Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 80 (1434) z dn. 5.10.2017  »  Nowe zasady opłacania składek na FGŚP

A A A
Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017, strona 8
dział: Składki ZUS
Autor: Dorota Wyderska

Nowe zasady opłacania składek na FGŚP

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest instytucją, która ma zabezpieczać roszczenia pracownicze w sytuacji, gdy nie będą one mogły być zaspokojone przez niewypłacalnego pracodawcę. Dochody tego Funduszu pochodzą głównie ze składek zakładów pracy opłacanych za zatrudnione osoby. Niekiedy pracodawca może być zwolniony z ich opłacania, np. jeśli pracownik ukończył odpowiedni wiek lub powrócił z urlopu rodzicielskiego. Jeszcze do niedawna składek na FGŚP nie płaciło się za osoby spokrewnione z pracodawcą będącym osobą fizyczną. Od 5 września 2017 r. trzeba je opłacać także za zatrudnioną w firmie rodzinę.

Za pracowników i nie tylko

Obowiązek opłacania składki na FGŚP dotyczy pracodawców, o których mowa w art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 ze zm.). Składkę na ten Fundusz generalnie powinni oni opłacać za pracowników. Dla celów jej opłacania, za pracownika uważa się jednak nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale również inne osoby wykonujące pracę zarobkową, podlegające z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym (patrz tabela).

Trzeba natomiast pamiętać, że składkę na FGŚP nalicza się wyłącznie za okres obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych.

Za kogo okresowe zwolnienie?

Pracodawca nie musi opłacać składek na FGŚP za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także urlopu rodzicielskiego oraz wychowawczego. Okres zwolnienia wynosi 36 miesięcy. Preferencja ta przysługuje jednak tylko w odniesieniu do pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy. Nie dotyczy natomiast osób wykonujących w firmie np. umowę zlecenia. Jeśli umowa zlecenia została zawarta z własnym pracownikiem lub jest wykonywana na rzecz jego pracodawcy, to wówczas zwolnienie z opłacania składki na FGŚP przysługuje tylko w stosunku do wynagrodzenia uzyskanego z umowy o pracę. Od wynagrodzenia z umowy zlecenia należy naliczyć i opłacić składkę na FGŚP.

Pracodawcy przysługuje też 12-miesięczne zwolnienie z opłacania składki na FGŚP za osoby zatrudnione na umowę o pracę, które:

  • ukończyły 50. rok życia i w okresie 30 dni przed zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy,
     
  • za zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia i podjęli zatrudnienie na podstawie skierowania z urzędu pracy.

Z kolei za wszystkie osoby, które osiągnęły wiek wynoszący co najmniej 55 lat - w przypadku kobiet i co najmniej 60 lat - w przypadku mężczyzn, pracodawca nie opłaca składki na FGŚP (bezterminowo). Za osoby, które osiągnęły ten wiek, nie opłaca się tej składki nie tylko w przypadku gdy pracują na etacie, ale również, gdy np. wykonują umowę zlecenia.

Płaci się również za rodzinę

Jeszcze do niedawna ustalając obowiązek opłacania składki na FGŚP należało stosować wyłączenia zawarte w art. 10 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych. Zgodnie z tym przepisem składki na ten Fundusz nie należało opłacać za małżonka pracodawcy oraz jego dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, rodziców, macochę, ojczyma, osoby przysposabiające, a także rodzeństwo, wnuki, dziadków, zięciów i synowe, bratowe, szwagierki i szwagrów.

Jednak począwszy od 5 września 2017 r. pokrewieństwo ani powinowactwo łączące pracownika z pracodawcą nie ma żadnego wpływu na obowiązek opłacania składki na FGŚP. Jeśli zatrudniona w firmie osoba wykonuje pracę na podstawie: umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o pracę nakładczą, pracodawca powinien za nią opłacać składkę na ten Fundusz. Obecnie tej składki nie opłaca się za osoby wykonujące pracę zarobkową w gospodarstwie domowym.

Podstawa naliczania składki

Wysokość składki na FGŚP wynosi 0,10% podstawy wymiaru. Ustala się ją od wypłat stanowiących podstawę naliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalno-rentowe, ale bez rocznego jej rocznego ograniczenia.

