Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 50 (1612) z dn. 24.06.2019  »   Podatnik (nie) musi dostać postanowienia o przedłużeniu terminu ...

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019, strona 10
dział: Postępowanie przed fiskusem
Autor: Małgorzata Żujewska

Podatnik (nie) musi dostać postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu VAT

Organ podatkowy ma prawo zbadać zasadność zwrotu VAT przed przekazaniem pieniędzy na konto podatnika, a w razie potrzeby - przedłużyć termin dokonania zwrotu do czasu zakończenia weryfikacji. Postanowienie o przedłużeniu terminu powinno być doręczone podatnikowi przed jego upływem. Okazuje się jednak, że spełnienie tego wymogu nie jest konieczne, jeżeli podatnik w złej wierze utrudnia przekazanie pisma.

Termin zwrotu

Podatnik, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpi w VAT nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, ma prawo wystąpić o jej zwrot na swój rachunek prowadzony w banku lub SKOK-u.

Organy podatkowe mają prawo przed przekazaniem pieniędzy zbadać zasadność zwrotu podatku. Urząd skarbowy może przeprowadzić w tym zakresie czynności sprawdzające, kontrolę lub postępowanie podatkowe, a urząd celno-skarbowy - kontrolę celno-skarbową. Weryfikacja może trwać tak długo, jak to jest konieczne, także po upływie ustawowego terminu dokonania zwrotu (wynoszącego zasadniczo 60 dni od dnia złożenia deklaracji). Przedłużenie terminu zwrotu podatku do czasu jej zakończenia przewiduje art. 87 ust. 2 ustawy o VAT. Należy liczyć się z tym, gdy zasadność zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, czyli gdy urzędnicy potrzebują więcej czasu na analizę przedłożonej dokumentacji, uzupełnienie jej czy zebranie innych niezbędnych informacji. Konieczność przedłużenia terminu może pojawiać się, gdy ustalenie wszystkich okoliczności sprawy wymaga sprawdzenia wielu transakcji, podatnik prowadzi działalność na dużą skalę czy niezbędne jest podjęcie współpracy z zagranicznymi administracjami podatkowymi.

Sposobem pozwalającym na skrócenie czasu oczekiwania na pieniądze jest korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności przy regulowaniu ceny towaru lub usługi (tzw. split payment). Polega to na tym, że część ceny odpowiadająca wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest płacona przez nabywcę na rachunek dostawcy (bądź też podlega ona rozliczeniu w inny sposób), natomiast część odpowiadająca kwocie VAT od danej transakcji wpływa na utworzony dla konta rozliczeniowego rachunek VAT. Podatnik korzystający z tego rozwiązania może uzyskać zwrot podatku na rachunek VAT w przyspieszonym terminie, tj. 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia VAT. Wystarczy zaznaczyć odpowiednią pozycję w deklaracji. Ten 25-dniowy termin nie może być przez organ podatkowy przedłużony (ale weryfikacja zasadności realizacji zwrotu nie jest wykluczona).

Dzień doręczenia

Przedłużenie terminu zwrotu podatku do czasu zakończenia postępowania weryfikacyjnego następuje w formie postanowienia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego.

Postanowienie powinno być doręczone podatnikowi przed upływem terminu zwrotu VAT. Orzekł tak NSA w wyroku wydanym w siedmioosobowym składzie w dniu 23 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 255/17. Nie jest wystarczające sporządzenie i podpisanie postanowienia. Wiąże ono bowiem organ podatkowy dopiero od momentu doręczenia. Niedoręczone rozstrzygnięcie nie funkcjonuje w obrocie prawnym i nie wywołuje skutków prawnych. Podatnik ma zatem prawo oczekiwać zwrotu podatku w ustawowym terminie. Jeśli natomiast termin zwrotu nie został skutecznie przedłużony, a podatnik nie otrzymał pieniędzy, to mamy do czynienia z bezczynnością organu podatkowego.

Wspomniany wyrok dotyczy art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym w 2015 r., ale zawarta w nim sporna norma nie została od tamtego czasu zmieniona. Stanowisko NSA jest więc aktualne również obecnie. Problem w tym, że ten wyrok nie jest uchwałą, a w związku z tym nie ma mocy ogólnie wiążącej. Sądy administracyjne respektują go w większości przypadków ze względu na autorytet składu orzekającego. Nie mają jednak takiego obowiązku. Pokazał to wyrok NSA z dnia 10 października 2018 r., sygn. akt I FSK 1701/16. Wynika z niego, że postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku może być doręczone po upływie tego terminu, jeżeli wcześniejsze jego dostarczenie okazało się niemożliwe wskutek nadużywania przez podatnika uprawnień procesowych. NSA tłumaczył, że podatnik powinien podejmować elementarne działania świadczące o współpracy z organem podatkowym, zaniechać czynności uniemożliwiających prowadzenie postępowania oraz nie wprowadzać organu podatkowego w błąd. Działania i zaniechania podatnika nakierowane na celową odmowę odebrania korespondencji stanowią przykład nadużycia uprawnień procesowych i w demokratycznym państwie prawnym nie zasługują na ochronę.

