Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Dodatek do Gazety Podatkowej nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020  »  Modyfikacje w rozliczaniu pdof w 2020 r.

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020, strona 5
dział: Rozliczamy podatek dochodowy
Autor: Agata Cieśla

Artykuł z cyklu
"Nowe prawo 2020"
Modyfikacje w rozliczaniu pdof w 2020 r. - Nowe prawo 2020 - Rozliczamy podatek dochodowy

Modyfikacje w rozliczaniu pdof w 2020 r.

Zmodyfikowana skala podatkowa, tzw. koszty pracownicze oraz kwota zmniejszająca podatek obowiązywały już w 2019 r. Jednak ubiegłoroczne rozwiązania - i to zarówno te dotyczące rozliczeń dokonywanych w trakcie roku, jak i w rocznych zeznaniach - były jedynie przejściowymi. Zarówno w obszarze zaliczek na podatek dochodowy, jak i dokonywania rozliczeń rocznych ustawodawca odrębnie uregulował te kwestie na 2020 r. i lata następne.

Dwie stawki w miejsce trzech

W 2019 r. w okresie od stycznia do września obowiązywały dwie stawki skali podatkowej: 18% i 32%. Z kolei do dochodów uzyskanych od 1 października do 31 grudnia 2019 r. na etapie zaliczek na pdof zastosowanie miały trzy stawki podatku: 17% - obligatoryjnie, 17,75% - opcjonalnie na wniosek podatnika oraz 32% - w drugim progu podatkowym. Natomiast w rozliczeniu rocznym za ubiegły rok w skali podatkowej obowiązują dwie stawki w wysokości 17,75% oraz 32%.

Skala podatkowa - jak już wspomniano - od 1 stycznia 2020 r. uległa zmianie i obecnie wynikające z niej stawki podatku wynoszą 17% i 32%. Mają one zastosowanie zarówno w rozliczeniu rocznym, jak i już na etapie ustalania zaliczek na pdof - i to niezależnie od tego, czy pobierane są przez płatników, czy samodzielnie obliczane na zasadach właściwych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Z kolei próg podatkowy wynikający ze skali nie uległ zmianie - nadal wynosi on 85.528 zł. Jednak podatek w drugim progu będzie wyliczany nie jak w 2019 r. jako suma kwoty 15.181,22 zł oraz 32% nadwyżki ponad 85.528 zł pomniejszona o kwotę zmniejszającą podatek, ale jako suma kwoty 14.539,76 zł oraz 32% nadwyżki ponad 85.528 zł pomniejszona o kwotę zmniejszającą podatek (patrz: Tabela 1).

Pobór zaliczek przez płatników

Płatnicy pdof dokonujący wypłat m.in. ze stosunku pracy w 2020 r. będą w stosunku do tych należności obliczać zaliczki na pdof według 17% stawki podatku do momentu przekroczenia przez podatnika progu podatkowego.

To oznacza, że w stosunku do lat poprzednich w 2020 r. płatnicy pdof będą w innym momencie rozpoczynali pobór zaliczki na pdof według wyższej stawki. Do końca 2019 r. płatnik najniższą stawkę podatku zobowiązany był bowiem stosować przy obliczaniu zaliczek za okres od stycznia do tego miesiąca włącznie, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku przekroczy kwotę 85.528 zł. Dopiero od miesiąca następnego miał obowiązek stosować stawkę 32%. Od 1 stycznia 2020 r., w oparciu o zmodyfikowany art. 32 ust. 1 ustawy o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), zaliczki na podatek zasadniczo będą wynosić:

 • za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali - 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
   
 • za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali,
   
 • za miesiące następujące po miesiącu, w którym do przekroczenia progu doszło - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Zaliczkę na pdof według 17% stawki podatku od dokonanych świadczeń w 2020 r. płatnicy zobowiązani są naliczać również od należności określonych w art. 13 ust. 2 i 4-9 ustawy o pdof, czyli m.in. z umów zlecenia i umów o dzieło, otrzymywanych przez członków zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Oprócz zaliczek na pdof według 17% stawki płatnicy obliczają również zryczałtowany podatek dochodowy od tzw. drobnych zleceń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o pdof.

Oświadczenie w zakresie kwoty zmniejszającej

W 2020 r. w innym momencie niż dotychczas płatnik pdof będzie zaprzestawał stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek w związku z oświadczeniem składanym przez pracownika. W oświadczeniu tym wskazuje on, że jego dochody za dany rok podatkowy przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. W 2019 r. płatnik pobierał zaliczki na pdof bez pomniejszania o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone przedmiotowe oświadczenie. Natomiast ze znowelizowanego art. 32 ust. 1e ustawy o pdof wynika obecnie, że płatnik będzie pobierał zaliczki bez pomniejszania o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek od miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie, albo od następnego miesiąca, jeżeli w miesiącu, w którym otrzymał oświadczenie, nie miał możliwości pobrania zaliczki bez takiego pomniejszenia.

