Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Dodatek do Gazety Podatkowej nr 45 (1607) z dnia 06.06.2019  »   Planowane zmiany do ustawy o VAT od 1 ...

Dodatki do
bieżącego numeru

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019, strona 14
dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Aleksandra Węgielska

Planowane zmiany do ustawy o VAT od 1 lipca 2019 r.

Już na początku 2018 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt zmian do ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Początkowo projekt ten zakładał wejście w życie nowych przepisów z dniem 1 lipca 2018 r. Obecnie po konsultacjach społecznych przewiduje się, że nowelizacja ta wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2019 r. Projekt zmian został przesłany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Istotą projektu jest uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku VAT, jak również zapobieganie unikaniu jego płacenia.

Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia

Aktualnie zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT pierwsze zasiedlenie to oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a) wybudowaniu lub

b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Omawiana nowelizacja ustawy o VAT ma wprowadzić modyfikację przesłanek stosowania zwolnienia z VAT, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu. Zmiana ta stanowi realizację wyroku TS UE z dnia 16 listopada 2017 r., w sprawie C-308/16. W wyroku tym TS orzekł, że przepisy dyrektywy VAT sprzeciwiają się przepisom krajowym, które uzależniają zwolnienie z VAT w związku z dostawą budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze zasiedlenie tych budynków następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu.

Zwolnienie przy dostawie budynków

Obecnie w przypadku sprzedaży budynków w sytuacji, gdy nie zostały spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, należy ocenić zasadność zastosowania zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a w powiązaniu z ust. 7a. Jak wynika z art. 43 ust. 1 pkt 10a lit. b, zwalnia się z VAT dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do odliczenia VAT, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów. Stosownie zaś do art. 43 ust. 7a, warunku tego nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat. W związku ze zmianą definicji pierwszego zasiedlenia zasadne będzie uchylenie ust. 7a w art. 43.

Likwidacja działalności

Podatnicy mają obowiązek składania deklaracji VAT wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Przy czym brak jest możliwości złożenia tą drogą wraz z deklaracją innych dokumentów. Z omawianej nowelizacji ustawy o VAT wynika, że np. informację o dokonanym spisie z natury, którą podatnik sporządza przy likwidacji działalności, będzie zobowiązany złożyć w urzędzie skarbowym nie później niż w dniu złożenia deklaracji VAT, a nie jak obecnie "wraz z deklaracją".

Zwrot nadwyżki VAT

W sytuacji gdy zasadność wykazanego przez podatnika zwrotu nadwyżki VAT wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć przewidziane w ustawie o VAT terminy zwrotu (60 dni, 25 dni, 180 dni) do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Regulacja ta ma na celu umożliwienie organowi podatkowemu rzetelnej i realnej weryfikacji rozliczenia podatnika i oceny zasadności wykazanej kwoty zwrotu. W wyroku z dnia 23 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 255/17, wydanym w siedmioosobowym składzie, NSA uznał, że termin do zwrotu różnicy VAT zostanie przedłużony, jeżeli przed jego upływem podatnikowi doręczono postanowienie o przedłużeniu tego terminu do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia dokonywanego w ramach czynności sprawdzających.

W związku z tym wyrokiem proponuje się dodanie w art. 87 ust. 2d, z którego będzie wynikać, że przedłużenie terminu następuje z dniem doręczenia postanowienia o przedłużeniu terminu. Równocześnie proponuje się wprowadzenie szczególnej regulacji w odniesieniu do przedłużania terminu zwrotu, o którym mowa w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT (25 dni). Zgodnie z projektowanymi regulacjami, jeżeli zasadność 25-dniowego zwrotu będzie wymagała dodatkowego zweryfikowania, przedłużenie terminu następuje, jeżeli postanowienie o przedłużeniu przyspieszonego terminu zwrotu jest doręczane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe - z dniem upływu terminu zwrotu, pod warunkiem że postanowienie to zostanie nadane nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu zwrotu.

W przypadku doręczania tego postanowienia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, przedłużenie terminu następowałoby z dniem upływu terminu zwrotu, pod warunkiem że zawiadomienie, o którym mowa w art. 152a § 1 Ordynacji podatkowej, zostanie wysłane na adres elektroniczny podatnika nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu zwrotu.

Przy czym organ podatkowy byłby zobowiązany podjąć w dniu nadania postanowienia lub nie później niż w następnym dniu roboczym po tym dniu udokumentowaną próbę skontaktowania się telefonicznie lub za pomocą innych środków łączności z podatnikiem w celu powiadomienia o wydanym postanowieniu.

