Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 102 (1456) z dn. 21.12.2017  »  Skutki zmian w opłacaniu składek ZUS

A A A
Gazeta Podatkowa nr 102 (1456) z dnia 21.12.2017, strona 8
dział: Składki ZUS
Autor: Dorota Wyderska

Artykuł z cyklu
"Nowe prawo 2018"
Skutki zmian w opłacaniu składek ZUS - Nowe prawo 2018 - Składki ZUS

Skutki zmian w opłacaniu składek ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy składek będą musieli wpłacać należności do ZUS na jeden indywidualny rachunek bankowy. Przede wszystkim ma to znacznie uprościć system rozliczeń z tytułu składek. Z drugiej jednak strony może wykluczyć wielu przedsiębiorców z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i w rezultacie pozbawić prawa do świadczeń z tego ubezpieczenia.

Jeden przelew

Od 1 stycznia 2018 r. wszelkie należności z tytułu składek (także za okres sprzed 1 stycznia 2018 r.) płatnicy będą wpłacali do ZUS tylko jedną wpłatą na ich indywidualny rachunek składkowy, wygenerowany dla nich przez ZUS. Na ten rachunek płatnicy powinni wpłacać nie tylko składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, ale również składki na fundusze pozaubezpieczeniowe, tj. FP, FGŚP oraz FEP. Płatnik będzie wypełniał i opłacał składki za pomocą standardowego dokumentu płatniczego (przelewu), takiego jakiego używa się np. do opłacania energii elektrycznej. Na przelewie płatnik nie będzie wpisywał informacji jakiego okresu dotyczy wpłata.

Taki tryb wpłacania należności do ZUS będzie obowiązywał płatników niezależnie od tego czy zatrudniają pracowników, czy np. opłacają składki tylko za siebie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Nie będzie też istotne na ile i jakie fundusze ubezpieczeniowe płatnik będzie opłacał składki.

Tylko w określonych przypadkach płatnik będzie opłacał składki na dwa rachunki. Tak będzie przykładowo w sytuacji, gdy oprócz składek rozliczanych za siebie przedsiębiorca będzie też rozliczał składki za nianię zatrudnioną na podstawie umowy uaktywniającej. Wówczas będzie miał nadane dwa rachunki do wpłaty składek.

Zmiana zasad rozliczania składek

Z początkiem przyszłego roku będą też obowiązywały nowe zasady rozdysponowywania dokonywanych wpłat składek na poszczególne fundusze oraz ich dysponentów. Zostały one określone w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1831). Zastąpi ono obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów wydane w tej sprawie (Dz. U. z 2008 r. nr 78, poz. 465 ze zm.). Zgodnie z nowymi przepisami - jeśli płatnik posiada zadłużenie - dokonaną przez niego wpłatę ZUS rozliczy w pierwszej kolejności na najstarsze zadłużenie wraz z odsetkami, a nie tak jak obecnie - według dyspozycji płatnika. Pokrycie starych zobowiązań spowoduje, że te bieżące nie zostaną uregulowane.

Wykluczenie z ubezpieczenia

Nowe zasady wpłacania składek i ich rozliczania przez ZUS mogą mieć negatywny wpływ na ubezpieczenie przedsiębiorców podlegających dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Jeżeli przedsiębiorca posiada zaległości w ZUS, dokonana po 31 grudnia 2017 r. wpłata zostanie w pierwszej kolejności przeznaczona na najstarsze zobowiązania. W konsekwencji spowoduje to niedopłatę składek za bieżący okres i wykluczenie przedsiębiorcy z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje bowiem m.in. od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie. W rezultacie przedsiębiorca straci też wtedy możliwość nabycia uprawnień m.in. do zasiłku chorobowego.

Obecnie takie zaległości nie mają wpływu na podleganie dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Składka chorobowa jest bowiem opłacana razem z pozostałymi składkami społecznymi, tj. emerytalno-rentowymi i wypadkową. ZUS rozlicza wpłatę składek za dany miesiąc kalendarzowy na podstawie złożonej przez płatnika deklaracji rozliczeniowej i załączonych do niej raportów miesięcznych (lub samej deklaracji - jeśli przedsiębiorca rozlicza składki tylko za siebie) oraz dyspozycji przedsiębiorcy zamieszczonej na dowodzie wpłaty. Jeśli więc przedsiębiorca we właściwym terminie i w prawidłowej wysokości opłaca składki społeczne za każdy miesiąc kalendarzowy począwszy od składek należnych za miesiąc, w którym przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz prawidłowo wypełnia dokument płatniczy, ZUS nie może go wykluczyć z tego ubezpieczenia. Nie zrobi tego nawet z powodu posiadanych przez przedsiębiorcę zaległości sprzed zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (pisaliśmy o tym w GP nr 92 z br., na str. 1).

