Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 45 (1399) z dn. 5.06.2017  »   Od 2018 r. VAT płacony będzie na specjalny ...

A A A
Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017, strona 6
dział: VAT i akcyza
Autor: Aleksandra Węgielska

Od 2018 r. VAT płacony będzie na specjalny rachunek

Rząd planuje wprowadzić split payment - tzw. mechanizm podzielonej płatności, który ma zapewnić większą stabilność wpływów z tytułu podatku VAT, jak również zapobieganie unikaniu płacenia tego podatku. W tym celu trwają prace nad wprowadzeniem zmian do ustawy o VAT.

Na czym polega split payment?

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy (z dnia 12 maja 2017 r.) wprowadzającej zmiany do ustawy o VAT, istotą tego rozwiązania jest, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na specjalne konto dostawcy - rachunek VAT. Dostawca będzie miał więc bardzo ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT.

W celu umożliwienia wszystkim podatnikom nabywającym towary lub usługi dokonywania płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności, rachunek VAT będzie zakładany przez banki lub SKOK-i każdego podatnika VAT. W związku z tym mają być także wprowadzone stosowne przepisy, nakładające na banki i SKOK-i obowiązek założenia wszystkim podatnikom rachunków VAT.

Środki zgromadzone na rachunku VAT będą cały czas środkami należącymi do podatnika. Projekt nie zakłada, żeby organy podatkowe miały dostęp do tych rachunków, czy też, żeby mogły samodzielnie dokonywać na nich operacji finansowych. Jednakże podatnicy mieliby bardzo ograniczone możliwości użycia środków zgromadzonych na tym rachunku. Z rachunku tego podatnik będzie mógł wyłącznie dokonywać przelewu na inny rachunek VAT oraz będzie mógł opłacać swoje zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT do urzędu skarbowego.

Proponowane rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywę w tym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług, niemniej jednak skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń będzie oznaczało określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy towarów lub usługodawcy.

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności ma się odbywać przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu, w którym podatnik wskazuje:

1) numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,

2) NIP,

3) kwotę netto,

4) kwotę VAT.

W przypadku gdy płatność zostanie dokonana przy użyciu dedykowanego komunikatu przelewu na rzecz podatnika innego niż dostawca towarów lub usługodawca, podatnik, na rzecz którego dokonano tej płatności, będzie odpowiadał solidarnie wraz z dostawcą tych towarów lub usługodawcą za niezapłacony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub świadczenia usług.

Inne przeznaczenie środków

W projekcie przewidziano także taką sytuację, kiedy to naczelnik urzędu skarbowego na pisemny, uzasadniony wniosek podatnika może, w terminie 90 dni od dnia jego otrzymania, wyrazić zgodę, w drodze postanowienia, na inne przeznaczenie środków zgromadzonych na jego rachunku VAT. Naczelnik w wydanym postanowieniu określi wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT podatnika, które mogą mieć inne przeznaczenie. Wysokość środków zgromadzonych na rachunku VAT podatnika, które mogą mieć inne przeznaczenie, nie obejmuje wysokości środków odpowiadającej wysokości posiadanej przez podatnika zaległości podatkowej w podatku wraz z odsetkami.

Naczelnik urzędu skarbowego w drodze decyzji będzie mógł jednak nie wyrazić zgody na inne przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT podatnika, w przypadku gdy:

1) podatnik wystawił fakturę w sytuacjach, o których mowa w art. 88 ust. 3a, lub

2) w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, uczestniczył w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej, lub

3) zajdzie uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie będzie uiszczać wymagalnych zobowiązań z tytułu VAT lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję, lub

4) wobec podatnika będzie toczyć się w zakresie podatku inne postępowanie podatkowe lub jest prowadzona kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa.

Będzie łatwiej o zwrot VAT

Projekt zakłada także wprowadzenie zmiany w art. 87 ustawy o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.), zgodnie z którą, jeżeli podatnik wystąpi z wnioskiem złożonym wraz z deklaracją VAT o zwrot różnicy podatku na rachunek VAT, wówczas taki zwrot będzie mu dokonany w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia. Ważne jest to, że chodzi o zwrot całej kwoty nadwyżki VAT, niezależnie od tego, czy faktury, z których wynika wykazany podatek, zostały zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Split payment po wykreśleniu z rejestru

W art. 108c projektu przewidziano regulacje dla sytuacji, gdy podatnik zostanie wykreślony z rejestru jako podatnik VAT i środki zgromadzone na rachunku VAT zostaną przekazane przez bank albo SKOK na rachunek wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego. W takim przypadku naczelnik urzędu skarbowego posiadając te środki na wskazanym przez siebie rachunku zaliczy je w pierwszej kolejności na poczet zaległości podatkowych w podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Pozostałą część tych środków zwróci na wskazany rachunek bankowy podatnika lub rachunek w SKOK, której jest członkiem, jeżeli wobec tego podatnika w zakresie podatku nie będą się toczyć postępowania podatkowe i nie będzie prowadzona kontrola podatkowa albo kontrola celno-skarbowa.

