Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Dodatek do Gazety Podatkowej nr 54 (1616) z dnia 08.07.2019  »  JPK_VAT ułatwia egzekwowanie podatków

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019, strona 10
dział: Postępowanie przed fiskusem
Autor: Małgorzata Żujewska

JPK_VAT ułatwia egzekwowanie podatków

Urząd skarbowy może przejąć na spłatę zaległości podatkowych pieniądze, które kontrahenci są winni przedsiębiorcy z tytułu dostaw, robót czy usług. Ułatwiają to składane co miesiąc JPK_VAT. Konsekwencją nieprzekazania zajętej kwoty może być kara pieniężna.

Rola JPK_VAT

Podatnicy prowadzący ewidencję zakupów i sprzedaży VAT są zobligowani przekazywać co miesiąc informację JPK_VAT odzwierciedlającą zawarte w niej dane. Obliguje do tego art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.

JPK_VAT składa się bez wezwania organu podatkowego za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu. Obowiązek przekazywania informacji co miesiąc dotyczy również podatników rozliczających się kwartalnie z tytułu VAT. Dane wykazane przez nich w JPK_VAT powinny odzwierciedlać zapisy z ewidencji VAT z określonego miesiąca. Z wymogu wygenerowania i przesłania JPK_VAT nie zwalnia złożenie "zerowej" deklaracji VAT. W takim przypadku należy wypełnić jedynie nagłówek pliku oraz część zawierającą dane identyfikujące podatnika. Pozostałe pozycje pozostawia się puste.

JPK_VAT przekazuje się przez internet Szefowi KAS. Informacje są udostępniane organom podatkowym do realizacji celów i zadań ustawowych. Raportowane dane służą przede wszystkim identyfikacji rozbieżności w rozliczeniach podatnika i jego kontrahentów, wykryciu oszustw podatkowych czy ujawnieniu zaniżania lub niedeklarowania przychodów. JPK_VAT ułatwiają jednak urzędom skarbowym także prowadzenie postępowań egzekucyjnych. Informacje w nich przekazywane pozwalają zidentyfikować kontrahentów dłużników podatkowych, dzięki czemu możliwe staje się zajęcie wierzytelności pieniężnych. Przyznał to przedstawiciel Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 31476/2019 r.

Środek egzekucyjny

Zajęcie wierzytelności pieniężnych przysługujących dłużnikowi z tytułu dostaw towarów, robót czy usług to jeden ze środków egzekucyjnych stosowanych przez urzędy skarbowe w celu ściągnięcia zaległości podatkowych. Przewiduje to art. 89 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Urząd skarbowy dokonuje zajęcia poprzez przesłanie do kontrahenta dłużnika zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej do wysokości odpowiadającej sumie dochodzonej należności, odsetek za zwłokę i kosztów egzekucyjnych. Trzeba odpowiedzieć na to pismo. Kontrahent ma obowiązek złożyć oświadczenie: czy uznaje zajętą wierzytelność, czy przekaże wynikającą z niej kwotę na pokrycie egzekwowanej należności lub z jakiego powodu tego nie zrobi, oraz czy i w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się albo toczyła sprawa o zajętą wierzytelność. Oświadczenie trzeba przekazać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.


Zajęcie wierzytelności z tytułu dostaw, robót i usług dotyczy również wierzytelności, które nie istniały w chwili zajęcia, a powstaną po jego dokonaniu.


Konsekwencją dokonania zajęcia jest obowiązek przekazania urzędowi skarbowemu kwoty przysługującej przedsiębiorcy - całej lub części w zależności od wielkości egzekwowanego długu i wierzytelności. Przekazanie pieniędzy urzędowi skarbowemu jednoznacznie potwierdza uznanie przez kontrahenta zajęcia wierzytelności. W postępowaniu egzekucyjnym nie przysługuje mu potem roszczenie do urzędu skarbowego o zwrot wpłaconej kwoty. Takie roszczenia mogą być zrealizowane tylko w drodze postępowania cywilnego (por. wyrok NSA z dnia 23 stycznia 2018 r., sygn. akt II FSK 195/16).

Dotkliwe sankcje

Urząd skarbowy ma prawo sprawdzić prawidłowość realizacji zajęcia wierzytelności. Kontrola polega na zbadaniu, czy doszło do transakcji, na jaką kwotę i z jakim terminem płatności wystawiono fakturę, czy i komu wierzytelność została zapłacona po dniu zajęcia itp. Sprawdzany kontrahent ma obowiązek okazać dokumenty i udostępnić informacje niezbędne do ustalenia tych okoliczności. Nie stanowi to naruszenia obowiązku zachowania przez niego tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.

