Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Dodatek do Gazety Podatkowej nr 89 (1651) z dnia 07.11.2019  »  Prawo do popełniania błędów przez przedsiębiorców

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 89 (1651) z dnia 7.11.2019, strona 18
dział: Wskazówki dla przedsiębiorcy
Autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska

Artykuł z cyklu
"Nowe prawo 2020"
Prawo do popełniania błędów przez przedsiębiorców - Nowe prawo 2020 - Wskazówki dla przedsiębiorcy

Prawo do popełniania błędów przez przedsiębiorców

Na mocy nowelizacji Prawa przedsiębiorców wprowadzonej przez ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych z dniem 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy uzyskają prawo do popełniania błędów w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności. Przedsiębiorca nie zostanie ukarany mandatem albo administracyjną karą pieniężną, jeżeli usunie skutki popełnionych naruszeń.

Przedsiębiorca może się pomylić

Wychodząc z założenia, że większość naruszeń, które popełniają początkujący polscy przedsiębiorcy, wynika nie z ich złej woli, lecz ma raczej charakter nieintencjonalnych pomyłek, ustawodawca postanowił wprowadzić do polskiego porządku prawnego nową instytucję, tj. prawo do popełniania błędu. Postanowiono przyjąć, że błędy popełniane na mniejszą skalę, które nie zagrażają interesom innych podmiotów prawa, ani nie godzą w kwestie bezpieczeństwa publicznego czy porządku prawnego, mogą być traktowane w pewien sposób ulgowo. Bardzo często błędy i naruszenia popełniane przez przedsiębiorców wynikają też z tego, iż polskie przepisy są po prostu niejasne, a nawet ze sobą niespójne, wpływ na ich popełnianie mają także odmienne interpretacje, np. organów podatkowych czy też organów administracji publicznej.

Na mocy nowych przepisów z prawa do popełnienia błędu będzie mógł skorzystać tylko przedsiębiorca wpisany do CEIDG. Poza tym prawo to będzie przysługiwać jedynie tym przedsiębiorcom, którzy naruszą przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością gospodarczą w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy albo ponownie po upływie co najmniej 36 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. To zaś oznacza, że nowe prawo będzie mieć zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą przedsiębiorcy (a nie w przypadku innych sfer aktywności życiowej przedsiębiorcy), w wyniku którego doszło do wszczęcia postępowania:

 • mandatowego lub
   
 • w sprawie nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej.

Przed nałożeniem na przedsiębiorcę grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożeniem na niego lub wymierzeniem mu administracyjnej kary pieniężnej, właściwy w sprawie organ będzie miał obowiązek wezwać, w drodze postanowienia, przedsiębiorcę do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów prawa oraz skutków tych naruszeń (o ile skutki takie wystąpiły) w wyznaczonym przez siebie terminie. Termin ten powinien być ukształtowany przy uwzględnieniu okoliczności konkretnej sprawy, dając przedsiębiorcy odpowiedni i potrzebny czas, by mógł naprawić swój błąd.

Przykładowo funkcjonariusz, inspektor lub przedstawiciel organu będzie mógł zobowiązać przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń i ich skutków, które obecnie skutkowałyby nałożeniem grzywny w drodze mandatu karnego. To zaś zdecydowanie uprości procedurę i zagwarantuje szybkość usunięcia naruszeń i ich skutków. Jeżeli przedsiębiorca zastosuje się do wezwania lub zrealizuje zobowiązanie zawarte w pisemnym oświadczeniu, właściwy organ będzie odstępował od nałożenia na niego lub wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej. Zamiast tego będzie poprzestawał na pouczeniu. Natomiast gdy naruszenie przepisów będzie wykroczeniem lub wykroczeniem skarbowym, przedsiębiorca nie będzie podlegał karze. Nie będzie więc mógł zostać ukarany, zarówno w postępowaniu przed danym organem, jak i w ramach postępowania sądowego.

Inaczej sytuacja będzie wyglądać, jeżeli do naruszenia przepisów i pojawienia się skutków dojdzie w trakcie trwania okresu, w którym będzie przysługiwać przedsiębiorcy prawo do popełniania błędów, ale skutki naruszenia będą trwać dalej po zakończeniu tego okresu (jest to tzw. naruszenie ciągłe). W takim przypadku przedsiębiorca nie będzie mógł korzystać z omawianego uprawnienia.

