Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 82 (1644) z dn. 14.10.2019  »   Podmioty obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe od 2020 ...

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019, strona 14
dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Małgorzata Żujewska

Podmioty obsługiwane przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe od 2020 r.

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują wybrane kategorie podatników: podatkowe grupy kapitałowe, banki, firmy mające wielomilionowe przychody, podmioty zarządzane przez nierezydentów. Niektórzy przejdą z obecnych urzędów
Artykuł zawiera znaków: 12023

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują wybrane kategorie podatników: podatkowe grupy kapitałowe, banki, firmy mające wielomilionowe przychody, podmioty zarządzane przez nierezydentów. Niektórzy przejdą z obecnych urzędów skarbowych do wyspecjalizowanych z początkiem 2020 r. Zawiadomienie informujące o tym fakcie trzeba złożyć do 15 października 2019 r.

Powiększony katalog

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe koncentrują się na obsłudze podmiotów o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym. Należą do nich podatnicy i płatnicy wymienieni w § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo.


W wyspecjalizowanych urzędach skarbowych nie rozlicza się podatków: akcyzowego, od gier oraz od wydobycia niektórych kopalin.


Niektóre duże podmioty, rozpoczynając działalność, od razu podlegają pod wyspecjalizowany urząd skarbowy. Są to: podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, jednostki działające w oparciu o przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych.

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w przypadku wystąpienia jednego z trzech następujących kryteriów powiązań kapitałowych lub zarządczych. Po pierwsze, jako rezydenci w rozumieniu Prawa dewizowego biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw. Po drugie, są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu Prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu. Po trzecie, jako rezydenci w rozumieniu Prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

Podmiotami rozliczającymi się w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych są ponadto firmy osiągające wielomilionowe przychody. Mowa o osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, których roczny przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług wynosi równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro.

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe obsługują od bieżącego roku dwie nowe kategorie podmiotów. Mowa o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową oraz spółkach, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Przepisy przewidujące takie rozwiązanie obowiązują od 1 kwietnia 2019 r. Praktyka pokazała, że ich wprowadzenie jest konieczne, ponieważ ze względu na rodzaj prowadzonej działalności i poziom skomplikowania transakcji gospodarczych obsługa wymienionych podmiotów wymaga fachowej wiedzy z zakresu prawa podatkowego i ekonomii. Dotychczas natomiast przechodziły one do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych tylko wtedy, gdy spełniały kryteria pozwalające uznać je za dużych podatników, np. miały wielomilionowe przychody.

Obliczenie przychodu

Przychód o równowartości w złotych 5 mln euro, stanowiący kryterium przejścia do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, określa się w oparciu o sprawozdanie finansowe, roczne zeznanie podatkowe CIT albo deklaracje VAT.

Zasadą jest dokonanie ustaleń na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Jeżeli okaże się to niemożliwe, jako wysokość przychodu przyjmuje się jego kwotę wynikającą z rocznego zeznania podatkowego CIT. Podatnicy CIT powinni uwzględnić w rozliczeniu zarówno przychody z prowadzonej działalności uzyskane jako osoba prawna, jak i z tytułu udziału w zyskach spółek osobowych. Przychody z tytułu prawa do udziału w zyskach spółek osobowych, jako wykazywane w zeznaniu podatkowym, należy więc wziąć pod uwagę przy określaniu limitu przychodu na potrzeby ustalenia właściwości wyspecjalizowanego urzędu skarbowego (por. odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 27685 z 2018 r.).

W przypadku gdy przychodu nie można określić na podstawie sprawozdania finansowego ani zeznania podatkowego CIT, warunkiem włączenia do kategorii dużych podatników jest wielkość dokonanej dostawy towarów oraz świadczenia usług, ustalona na podstawie deklaracji VAT za okres od stycznia do grudnia lub za cztery kwartały danego roku podatkowego, o równowartości w złotych co najmniej 5 mln euro. Chodzi o wielkość netto obejmującą: dostawę towarów i świadczenie usług na terytorium kraju oraz poza nim, wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, eksport towarów.