Ponieważ obowiązek opłacania składki na FGŚP za pracowników spokrewnionych i spowinowaconych z pracodawcą powstał w trakcie miesiąca, mogą pojawić się wątpliwości, czy za ten miesiąc należy ją naliczyć proporcjonalnie tylko za okres od 5 do 30 września br. Moim zdaniem należałoby ją naliczyć od pełnej kwoty stanowiącej dla danej osoby podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych za wrzesień br. Ustawa o ochronie roszczeń pracowniczych ani też ustawa nowelizująca, która wprowadziła obowiązek opłacania składki na FGŚP za zatrudnioną rodzinę, nie określają bowiem sposobu jej naliczenia w takim przypadku.

Jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na zapytanie naszego Wydawnictwa wyjaśniło, że: "(...) zdaniem resortu składkę na FGŚP za ww. pracowników za miesiąc wrzesień należy ustalić proporcjonalnie za okres 26 dni (od 5 do 30 września), tj. za okres w miesiącu wrześniu, w którym obowiązuje znowelizowany art. 10 ustawy, który w związku z art. 9 ustawy (o ochronie roszczeń pracowniczych - przyp. red.) stanowi podstawę do opłacania składek na FGŚP za ww. osoby".

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Kto opłaca? Za kogo opłaca?
- przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą również na terytorium innych państw członkowskich UE lub EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w odniesieniu do działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- oddziały banków zagranicznych
- oddziały instytucji kredytowych
- oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
- oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych
- osobę fizyczną, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy
- osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nakładczą
- osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia
- osobę wykonującą pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych albo inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną
Najpopularniejsze w dziale „Składki ZUS”

Kto nie musi rozliczać się z ZUS?

Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017

Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń w ZUS

Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017

Składki ZUS po przejściu pracownika na urlop wychowawczy

Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017

Zlecenie i działalność a składki ZUS

Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017

Rozliczenie z ZUS w razie uznania zlecenia za stosunek pracy

Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017

Układ ratalny dla spłaty zaległości z tytułu składek ZUS

Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017

Zmiana wysokości podstawy wymiaru składek ZUS a kod tytułu ubezpieczenia

Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017

Ubezpieczenia w ZUS z tytułu nieodpłatnego zlecenia

Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017

Termin płatności składek ZUS

Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017

Rozliczenie w ZUS wyrównania wynagrodzenia chorobowego

Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017

Późna obrona pracy dyplomowej a ubezpieczenie z umowy zlecenia

Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017

Choroba pracownika w raporcie ZUS RSA

Gazeta Podatkowa nr 80 (1434) z dnia 5.10.2017

Ubezpieczenie zleceniobiorcy będącego emerytowanym policjantem

Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017

Składki ZUS od dzieła zawartego z pracownikiem

Gazeta Podatkowa nr 77 (1431) z dnia 25.09.2017

Ulga w składkach na FP i FGŚP nie za zleceniobiorcę

Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego

Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017

Ubezpieczenie zdrowotne z umowy zlecenia wykonywanej w czasie zawieszenia firmy

Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017

Praca za granicą przez część miesiąca i urlop wypoczynkowy a składki ZUS

Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017

Składki na FP i FGŚP za nową pracownicę

Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017

Ubezpieczenia rentowe emeryta zatrudnionego na etacie

Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017

Uzupełnienie brakującego raportu ZUS RSA

Gazeta Podatkowa nr 78 (1432) z dnia 28.09.2017

Składki z działalności po przekroczeniu rocznego limitu podstawy wymiaru z etatu

Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017

ZUS za osobę współpracującą pobierającą świadczenie przedemerytalne

Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017

Termin wypłaty wynagrodzenia z etatu a składki z działalności

Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017

Kiedy świadczenia z ZFŚS trzeba oskładkować?

Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017

Kolejna umowa o pracę a zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP

Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017

ZUS od pakietu świadczeń medycznych przekazanego choremu pracownikowi

Gazeta Podatkowa nr 82 (1436) z dnia 12.10.2017

Składki z etatu i zlecenia w raporcie ZUS RCA

Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017

ZUS w razie urodzenia kolejnego dziecka w czasie urlopu wychowawczego

Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017

Obniżenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych o dni choroby

Gazeta Podatkowa nr 81 (1435) z dnia 9.10.2017
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60