Przewidziano także wprowadzenie zmiany w art. 87 ust. 6 pkt 3 ustawy o VAT poprzez doprecyzowanie jednego z warunków uzyskania zwrotu różnicy VAT w terminie 25-dniowym. Podatnik, aby uzyskać zwrot w tym terminie, będzie musiał złożyć w urzędzie skarbowym, w odniesieniu do faktur ujętych w deklaracji VAT, potwierdzenie zapłaty wynikających z tych faktur należności w całości za pośrednictwem rachunku bankowego, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Potwierdzenie zapłaty tych należności będzie należało złożyć nie później niż w dniu złożenia deklaracji.

NIP na paragonie

Omawiana nowelizacja wprowadza również ograniczenie prawa do wystawiania faktur na rzecz nabywcy posługującego się NIP lub numerem, za pomocą którego jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, do paragonów potwierdzających dokonanie tej sprzedaży, które będą zawierały ten numer. Ma to pozwolić na eliminację procederu wystawiania faktur na podstawie zebranych paragonów pozostawionych przez innych klientów. W związku z tym, że nie wszystkie obecnie funkcjonujące na rynku kasy rejestrujące posiadają możliwość umieszczenia na paragonie NIP nabywcy, wystawianie faktur na podstawie paragonów zawierających NIP nabywcy będzie ograniczone do tej grupy kas, które posiadają tę funkcjonalność.

Z uwagi na to w ust. 5 dodanym do art. 106b ma zostać wprowadzona sankcja za niestosowanie się podatników do nowego przepisu. Organ podatkowy będzie miał prawo do ustalenia sankcji w wysokości odpowiadającej 100% kwoty VAT wykazanego na tej fakturze.

Przy czym zakłada się wprowadzenie przepisu przejściowego, zgodnie z którym nowe przepisy nie będą miały zastosowania w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem wejścia w życie nowelizacji.

Sankcja VAT

Planuje się zmienić brzmienie ust. 2 art. 112b, zgodnie z którym, jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej w przypadkach, o których mowa w:

 • ust. 1 pkt 1, podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i do dnia złożenia tej korekty deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu,
   
 • ust. 1 pkt 2, podatnik złożył deklarację podatkową i do dnia złożenia tej deklaracji wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego,

wysokość zobowiązania podatkowego wynosić będzie 20%.

Jeżeli jednak w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podatnik skoryguje deklarację zgodnie z art. 62 ust. 4 ustawy o KAS (Dz. U. z 2018 r. poz. 508 ze zm.) i do dnia jej złożenia wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego lub zwróci nienależną kwotę zwrotu, wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosić będzie 15% kwoty zaniżenia/zawyżenia, objętego tą korektą.

Należy podkreślić, że w art. 112b ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT ustawodawca planuje uszczegółowić termin do spełnienia warunku w postaci dokonania odpowiednio wpłaty kwoty zobowiązania podatkowego lub zwrotu nienależnej kwoty zwrotu, stanowiącego przesłankę zastosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości 20% kwoty zaniżenia. Doprecyzowanie polega na wskazaniu, iż wpłata ma nastąpić odpowiednio do dnia złożenia deklaracji bądź korekty deklaracji.

Zmiany dotyczące rolników ryczałtowych

Proponuje się likwidację obowiązku umieszczania na fakturze VAT RR danych dotyczących dokumentu identyfikującego dostawcę produktów rolnych. Rozwiązanie to nie wpłynie na weryfikację tożsamości rolnika ryczałtowego, gdyż zgodnie z art. 116 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT faktura VAT RR musi zawierać NIP lub PESEL obydwu stron transakcji. Ponadto proponuje się wprowadzenie regulacji pozwalających na obieg faktur VAT RR w formie elektronicznej. Stosowanie tej formy dokumentów będzie możliwe jedynie za zgodą dostawcy produktów rolnych (rolnika ryczałtowego). Podpisywanie dokumentów wysyłanych w formie elektronicznej będzie możliwe wyłącznie z użyciem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Ponadto, jak wynika z obecnego brzmienia art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT- jako warunek odliczenia przez nabywcę produktów rolnych lub usług rolniczych (podatnika VAT) zryczałtowanej kwoty zwrotu - wymienia się zapłacenie rolnikowi ryczałtowemu należności za nabywane towary (usługi) w ciągu 14 dni na jego rachunek bankowy - chyba że z zawartej pomiędzy tymi podmiotami umowy wynika dłuższy termin płatności. Odmowa prawa do tego odliczenia w przypadku przekroczenia terminu płatności była wielokrotnie kwestionowana przez sądy administracyjne. W związku z tym planuje się usunięcie z art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT warunku dokonania zapłaty za nabyte produkty rolne (usługi) rolnicze w ciągu 14 dni od dnia zakupu.

