Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 5 (1567) z dn. 17.01.2019  »   Obowiązek przekazania do ZUS informacji ZUS IWA za ...

Dodatki do
bieżącego numeru

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019, strona 14
dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Dorota Wyderska

Obowiązek przekazania do ZUS informacji ZUS IWA za 2018 r.

Jeżeli w ubiegłym roku płatnik składek w każdym miesiącu zgłosił w ZUS do ubezpieczenia wypadkowego określoną liczbę osób, wówczas do 31 stycznia 2019 r. ma obowiązek sporządzić i przekazać do organu rentowego informację ZUS IWA za 2018 r. Na podstawie danych wykazanych w informacji ZUS IWA (przekazanej do ZUS za trzy ostatnie kolejne lata kalendarzowe) ZUS ustali mu wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązującej go w nowym roku składkowym tego ubezpieczenia, który rozpocznie się 1 kwietnia br.

Płatnicy zobowiązani do złożenia ZUS IWA

Obowiązek przekazania informacji ZUS IWA za 2018 r. spoczywa na płatnikach składek, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2019 r.,
   
 • w 2018 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
   
 • w dniu 31 grudnia 2018 r. byli wpisani do rejestru REGON.

Określenie "nieprzerwane zgłoszenie płatnika składek na ubezpieczenie wypadkowe" oznacza, że w każdym miesiącu danego roku, za który jest składana informacja ZUS IWA, co najmniej jeden ubezpieczony był zgłoszony przez płatnika do ubezpieczenia wypadkowego.

Obowiązku przekazania do ZUS informacji ZUS IWA za 2018 r. nie ma natomiast płatnik, który nie zgłaszał ani jednej osoby do ubezpieczenia wypadkowego w którymkolwiek z miesięcy 2018 r. Informacji ZUS IWA za ubiegły rok kalendarzowy nie składa też płatnik, który, mimo że w 2018 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej 10 osób, to:

 • nie był płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe chociaż w jednym miesiącu 2018 r.,
   
 • był wprawdzie płatnikiem składek na ubezpieczenie wypadkowe w każdym miesiącu 2018 r., lecz nie był tym płatnikiem w styczniu 2019 r.

Również firma, która powstała w trakcie roku, za który należy sporządzić informację ZUS IWA i co prawda już od samego początku swojej działalności zatrudniła liczbę osób wskazującą na obowiązek złożenia przez nią informacji ZUS IWA, nie sporządza i nie składa w ZUS tej informacji za rok, w którym funkcjonowała tylko przez jego część. Jeśli przykładowo płatnik rozpoczął działalność od 1 czerwca 2018 r. i już od pierwszego dnia prowadzenia firmy zatrudnił co najmniej 10 pracowników (podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu), nie ma on obowiązku przekazania do ZUS informacji ZUS IWA za 2018 r. Nie musi jej składać, nawet jeśli taki stan zatrudnienia utrzymywał się w firmie do końca 2018 r. W takim przypadku płatnik nie spełnia bowiem warunku nieprzerwanego zgłoszenia w ZUS jako płatnik składek na ubezpieczenie wypadkowe w ciągu 2018 r. (tu: w 2018 r. tylko przez 7 miesięcy opłacał składki na to ubezpieczenie). Spełnia on tylko jeden z warunków wymaganych przy sporządzaniu informacji ZUS IWA - zgłosił do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób.

Informacja ZUS IWA jest składana przez płatników za okres roku kalendarzowego, czyli raz na rok, w terminie do 31 stycznia danego roku za rok poprzedni. Informację ZUS IWA za 2018 r. zobowiązani płatnicy powinni zatem przekazać do ZUS do 31 stycznia 2019 r.


Druk ZUS IWA wraz z wykazem kodów terytorialnych jednostek terenowych ZUS jest dostępny w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Składki ZUS.


W razie gdyby płatnik składek był zobowiązany składać informację ZUS IWA przez trzy kolejne lata kalendarzowe, to wykazane w niej dane będą stanowiły podstawę do ustalenia przez ZUS obowiązującej płatnika stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na najbliższy rok składkowy (nowy rok składkowy rozpocznie się 1 kwietnia 2019 r.).

Jak wypełnić druk ZUS IWA?

