Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 50 (1507) z dn. 21.06.2018  »   Rozliczenia z ZUS w razie uznania zdarzenia za ...

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018, strona 14
dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Dorota Wyderska

Rozliczenia z ZUS w razie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy

Nie w każdym przypadku, gdy niezdolność pracownika do pracy powstanie w wyniku wypadku przy pracy, możliwe jest automatyczne podjęcie wypłaty ubezpieczonemu świadczenia z funduszu wypadkowego. Zazwyczaj jest tak, że pracownik najpierw otrzymuje "zwykłe" świadczenie z ubezpieczenia chorobowego, a dopiero po uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy - odpowiednie wyrównanie przekwalifikowanego świadczenia. Pociąga to jednak za sobą konieczność przekazania przez płatnika do ZUS korekty dokumentów rozliczeniowych. Oprócz tego wypadek przy pracy może też mieć wpływ na wysokość opłacanej przez płatnika składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Zmiana kwalifikacji świadczenia

Za okres niezdolności do pracy powstałej w wyniku wypadku przy pracy pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia chorobowego, o którym mowa w art. 92 K.p. (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Już od pierwszego dnia choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy przysługuje mu zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego (pod warunkiem że nie zachowuje prawa do wynagrodzenia na podstawie odrębnych przepisów). Aby jednak pracownik otrzymał (z ZUS lub od pracodawcy) zasiłek chorobowy z funduszu wypadkowego, zdarzenie musi zostać uznane za wypadek przy pracy.

Nierzadko jednak uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy następuje już po wypłacie "standardowego" świadczenia chorobowego, gdyż prowadzone postępowanie wyjaśniające w tej sprawie przeciąga się w czasie. Do czasu wyjaśnienia sprawy pracownikowi należy się wtedy odpowiednio wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, o ile oczywiście spełnia warunki do ich wypłaty. Świadczenia te przysługują pracownikowi w wysokości odpowiednio 80% lub 70% podstawy wymiaru zasiłku.

Dopiero po uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy wypłacone wcześniej świadczenia należy traktować tak, jak zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, a nie z ubezpieczenia chorobowego. W takim przypadku w pierwszej kolejności pracodawca powinien więc zakwalifikować wypłacone wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego jako zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, rozliczając go w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne. Jednocześnie konieczne jest wyrównanie wcześniej wypłaconych świadczeń uznanych obecnie za zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego do 100% podstawy wymiaru.

Konieczna korekta

Uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy i wypłata pracownikowi odpowiedniego wyrównania świadczeń chorobowych wiąże się z koniecznością sporządzenia przez płatnika składek i przekazania do ZUS stosownych korekt dokumentów rozliczeniowych.

Jeśli płatnik jest uprawniony do wypłaty świadczeń, to - po uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy - kolejną czynnością jest rozliczenie "przekwalifikowanego" świadczenia w ciężar składek społecznych. W tym celu za pracownika, który uległ wypadkowi, płatnik powinien sporządzić komplet dokumentów korygujących, składający się z:

 • raportu ZUS RSA, w którym w bloku np. III.B. należy wpisać odpowiednio w polach: 01 - kod tytułu ubezpieczenia pracownika, 02 - jako kod świadczenia/przerwy - 314, który oznacza zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego (w złożonym uprzednio raporcie miesięcznym był to kod 331 (wynagrodzenie chorobowe) lub 313 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego) 03-04 - okres zgodny z okresem wykazanym w pierwszorazowych dokumentach, 05 - liczbę dni zasiłkowych, 06 - kwotę zasiłku równą kwocie uprzednio wypłaconego wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego;
   
 • raportu ZUS RCA, w którym należy wykazać rozliczone składki ZUS - jeśli pierwotnie zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe; w stosunku do pierwszorazowo złożonych dokumentów korekta rozliczeń spowoduje zmianę wysokości podstawy wymiaru składki zdrowotnej i kwoty tej składki (w uprzednio złożonym raporcie ZUS RCA w podstawie wymiaru składki zdrowotnej uwzględniono bowiem wynagrodzenie chorobowe uznane teraz za zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego); nie zmieni się natomiast podstawa wymiaru składek społecznych oraz kwoty tych składek;
   
