Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 74 (1636) z dn. 16.09.2019  »   Kiedy (nie) trzeba stawić się na wezwanie urzędu ...

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019, strona 10
dział: Postępowanie przed fiskusem
Autor: Małgorzata Żujewska

Kiedy (nie) trzeba stawić się na wezwanie urzędu skarbowego?

Urząd skarbowy ma prawo wezwać do osobistego stawienia się w celu udzielenia wyjaśnień, złożenia zeznań czy przedłożenia dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do załatwienia
Artykuł zawiera znaków: 6054

Urząd skarbowy ma prawo wezwać do osobistego stawienia się w celu udzielenia wyjaśnień, złożenia zeznań czy przedłożenia dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Za zignorowanie wezwania grozi kara porządkowa. Ukarany może wnieść zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary porządkowej lub wniosek o jej uchylenie.

Żądanie organu

Wezwanie do dokonania określonej czynności to jedna z najbardziej popularnych form kontaktu stosowana przez urzędy skarbowe. Wykorzystywana jest ona w toku czynności sprawdzających, kontroli i postępowań podatkowych.

Urząd skarbowy ma prawo wezwać podatnika (w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną - jego reprezentanta), świadków czy biegłych do osobistego stawiennictwa w celu przedstawienia wyjaśnień, złożenia zeznań, przedłożenia dokumentów itp. Musi to być jednak niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy. Z wezwania powinno wynikać, kto jest wzywany, w jakiej sprawie i dlaczego. Musi być ponadto zaznaczone, że wymagane jest osobiste stawiennictwo, ze wskazaniem dnia, godziny i miejsca zgłoszenia się. Urząd skarbowy ma obowiązek dołożyć starań, aby zadośćuczynienie wezwaniu nie było uciążliwe. Taki wymóg wynika z art. 155 § 1a Ordynacji podatkowej. Wezwanie powinno więc być dokonane w taki sposób, aby jego wykonanie było możliwie najprostsze i jak najbardziej dogodne dla wzywanej osoby, np. dzięki wyznaczeniu odpowiedniej pory stawienia się czy wysłaniu wezwania ze stosownym wyprzedzeniem. Wizyta w urzędzie skarbowym może stanowić alternatywę dla innych sposobów realizacji nałożonego obowiązku. Wezwanemu może być dany wybór między osobistym stawiennictwem a dokonaniem danej czynności przez pełnomocnika, na piśmie lub przez przekazanie dokumentu w formie elektronicznej.

Urząd skarbowy może przyjąć wyjaśnienia, przesłuchać albo dokonać czynności w miejscu pobytu wezwanej osoby, jeżeli nie może ona stawić się z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej ważnej przyczyny.

Zasięg wezwania

Wezwany ma obowiązek stawić się osobiście tylko na obszarze województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa - chyba że zastrzeże, iż chce stawić się przed organem właściwym do rozpatrzenia sprawy, nawet jeżeli mieści się on w innym województwie. Na potrzeby tej regulacji zamieszkiwanie traktuje się jako pobyt stały, a przebywanie jako pobyt czasowy w określonej miejscowości i pod oznaczonym adresem (por. wyrok WSA w Opolu z dnia 8 lutego 2018 r., sygn. akt I SA/Op 495/17).

Osoby żyjące poza województwem, w którym znajduje się organ podatkowy prowadzący sprawę, nie mogą jednak czuć się zwolnione ze współpracy z administracją skarbową. W takim wypadku stosuje się instytucję pomocy prawnej. Organ zajmujący się sprawą zwraca się do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu danej osoby o wezwanie jej do udzielenia wyjaśnień, złożenia zeznań lub dokonania określonej czynności. Wskazuje jednocześnie okoliczności, które mają być przedmiotem tych działań. Należy jednak dodać, że niezależnie od opisanego rozwiązania organ podatkowy zajmujący się sprawą może zwrócić się o dokonanie związanej z nią określonej czynności do innego organu podatkowego także wtedy, gdy przyczyni się to do skrócenia czasu trwania lub obniżenia kosztów postępowania.