Wzór formularza ZUS IWA stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Składa się on z 7 bloków, ale płatnik wypełnia tylko 6 z nich. Najwięcej jednak wątpliwości przysparza płatnikom wypełnienie bloku:

III. - w którym podaje się liczbę ubezpieczonych (tj. liczbę osób zgłoszonych przez płatnika do ubezpieczenia wypadkowego) oraz

IV. - stanowiącego zestawienie danych do ustalenia kategorii ryzyka dla danego płatnika składek.

• Liczba ubezpieczonych

Liczbę ubezpieczonych należy ustalić zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 28 ust. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej ustawą wypadkową. Zgodnie z tym przepisem liczbę tę ustala się dzieląc sumę ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy roku, za który składana jest informacja ZUS IWA, przez liczbę miesięcy kalendarzowych roku, tj. 12 (przykład 1). Ustalając tę liczbę należy uwzględnić wszystkie miesiące, w których płatnik zgłosił do ubezpieczenia wypadkowego przynajmniej jedną osobę. Otrzymany wynik zaokrągla się do jedności: w górę, jeżeli końcówka wynosi 0,5 lub więcej, albo w dół, jeśli wynosi mniej niż 0,5.

Ustalając liczbę ubezpieczonych w ciągu poszczególnych miesięcy kalendarzowych 2018 r., płatnik powinien uwzględnić wszystkie osoby, które w poszczególnych miesiącach 2018 r. podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu co najmniej jeden dzień. Z tym że jeśli w ciągu danego miesiąca osoba podlegała ubezpieczeniu wypadkowemu z dwóch tytułów, wtedy w liczbie ubezpieczonych uwzględnia się ją jako jedną osobę (przykład 2). Należy pamiętać, że w przypadku pracowników wymiar czasu pracy, w którym są zatrudnieni, nie ma żadnego znaczenia.

Płatnicy mają zazwyczaj wątpliwości, czy w liczbie ubezpieczonych powinno się uwzględnić pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim (pobierającego za okres choroby np. wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy) czy korzystającego ze świadczenia rehabilitacyjnego. Pracownik pobierający świadczenie chorobowe bądź rehabilitacyjne nie ma wprawdzie naliczanych i opłacanych składek ubezpieczeniowych (jedynie od wynagrodzenia chorobowego jest naliczana składka zdrowotna), jednak nadal podlega pracowniczym ubezpieczeniom, w tym również ubezpieczeniu wypadkowemu. To oznacza, że do liczby ubezpieczonych ustalanej dla celów złożenia ZUS IWA płatnik powinien go wliczyć.

Płatnicy pytają też czy w liczbie osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego należy uwzględniać pracowników, którzy przepracowali wprawdzie cały miesiąc, ale nie otrzymali wynagrodzenia, przez co też nie mieli w danym miesiącu naliczonych składek ubezpieczeniowych, m.in. wypadkowej. Tak bywa np. w pierwszym miesiącu zatrudnienia, gdy wynagrodzenie pracownik otrzymuje - zgodnie z obowiązującym w zakładzie terminem wypłat - dopiero w następnym miesiącu. Również w takim przypadku należy wziąć ich pod uwagę przy ustalaniu liczby ubezpieczonych. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę podlega bowiem z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym wszystkich ryzyk (m.in. wypadkowemu). Ubezpieczenia te powstają dla pracownika od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia jego ustania. Za każdy więc miesiąc kalendarzowy, w którym trwało zatrudnienie, pracodawca ma obowiązek sporządzać i przekazywać do ZUS imienne raporty miesięczne. Nalicza w nich składki ubezpieczeniowe od wszystkich wypłat (podlegających oskładkowaniu) dokonanych lub postawionych do dyspozycji pracownika od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, którego raport dotyczy. Jeżeli pracownik w danym miesiącu nie otrzyma żadnego wynagrodzenia, pracodawca sporządza za niego tzw. zerowy raport, ponieważ nie nalicza mu wtedy żadnych składek. Nie oznacza to jednak, że pracownik nie jest objęty w tym miesiącu ubezpieczeniem wypadkowym. Również w takim przypadku podczas ustalania liczby ubezpieczonych dla celów sporządzenia informacji ZUS IWA należy wziąć pod uwagę takiego pracownika.

