Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 41 (1603) z dn. 23.05.2019  »  Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach?

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019, strona 14
dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Małgorzata Żujewska

Jak uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach?

Załatwienie wielu spraw uzależnione jest od przedłożenia zaświadczenia o braku zaległości podatkowych wystawionego przez urząd skarbowy. Wniosek o jego wydanie można złożyć osobiście, przesłać pocztą
Artykuł zawiera znaków: 8127

Załatwienie wielu spraw uzależnione jest od przedłożenia zaświadczenia o braku zaległości podatkowych wystawionego przez urząd skarbowy. Wniosek o jego wydanie można złożyć osobiście, przesłać pocztą lub przekazać przez internet. Zaświadczenie uzyska się mimo korzystania z ulgi w spłacie zaległego podatku. Odmowa jego wydania nastąpi jednak w przypadku, gdy zaległość podatkowa wynika z nieostatecznej decyzji, nawet jeżeli nie została ona opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności.

Wniosek podatnika

Urzędy skarbowe wydają zaświadczenia o niezaleganiu w VAT, PIT czy CIT.

Zaświadczenie wystawiane jest na żądanie podatnika (który może działać przez pełnomocnika). Urzędy skarbowe wymagają na ogół sporządzenia wniosku na odpowiednim druku udostępnionym przez każdy z nich we własnym zakresie. Standardowo wymagane jest podanie danych wnioskodawcy, zakresu żądania, celu wydania zaświadczenia, sposobu jego odebrania, informacji o innych organach podatkowych właściwych dla wnioskodawcy w ciągu ostatnich 5 lat.

Wniosek można złożyć osobiście lub przesłać pocztą do urzędu skarbowego ustalanego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy (w przypadku podmiotu obsługiwanego przez wyspecjalizowany urząd skarbowy - do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego). Zostanie on również przyjęty w każdym centrum obsługi (działają one w wybranych urzędach skarbowych). Formalności można ponadto załatwić przez internet za pośrednictwem serwisu biznes.gov.pl. Aby skorzystać z tej opcji, należy założyć na tym portalu konto, co zajmuje kilka minut i polega na podaniu imienia, nazwiska, adresu e-mail, hasła do profilu użytkownika. Serwis umożliwia złożenie on-line wniosku o wydanie zaświadczenia oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej (w postaci skanu lub zdjęcia). Potrzebny jest do tego kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany. Podpisany wniosek zostanie przesłany na skrzynkę podawczą urzędu skarbowego na platformie ePUAP.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach - poza stwierdzeniem braku zaległości podatkowych - może zawierać dodatkowe informacje. Na żądanie wnioskodawcy podaje się w nim, czy prowadzone jest w stosunku do niego postępowanie: mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości; egzekucyjne w administracji; w sprawach o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Mogą być również wskazane podatki, których termin płatności został odroczony lub których płatność rozłożono na raty. Przewiduje to art. 306e § 4 Ordynacji podatkowej.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach powinno być wydane w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Można je odebrać w dogodny dla siebie sposób. Dopuszczalne opcje to: odbiór osobisty lub przez pełnomocnika w urzędzie skarbowym, wysłanie na adres wnioskodawcy lub pełnomocnika, przekazane w formie dokumentu elektronicznego. Urząd skarbowy, odmawiając wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, wydaje postanowienie. Przysługuje na nie zażalenie do dyrektora izby administracji skarbowej. Jeżeli nie przyniesie to zmiany stanowiska organów podatkowych, można złożyć skargę do sądu administracyjnego. Na jej wniesienie jest 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia dyrektora izby administracji skarbowej.


Zażalenie na postanowienie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Opłata skarbowa

Wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach wiąże się z koniecznością uregulowania opłaty skarbowej. Wynosi ona 21 zł (od każdego egzemplarza).

Opłaty skarbowej nie wpłaca się do urzędu skarbowego, lecz uiszcza na rzecz prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego mającego wydać zaświadczenie. Wymaganą kwotę można uregulować w kasie urzędu miasta lub przelać na rachunek bankowy (poszczególne urzędy miast podają numer konta na swojej stronie internetowej). W wielu miejscowościach istnieje możliwość dokonania płatności za pośrednictwem inkasenta. Inkasem zajmują się osoby i podmioty wyznaczone przez radę miejską. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia. Dowód jej uiszczenia należy dołączyć do wniosku lub dostarczyć do urzędu skarbowego w ciągu 3 dni od dnia jego wniesienia. Może to być wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Opłacie skarbowej nie podlegają zaświadczenia wydawane w celu uzasadnienia wniosków w sprawach m.in.: alimentacyjnych, rent strukturalnych, świadczeń socjalnych, zatrudnienia. Mowa o tym w art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej. Jeżeli jednak zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej, zostanie użyte w innej sprawie niż wymienionej we wspominanym przepisie, powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej.