Terytorialnego ograniczenia obowiązku osobistego stawiennictwa w urzędzie skarbowym nie stosuje się w następujących przypadkach. Po pierwsze, bez względu na miejsce zamieszkania lub pobytu trzeba stawić się w organie podatkowym prowadzącym postępowanie, gdy wymaga tego charakter sprawy lub czynności. Po drugie, miejsce zamieszkania lub pobytu nie ma znaczenia, gdy wezwanie pochodzi od organu podatkowego wyznaczonego do prowadzenia postępowań podatkowych w sprawach dotyczących podatników pozostających w zakresie właściwości innych organów podatkowych (art. 18c Ordynacji podatkowej).

Kara porządkowa

Podatnik, jego pełnomocnik, świadek czy biegły, który nie stawi się na wezwanie bez uzasadnionej przyczyny, naraża się na karę porządkową. Jeżeli podatnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, wymierza się ją ustawowemu reprezentantowi, członkowi organu uprawnionego do reprezentowania lub osobie upoważnionej do prowadzenia spraw danego podmiotu, np. prezesowi spółki z o.o.


Kara porządkowa w 2019 r. może wynieść do 2.800 zł.


Karę porządkową nakłada w formie postanowienia organ podatkowy prowadzący sprawę. Ukarany ma dwie możliwości obrony. Są to: zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary porządkowej oraz wniosek o jej uchylenie. Takie środki zaskarżenia przewiduje art. 262 § 5 i 6 Ordynacji podatkowej. Zażalenie wnosi się w przypadku kwestionowania zasadności zastosowania kary porządkowej. Tryb ten można wykorzystać, gdy nie było podstawy prawnej do nałożenia sankcji, wezwania dokonano nieprawidłowo czy wezwany nie został uprzedzony o prawnych skutkach niestawienia się w urzędzie skarbowym. Wniosek o uchylenie kary porządkowej może natomiast złożyć osoba, która miała uzasadnione powody, aby nie stawić się na wezwanie. Pasywna postawa musi wynikać z przyczyn obiektywnych, które wystąpiły niezależnie od woli wezwanego i nie można było ich przezwyciężyć nawet przy dołożeniu należytej staranności (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 18 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 257/18).

Zażalenie albo wniosek należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o nałożeniu kary porządkowej. Zażalenie rozpatruje organ wyższego stopnia. Wniosek o uchylenie kary porządkowej rozstrzyga organ podatkowy, który ją nałożył. Na postanowienie o odmowie jej uchylenia przysługuje zażalenie. Po wyczerpaniu trybu zażaleniowego - zarówno w przypadku postanowienia o nałożeniu kary porządkowej, jak i postanowienia o odmowie jej uchylenia - można wnieść skargę do sądu administracyjnego. Wymagalna kara porządkowa, tj. wynikająca z ostatecznego postanowienia, może być dochodzona w trybie egzekucji administracyjnej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Postępowanie przed fiskusem”

Forma złożenia NIP-8

Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019

Organy podatkowe muszą respektować praktykę interpretacyjną

Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019

Podatnik nie wystawia dla siebie UPL-1

Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019

Skutki złożenia VAT-7 w formie papierowej

Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019

Metody szacowania podstawy opodatkowania

Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019

Dostęp do akt sprawy podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019

Zajęcie pensji a zmiana stosunku pracy

Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019

Nagranie z podsłuchu jako dowód w sprawie podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019

Struktura JPK_FA w przypadku faktur sprzed 1 lipca 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019

Kara za niezapłacenie podatku w terminie

Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019

Termin złożenia korekty zeznania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019

Skutki niezłożenia zastrzeżeń do protokołu kontroli

Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019

Konsekwencje zajęcia konta przez urząd skarbowy

Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019

Okres odsetkowy w przypadku zwrotu nienależnej nadpłaty

Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019

Przechowywanie dokumentów podatkowych po rozwiązaniu spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019

Urząd skarbowy właściwy w sprawie pokontrolnego postępowania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019

Spłata kredytu jako przesłanka umorzenia zaległości podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019

Wpis od skargi na indywidualną interpretację podatkową

Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019

NIP dla niepublicznego przedszkola

Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019

Termin wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej

Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019

Obniżone odsetki podatkowe

Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia podatku

Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019

Zaliczenie zwrotu VAT spółki cywilnej na PIT wspólników

Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019

Nowe zasady ustalania kosztów w egzekucji administracyjnej

Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019

Umorzenie nieskutecznej egzekucji administracyjnej

Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019

Data doręczenia decyzji

Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019

Spłata zobowiązań spadkodawcy

Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019

Zaokrąglenia w tytule wykonawczym

Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.