Osoby, których płatnik nie powinien uwzględniać w liczbie ubezpieczonych, przedstawiono w ramce.

• Dane do ustalenia kategorii ryzyka

Dane do ustalenia kategorii ryzyka płatnik podaje w bloku IV. Oprócz rodzaju działalności należy w nim też wykazać liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy - ogółem oraz śmiertelnych i ciężkich. Ponadto należy w nim podać liczbę osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia.

Rodzaj działalności według PKD płatnik podaje w polu 01. w bloku IV. W tym miejscu należy wpisać rodzaj przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 ze zm.), ujęty w rejestrze REGON w dniu 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA. Kod przeważającej działalności według PKD to 5-znakowy kod z zaświadczenia o nadaniu numeru REGON. W przypadku informacji ZUS IWA składanej za 2018 r. płatnik powinien więc podać PKD ujęty w rejestrze REGON na dzień 31 grudnia 2018 r. Trzeba pamiętać, że jeżeli przedsiębiorca prowadzi różne rodzaje działalności gospodarczej, to (w celu zaklasyfikowania do danego poziomu/grupowania klasyfikacji PKD) niezbędne jest określenie jej działalności przeważającej. O tym, który rodzaj wykonywanej w firmie działalności będzie dominujący, przedsiębiorca decyduje samodzielnie. W przypadku zmiany rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z obowiązującymi kodami PKD, przedsiębiorca powinien złożyć w CEIDG wniosek o zmianę wpisu (na druku CEIDG-1). Zgodnie z zaleceniami GUS (www.stat.gov.pl) nowy rodzaj działalności powinien być działalnością główną przez co najmniej 2 lata zanim zostanie zmieniona, przypisana do podmiotu, dana działalność przeważająca.

W następnych polach bloku IV. informacji ZUS IWA podaje się dane liczbowe o poszkodowanych w wypadkach. I tak w polu 02. - podaje się liczbę wszystkich osób, które uległy wypadkowi w pracy w roku, za który składana jest informacja ZUS IWA. W informacji sporządzonej za 2018 r. płatnik powinien zatem wpisać liczbę poszkodowanych w wypadkach ogółem, które miały miejsce w 2018 r. Jeżeli w kilku wypadkach została poszkodowana ta sama osoba, wówczas w polu 02. w bloku IV. płatnik podaje liczbę wypadków.

Należy przy tym pamiętać, że przy ustalaniu tej liczby inaczej uwzględnia się poszkodowanych będących pracownikami, a inaczej, gdy poszkodowanymi są np. zleceniobiorcy (przykład 5);

 • w polu 03. - podaje się liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy:
   
  • śmiertelnych (tj. w wyniku których nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wypadku) oraz
    
  • ciężkich (tj. w wyniku których nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak: utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała albo rozstrój zdrowia, naruszające podstawowe funkcje organizmu, a także choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu, trwała choroba psychiczna, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie albo trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała).

Liczba wpisana w polu 03. w bloku IV. nie może być wyższa od liczby poszkodowanych, która została podana w tym bloku w polu 02. jako liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem.

Należy pamiętać, że przy ustalaniu liczby osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem uwzględnia się tylko te wypadki, które są wypadkami przy pracy w rozumieniu art. 3 ust. 1-5 ustawy wypadkowej. Tak też stwierdził Oddział ZUS w Gdańsku w interpretacji indywidualnej z dnia 6 kwietnia 2017 r., znak: DI/100000/451/1013/2015.

Jeżeli w 2018 r. ani jeden ubezpieczony podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu nie został poszkodowany w wypadku przy pracy (tj. w wypadku przy pracy śmiertelnym i ciężkim), wtedy w informacji ZUS IWA za 2018 r. w polach 02. i 03. należy wpisać cyfrę "0".