Ponadto proponowana zmiana art. 116 ust. 6 pkt 2 ustawy o VAT zakłada możliwość dokonywania zapłaty przez nabywcę produktów rolnych lub usług rolniczych rolnikowi ryczałtowemu na rachunek w SKOK, której ten rolnik jest członkiem (a nie wyłącznie - jak dotychczas - na rachunek bankowy rolnika).

Rejestracja VAT

W związku z wątpliwościami, czy wykreślenie z rejestru podatników VAT następuje w wyniku złożenia tzw. deklaracji "zerowych", czy wystarczające jest, że w składanych deklaracjach odpowiednio za 6 miesięcy/2 kwartały lub 3 miesiące/kwartał podatnik nie wykaże np. podatku z tytułu nabycia towarów (mimo wykazania sprzedaży), proponuje się zastosowanie w art. 96 ust. 9a pkt 3 ustawy o VAT oraz art. 97 ust. 15 ustawy o VAT spójnika "ani" celem wyeliminowania wątpliwości, że wykreślenie powinno dotyczyć podatników składających "zerowe" deklaracje, czyli takie, w których nie została wykazana ani sprzedaż, ani zakupy.

Planuje się dodanie importu towarów do pozycji czynności, których wykazanie w deklaracji skutkuje brakiem wystąpienia przesłanki do wykreślenia podatnika z rejestru VAT - zmiany w art. 96 ust. 9a pkt 3 (w konsekwencji również zmiana w art. 96 ust. 9e) oraz art. 97 ust. 15 ustawy o VAT.

Proponuje się również ograniczyć możliwości przywrócenia zarejestrowania podatnika tylko do sytuacji, w której ten podatnik został wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych na podstawie art. 96 ust. 9a pkt 2 i złożył wniosek nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia wykreślenia z rejestru jako podatnika VAT oraz najpóźniej wraz z tym wnioskiem złoży wszystkie brakujące deklaracje stanowiące podstawę do wykreślenia z rejestru.

Pozostałe planowane zmiany:

1) wyłączenie z opodatkowania podatkiem VAT importu towarów w przypadku zawarcia umów między Polską a państwem trzecim dotyczących budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg (jeżeli w odniesieniu do tej umowy została wydana stosowna decyzja derogacyjna);
2) umożliwienie podatnikowi obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów w rozliczeniu zamknięcia, o którym mowa w art. 175 rozporządzenia 2015/2446, w przypadkach, o których mowa w art. 324 i art. 325 rozporządzenia 2015/2447;
3) dostosowanie zwolnienia z VAT dla gier hazardowych do nowych przepisów ustawy o grach hazardowych;
4) uzależnienie możliwości wystawienia dla nabywcy - podatnika VAT, faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej od wymienienia na paragonie dokumentującym tę sprzedaż NIP-u nabywcy;
5) wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT do 200.000 zł rocznego obrotu przez niektóre grupy podatników.
Najpopularniejsze w dziale „Przewodnik Gazety Podatkowej”

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Gazeta Podatkowa nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019

Kiedy wartość środka trwałego może ulec zmianie?

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019

Ważne wyroki dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019

Prowadzenie firmowej inwestycji budowlanej

Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019

Kompletowanie dokumentacji o rentę dla pracownika

Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019

Nowe regulacje dla pośredniczących przy przewozie osób

Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019

Dostęp do informacji publicznej w świetle RODO

Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019

Czas pracy kadry zarządzającej

Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019

Ubezpieczenia i odszkodowania w firmowym rachunku podatkowym

Gazeta Podatkowa nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019

Rozliczanie w VAT działalności sezonowej

Gazeta Podatkowa nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019

ZUS przedsiębiorcy po zakończeniu 24-miesięcznej ulgi w opłacie składek

Gazeta Podatkowa nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019

Praca kierownika w wolną niedzielę

Gazeta Podatkowa nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019

Plusy i minusy rejestrowania spółki w trybie S24

Gazeta Podatkowa nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019

Koszty reklamy w ewidencji księgowej

Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019

Kwalifikacje do zasiadania w organach spółek komunalnych

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019

Nowości w premii dla młodego rolnika

Gazeta Podatkowa nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.