Wysokość i limity kosztów

W 2020 r. wysokość miesięcznych tzw. pracowniczych kosztów uzyskania przychodów nie zmieni się - będzie taka sama jak w okresie od października do grudnia 2019 r. W efekcie koszty te w bieżącym roku w podstawowej wysokości wynoszą 250 zł miesięcznie, natomiast podwyższone - 300 zł miesięcznie. Jednocześnie za cały 2020 r. limit podstawowych kosztów pracowniczych z jednego stosunku pracy wyniesie 3.000 zł, a dla wieloetatowców - 4.500 zł, z kolei limit kosztów podwyższonych dla jednego etatu to 3.600 zł, a przy kilku etatach 5.400 zł (patrz: Tabela 2).

Wysokość tzw. pracowniczych kosztów rzutuje bezpośrednio na kwoty kosztów uzyskania niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście, ustalanych w wysokości kwot określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o pdof. Stąd koszty w wysokości 250 zł w 2020 r. mają zastosowanie do przychodów z tytułu: pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych oraz umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

Kwota zmniejszająca podatek

W 2020 r. modyfikacji poddana również została kwota zmniejszająca podatek. Ta uwzględniana na etapie ustalania zaliczek, o której mowa w art. 27 ust. 1b ustawy o pdof, wynosi 525,12 zł rocznie i stosowana jest w tej wysokości zarówno przez płatników, jak i osoby samodzielnie obliczające zaliczki na pdof na zasadach właściwych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

W przypadku zaliczek obliczanych przez płatników oznacza to stosowanie tej kwoty w wysokości 43,76 zł miesięcznie. Tak jak dotychczas uprawniony płatnik pdof stosuje ją tylko do momentu, w którym dochody podatnika nie przekroczą pierwszego progu podatkowego.


Tabela wysokości rocznej kwoty zmniejszającej podatek dostępna jest w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.

Tabela 1. Skala podatkowa w 2020 r.
Podstawa obliczenia
podatku w złotych
Podatek wynosi
ponad do
85.528 17% minus kwota
zmniejszająca podatek
85.528 14.539 zł 76 gr + 32%
nadwyżki ponad 85.528 zł

Tabela 2. Koszty pracownicze w 2020 r.
Koszty uzyskania przychodów 2020 r.
miesięczne limit roczny
podstawowe 250 zł 3.000 zł
podwyższone 300 zł 3.600 zł
podstawowe dla wieloetatowców u każdego płatnika 250 zł 4.500 zł
podwyższone dla wieloetatowców u każdego płatnika 300 zł 5.400 zł
Najpopularniejsze w dziale „Rozliczamy podatek dochodowy”

Obowiązek złożenia PIT-4R za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020

Informacja PIT-11 składana za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020

Wydatki na auta osobowe w działalności

Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020

Zaliczka na pdof za ostatni miesiąc (kwartał) 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019

Modyfikacje w zwolnieniu z pdof dla młodych

Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020

Koszty związane z firmową integracją

Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019

Zmiany w amortyzacji dokonywane z początkiem roku

Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020

Mały podatnik w 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020

Nie każda firma opłaca grudniową zaliczkę

Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020

Opodatkowanie usług świadczonych w Niemczech

Gazeta Podatkowa nr 1 (1667) z dnia 2.01.2020

Podatkowe rozliczenie naprawy powypadkowej

Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020

Moment dokonania korekty kosztów

Gazeta Podatkowa nr 4 (1670) z dnia 13.01.2020

Składki ZUS przedsiębiorcy w kosztach uzyskania przychodów

Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020

Zakup posiłków dla pracowników

Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020

Otrzymanie zadatku a przychód podatkowy

Gazeta Podatkowa nr 3 (1669) z dnia 9.01.2020

Prywatny samochód członka zarządu komplementariusza spółki komandytowej

Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019

Przedawnienie wierzytelności, na którą utworzono odpis aktualizujący

Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020

PIT-11 przy zatrudnieniu sezonowym

Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020

Opłata za pozew sądowy w kosztach podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019

Rozliczenie otrzymanego rabatu pośredniego

Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020

Nieodpłatne świadczenie dla osoby niebędącej pracownikiem

Gazeta Podatkowa nr 2 (1668) z dnia 7.01.2020

Opodatkowanie podróżującego zleceniobiorcy

Gazeta Podatkowa nr 6 (1672) z dnia 20.01.2020

Rozliczenie kosztu zakupu programu komputerowego

Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020

Skutki podatkowe korzystania z użyczonego mieszkania

Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020

Odsetki za nieterminową płatność w kosztach

Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020

Rozliczenie w podatku dochodowym sprzedaży zaniechanej inwestycji

Gazeta Podatkowa nr 104 (1666) z dnia 30.12.2019

Zwolnienie podatkowe w SPZOZ

Gazeta Podatkowa nr 103 (1665) z dnia 27.12.2019

Zakup nagród konkursowych dla pracowników a koszty podatkowe

Gazeta Podatkowa nr 5 (1671) z dnia 16.01.2020

Wynajem sali gimnastycznej dla pracowników a obowiązki płatnika

Gazeta Podatkowa nr 7 (1673) z dnia 23.01.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.