30 kwietnia 2019 r. (wtorek) mija termin złożenia do US zeznań za 2018 r.: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 33 (1595) z dn. 25.04.2019  »   Kto odpowiada za błędy w rozliczeniu przez Twój ...

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019, strona 10
dział: Postępowanie przed fiskusem
Autor: Małgorzata Żujewska

Kto odpowiada za błędy w rozliczeniu przez Twój e-PIT?

PIT-37 i PIT-38 za 2018 r. zostały przygotowane - na podstawie informacji przekazanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych - w ramach usługi Twój e-PIT. Nie trzeba samodzielnie sporządzać i składać tych zeznań podatkowych. Organ podatkowy ma obowiązek skorygować rozliczenie, jeżeli stwierdzi, że zawiera ono błędy lub oczywiste omyłki powstałe z jego winy.

Nowa opcja

Podatnicy mogą wywiązać się z obowiązku złożenia PIT-37 lub PIT-38 za 2018 r. w ramach usługi Twój e-PIT.

Wspomniane rozliczenia zostały przygotowane przez KAS na podstawie informacji przekazanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, danych z własnych rejestrów oraz zeznań podatkowych złożonych za 2017 r. Są one udostępniane na Portalu Podatkowym. Podatnik może uzyskać wgląd do swojego rozliczenia na dwa sposoby: po podaniu danych uwierzytelniających albo poprzez użycie profilu zaufanego. Dane uwierzytelniające to: numer PESEL (ewentualnie NIP i data urodzenia), kwota przychodu z jednej z informacji od płatnika za 2018 r., kwota przychodu z PIT za 2017 r., a ponadto kwota nadpłaty lub podatku do zapłaty z PIT za 2017 r. Nie jest wymagane posiadanie konta na Portalu Podatkowym.

Udostępnione zeznanie podatkowe można sprawdzić, a następnie zaakceptować bez zmian lub zmodyfikować. Osoby składające PIT-37 za 2018 r. mogą np. wybrać opcję rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, uwzględnić wydatki na cele rehabilitacyjne, podać numer rachunku bankowego. W PIT-38 za 2018 r. dozwolone jest m.in. dopisanie straty z lat ubiegłych. Akceptacji lub modyfikacji można dokonać do 30 kwietnia 2019 r. Jeżeli do tego czasu podatnik nic nie zrobi - nie zajrzy do udostępnionego zeznania podatkowego lub nie przekaże samodzielnie sporządzonego rozliczenia - PIT-37 lub PIT-38 za 2018 r. przygotowany w ramach usługi Twój e-PIT zostanie automatycznie uznany za złożony w dniu 30 kwietnia 2019 r.

Urzędowa korekta

Podatnik nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione błędy w zeznaniu podatkowym złożonym w ramach usługi Twój e-PIT.

Organ podatkowy ma obowiązek skorygować rozliczenie, jeżeli stwierdzi, że zawiera ono błędy lub oczywiste omyłki powstałe z jego winy (a nie z winy płatnika PIT). Podatnik musi otrzymać poprawioną wersję. Jeżeli nie zgadza się z urzędowymi poprawkami lub uzupełnieniami, ma prawo wnieść sprzeciw, który anuluje korektę. Sprzeciw należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia doręczenia uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania podatkowego. Zaległość podatkowa ujawniona w wyniku urzędowej korekty rozliczenia podlega wpłacie, ale nie nalicza się odsetek za zwłokę za okres od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku do dnia upływu terminu wniesienia sprzeciwu na korektę. Podatnik również ma prawo dokonać korekty eliminującej uchybienia powstałe z winy organu podatkowego. Jeżeli zrobi to przed nim, odsetek za zwłokę od ujawnionej zaległości podatkowej nie uiści za okres od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku do dnia złożenia korekty. Stanowi o tym art. 45ce ustawy o pdof.


Wpłacie nie podlegają odsetki podatkowe nieprzekraczające 8,70 zł.


Podatnik nie powinien również ponosić odpowiedzialności karnej skarbowej za błędy w udostępnionym zeznaniu podatkowym powstałe z winy organu podatkowego. Podatnikom, za których w latach ubiegłych urząd skarbowy sporządzał PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ, niekaralność gwarantował art. 16b Kodeksu karnego skarbowego. Analogicznych regulacji nie ma w odniesieniu do rozliczeń składanych w ramach usługi Twój e-PIT. Nie należy jednak obawiać się sankcji. Warunkiem koniecznym pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej jest w większości przypadków wina umyślna sprawcy. Oznacza to, że sprawca musi mieć zamiar dokonania czynu zabronionego, tj. chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, godzi się na to. Przesłanka ta nie jest spełniona w przypadku złożenia zeznania podatkowego z błędem zawinionym przez organ podatkowy - nawet jeżeli jego efektem jest wypełnienie znamion przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Błędy podatnika

Podatnik nie może liczyć na urzędową korektę błędów w rozliczeniu przekazanym w ramach usługi Twój e-PIT, jeżeli powstały one z jego winy, np. w związku z zawyżeniem w PIT-37 za 2018 r. odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej. Takie uchybienia należy poprawić we własnym zakresie.

