Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 67 (1629) z dn. 22.08.2019  »  Możliwość stosowania uproszczeń w rachunkowości

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

« poprzedni | spis treści | następny »
A A A
Gazeta Podatkowa nr 57 (1098) z dnia 17.07.2014, strona 15
dział: Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Autor: Monika Kuźbińska

Możliwość stosowania uproszczeń w rachunkowości

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. za 2014 r. nie będzie podlegało obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Czy w związku z tym spółka ta może skorzystać z jakichś uproszczeń dopuszczonych ustawą o rachunkowości? (pytanie nr 841456)

TAK. Jednostki, których roczne sprawozdania finansowe nie podlegają badaniu przez biegłego rewidenta w trybie art. 64 ustawy o rachunkowości, mogą stosować pewne uproszczenia dopuszczone tą ustawą.

Na mocy art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) jednostkami, które nie będą musiały poddać swojego rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta są jednostki niewymienione w art. 64 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy (m.in. spółki z o.o., spółki komandytowo-akcyjne, komandytowe, partnerskie, jawne, cywilne, przedsiębiorstwa osób fizycznych), jeśli w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, tj. w 2013 r., nie spełniły co najmniej dwóch z trzech następujących warunków:

 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
   
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 2.500.000 euro, tj. 10.368.000 zł,
   
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro, tj. 20.736.000 zł.

Jeśli sprawozdania finansowe wymienionych jednostek nie będą podlegały za 2014 r. obowiązkowemu badaniu, wówczas jednostki te mogą już w 2014 r. skorzystać z uproszczeń i przyjąć je w zasadach (polityce) rachunkowości.

Po pierwsze, jednostki w ramach uproszczeń mogą dokonywać kwalifikacji umów leasingu na podstawie zasad określonych w przepisach podatkowych. Zezwala na to art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości. Wówczas umowy leasingu finansowego, które dla celów podatkowych są leasingiem operacyjnym, klasyfikowane są zarówno podatkowo, jak i bilansowo, jako umowy leasingu operacyjnego.

Po drugie, jednostki mają prawo zrezygnować z ustalania zwykłego poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych i ustalać koszt wytworzenia produktu w sposób uproszczony (art. 28 ust. 4a ustawy o rachunkowości). Oznacza to, że przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu do kosztów bezpośrednich dolicza się koszty pośrednie związane z wytworzeniem tego produktu, niezależnie od poziomu wykorzystania zdolności produkcyjnych. Ustalony w ten sposób koszt wytworzenia nie może być wyższy od ceny sprzedaży netto.

Po trzecie, w przypadku osób prawnych istnieje możliwość odstąpienia od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy o rachunkowości. Przy czym możliwość skorzystania z tego ułatwienia jest zasadna wtedy, gdy różnica, jaka powstaje pomiędzy wynikiem finansowym brutto a podstawą opodatkowania po wyeliminowaniu tzw. różnic trwałych, nie jest znaczna.

Po czwarte, jednostki w ramach uproszczeń są uprawnione do rezygnacji ze stosowania zasad wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. nr 149, poz. 1674 ze zm.). Wynika to z § 2 ust. 2 tego rozporządzenia. W takiej sytuacji klasyfikacja oraz wycena instrumentów finansowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości.

Ponadto, jednostki, których sprawozdania finansowe nie podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta nie muszą sporządzać zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych (art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości).

Należy zaznaczyć, że przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu opisanych ułatwień powinno się wziąć pod uwagę zasadę istotności, określoną w art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości.


Możliwość wprowadzenia uproszczeń w rachunkowości wystąpi jedynie wówczas, gdy ich stosowanie nie wywiera istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki.


Jeżeli skorzystanie z uproszczeń mogłoby wpłynąć w sposób niekorzystny na rzetelny obraz jednostki, wówczas jednostka nie powinna ich stosować.

Trzeba zwrócić uwagę, że w sytuacji gdy w jednostce pojawi się obowiązek poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, traci ona prawo do stosowania wynikających z tej ustawy uproszczeń. Jednak w przypadku umów leasingu jednostka może w dalszym ciągu stosować przepisy prawa podatkowego w odniesieniu do umów już zawartych na dzień utraty zwolnienia pod warunkiem, że różnice tym spowodowane nie zniekształcają istotnie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, lub takie przekształcenie jest praktycznie niewykonalne. Tak wynika z punktu 3.10. Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" stanowiącego załącznik do uchwały nr 6/12 Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia KSR nr 7 (Dz. U. Min. Fin. z 2012 r. poz. 34).

Najpopularniejsze w dziale „Z dyskusji na www.forum.gofin.pl”

Opłaty za najem mieszkania w firmowych kosztach

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019

Skutki rezygnacji z odliczenia VAT wynikającego z faktury

Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019

Zmiana terminu płatności za fakturę a ulga na złe długi

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019

Termin odliczenia VAT z faktury VAT RR

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Obowiązek uzyskania zaawansowanego dostępu do PUESC-SENT

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Wysokość świadczenia za okres pobytu w szpitalu

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Ewidencja wykupu samochodu z leasingu operacyjnego

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019

Wystawienie faktury przed dostawą towaru

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Koszty rozliczane w kilometrówce

Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019

UPL-1 dla prezesa zarządu spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Przerejestrowanie na mały ZUS po zakończeniu ulgowych składek

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019

Odliczenie VAT na podstawie duplikatu faktury

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019

Różne stawki VAT do tej samej usługi

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019

Odliczenie VAT z faktury za usługę wyburzenia budynku

Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019

Mechanik bez kasy rejestrującej

Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019

Dwie wypłaty w miesiącu a zajęcie komornicze

Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019

Ewidencja księgowa zapłaty za firmowe zakupy prywatnymi pieniędzmi pracownika

Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019

Termin odliczenia VAT z faktury zaliczki

Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019

Przejście ze skali na liniowy w trakcie roku

Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019

Wznowienie działalności zawieszonej ponad dwa lata temu

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019

Przeliczenie kursu waluty przy WDT

Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019

Koszty związane z firmowym motocyklem

Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019

Darowizna na rzecz szkoły a VAT

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019

Kosztowe rozliczenie zakupu firmowego mieszkania

Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019

Ubezpieczenie zdrowotne po ustaniu zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu do celów emerytalnych

Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019

Skutki zniszczenia kasy rejestrującej

Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019

Ewidencja należności w euro otrzymanej na rachunek walutowy

Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019

Zasiłek macierzyński dla uczennicy i jego podwyższenie do 1.000 zł

Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019

Kolejna niezdolność do pracy po chorobowym na przełomie roku

Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.