Sporny dług

Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania. Odzwierciedla wiedzę organu podatkowego wynikającą z prowadzonych przez niego ewidencji, rejestrów lub innej dokumentacji. Naczelnik urzędu skarbowego, w którym działa centrum obsługi, korzysta z informacji uzyskanych od urzędów skarbowych właściwych miejscowo w sprawach poszczególnych zobowiązań podatkowych.

Urząd skarbowy przed wystawieniem zaświadczenia sprawdza, czy w stosunku do wnioskodawcy nie toczy się postępowanie mające na celu ustalenie lub określenie wysokości jego zobowiązań podatkowych (chodzi o postępowanie pierwszoinstancyjne). Jeżeli jest ono prowadzone, a zgromadzony materiał dowodowy pozwala na zamknięcie sprawy, powinna być niezwłocznie wydana decyzja ustalająca lub określająca wysokość zobowiązań podatkowych, w celu wykazania ich w zaświadczeniu. W przypadku gdy doręczenie podatnikowi decyzji kończącej postępowanie podatkowe jest niemożliwe przed upływem terminu do wydania zaświadczenia, wystawia się zaświadczenie potwierdzające brak zaległości podatkowych, ale zawierające informację o prowadzonym postępowaniu lub jego zakończeniu (art. 306e § 2 Ordynacji podatkowej).

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach nie uzyska się natomiast w przypadku, gdy zaległość podatkowa wynika z decyzji wydanej przez organ podatkowy pierwszej instancji, od której zostało wniesione odwołanie. Wydanie zaświadczenia to czynność materialno-techniczna, co do zasady, odtwórcza. Organowi podatkowemu, rozpatrującemu wniosek o wystawienie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach, nie wolno więc zignorować faktu istnienia zaległości podatkowej wynikającej z decyzji funkcjonującej w obrocie prawnym. Faktem jest, że nieostateczna decyzja nie podlega realizacji, chyba że zostanie jej nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Wstrzymanie wykonalności nie oznacza jednak zawieszenia bytu prawnego decyzji. Urząd skarbowy nie może przewidywać, że w bliżej nieokreślonej przyszłości zostanie ona zmieniona, uchylona lub unieważniona, a podatnik nie będzie miał zaległości podatkowej (por. wyrok NSA z dnia 15 maja 2018 r., sygn. akt I FSK 1404/16).

Przeszkodą w uzyskaniu zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach może także okazać się weryfikacja zasadności zwrotu VAT. Zwrot podatku podlega z urzędu zarachowaniu na poczet zaległości podatkowych. Zaliczenie następuje z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot. Nie wyklucza to jednak przeprowadzenia uprzedniej weryfikacji rozliczenia. Rezultatem wszczęcia postępowania weryfikacyjnego, np. czynności sprawdzających, jest wstrzymanie zarachowania do czasu zakończenia tego postępowania. Dopóki zwrot podatku nie zostanie uznany przez organ podatkowy za zasadny, dopóty nie można go w żadnej prawem przewidzianej formie zrealizować, także dokonując zaliczenia na poczet niezapłaconych podatków. Zaległość podatkowa, na którą ma być zarachowany zwrot podatku, istnieje więc do momentu zakończenia postępowania weryfikacyjnego. Wyklucza to uzyskanie w tym czasie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenie potwierdza stan faktyczny lub prawny istniejący w dniu jego wydania (por. wyrok NSA z dnia 4 stycznia 2018 r., sygn. akt I FSK 518/16).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

Ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Przewodnik Gazety Podatkowej”

Jak wypełnić rejestr czynności przetwarzania?

Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019

Księgowania dotyczące mechanizmu podzielonej płatności

Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019

Ewidencja czasu pracy na nowych zasadach

Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019

Finansowanie przez pracodawcę wpłat na PPK

Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019

Kiedy wartość środka trwałego może ulec zmianie?

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019

Konsekwencje uznania przez ZUS umowy o dzieło jako zatrudnienie w ramach stosunku pracy

Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019

Dotacje na wymianę pieca i termomodernizację budynków istniejących oraz nowo budowanych

Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019

Aktualne problemy dotyczące służebności przesyłu

Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019

Akcyza przy nabyciu samochodu osobowego

Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019

Zasady wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019

Zmiany dotyczące podsumowania ubiegłego roku obrotowego w spółce z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019

Ewidencja rezerw na świadczenia pracownicze

Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019

Procedura marży przy sprzedaży samochodów używanych

Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019

Rozliczenie VAT przy przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności

Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019

Zmiany w zasadach najmu lokali komunalnych

Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019

Rozstrzyganie zbiegu tytułów do ubezpieczeń w ZUS

Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019

Prowadzenie firmy na urlopie macierzyńskim i wychowawczym a składki ZUS

Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019

Kwalifikacje do zasiadania w organach spółek komunalnych

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019

Długi niewykazywane w zaświadczeniu

Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019

Zaświadczenie dotyczące podatku zabezpieczonego hipoteką

Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.