Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 15 (1681) z dn. 20.02.2020  »  Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej choroby

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020, strona 7
dział: Prawo pracy w praktyce
Autor: Agata Barczewska

Rozwiązanie umowy o pracę z powodu długotrwałej choroby

Prawo pracy pozwala na rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność trwającą przez okres wskazany w Kodeksie pracy. Okresy te wymienia art. 53 K.p., który jest prawną podstawą do natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę z chorym pracownikiem.

Czasowa ochrona na chorobowym

Prawo pracy przewiduje dwa tryby rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Jednym z nich jest tzw. dyscyplinarka, a drugim rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu dłuższej nieobecności pracownika związanej m.in. z chorobą. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z tej przyczyny może nastąpić na podstawie art. 53 K.p., pod warunkiem, że niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby trwa:

 • dłużej niż 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
   
 • dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - gdy pracownik był zatrudniony u pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy bądź chorobą zawodową.

Okres ochronny pracownika, który jest nieobecny w pracy z powodu choroby, jest uzależniony od jego zakładowego stażu pracy, chyba że niezdolność do pracy powstała w konsekwencji wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Do tego stażu wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy bez względu na przerwy w zatrudnieniu. Uwzględnia się w nim ponadto okresy zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w trybie art. 231 K.p. (przejęcie zakładu pracy w całości bądź części przez innego pracodawcę) lub gdy na podstawie przepisów odrębnych nowy pracodawca jest następcą prawnym pracodawcy dotychczas zatrudniającego pracownika.

Okres pobierania wynagrodzenia i zasiłku chorobowego - który jest okresem ochronnym w rozumieniu art. 53 K.p. - wynosi 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub przypada w okresie ciąży, wówczas wynosi 270 dni. Pracodawca zasadniczo może rozwiązać stosunek pracy w trybie natychmiastowym dopiero po upływie wskazanych okresów, o ile niezdolność do pracy trwa nadal, a pracownik nie otrzymał świadczenia rehabilitacyjnego. Przy ustalaniu okresu zasiłkowego, jeżeli okresy choroby nie występują w ciągłości, należy sumować okresy niezdolności do pracy spowodowane tą samą chorobą, gdy przerwa między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekroczyła 60 dni. Tak wskazuje art. 9 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.). Sumuje się również okresy niezdolności do pracy z powodu różnych chorób, ale tylko w przypadku, gdy nie było między nimi żadnej przerwy.


Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 53 K.p. nie może nastąpić po stawieniu się pracownika do pracy po ustaniu przyczyny nieobecności.

Zwolnienie w okresie oczekiwania

Okres zasiłkowy jest podstawowym okresem ochronnym, przewidzianym w art. 53 K.p. Może on być przedłużony o 3 miesiące w razie przyznania przez ZUS świadczenia rehabilitacyjnego. Między zakończeniem okresu zasiłkowego a wydaniem przez ZUS decyzji w sprawie tego świadczenia może jednak minąć trochę czasu. Ten okres oczekiwania nie jest formalnie okresem ochronnym, jednak pracodawca, który rozwiąże w tym czasie stosunek pracy z chorym pracownikiem, ryzykuje przegraną w sądzie pracy. Nie wynika to wprawdzie wprost z przepisów Kodeksu pracy, ale przemawia za tym orzecznictwo sądowe wyrobione w tym zakresie. Można w tym miejscu przytoczyć wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 kwietnia 2007 r., sygn. akt II PK 263/06, w którym orzeczono, iż: "Ochrona stosunku pracy pracownika niezdolnego do pracy wskutek choroby obejmuje okres pierwszych trzech miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, choćby pracownik nie mógł wobec pracodawcy wykazać korzystania z tego świadczenia bezpośrednio po okresie pobierania zasiłku chorobowego (...)". Definitywnym potwierdzeniem zakończenia okresu ochronnego - jeżeli pracownik wystąpił o świadczenie rehabilitacyjne - jest więc dopiero decyzja wydana przez ZUS.

