Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 44 (1710) z dn. 1.06.2020  »  Kiedy długi (nie)podatkowe można spłacić nadpłatą PIT?

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020, strona 10
dział: Postępowanie przed fiskusem
Autor: Małgorzata Żujewska

Kiedy długi (nie)podatkowe można spłacić nadpłatą PIT?

Podatnik nie zawsze otrzyma na konto lub w gotówce nadpłatę podatku wykazaną w PIT za 2019 r. Podlega ona z urzędu zaliczeniu na zaległe i bieżące zobowiązania podatkowe. Nadpłata może być również przejęta na spłatę należności dochodzonych w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.

Urzędowa kompensata

Nadpłata wynikająca z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych bywa wykorzystywana do pokrycia zobowiązań podatkowych.

Nadpłata podatku podlega z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Podatnikowi, który nie ma takich obciążeń, nadpłata jest zwracana, chyba że złoży wniosek o zarachowanie całej lub części przysługującej mu kwoty na przyszłe zobowiązania podatkowe. We wniosku należy wskazać: z czego wynika nadpłata podatku, jaka jej część jest przeznaczona na dokonanie zaliczenia oraz na które zobowiązanie lub zobowiązania ma być ona zarachowana.

Nadpłata wynikająca ze wspólnego zeznania podatkowego małżonków może posłużyć do uregulowania zobowiązania obciążającego tylko jednego z nich. Każdy z małżonków ma prawo do otrzymania całej nadpłaty wynikającej z łącznego opodatkowania ich dochodów. Urząd skarbowy może ją natomiast przekazać dowolnie wybranemu małżonkowi. Skoro więc z jednej strony urząd skarbowy może zwrócić całą "wspólną" nadpłatę jednemu małżonkowi, a z drugiej strony każdy małżonek jest uprawniony do uzyskania całej kwoty, to jeżeli mający otrzymać nadpłatę posiada zaległe lub bieżące zobowiązania podatkowe, to podlega ona zarachowaniu na te zobowiązania podatkowe.


Zaliczenie nadpłaty podatku dochodowego na poczet zaległości podatkowej następuje z dniem złożenia zeznania podatkowego.


Nadpłata podatku może być przeznaczona na pokrycie zaległości podatkowej wykazanej po korekcie deklaracji lub zeznania podatkowego. Spełnienie warunków określonych w art. 56a Ordynacji podatkowej pozwala zastosować obniżone odsetki za zwłokę naliczone według stawki stanowiącej 50% stawki podstawowej (wynoszą one obecnie 4%). Zaległość podatkowa musi być ujawniona w wyniku korekty deklaracji dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji i trzeba ją uregulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Alternatywą dla zapłaty zaległości podatkowej gotówką lub przelewem może być zaliczenie na nią nadpłaty. Obniżone odsetki za zwłokę zostaną w takim przypadku naliczane na wniosek podatnika wniesiony w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji. Takiej preferencji nie stosuje się, jeżeli poprawki w rozliczeniu są nanoszone w wyniku: czynności sprawdzających, po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej albo po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a jeżeli nie jest wysyłane zawiadomienie - po zakończeniu kontroli podatkowej.

Zajęcie wierzytelności

Nadpłata podatku wykazana w rocznym zeznaniu podatkowym - jako wierzytelność przysługująca podatnikowi wobec organu podatkowego - może zostać zajęta na pokrycie długów dochodzonych w trybie egzekucji sądowej przez komornika sądowego (np. alimentów) lub w egzekucji administracyjnej (np. mandatów za wykroczenia drogowe).

Przedmiotem zajęcia może być cała kwota nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od źródeł jej powstania, także wynikająca ze skorzystania z ulg podatkowych (np. rehabilitacyjnej). Zgoda podatnika nie jest potrzebna do przekazania pieniędzy na spłatę egzekwowanego długu. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty obejmuje także wierzytelności przyszłe powstałe w ciągu roku od dnia jego dokonania. Przewidują to odpowiednio art. 9022 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 89a § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Należności podatkowe są mimo wszystko traktowane priorytetowo. Jeżeli bowiem dojdzie do egzekucyjnego zajęcia wierzytelności z tytułu nadpłaty podatku, to przed jego realizacją pierwszeństwo ma zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek od zaliczek określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 53a Ordynacji podatkowej oraz bieżących zobowiązań podatkowych. Stanowi tak art. 76 § 2a Ordynacji podatkowej. Urząd skarbowy musi więc przed przekazaniem pieniędzy na realizację zajęcia egzekucyjnego przeanalizować sytuację podatnika pod kątem posiadania wymienionych obciążeń. Jeżeli one istnieją, to na spłatę należności dochodzonych w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej zostanie przeznaczona ewentualna nadwyżka, jaka pozostanie po dokonaniu odpowiednich zarachowań.