Spłata długu albo raty

Aby przedsiębiorca nie został wyłączony od 1 stycznia 2018 r. z ubezpieczenia chorobowego i nie utracił tym samym prawa do ewentualnych świadczeń chorobowych, warto jeszcze do końca br. sprawdzić stan swojego konta w ZUS i uregulować ewentualne zaległości. Jeśli jednak zobowiązania względem ZUS są znaczne i przedsiębiorca nie jest w stanie ich spłacić w całości, warto aby wystąpił do organu rentowego z wnioskiem o zawarcie układu ratalnego.

Zawarcie umowy ratalnej oznacza, że składkom objętym układem zostanie nadany nowy termin płatności i nie będą one traktowane jako zaległości.

Aby ZUS mógł rozpatrzyć sprawę, potrzebny jest pisemny wniosek zadłużonego płatnika o ratalną spłatę zadłużenia. Należy w nim zaproponować długość okresu spłaty zaległości lub wysokość rat. Przedstawiając swoje propozycje dłużnik powinien uwzględnić prognozowane wpływy finansowe, wskazać przyczyny powstania zadłużenia oraz ewentualne inne zobowiązania wobec wierzycieli, np. zobowiązania wobec urzędu skarbowego, wobec banków z tytułu zaciągniętych kredytów. We wniosku należy również określić możliwości płatnicze dłużnika.

Warto pamiętać, że tylko gruntowne uzasadnienie ubiegania się o udzielenie ulgi w spłacie należności umożliwi ZUS realną ocenę możliwości płatniczych dłużnika. Wpłynie to na decyzję o przyznaniu ulgi, a także kwestie związane z wysokością i ilością rat. Dlatego też informacje zawarte we wniosku powinny być przedstawione w sposób wyczerpujący i poparte odpowiednimi dokumentami załączonymi do wniosku. Bardzo prawdopodobne jest, że płatnik, który powoła się jedynie na trudną sytuację finansową, bez uzasadnienia w jakich okolicznościach się w niej znalazł, może nie uzyskać zgody ZUS na spłatę zadłużenia w ratach.

Najpopularniejsze w dziale „Składki ZUS”

Składki ZUS osób przebywających na urlopie wychowawczym w 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Składka na FP za osoby wykonujące umowę zlecenia

Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018

ZUS od umowy zlecenia zawartej przez przedsiębiorcę ze współmałżonkiem

Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców od stycznia 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

ZUS od nagrody pieniężnej z tytułu jubileuszu firmy

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018

Wynagrodzenie z umowy o dzieło wypłacone po zawarciu stosunku pracy a ZUS

Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018

ZUS przy zleceniu w ramach prowadzonej firmy

Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018

Rozliczenie w ZUS zleceniobiorcy po zmianie rodzajów ubezpieczeń

Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018

ZUS za emeryta zatrudnionego na etacie i wykonującego zlecenie

Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018

Ubezpieczenie przedsiębiorcy zatrudnionego na kilku niepełnych etatach

Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018

Finansowanie składek ZUS niani

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Rozliczenie w ZUS zleceniobiorcy, który nie pracował cały miesiąc

Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018

Termin płatności składek ZUS

Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018

Składki od dopłat do zimowiska dzieci pracowników

Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018

Zatrudnienie w trakcie miesiąca a ZUS

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018

Wysokość składki zdrowotnej nowo zatrudnionego pracownika

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Zgłoszenie w ZUS umowy zlecenia zawartej z pracownikiem

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Składka zdrowotna niepełnosprawnego przedsiębiorcy

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018

Imienny raport za osobę wykonującą umowę zlecenia

Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018

Składka na FP od pensji pracownika pomniejszonej do wymiaru etatu

Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018

ZUS od wartości szkolenia członka rady nadzorczej

Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018

Składka na FP za niepełny miesiąc pracy

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego córki po rezygnacji z nauki

Gazeta Podatkowa nr 2 (1459) z dnia 4.01.2018

Raporty ZUS za pracownika na urlopie bezpłatnym

Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018

Informacja w ZUS RSA o chorobie i urlopie bezpłatnym

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Podpis ubezpieczonego na ZUS ZUA i ZUS ZZA

Gazeta Podatkowa nr 6 (1463) z dnia 18.01.2018

Zadeklarowanie do podstawy wymiaru składek wyższej kwoty niż minimalna

Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018

Prowadzenie wieloosobowej spółki z o.o. a ZUS

Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018

Zgłoszenie rodzica do ubezpieczenia zdrowotnego

Gazeta Podatkowa nr 103/104 (1457) z dnia 28.12.2017

Ubezpieczenie i składki ZUS przedsiębiorcy po zakończeniu pracy na etacie

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60