zmian do ustawy o VAT dotyczących tzw. mechanizmu podzielonej płatności (split payment), który ma zapewnić większą stabilność wpływów z tytułu podatku VAT, jak również zapobiec unikaniu płacenia tego podatku. Początkowo zmiany te planowano wprowadzić od 1 stycznia 2018 r., jednak obecnie przewidywana data wejścia ich w życie to 1 kwietnia 2018 r.

Co to jest split payment?

Istotą mechanizmu podzielnej płatności jest to, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, iż zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku VAT, jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT. Ma on mieć zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników. W konsekwencji rozwiązanie to pozostanie bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej). W tym bowiem przypadku nie będzie możliwe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

Przewidziano też, że mechanizm podzielonej płatności będzie miał zastosowanie również do zapłaty dokonywanej przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi (przedpłaty, zaliczki, zadatki), pod warunkiem otrzymania przez nabywcę faktury na taką płatność.

Proponowane w projekcie nowelizacji ustawy o VAT rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywę w tym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług. Jednak skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń będzie oznaczało określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy towarów lub usługodawcy. Ponadto mechanizm ten będzie można stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura będzie musiała być uregulowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. To nabywca ma decydować, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu i wobec którego dostawcy go zastosuje.

W celu umożliwienia wszystkim podatnikom nabywającym towary lub usługi dokonywania płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności, rachunek VAT będzie zakładany przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe dla każdego podmiotu posiadającego rachunek rozliczeniowy oraz analogiczny rachunek imienny dla celów działalności gospodarczej w SKOK. W pakiecie zmian znajdują się stosowne przepisy, nakładające na banki i SKOK-i obowiązek założenia wszystkim podatnikom rachunków VAT. W związku z tym szczegółowe zasady dotyczące rachunku VAT oraz technicznego sposobu jego prowadzenia będą określone w ustawie Prawo bankowe.

Zakłada się, że organy podatkowe nie będą miały dostępu do tych rachunków oraz nie będą mogły samodzielnie dokonywać operacji finansowych na tych rachunkach. Regulacje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności nie uniemożliwią również przedsiębiorcom dostępu do tych środków. Wprowadzają jednak mechanizmy, dzięki którym organy podatkowe będą miały możliwość lepszej weryfikacji, czy podatnik uczciwie rozlicza się ze swoich zobowiązań w VAT.

Przy czym, z uwagi na fakt, że celem projektu nowelizacji ustawy o VAT jest uszczelnienie systemu podatku VAT oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu tego podatku, nie przewiduje się możliwości opłacania z rachunku VAT zobowiązań w innych podatkach.

Uwolnienie środków

Projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje prawo podatnika do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na jego rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy tego podatnika prowadzony dla celów działalności gospodarczej (nie będzie to dotyczyło państwowych jednostek budżetowych). Podatnik w złożonym wniosku określałby wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT, jaka ma zostać przekazana na wskazany przez niego rachunek rozliczeniowy. W praktyce podatnik wskazywałby górną granicę tej kwoty, ponieważ złożenie wniosku do urzędu skarbowego nie będzie blokowało możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunku VAT do np. zapłaty kontrahentom. Oznacza to, że kwota zgromadzona na rachunku VAT na dzień realizacji postanowienia może być inna, niż kwota na dzień złożenia wniosku.

Uwolnienie środków finansowych w ten sposób byłoby dokonywane wyłącznie na wniosek podatnika, który podlegałby weryfikacji przez naczelnika urzędu skarbowego. Naczelnik urzędu skarbowego po dokonaniu weryfikacji w terminie 60 dni (wcześniej proponowano 90 dni), w drodze postanowienia, wyrażałby zgodę na przekazanie środków zgromadzonych przez podatnika na rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek rozliczeniowy i w tym postanowieniu określałby wysokość tych środków do przekazania.

W ten sposób "uwalniane" byłyby wyłącznie "bezpieczne" z punktu widzenia organów podatkowych środki finansowe. Należy podkreślić, że nie przewiduje się możliwości stosowania mechanizmu podzielonej płatności do dokonywania zapłaty w innych formach niż przelew (np. zapłata gotówkowa, karty płatnicze).

Zachęta dla podatników

Proponowane przepisy zawierają również system zachęt dla tych podatników, którzy podejmą decyzję o dobrowolnym stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W szczególności w przypadku podatników, którzy będą korzystać z metody podzielonej płatności, nie będą miały zastosowania regulacje dotyczące sankcji oraz przepisy o odpowiedzialności solidarnej.

Ponadto przewidziano, że w sytuacji gdy podatnik zdecyduje się na zwrot środków na rachunek VAT a nie na rachunek przedsiębiorcy, wówczas taki zwrot będzie dokonany w przyspieszonym terminie (25 dni) bez możliwości przedłużenia tego terminu przez naczelnika urzędu skarbowego celem dokonania weryfikacji tego zwrotu.

Prowadzenie rachunku VAT nastąpi bez konieczności zawarcia odrębnej umowy z bankiem w tym zakresie.

Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT ma być neutralne finansowo dla podatników, a więc nie może wiązać się z dodatkowymi opłatami za rachunek VAT. Jeżeli zatem opłata za normalny przelew wynosi np. 2 zł, to opłata za przelew w mechanizmie podzielonej płatności nie może być wyższa niż 2 zł.

Najpopularniejsze w dziale „VAT i akcyza”

Kiedy paragon uprawnia do odliczenia VAT?

Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017

Numer rejestracyjny na fakturze zakupu paliwa

Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017

Moment rozliczenia faktury korygującej sprzedaż in minus

Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017

Skutki w VAT przy przekazaniu samochodu na cele osobiste

Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017

Korekta plików JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017

Możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w 2017 r.

Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017

Zakup samochodu a ponowne badanie techniczne

Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017

Działalność prowadzona w mieszkaniu a rozliczenie VAT

Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017

Powoływanie symbolu PKWiU na fakturze

Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017

Okres przechowywania dokumentów dla celów VAT

Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017

Skutki w VAT likwidacji działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017

Korzystanie ze zwolnienia z VAT bez złożenia VAT-R

Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017

Odliczenie VAT przy zakupie nowej kasy rejestrującej

Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017

VAT przy sprzedaży programu komputerowego

Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017

Stawka VAT przy wynajmie sali gimnastycznej przez gminę

Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017

Możliwość odliczenia VAT z faktury od podmiotu wykreślonego z rejestru VAT

Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017

Skutki niewykazania zaliczki w kasie rejestrującej

Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017

VAT przy nieodpłatnym przekazaniu części firmowej nieruchomości do celów prywatnych

Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017

Termin, w jakim możliwy jest powrót do zwolnienia z VAT

Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017

Odliczenie VAT przy wynajmie służbowych samochodów pracownikom

Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017

Rozliczenie VAT od zakupu materiałów budowlanych na terenie Czech

Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017

VAT przy wzajemnych rozliczeniach pomiędzy uczestnikami konsorcjum

Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017

Zasady ustanawiania przedstawiciela podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017

Skutki w VAT zapłaty należności wierzycielowi

Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017

Opodatkowanie VAT sprzedaży na rzecz podróżnych

Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60