Korekty zeznania podatkowego dokonuje się poprzez złożenie zeznania korygującego. Właściwy formularz należy oznaczyć jako korekta i wypełnić poprawnymi danymi. Zeznanie korygujące składa się wraz z wymaganymi, prawidłowo sporządzonymi załącznikami. Trzeba je dołączyć niezależnie od tego, czy zostały w nich wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej wersji, czy nie. Załączniki stanowią bowiem integralną część rozliczenia i tylko z nimi zeznanie podatkowe jest kompletne. Poprawione zeznanie podatkowe można przekazać (wraz z załącznikami) w formie papierowej lub elektronicznej. Korekty PIT-37 i PIT-38 za 2018 r. można złożyć za pośrednictwem usługi Twój e-PIT.

Efektem korekty może być ujawnienie zaległości podatkowej (gdy w pierwotnym rozliczeniu nie wykazano lub zaniżono podatek) lub konieczność zwrotu całej lub części otrzymanej nadpłaty podatku dochodowego (gdy pierwotnie została wykazana nienależnie lub w zawyżonej wysokości). Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowej nalicza się zasadniczo za okres od dnia następującego po upływie terminu płatności podatku do dnia zapłaty (włącznie). Nadpłatę wykazaną w rozliczeniu nienależnie lub w zawyżonej wysokości, która została zwrócona podatnikowi, oddaje się wraz z odsetkami za zwłokę za okres od dnia zwrotu przez urząd skarbowy nadpłaty podatku wynikającej z pierwotnego zeznania podatkowego do dnia wpłaty równowartości nienależnie otrzymanej kwoty (włącznie z tym dniem).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

Ustawa z dnia 10.09.1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1958 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Postępowanie przed fiskusem”

Kiedy korzystający ze schematu podatkowego składa MDR-3?

Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019

Nadpłata z PIT za 2018 r. sposobem na spłatę długów (nie)podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019

Zasady generowania plików JPK

Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019

UPL-1 w przypadku e-podpisu podatnika

Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019

Wewnętrzna procedura w zakresie MDR

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019

Urząd skarbowy właściwy dla małżonków

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019

Twój e-PIT bez konta na Portalu Podatkowym

Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019

Zgłoszenie konta przez korektę PIT-37

Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019

Konsekwencje niezłożenia w terminie deklaracji VAT-7 i pliku JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019

Nowy adres zamieszkania podatnika

Gazeta Podatkowa nr 30 (1592) z dnia 15.04.2019

Zwrot kilkuzłotowej nadpłaty z PIT-37

Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019

"Czynny żal" w związku z pokontrolną korektą deklaracji

Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019

Twój e-PIT z profilem zaufanym

Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019

Forma zgłoszenia pełnomocnictwa ogólnego

Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019

Członek rodziny jako pełnomocnik

Gazeta Podatkowa nr 26 (1588) z dnia 1.04.2019

Odsetki od nadpłaty zwracanej po korekcie zeznania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019

Zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019

Odsetki po korekcie rozliczenia VAT

Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019

Podpisywanie e-deklaracji po zmianie urzędu skarbowego

Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019

Korekta deklaracji VAT sprzed 2018 r. a JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019

Przedawnienie odsetek podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019

Zaliczenie wspólnej nadpłaty na podatki jednego małżonka

Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019

Uchylenie mandatu za wykroczenie skarbowe

Gazeta Podatkowa nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019

Skutki wydania decyzji podatkowej po terminie

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019

Wypłaty z konta zajętego przez urząd skarbowy

Gazeta Podatkowa nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019

Nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności

Gazeta Podatkowa nr 28 (1590) z dnia 8.04.2019

Identyfikator podatkowy po zamknięciu firmy

Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019

Rozliczenie małżonków po ustanowieniu rozdzielności majątkowej z datą wsteczną

Gazeta Podatkowa nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019

Opłata prolongacyjna za odroczenie terminu płatności podatku

Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019

Odpowiedzialność podatkowa wspólników spółki jawnej

Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.