Nadpłata po korekcie

Konsekwencją zaliczenia nadpłaty na zobowiązanie podatkowe jest jego wygaśnięcie (w całości lub w części).

Dokonanie zarachowania nie wyklucza jednak późniejszej korekty zeznania podatkowego. Korekty dokonuje się poprzez złożenie zeznania korygującego. Właściwy formularz należy oznaczyć jako korekta i wypełnić poprawnymi danymi (zastępując błędne wartości lub dane właściwymi). Zeznanie korygujące przekazuje się wraz z wymaganymi, prawidłowo sporządzonymi załącznikami. Trzeba je dołączyć niezależnie od tego, czy zostały w nich wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej wersji, czy nie. Nie jest wymagane uzasadnienie przyczyn naniesienia poprawek (chyba że korekta jest składana przed wydaniem decyzji kończącej pierwszoinstancyjne postępowanie podatkowe prowadzone w przedmiocie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania).

Efektem korekty może być zmiana w zakresie wykazanej nadpłaty podatku. Może okazać się ona mniejsza lub nienależna. Taka zmiana nie ma wpływu na stan zobowiązania podatkowego, na które pierwotnie zadeklarowana kwota została przeksięgowana. To zobowiązanie podatkowe wygasło w wyniku dokonania zaliczenia. Nadpłata wykazana nienależnie lub w wysokości wyższej od należnej i zaliczona przez urząd skarbowy na pokrycie zobowiązań podatkowych traktowana jest natomiast jako zaległość podatkowa. Sumę niesłusznie przeznaczoną na kompensatę trzeba oddać wraz z odsetkami za zwłokę. Nalicza się je za okres: od dnia zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych zobowiązań podatkowych do dnia wpłaty równowartości nienależnie zarachowanej kwoty (przykład). Wpłacie nie podlegają odsetki podatkowe nieprzekraczające 8,70 zł.

Przykład

Podatnik wykazał w PIT-36 za 2019 r., złożonym 20 lutego 2020 r., nadpłatę podatku dochodowego w wysokości 4.860 zł. Kwota ta została z dniem złożenia zeznania podatkowego w całości zaliczona na poczet zaległości w VAT. Podatnik 31 marca 2020 r. złożył korektę zeznania podatkowego, w której wykazał nadpłatę podatku w wysokości 2.890 zł. Kwotę nienależnie zaliczoną na poczet zaległości podatkowej w VAT, czyli 1.970 zł, uregulował 1 kwietnia 2020 r. Odsetki za zwłokę zostały naliczone za okres: od 20 lutego 2020 r. (dnia zaliczenia nadpłaty podatku na poczet zaległości podatkowej) do 1 kwietnia 2020 r. (dnia wpłaty).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Ustawa z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm.)

Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Postępowanie przed fiskusem”

JPK_VAT z deklaracją od 1 lipca 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

Jak i kiedy złożyć "czynny żal"?

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

TARCZA
Złożenie PIT po 30 kwietnia 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

Jak złożyć on-line zeznanie PIT za 2019 r.?

Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020

TARCZA
Zapłata podatku PIT po 30 kwietnia 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

TARCZA
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w czasie epidemii COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

TARCZA
Umorzenie podatku PIT za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020

TARCZA
Termin złożenia ZAW-NR

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

Zapłata podatku za małżonka

Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020

Zaległości podatkowe rozwiązanej spółki cywilnej

Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020

JPK_VAT po zawieszeniu działalności

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

Zgłoszenie konta po złożeniu zeznania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

UPL-1 bez opłaty skarbowej

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

TARCZA
Zapłata podatku w przypadku złożenia zeznania podatkowego po 30 kwietnia 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

Nowy adres zameldowania podatnika

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

TARCZA
Układ ratalny bez opłaty prolongacyjnej

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

PPS-1 w formie dokumentu elektronicznego

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020

MDR a kryterium kwalifikowanego korzystającego

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

Ponowne wygenerowanie mikrorachunku

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

Termin przechowywania dokumentacji dotyczącej PIT za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020

COVID-19
Zwrot nadpłaty z PIT za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

Rozliczenie wspólnej nadpłaty małżonków z tytułu PIT za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

Ponowna korekta zeznania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020

Przedawnienie odsetek podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

TARCZA
PIT za 2019 r. w formie papierowej

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

Zaległości rozwiedzionego małżonka

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

Zwrot nadpłaty podatku wykazanej w e-zeznaniu

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

TARCZA
Interpretacja podatkowa w okresie epidemii

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

Pełnomocnictwo do podpisania PIT za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

Zaliczenie nadpłaty na przyszłe zobowiązania podatkowe

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.