 • deklaracji ZUS DRA, w której pracodawca uwzględni rozliczenie składek i świadczeń za wszystkie osoby ubezpieczone, biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone korygującymi raportami; kwotę zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego pracodawca (także ten, który nie jest uprawniony do wypłaty świadczeń) rozliczy w ciężar składek - uwzględni je w deklaracji ZUS DRA w bloku V, w polu 03, ale tylko do wysokości należnego zasiłku z tego tytułu.

Korektę tych dokumentów należy sporządzić za miesiące, w których pracodawca rozliczył w dokumentach przekazanych do ZUS wynagrodzenie chorobowe i/lub zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego (przykład).

W przypadku gdy pracodawca nieuprawniony do wypłaty zasiłków wypłaci wynagrodzenie za czas choroby, a ZUS uzna zdarzenie za wypadek przy pracy, to także wtedy wypłacone wynagrodzenie chorobowe zostanie zakwalifikowane jako zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Świadczenie to również powinno zostać rozliczone w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, ale tylko do wysokości należnego zasiłku z tego tytułu.


Druki ZUS DRA, ZUS RCA i ZUS RSA są dostępne w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Składki ZUS.

Co z nadpłatą składek?

W razie gdy przed uznaniem zdarzenia za wypadek przy pracy pracodawca wypłacił poszkodowanemu pracownikowi wynagrodzenie chorobowe, to po przekazaniu do ZUS dokumentów rozliczeniowych korygujących na koncie pracodawcy (jako płatnika składek) powstanie nadpłata składki zdrowotnej. Wynagrodzenie chorobowe, uznane obecnie za zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, nie stanowi bowiem podstawy wymiaru tej składki. Świadczenie to, rozliczone w korekcie dokumentów rozliczeniowych w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, obniży też należną do zapłaty kwotę tych składek (wykazuje się ją w bloku V. w polu 05. deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA).

Powstałe w wyniku korekty dokumentów rozliczeniowych ewentualne nadpłaty składek ZUS zalicza z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek (art. 24 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). W razie braku nieopłaconych składek za minione lub bieżące okresy, nadpłata jest zaliczana przez ZUS na poczet przyszłych zobowiązań, chyba że płatnik złoży wniosek o ich zwrot. Oczywiście nadpłata składek powstanie tylko w przypadku, gdy płatnik nie będzie miał żadnych zaległości składkowych ani też bieżących zobowiązań w ZUS.

Rozliczenie z pracownikiem

Jeśli pracodawca wypłacił poszkodowanemu pracownikowi wynagrodzenie chorobowe (przed uznaniem zdarzenia za wypadek przy pracy), to pobraną wówczas od tego wynagrodzenia składkę zdrowotną, sfinansowaną w całości ze środków pracownika, należy mu zwrócić.

Część tej składki, w wysokości 7,75% podstawy wymiaru pracodawca odliczył od podatku dochodowego i w związku z tym przekazał do urzędu skarbowego niższą kwotę zaliczki na podatek dochodowy. Pracodawca nie koryguje jednak dokonanych już rozliczeń z fiskusem. W takim przypadku to pracownik, w zeznaniu podatkowym za rok, w którym otrzyma zwrot, jest zobowiązany doliczyć do podatku kwotę składki zdrowotnej uprzednio odliczoną od podatku.