Kryterium wielkości dostawy towarów i świadczenia usług nie pozwala na włączenie do kategorii podmiotów obsługiwanych przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe spółek cywilnych i osobowych spółek handlowych, które są podatnikami VAT. Spółki te nie uzyskują przychodów dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym. Podatnikami podatku dochodowego są poszczególni wspólnicy (partnerzy, komandytariusze). Odniesienie do wielkości obrotu stanowi tylko dodatkową opcję ustalenia, czy dany podmiot podlega pod wyspecjalizowany urząd skarbowy, gdy wysokości przychodu nie można ustalić na podstawie sprawozdania finansowego oraz zeznania podatkowego CIT.

Dzień zmiany

Podmioty posiadające opisane wcześniej powiązania kapitałowe lub zarządcze przechodzą do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego z dniem 1 stycznia roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym spełnią warunki włączenia ich do tej kategorii podatników. Podmioty, które spełniają te kryteria w 2019 r., zmienią więc dotychczasowy urząd skarbowy na wyspecjalizowany z dniem 1 stycznia 2020 r. Muszą o tym fakcie poinformować na piśmie obecny urząd skarbowy. Zawiadomienie należy złożyć do 15 października 2019 r. Podmioty, które warunki pozwalające na włączenie ich do kategorii podatników obsługiwanych przez wyspecjalizowany urząd skarbowy spełnią w okresie od 15 października do 31 grudnia 2019 r., zawiadomienia dokonują w terminie 7 dni od spełnienia tych warunków, ale nie później niż do 31 grudnia 2019 r.

Firmy osiągające wielomilionowe przychody przechodzą natomiast do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym ich przychód osiągnął wymagany pułap, czyli równowartość w złotych co najmniej 5 mln euro. Przeliczenia dokonuje się po średnim kursie euro ogłaszanym przez NBP na ostatni dzień roku podatkowego. Wyspecjalizowane urzędy skarbowe przejmą więc z dniem 1 stycznia 2020 r. obsługę podatników, którzy wymagany przychód uzyskali na podstawie danych za 2018 r. (przykład 1). O przejściu podatnik ma obowiązek poinformować obecny urząd skarbowy. Zawiadomienie trzeba złożyć na piśmie do 15 października 2019 r.

Spółka, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, przechodzi do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego z dniem podjęcia uchwały o dopuszczeniu lub wprowadzeniu akcji do obrotu. O zmianie musi poinformować dotychczasowy urząd skarbowy w ciągu 7 dni od dnia podjęcia uchwały. Zawiadomienie składa się na piśmie. Spółki z podatkowej grupy kapitałowej podlegają pod wyspecjalizowany urząd skarbowy od pierwszego dnia roku podatkowego, określonego w umowie o utworzeniu grupy zarejestrowanej w formie decyzji przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Nie jest w tym przypadku wymagane złożenie zawiadomienia. Spółki, które wchodziły w skład podatkowej grupy kapitałowej utworzonej przed 1 kwietnia 2019 r. lub których co najmniej jedna akcja była przed 1 kwietnia 2019 r. dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, z mocy prawa przeszły z dniem 1 kwietnia 2019 r. do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych.

Wykluczenie podatnika

Podatnicy mogą również zmienić wyspecjalizowany urząd skarbowy na zwykły.

Podmioty rozliczające się w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym ze względu na powiązania kapitałowe lub zarządcze albo wielkość przychodu, ale niespełniające przez 2 kolejne lata podatkowe kryteriów dających status podatnika podlegającego pod niego, przechodzą do urzędu skarbowego właściwego miejscowo. Zmiana następuje z początkiem 2. roku następującego po upływie tych 2 lat. Podmioty podlegające więc pod wyspecjalizowany urząd skarbowy ze względu na powiązania kapitałowe lub zarządcze, ale które w 2017 r. i 2018 r. nie spełniały warunków przynależności do tej kategorii podmiotów, przechodzą do zwykłego urzędu skarbowego z dniem 1 stycznia 2020 r. Taka sama zmiana czeka również podatników, którzy przychodu o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro nie osiągnęli na podstawie danych za 2017 r. i 2018 r. (przykład 2). Zawiadomienie o przejściu od 1 stycznia 2020 r. do zwykłego urzędu skarbowego należy złożyć w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym do 15 października 2019 r.