W polu 04. w bloku IV. płatnik podaje liczbę zatrudnionych w warunkach, w których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Należy tu uwzględniać wszystkich pracowników zatrudnianych na takich stanowiskach pracy, bez względu na to, czy stosowali oni środki ochrony indywidualnej (np. odzież ochronną, środki ochrony oczu, sprzęt ochrony słuchu), czy nie. Także w tym przypadku przyjmuje się stan na dzień 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA (czyli w ZUS IWA składanej za 2018 r. należy podać dane z 31 grudnia 2018 r.). Trzeba też wskazać, że przy ustalaniu liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia danego pracownika uwzględnia się tylko jeden raz. Ponadto bierze się tutaj pod uwagę wyłącznie pracowników, tj. osoby pozostające w stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. W poradniku pt.: "Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA" zamieszczonym na stronie internetowej www.zus.pl, ZUS wyjaśnił, że przy ustalaniu liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia stosuje się zasady obowiązujące przy wypełnianiu działu 2 (wiersz 1, rubryka 1) sprawozdania o warunkach pracy Z-10. Wynika z nich, że płatnik powinien uwzględniać tylko osoby zatrudnione w warunkach zagrożenia spowodowanego czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy.

Przekazanie informacji do ZUS

Informację ZUS IWA płatnik przekazuje do ZUS w takiej samej formie, w jakiej składa wszystkie inne dokumenty ubezpieczeniowe. Jeżeli jest zobowiązany do przekazywania dokumentów w formie elektronicznej, to w takiej też formie powinien przekazać informację ZUS IWA.

W formie papierowej przekazuje informację ZUS IWA tylko jeśli jest uprawniony do składania w organie rentowym dokumentów w takiej postaci. Przygotowaną informację ZUS IWA należy przekazać do tej jednostki terenowej ZUS, która jest właściwa dla płatnika składek ze względu na jego siedzibę. Na kopercie płatnik powinien wówczas zamieścić napis "ZUS IWA".

Należy pamiętać, że płatnicy składek, którzy co miesiąc przekazują do ZUS więcej niż jeden komplet dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc (np. urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, banki), przekazują jedną informację ZUS IWA za dany rok kalendarzowy.

Przechowywanie kopii

Kopię informacji ZUS IWA płatnik ma obowiązek przechowywać przez okres 10 lat od dnia jej przekazania do ZUS, w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego. Taki termin wynika z art. 31 ust. 9 ustawy wypadkowej. Dotyczy on również przechowywania kopii korekty informacji ZUS IWA.

Korekta ZUS IWA i jej skutki

W przypadku przekazania przez płatnika do ZUS nieprawidłowo wypełnionych dokumentów ubezpieczeniowych konieczna jest ich korekta. Zasada ta dotyczy również przekazanej do organu rentowego błędnie sporządzonej informacji ZUS IWA.

Termin na przekazanie do ZUS korekty informacji ZUS IWA nie w każdym przypadku jest jednakowy. Jest on bowiem uzależniony od tego, kto i w jakich okolicznościach zauważył w niej błąd - ZUS czy płatnik składek. Terminy te zostały określone w art. 31 ust. 10-11 ustawy wypadkowej. Generalnie jednak korektę informacji ZUS IWA należy przekazać do ZUS w ciągu 7 dni od:

 • stwierdzenia nieprawidłowości we własnym zakresie - jeśli płatnik sam zauważył błędy,
   
 • otrzymania zawiadomienia o stwierdzeniu nieprawidłowości przez ZUS - jeśli błędy spostrzegł ZUS i zawiadomił o tym płatnika.

Jeżeli natomiast konieczność korekty danych podanych w informacji ZUS IWA wynika ze stwierdzenia nieprawidłowości przez ZUS:

1) w decyzji - płatnik powinien złożyć korektę informacji nie później niż w terminie 7 dni od uprawomocnienia się decyzji;

2) podczas kontroli - płatnik powinien złożyć korektę informacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

ZUS może też sam sporządzać, z urzędu, informację ZUS IWA lub korygować z urzędu błędy w niej stwierdzone.


Skutkiem nieprawidłowo sporządzonej informacji ZUS IWA może być błędnie ustalona dla płatnika przez ZUS stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe.


Jeżeli w efekcie błędów w informacji ZUS IWA nastąpi zawyżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, wtedy ZUS ustali płatnikowi stopę procentową tej składki na cały rok składkowy w wysokości stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych. W takim przypadku płatnik zobowiązany będzie jedynie do skorygowania dokumentów rozliczeniowych, w których naliczył tę składkę według zawyżonej stopy procentowej.