Natomiast w sytuacji, gdy podatnik zostanie wykreślony z rejestru jako podatnik VAT na podstawie art. 96 ust. 9 pkt 1, gdyż na skutek przeprowadzonych czynności stwierdzono, że podatnik nie istnieje, środki zgromadzone na rachunku VAT będą podlegać w całości przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa.

Zachęta dla podatników

Projekt przewiduje (w art. 108d ustawy o VAT) system zachęt dla tych podatników, którzy podejmą decyzję o dobrowolnym stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. W przypadku podatników, którzy będą stosować tę metodę, nie będą miały zastosowania przepisy o odpowiedzialności solidarnej oraz nie będą miały zastosowania regulacje związane ze stosowaniem sankcji określonych w art. 112b i art. 112c ustawy o VAT. Dodatkowo przewiduje się rezygnację ze stosowania art. 56b Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) - który ustanawia podwyższoną stawkę odsetek za zwłokę w odniesieniu do zaległości w VAT - do zaległości powstałej za okres, za który podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę podatku naliczonego, której 95% wynika z faktur zapłaconych z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Art. 108e projektu przewiduje także wprowadzenie zachęty dla podatników, którzy dokonają wcześniejszej zapłaty zobowiązania z tytułu podatku VAT, jeśli zostanie ona dokonana za pomocą rachunku VAT. Jeżeli podatnik skorzysta z tej możliwości, kwota jego zobowiązania będzie zmniejszona o kwotę obliczoną na podstawie zaproponowanego wzoru, uzależnioną od kwoty zobowiązania, stopy referencyjnej NBP obowiązującej na dwa dni robocze przed dniem zapłaty oraz terminu, w jakim zobowiązanie zostanie uregulowane.

W przypadku split payment zapłata odpowiadająca:

1) wartości sprzedaży netto - będzie dokonywana na rachunek rozliczeniowy dostawcy towarów lub usługodawcy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek dostawcy towarów lub usługodawcy w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, zwanego "rachunkiem rozliczeniowym",
2) kwocie VAT - będzie dokonywana na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy.
Najpopularniejsze w dziale „VAT i akcyza”

Wycofanie z działalności i sprzedaż samochodu firmowego a VAT

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

Rozliczanie VAT z faktur korygujących

Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017

Usługi budowlane objęte odwrotnym obciążeniem

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

VAT od transakcji opodatkowanych poza Polską

Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017

VAT przy świadczeniach na rzecz pracowników

Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017

Dostawa towaru wraz z montażem a mechanizm odwrotnego obciążenia

Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017

Nazwa firmy na fakturze

Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017

Rozliczenie VAT przy rezygnacji z prawa do zwolnienia z VAT

Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017

Odliczenie VAT od wydatków sfinansowanych dotacją

Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017

Zakup usługi od podmiotu zwolnionego z VAT

Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017

Termin rozliczenia faktury "in plus" korygującej sprzedaż

Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017

Sprzedaż samochodu będącego środkiem trwałym a kasa rejestrująca

Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017

Skutki w VAT udzielenia oprocentowanej pożyczki

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

Wynajem pomieszczeń od hotelu a VAT

Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017

Ulga na złe długi, gdy dłużnik jest w upadłości

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

Kasa rejestrująca w warsztacie samochodowym

Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017

Nowy podatnik nie otrzyma zwrotu VAT w terminie 25 dni

Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017

Skutki w VAT sprzedaży towaru po cenie promocyjne

Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017

Ustalenie statusu małego podatnika

Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017

Stawka VAT do sprzedaży sznurka

Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017

Dodatkowa działalność rolnika ryczałtowego

Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017

Usługi na nieruchomości a obowiązki rejestracyjne w zakresie VAT

Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017

Sprzedaż mieszkania wraz z miejscem postojowym a stawka VAT

Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017

Odliczenie VAT z faktury wystawionej na oboje małżonków

Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60