Sporne postanowienie

Postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu podatku podlega kontroli w trybie instancyjnym i sądowoadministracyjnym. Podatnik może wnieść na nie zażalenie, a jeżeli nie przyniesie to zmiany stanowiska organów podatkowych - skargę do sądu administracyjnego.

Powinien pamiętać, że w tym sporze nie chodzi o przedstawienie argumentów świadczących o zasadności dokonania zwrotu, lecz o wykazanie braku podstaw do dalszego badania zasadności zwrotu. Organ podatkowy, przedłużając termin zwrotu, nie musi bowiem udowadniać bezpodstawności zwrotu, lecz powinien wskazać, co wzbudziło jego wątpliwość i wymaga dodatkowej weryfikacji. Powinien podać konkretne powody odmowy przekazania pieniędzy w ustawowym terminie, np. przedstawić rozbieżności, nieścisłości lub braki w materiale dowodowym. Postanowienie niespełniające tych kryteriów - niezawierające wzmianki o wątpliwościach determinujących przedłużenie terminu - może sugerować, że działania organu podatkowego mają jedynie charakter prewencyjny, a odroczenie realizacji praw podatnika nie było konieczne.

Odroczenie terminu zwrotu podatku nie jest równoznaczne z odmową wypłaty pieniędzy. Jeżeli ten termin zostanie przedłużony, a przeprowadzone czynności wykażą zasadność zwrotu, podatnik otrzymuje należną kwotę wraz z odsetkami. Naliczane są one w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty (wynosi ona obecnie 4%).

Sposoby doręczania pism przez organy podatkowe
pisma dla osoby fizycznej pisma dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej
- do rąk własnych adresata - w jego mieszkaniu albo pod adresem do doręczeń w kraju, miejscu zatrudnienia lub prowadzenia działalności, w siedzibie organu podatkowego
- w miejscu zatrudnienia adresata lub prowadzenia działalności - osobie upoważnionej przez pracodawcę do odbioru korespondencji
- za pośrednictwem pełnoletniego domownika, sąsiada, zarządcy domu lub dozorcy (w razie nieobecności adresata w miejscu zamieszkania lub pod adresem do doręczeń w kraju)
- na adres skrytki pocztowej
- pozostawienie pisma w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy (miasta) z możliwością odbioru w ciągu 14 dni
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej
- przez pełnomocnika
- w lokalu siedziby lub miejscu prowadzenia działalności - osobie upoważnionej do odbioru korespondencji lub prokurentowi
- w siedzibie organu podatkowego - uprawnionej osobie
- na adres skrytki pocztowej
- za pośrednictwem zarządcy budynku lub dozorcy (w razie niemożności doręczenia pisma w lokalu siedziby)
- pozostawienie pisma w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy (miasta) z możliwością odbioru w ciągu 14 dni
- na adres osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej
- przez pełnomocnika

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Postępowanie przed fiskusem”

Kontrole organów podatkowych to dziś element nadzoru

Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019

JPK_FA w przypadku wystawiania papierowych faktur

Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019

Kontrola podatkowa po rozwiązaniu spółki cywilnej

Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019

Odsetki od podatku z automatycznie zaakceptowanego PIT-37

Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019

Podpisywanie e-deklaracji klientów biura rachunkowego

Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019

E-korekta PIT-37 za 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019

JPK_WB na żądanie organu podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019

Nieczytelny podpis pod odwołaniem od decyzji

Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019

Wniosek o umorzenie PIT za 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019

Przesłanki blokady konta w ramach STIR

Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019

JPK_WB a informacje przekazywane w ramach STIR

Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019

Zmiana osoby podpisującej e-deklaracje

Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019

Odzież ochronna dla prowadzących kontrolę podatkową

Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019

Wynagrodzenie dla płatnika za pobór podatku

Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019

Opłata za ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019

Skarga na opieszałość urzędu skarbowego

Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019

Kontrola celno-skarbowa w firmie

Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019

Wycofanie odwołania od decyzji

Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019

Korekta rozliczenia warunkiem zapłaty obniżonych odsetek

Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa szczególnego

Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019

Nowe dowody uzasadniają wznowienie postępowania

Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019

NIP dla spółki po przekształceniu indywidualnej działalności

Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019

Umorzenie bezskutecznego postępowania egzekucyjnego

Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019

Egzekucja kary porządkowej nałożonej przez urząd skarbowy

Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019

Wyłączenie dokumentów z akt sprawy

Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019

Wniosek o układ ratalny nie wstrzymuje egzekucji

Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019

Odsetki za zwłokę po ponownej korekcie zeznania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019

Data wszczęcia pokontrolnego postępowania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019

Przejęcie przez komornika sądowego całej nadpłaty z PIT

Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019

Małżonek podatnika jako świadek

Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.