Postępowanie pracodawcy po uznaniu, że niezdolność pracownika do pracy była spowodowana wypadkiem przy pracy

1) zakwalifikowanie wypłaconego wynagrodzenia chorobowego jako zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego i rozliczenie go w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne
2) sporządzenie dokumentów rozliczeniowych korygujących za miesiące, w których rozliczył w dokumentach ZUS wynagrodzenie chorobowe i/lub zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego
3) wyrównanie wcześniej wypłaconego świadczenia chorobowego, uznanego obecnie za zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego do 100% podstawy wymiaru (jeżeli jest uprawniony do wypłaty zasiłków)
4) zwrot pracownikowi pobranej z wynagrodzenia chorobowego składki zdrowotnej (zasiłek nie stanowi podstawy jej wymiaru)

Przykład

W marcu 2018 r. spółka z o.o. wypłaciła pracownikowi wynagrodzenie chorobowe za okres od 1 do 19 marca br. w kwocie 2.889,90 zł oraz zasiłek chorobowy za okres od 20 do 31 marca br. w kwocie 1.825,20 zł. W dokumentach sporządzonych do ZUS za marzec 2018 r. spółka wykazała pracownika w:

- raporcie ZUS RCA z zerowymi podstawami wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zerowymi składkami na te ubezpieczenia oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne naliczoną od wynagrodzenia chorobowego, czyli od kwoty 2.889,90 zł,
- raporcie ZUS RSA - w dwóch blokach:
z okresem przerwy od 01.03.2018 r. do 19.03.2018 r., kodem świadczenia/przerwy 331 oraz kwotą 2.889,90 zł,
z okresem przerwy od 20.03.2018 r. do 31.03.2018 r., kodem świadczenia/przerwy 313 oraz kwotą 1.825,20 zł.

Zdarzenie, w wyniku którego pracownik stał się niezdolny do pracy, zostało pod koniec maja br. uznane za wypadek przy pracy. Pracodawca sporządził więc korektę dokumentów rozliczeniowych za marzec 2018 r. (z numerem identyfikatora 02 03 2018) i przekazał do ZUS korektę raportu:

- ZUS RCA z zerowymi podstawami wymiaru i zerowymi składkami na poszczególne ubezpieczenia (także zdrowotne),
- ZUS RSA z okresem przerwy od 01.03.2018 r. do 31.03.2018 r., kodem przerwy 314 oraz kwotą 4.715,10 zł (2.889,90 zł + 1.825,20 zł).

Korygujące raporty dołączył do deklaracji rozliczeniowej korygującej ZUS DRA sporządzonej za marzec 2018 r., wykazując w niej pełne rozliczenie składek i wypłaconych świadczeń, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych korygującymi raportami. Świadczenie wypłacone pracownikowi w marcu br., zakwalifikowane obecnie jako zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, wykazał w tej deklaracji w bloku V. w polu 03. Dopłatę do 100% zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego za okres od 1 do 31 marca br. pracodawca wypłaci pracownikowi w czerwcu br. Wypłaconą kwotę wykaże w raporcie ZUS RSA sporządzonym za czerwiec br., z kodem świadczenia 318.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Przewodnik Gazety Podatkowej”

Podzielona płatność w VAT od 1 lipca 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018

Zasady zawieszania działalności po zmianach

Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018

Zakup paliwa w rozliczeniach podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 43 (1500) z dnia 28.05.2018

Zmiany w regulacjach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018

Rozliczenia związane z wakacyjną pracą młodzieży

Gazeta Podatkowa nr 49 (1506) z dnia 18.06.2018

Podatkowe rozliczenie składnika wycofanego z firmy

Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018

Zmiany w procedurze rejestracji spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 42 (1499) z dnia 24.05.2018

Podejmowanie uchwał przez wspólników spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 45 (1502) z dnia 4.06.2018

Kończy się czas na terminowe przeprowadzenie zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 46 (1503) z dnia 7.06.2018

Transakcje dokumentowane fakturami zawierającymi oznaczenie "metoda kasowa"

Gazeta Podatkowa nr 44 (1501) z dnia 1.06.2018

Ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018

Wynagrodzenie za pracę w formie ryczałtu

Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018

Składniki wynagrodzenia w podstawie wymiaru zasiłku

Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018

Wysokość składki wypadkowej w razie wypadku w pracy

Gazeta Podatkowa nr 48 (1505) z dnia 14.06.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.