Jeśli natomiast w przekazanej informacji ZUS IWA płatnik wykaże nieprawdziwe dane, co spowoduje zaniżenie stopy procentowej składki wypadkowej, to organ rentowy podwyższy mu wtedy stopę procentową składki wypadkowej. Wówczas na cały rok składkowy (obejmujący okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku) organ rentowy ustali mu ją w wysokości 150% stopy procentowej ustalonej na podstawie prawidłowych danych, o czym informuje płatnika w drodze decyzji (chyba że płatnik przekaże korektę informacji ZUS IWA w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania z ZUS). W razie podwyższenia stopy procentowej składki wypadkowej płatnik ma obowiązek sporządzenia korekty tych dokumentów ZUS, w których rozliczył składki na ubezpieczenie wypadkowe w niższej wysokości. Ponadto zobowiązany jest opłacić powstałą w wyniku korekty różnicę składek wraz z odsetkami za zwłokę. Jeśli płatnik skoryguje dokumenty niezwłocznie, tj. przed ewentualnym wezwaniem ZUS, uniknie sankcji w postaci podwyższenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe do wysokości 150% prawidłowej stawki. Organ rentowy podwyższa ją tylko wtedy, gdy płatnik nie złoży informacji/korekty ZUS IWA lub korygujących dokumentów rozliczeniowych z wykazaną prawidłową wysokością tej stopy w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z ZUS.

Wykaz osób, których płatnik nie uwzględnia w liczbie ubezpieczonych dla celów sporządzenia ZUS IWA

- podlegające ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ale niepodlegające ubezpieczeniu wypadkowemu (np. osoba wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą, pracownik przebywający na urlopie wychowawczym i podlegający obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z racji korzystania z tego urlopu),
- pobierające przez cały miesiąc zasiłek macierzyński (przykład 3),
- przebywające przez cały miesiąc na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym,
- powołane (od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego) do odbycia zasadniczej służby wojskowej,
- za które płatnik rozliczył składki lub wykazał świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych, tj. w miesiącu, w którym rozliczył składki w dokumentach ZUS i w którym osoby te nie podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu ani jednego dnia (przykład 4).

Ustalanie liczby osób poszkodowanych w wypadkach dla celów ZUS IWA za 2018 r.
Pracownicy Obowiązek przekazania do ZUS informacji ZUS IWA za 2018 r. Wszystkie osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy ogółem, które zostały zarejestrowane w rejestrze wypadków nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r. i nie później niż 31 grudnia 2018 r.
Inne osoby podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu  (np. zleceniobiorcy) Obowiązek przekazania do ZUS informacji ZUS IWA za 2018 r. Wszystkie osoby poszkodowane w wypadkach przy pracy, dla których karta wypadku została sporządzona nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r. i nie później niż 31 grudnia 2018 r.

Przykład 1

Pan Tomasz prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG i podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, m.in. ubezpieczeniu wypadkowemu. Przez cały 2018 r. zatrudniał w firmie 8 pracowników oraz jednego zleceniobiorcę (także podlegającego obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, czyli m.in. ubezpieczeniu wypadkowemu). W liczbie ubezpieczonych osoba ta powinna uwzględnić nie tylko pracowników, ale również zleceniobiorcę i siebie. Ustalając liczbę ubezpieczonych - dla celów sporządzenia informacji ZUS IWA - w ciągu poszczególnych miesięcy kalendarzowych roku, za który ma być sporządzona ta informacja, bierze się bowiem pod uwagę wszystkie osoby, które w poszczególnych miesiącach płatnik składek (tu: przedsiębiorca) zgłosił do ubezpieczenia wypadkowego. Ubezpieczeniu wypadkowemu podlegają zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i zleceniobiorcy oraz osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą objęte z tego tytułu ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi (społecznymi); przedsiębiorcy są jednocześnie płatnikami składek na własne ubezpieczenia. W tym przypadku pan Tomasz (jako płatnik składek) w każdym z miesięcy 2018 r. zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego 8 pracowników, jednego zleceniobiorcę oraz siebie, czyli w sumie zgłaszał 10 osób.


Przykład 2

Firma X zatrudniała pracownika od 1 lutego 2017 r. do 14 grudnia 2018 r. Natomiast od 17 grudnia 2018 r. firma zawarła z nim umowę zlecenia, z której zgłosiła go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych (w tym do ubezpieczenia wypadkowego). Mimo że w grudniu 2018 r. osoba ta została zgłoszona przez firmę do ubezpieczenia wypadkowego z dwóch różnych tytułów (umowy o pracę oraz umowy zlecenia), w liczbie osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego w grudniu 2018 r. firma powinna ją uwzględnić jako jedną osobę.