Spółka, której co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, przestaje się rozliczać w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym w przypadku wycofania lub wykluczenia akcji z takiego obrotu. Z dniem 1 stycznia roku następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym miało miejsce to zdarzenie, dochodzi do zmiany urzędu skarbowego. W terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany trzeba o niej zawiadomić wyspecjalizowany urząd skarbowy. Spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej tracą natomiast przymiot podmiotów rozliczających się w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych, uzyskany ze względu na przynależność do grupy, gdy grupa przestaje być podatnikiem. Wyłączenie ich z tej kategorii następuje z dniem 1 stycznia roku następującego po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym grupa utraciła status podatnika.

Przykład 1

Spółka z o.o., której rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, osiągnęła w 2018 r. ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług przychód netto w wysokości 22 mln zł. Kurs euro ogłoszony przez NBP na 31 grudnia 2018 r. (ostatni dzień roku podatkowego) wynosił 4,3000 zł/euro. Równowartość 5 mln euro w walucie polskiej to w oparciu o te dane kwota 21.500.000 zł. Spółka z o.o. osiągnęła więc w 2018 r. przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług przekraczający równowartość w walucie polskiej 5 mln euro. W związku z tym od 1 stycznia 2020 r. będzie podlegała pod wyspecjalizowany urząd skarbowy. Zawiadomienie o zmianie ma obowiązek złożyć w obecnym urzędzie skarbowym do 15 października 2019 r.


Przykład 2

Spółka z o.o. podlega od kilku lat pod wyspecjalizowany urząd skarbowy ze względu na osiągane przychody. W 2017 r. uzyskała jednak przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług w wysokości 8 mln zł, a w 2018 r. - 12 mln zł. Równowartość w złotych 5 mln euro ustalona na koniec z każdego z tych lat podatkowych wynosi odpowiednio: 20.854.500 zł (według kursu euro NBP na 29 grudnia 2017 r.: 4,1709 zł/euro) i 21.500.000 zł (według kursu euro NBP na 31 grudnia 2018 r.: 4,3000 zł/euro). Przez 2 kolejne lata podatkowe przychód spółki z o.o. nie wynosił więc równowartości w walucie polskiej 5 mln euro. W konsekwencji z dniem 1 stycznia 2020 r. przejdzie ona do urzędu skarbowego właściwego miejscowo. Zawiadomienie o tej zmianie musi złożyć w wyspecjalizowanym urzędzie skarbowym do 15 października 2019 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. poz. 437 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Przewodnik Gazety Podatkowej”

Zmiany w VAT od 1 listopada 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019

Wydawanie świadectwa pracy po zmianach

Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019

Dokonywanie korekt w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019

Zasady dokonywania poboru i rozliczania opłaty recyklingowej przez podmioty sprzedające

Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019

Zmiany w windykacji należności cywilnoprawnych

Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019

Zmiany w przepisach regulujących funkcjonowanie spółek

Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019

Konsekwencje niewypełniania obowiązków związanych z MDR

Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019

Nowy plik JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019

Obowiązki płatnika składek ZUS zatrudniającego osobę młodocianą

Gazeta Podatkowa nr 77 (1639) z dnia 26.09.2019

Zwiększenie wynagrodzenia młodocianych a podstawa należnych im świadczeń

Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019

Ochrona danych osobowych w postępowaniu przed organami administracji publicznej

Gazeta Podatkowa nr 76 (1638) z dnia 23.09.2019

Rozliczanie w VAT usług najmu nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 79 (1641) z dnia 3.10.2019

Odrębne zasady zatrudniania niepełnosprawnych

Gazeta Podatkowa nr 80 (1642) z dnia 7.10.2019

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w księgach rachunkowych

Gazeta Podatkowa nr 75 (1637) z dnia 19.09.2019

Księgowania dotyczące operacji na rachunku bankowym jednostki

Gazeta Podatkowa nr 78 (1640) z dnia 30.09.2019

Błąd w wyliczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

Gazeta Podatkowa nr 81 (1643) z dnia 10.10.2019

Jak będzie wyglądać nowa procedura przetargowa?

Gazeta Podatkowa nr 82 (1644) z dnia 14.10.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.