Rozwiązanie umowy o pracę w trybie art. 53 K.p. - checklista

Sprawdź, czy pracownik wyczerpał już okres zasiłkowy.
W razie wyczerpania okresu zasiłkowego sprawdź, czy pracownik wystąpił o przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego (nie rozwiązuj umowy o pracę w okresie oczekiwania na decyzję ZUS).
Sprawdź, czy pracownik po wykorzystaniu pełnego okresu ochronnego (okres zasiłkowy i ewentualnie pierwsze 3 miesiące świadczenia rehabilitacyjnego) nadal jest niezdolny do pracy z powodu choroby - fakt ten może potwierdzić przyznanie pracownikowi świadczenia rehabilitacyjnego na okres dłuższy niż 3 miesiące lub orzeczenie lekarza medycyny pracy wydane w wyniku badań kontrolnych.
Ustal, czy pracownikowi, który przekroczył okres ochronny i nie odzyskał zdolności do pracy z powodu choroby, przysługuje szczególna ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia (taką ochronę posiadają m.in. niektórzy członkowie zakładowej organizacji związkowej).
Jeżeli pracownikowi przysługuje szczególna ochrona, o której mowa powyżej, uzyskaj zgodę odpowiedniego organu na zwolnienie pracownika w trybie art. 53 K.p.
Jeżeli chory pracownik nie posiada szczególnej ochrony, skonsultuj zamiar rozwiązania umowy (bez względu na jej rodzaj) z zakładową organizacją związkową, jeśli funkcjonuje w zakładzie pracy.
W oświadczeniu o rozwiązaniu umowy o pracę na podstawie art. 53 K.p. podaj przyczynę ustania zatrudnienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Prawo pracy w praktyce”

Ewidencja czasu pracy w formie uproszczonej

Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020

Rozwiązanie umowy z pracownikiem niedopuszczonym do wykonywania pracy

Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020

Posiłki i napoje profilaktyczne w okresie zimowym

Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020

Kwoty wolne przy potrąceniach z wynagrodzenia pracownika uczestniczącego w PPK

Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020

Umowa na okres próbny poza limitami

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

Konsekwencje przerw między umowami terminowymi

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020

Przekształcenie umowy na czas określony w bezterminową

Gazeta Podatkowa nr 8 (1674) z dnia 27.01.2020

Gromadzenie dokumentów dotyczących kwalifikacji zawodowych

Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020

Zasady wyłaniania reprezentacji pracowniczej

Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020

Planowanie urlopu dla niepełnoetatowca

Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020

Warunki zmiany harmonogramu czasu pracy

Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020

Nowa praca a skierowanie pracownika na badania wstępne

Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020

Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego a wykorzystanie tzw. luźnej części tego urlopu

Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020

Rozliczenie kilkugodzinnej pracy w "wolną sobotę"

Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020

Ustalanie stażu pracy dla potrzeb trzynastki

Gazeta Podatkowa nr 10 (1676) z dnia 3.02.2020

Ustalanie wynagrodzenia urlopowego przy wypłacie w następnym miesiącu

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

Wykonywanie pracy między jedną a drugą dobą pracowniczą

Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020

Zatrudnienie na etat najbliższego członka rodziny

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020

Przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb ZFŚS

Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020

Umowa o pracę dla niepełnoetatowca bez limitu godzin

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020

Nie można odpracować wolnego po przepracowaniu normy

Gazeta Podatkowa nr 9 (1675) z dnia 30.01.2020

Urlop pracownika wykazywany w świadectwie pracy

Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020

Wykorzystanie badań przeprowadzonych w równoległym zatrudnieniu

Gazeta Podatkowa nr 13 (1679) z dnia 13.02.2020

Niepełne wynagrodzenie a rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym

Gazeta Podatkowa nr 11 (1677) z dnia 6.02.2020

Stałe miesięczne wynagrodzenie a urlop rodzicielski

Gazeta Podatkowa nr 14 (1680) z dnia 17.02.2020

Prawo do nagrody jubileuszowej dla urzędnika a staż

Gazeta Podatkowa nr 15 (1681) z dnia 20.02.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.