Przykład 3

Spółka z o.o. zatrudnia pracownicę, która w okresie od 5 czerwca do 17 października 2018 r. pobierała zasiłek chorobowy. W dniu 18 października 2018 r. urodziła dziecko i od tego dnia pobiera zasiłek macierzyński. Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych płatnik składek nie uwzględni tej pracownicy w listopadzie i grudniu 2018 r. (w listopadzie i grudniu przez cały miesiąc nie była bowiem objęta ubezpieczeniami pracowniczymi; w tych miesiącach podlegała wyłącznie ubezpieczeniom emerytalno-rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego). Natomiast uwzględni ją w tej liczbie we wszystkich pozostałych miesiącach 2018 r., czyli od stycznia do października.


Przykład 4

Firma rozwiązała z pracownikiem umowę o pracę z dniem 31 grudnia 2017 r. Wynagrodzenie za ostatni miesiąc pracy (tj. za grudzień 2017 r.) wypłaciła byłemu już pracownikowi na początku stycznia 2018 r., naliczając od tej wypłaty składki ubezpieczeniowe do ZUS (m.in. składkę wypadkową) w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za styczeń 2018 r. W tym przypadku nie należy uwzględniać tej osoby w liczbie osób ubezpieczonych w styczniu 2018 r., ponieważ w tym miesiącu osoba ta nie podlegała już ubezpieczeniu wypadkowemu ani przez jeden dzień - miała jedynie naliczone w tym miesiącu składki ubezpieczeniowe po ustaniu ubezpieczenia.


Przykład 5

W firmie produkcyjnej w 2018 r. miały miejsce 2 wypadki:

- pierwszy w dniu 21 grudnia, w którym został poszkodowany pracownik; wypadek ten został wpisany do rejestru wypadków dopiero 3 stycznia 2019 r.,
- drugi w dniu 28 grudnia, w czasie którym została poszkodowana osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia; sporządzenie karty wypadku nastąpiło w dniu 4 stycznia 2019 r.

Zarówno pracownika, który uległ temu wypadkowi 21 grudnia 2018 r., jak i zleceniobiorcy, który został poszkodowany w wypadku 28 grudnia 2018 r., nie należy uwzględniać w liczbie poszkodowanych w informacji ZUS IWA sporządzonej za 2018 r. Osoby te zostaną uwzględnione dopiero w informacji ZUS IWA składanej za 2019 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1376 ze zm.)

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Przewodnik Gazety Podatkowej”

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej od 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018

Zmiany w składaniu sprawozdań finansowych do KRS

Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019

Zasady składania wniosków do KRS w 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018

Księgowanie na przełomie roku kosztów mediów

Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019

Które podatki (nie) przedawnią się z końcem 2018 r.?

Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018

Prowadzenie e-akt osobowych

Gazeta Podatkowa nr 4 (1566) z dnia 14.01.2019

Minimalna stawka godzinowa na zleceniu w 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019

Korzyści z rozliczania VAT w systemie podzielonej płatności

Gazeta Podatkowa nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019

Zasady opodatkowania prywatnego najmu w 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019

Dane i informacje (nie)zawarte w e-zwolnieniu

Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018

Egzekwowanie przez komornika należności od emeryta lub rencisty za pośrednictwem ZUS

Gazeta Podatkowa nr 102 (1559) z dnia 20.12.2018

Sposoby uniknięcia sankcji w VAT

Gazeta Podatkowa nr 103 (1560) z dnia 24.12.2018

Gdy płatnik składek traci uprawnienia do wypłaty zasiłków

Gazeta Podatkowa nr 2 (1564) z dnia 7.01.2019

Rozliczenia między współwłaścicielami i współposiadaczami

Gazeta Podatkowa nr 104 (1561) z dnia 27.12.2018

Skazani w liczbie ubezpieczonych podawanej w ZUS IWA

Gazeta Podatkowa nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019

Skarga na naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych do Prezesa UODO

Gazeta Podatkowa nr 105 (1562) z dnia 31.12.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.