Przedsiębiorca sam przyzna się do błędu

Nowe przepisy wprowadzają również konstrukcję zbliżoną do tzw. czynnego żalu. Przedsiębiorca naruszający przepisy będzie mógł uniknąć nałożenia lub wymierzenia mu administracyjnej kary pieniężnej, jeżeli z własnej woli, tj. dobrowolnie, usunie naruszenia prawa oraz skutki tych naruszeń, o ile oczywiście skutki takie wystąpiły, jeszcze przed wezwaniem właściwego organu i powiadomi organ o podjętych działaniach. Podobne rozwiązanie obejmie czyny, za które miałyby zostać wymierzone kary grzywny w drodze mandatu karnego, a więc będzie miało zastosowanie do wykroczeń i wykroczeń skarbowych. Brak tego przepisu powodowałby, że z prawa do popełniania błędów korzystaliby tylko przedsiębiorcy "przyłapani" na dokonaniu naruszenia.

Prawo do popełnienia błędów nie będzie mogło być wykorzystane, jeżeli:

- kara grzywny w drodze mandatu karnego będzie nakładana w wyniku przeprowadzenia kontroli drogowej,
- naruszenie będzie dotyczyć przepisów prawa, które zostały naruszone przez przedsiębiorcę w przeszłości,
- naruszenie przepisów prawa będzie rażące,
- nie będzie możliwe usunięcie naruszeń przepisów prawa lub gdy wywołają one nieodwracalne skutki,
- konieczność nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenia lub wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej będzie wynikać z ratyfikowanej umowy międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej lub
- naruszenie przepisów prawa będzie polegać na wykonywaniu działalności gospodarczej pomimo braku uzyskania wymaganych prawem koncesji, zezwolenia lub wpisu do rejestru działalności regulowanej lub na działaniu bez uzyskania wcześniejszej zgody, zezwolenia lub pozwolenia właściwego organu na to działanie, jeżeli przepisy przewidują obowiązek ich uzyskania, lub na działaniu niezgodnym z taką zgodą, zezwoleniem lub pozwoleniem, lub
- przepisy odrębne przewidują nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenie lub wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.
Najpopularniejsze w dziale „Wskazówki dla przedsiębiorcy”

Nowa możliwość obniżenia wpłat na PFRON

Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019

Rachunek do umowy zlecenia

Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019

Wysokość stawki opłaty za torby foliowe

Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019

Przetwarzanie danych kandydata do pracy

Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019

Przedsiębiorca zyska przywileje konsumenta

Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019

Usługi trenera personalnego w ramach działalności nierejestrowej

Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019

Zamawiający pokryją wykonawcom wydatki na PPK

Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019

Obowiązki informacyjne nowego pracodawcy względem przejmowanych pracowników

Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019

Zasady obrotu paliwami opałowymi

Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019

Pracownik delegowany i wypadek przy pracy

Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby PPK

Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019

Dopłata do energii a okres rozliczeniowy

Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019

Podmioty objęte regulacjami dotyczącymi przeciwdziałania zjawisku marnowania żywności

Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019

Inspektorem ochrony danych nie może być kierownik jednostki

Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019

Umowa zlecenia dla kierownika projektu EFS

Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019

Nowości w kwalifikowalności wydatków w projektach

Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019

Brak PCC przy sprzedaży objętej VAT

Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019

Rozliczenie bonów szkoleniowych

Gazeta Podatkowa nr 83 (1645) z dnia 17.10.2019

Pomoc indywidualna z ZFRON

Gazeta Podatkowa nr 87 (1649) z dnia 31.10.2019

Orzeczenie o niepełnosprawności z zapisem o wykonywaniu pracy w warunkach chronionych

Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019

Wartość, a nie cena na potrzeby PCC

Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019

Unieważnienie postępowania z powodu wysokich cen ofert

Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019

Prowadzenie kampanii ekologicznych w 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 84 (1646) z dnia 21.10.2019

Badania na rynek i dotacje na wdrożenie wyników prac B+R

Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019

Nowe wsparcie dla producentów, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych

Gazeta Podatkowa nr 85 (1647) z dnia 24.10.2019

Dopłaty do energii a zaokrąglenie dofinansowania

Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019

Dopłata do kredytu na inwestycje technologiczne

Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019

Usługi doradcze o charakterze rozwojowym dofinansowane w 80%

Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019

Środek transportu sfinansowany z premii

Gazeta Podatkowa nr 86 (1648) z dnia 28.10.2019

Udostępnienie sprawozdania finansowego spółki a RODO

Gazeta Podatkowa nr 88 (1650) z dnia 4.11.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.