Kontrola kończy się protokołem. Kontrahent może przedstawić swoje wyjaśnienia lub zastrzeżenia. Uwagi należy zgłosić niezwłocznie do protokołu albo przedłożyć na piśmie w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Jeżeli okaże się, że kontrahent bezpodstawnie uchyla się od przekazania całej lub części wierzytelności, urząd skarbowy wydaje postanowienie, w którym na podstawie zebranych danych określa wysokość nieodprowadzonej kwoty. Może być ona ściągnięta od kontrahenta w trybie egzekucji administracyjnej. O bezpodstawnym uchylaniu się od przekazania urzędowi skarbowemu zajętej kwoty nie ma mowy, gdy wpłata nie została dokonana z powodów pozwalających na niewykonanie zobowiązania względem przedsiębiorcy, np. przedawnienia, potrącenia, wygaśnięcia czy nieistnienia wierzytelności (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 6 grudnia 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 282/18). Niewpłacenie pieniędzy urzędowi skarbowemu z przyczyn faktycznych, np. trudnej sytuacji ekonomicznej, nie stanowi przeszkody do wydania postanowienia określającego wysokość nieprzekazanej kwoty (por. wyrok WSA w Lublinie z dnia 5 października 2018 r., sygn. akt I SA/Lu 395/18).

Kontrahent, który nie wykonuje lub nienależycie realizuje ciążące na nim obowiązki związane z zajęciem wierzytelności, naraża się na karę pieniężną. Może ona wynieść do 3.800 zł. Jeżeli kontrahentem dłużnika podatkowego jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, karę pieniężną nakłada się na wyznaczonego pracownika. W przypadku gdy nie został on wyznaczony, karany jest kierownik bezpośrednio odpowiedzialny za realizację zajęcia, w spółce prawa handlowego - odpowiedzialny członek zarządu, a w spółce cywilnej - odpowiedzialny wspólnik. Kara pieniężna może być powtarzana w przypadku uchylania się od wykonania, w dodatkowo wyznaczonych terminach, obowiązków wynikających z zajęcia wierzytelności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Postępowanie przed fiskusem”

Czynności sprawdzające zastępują kontrole podatkowe

Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019

JPK_FA w przypadku wystawiania papierowych faktur

Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019

JPK w czasie kontroli krzyżowej

Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019

Kontrola podatkowa w firmie "na legitymację"

Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019

Zajęcie pensji przez urząd skarbowy i ZUS

Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019

Podpisywanie e-deklaracji klientów biura rachunkowego

Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019

Lokata terminowa w NIP-8

Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019

Korekta nadpłaty zaliczonej na zaległość podatkową

Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019

Przesłanki blokady konta w ramach STIR

Gazeta Podatkowa nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019

Termin przechowywania dokumentacji dotyczącej PIT-37 za 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019

E-korekta z danymi autoryzującymi

Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019

Opłata za ulgę w spłacie zobowiązania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019

Odsetki za zwłokę od kilku zaległości podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019

Doręczenie wezwania do zapłaty wpisu sądowego

Gazeta Podatkowa nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019

Wyjaśnienie korekty rozliczenia

Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019

Data wszczęcia pokontrolnego postępowania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019

Miejsce pozostawienia zawiadomienia o przesyłce

Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019

Korekta zeznania podatkowego po zmianie miejsca zamieszkania

Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019

Zaświadczenie dla byłego wspólnika spółki cywilnej

Gazeta Podatkowa nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019

Kwota wolna od zajęcia w przypadku egzekucji z konta w SKOK

Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019

Wpis od skargi do NSA

Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019

Egzekucja podatku na podstawie zeznania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019

Korekta rozliczenia objętego kontrolą podatkową

Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019

Przejęcie przez komornika sądowego całej nadpłaty z PIT

Gazeta Podatkowa nr 49 (1611) z dnia 21.06.2019

Termin uzyskania interpretacji podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019

Odwołanie od decyzji podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019

Oprocentowanie nadpłaty z PIT-37 za 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019

Pełnomocnik świadka w sprawie podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019

Termin wydania opinii zabezpieczającej

Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019

Opłata skarbowa za zaświadczenie o NIP

Gazeta Podatkowa nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.