2 października 2017 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań PIT-CFC oraz CIT-CFC za 2016 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Dodatek do Gazety Podatkowej nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017  »  Nowości w zakresie zatrudniania cudzoziemców

A A A
Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017, strona 18
dział: Wskazówki dla przedsiębiorcy
Autor: Kinga Romas

Nowości w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Od 2018 r. zacznie obowiązywać nowy rodzaj zezwolenia na zatrudnianie cudzoziemców - zezwolenie na pracę sezonową. Wprowadzenie jego jest następstwem konieczności wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego.

Zezwolenie sezonowe

Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane dla określonego cudzoziemca i będzie wskazywać: podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Jeżeli zezwolenie dotyczyć będzie pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę będzie określany także pracodawca użytkownik.

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie na czas określony, nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową będzie zobowiązany do dokonania jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.

Natomiast wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie będzie wymagane, jeżeli:

1) nastąpi zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy bądź jego części przez innego pracodawcę,

2) nastąpi przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,

3) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawrą umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej.

Procedura wnioskowania

Zezwolenia na pracę sezonową będzie wydawał starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Praca, na podstawie oświadczenia wpisywanego do ewidencji oświadczeń przez starostę, będzie mogła być wykonywana przez okres 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane będzie, jeżeli:

 • wysokość wynagrodzenia, określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku,
   
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączy do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.

Starosta będzie rozpatrywał złożone wnioski z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową.

Starosta będzie mógł wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli z okoliczności wyniknie, że oświadczenie zostało złożone dla pozoru, będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełni obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom.

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową będzie mógł powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca wykonywana w ramach działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:

 • cudzoziemiec będzie obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10 ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy,
   
 • wynagrodzenie cudzoziemca nie będzie mogło być niższe niż określone w posiadanym zezwoleniu na pracę sezonową,
   
 • cudzoziemiec nie będzie wykonywał pracy w charakterze pracownika tymczasowego.

Starosta wyda decyzję o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli:

1) ulegną zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji,
2) ustanie przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę sezonową,
3) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w toku postępowania:
- złoży wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje bądź dołączy do niego dokumenty zawierające takie dane lub
- zezna nieprawdę lub zatai prawdę albo w celu użycia jako autentyczny podrobi lub przerobi dokument, lub takiego dokumentu jako autentycznego użyje,
4) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełni obowiązków wynikających z ustawy,
5) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie będzie prowadził działalności uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi, w szczególności nie będzie prowadził działalności gospodarczej, statutowej lub rolniczej, jego działalność będzie w okresie likwidacji bądź w okresie zawieszenia,
6) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi będzie osobą karaną za czyny określone w ustawie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1543)

Najpopularniejsze w dziale „Wskazówki dla przedsiębiorcy”

Ile razy klient może reklamować towar?

Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017

Zawierając umowę należy pamiętać o PCC

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Sposoby na trudnych, niewypłacalnych dłużników

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Obowiązek dokonania rejestracji klimatyzatorów i lodówek

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Za plan sprawdzeń odpowiada ABI

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Ochrona danych osobowych w biurach rachunkowych

Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017

Efekt zachęty w fundacjach i stowarzyszeniach

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Awaria systemu SENT

Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Kto może uzyskać refundację wyposażenia stanowiska pracy?

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Pomoc de minimis na rozwój firmy

Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017

Gdy w umowie użyto zarówno określenia zaliczka, jak i zadatek

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Czasem sprzedawca może odmówić zwrotu gotówki

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Stosowanie podpisu elektronicznego ułatwia funkcjonowanie przedsiębiorcom

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Realizacja projektów partnerskich na nowych zasadach

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Podatek od nieruchomości za parking

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Termin opłacenia składek ZUS a moment wnioskowania o wsparcie z PFRON

Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017

Rozliczenia po zakończeniu umowy najmu

Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017

Opodatkowanie gminnych nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Kolizja firmowym pojazdem a zadośćuczynienie

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Likwidacja firmowych szkód

Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017

Dotacja dla pracodawcy zatrudniającego więźniów

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Priorytety w zakresie pomocy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Do kiedy najem pojazdu zastępczego z OC?

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Podatek od środków transportowych za pojazdy ponownie dopuszczone do ruchu

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Dokonywanie sprzedaży żywności z auta podlega kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Jak płacić kupując od zagranicznego przedsiębiorcy?

Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017

Ustalenie wysokości należnego odszkodowania

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Kolejne zaświadczenie na przewóz drogowy

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Odpowiedzialność doradcy podatkowego wobec klienta

Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60