Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Dodatek do Gazety Podatkowej nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019  »  Jak ustanowić pełnomocnika do podpisywania deklaracji?

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

« poprzedni | spis treści | następny »
Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019, strona 10
dział: Postępowanie przed fiskusem
Autor: Małgorzata Żujewska

Jak ustanowić pełnomocnika do podpisywania deklaracji?

Deklaracje, zeznania czy informacje przekazywane administracji skarbowej ma prawo podpisać w imieniu podatnika pełnomocnik. Upoważnienia do wykonywania tego zadania nie można domniemywać z pełnomocnictwa szczególnego
Artykuł zawiera znaków: 8775

Deklaracje, zeznania czy informacje przekazywane administracji skarbowej ma prawo podpisać w imieniu podatnika pełnomocnik. Upoważnienia do wykonywania tego zadania nie można domniemywać z pełnomocnictwa szczególnego lub ogólnego. Potrzebne jest (w zależności od formy podpisywanego rozliczenia) UPL-1 lub UPL-1P.

Prawo podatnika

Podatnik (płatnik) ma prawo ustanowić pełnomocnika do podpisywania deklaracji podatkowych. Przewiduje to art. 80a § 1 Ordynacji podatkowej. Deklaracje to również zeznania, wykazy, zestawienia oraz informacje składane na podstawie przepisów prawa podatkowego.

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Taką zdolność mają osoby pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione. Pełnomocnikiem może być każdy, kto spełnia to kryterium, m.in. pracownik podatnika, właściciel biura rachunkowego, członek rodziny. Upoważnienie do podpisywania deklaracji uznawane jest za pełnomocnictwo szczególnego rodzaju - upoważnia wyłącznie do złożenia podpisu. Umocowanie do wykonywania innych działań na rzecz podatnika, np. do sporządzenia rozliczenia, musi wynikać z odrębnego tytułu prawnego. Osoba ustanowiona jedynie do podpisywania deklaracji nie ponosi odpowiedzialności podatkowej za błędy w deklaracji. Wszelkie skutki prawno-podatkowe związane z ujawnionymi w niej danymi obciążają podatnika (por. wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. akt II FSK 1723/16).


Druki UPL-1 i UPL-1P dostępne są w Programie DRUKI Gofin.


Pełnomocnik podpisuje deklaracje w imieniu podatnika na podstawie UPL-1 lub UPL-1P. Faktu upoważnienia danej osoby do podpisywania deklaracji nie można domniemywać z treści innych pism lub okoliczności faktycznych sprawy. Nie wystarczy posiadanie pełnomocnictwa szczególnego lub ogólnego (por. wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2009 r., I FSK 1303/08). Upoważnienia do podpisywania deklaracji nie można również wywieść z informacji o pełnomocniku zamieszczonej w CEIDG. Wpis zawiera m.in. dane pełnomocnika, datę udzielenia pełnomocnictwa, zakres upoważnienia. W zakresie, w jakim umocowanie pełnomocnika do działania w imieniu przedsiębiorcy zostało opublikowane, nie trzeba organom administracji publicznej przedkładać pełnomocnictwa. Nie ma to jednak zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej oraz ustawy o KAS.

E-deklaracje

UPL-1 służy zgłoszeniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji przesyłanych przez internet. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej muszą go złożyć nie tylko wtedy, gdy ich e-deklaracje ma podpisywać pełnomocnik, ale także w przypadku wykonywania tego zadania przez reprezentanta ustawowego posiadającego z mocy prawa umocowanie do podpisywania firmowych dokumentów (np. prezesa zarządu spółki z o.o.).

UPL-1 można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. Papierowy formularz składa się lub wysyła do urzędu skarbowego właściwego dla mocodawcy w sprawach ewidencji podatników i płatników. Właściwość tego urzędu skarbowego ustala się zasadniczo według miejsca zamieszkania - w przypadku osób fizycznych lub siedziby - w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Dla podmiotów zagranicznych właściwy jest Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście. Pełnomocnictwo mające formę elektroniczną przekazuje się natomiast Szefowi KAS za pośrednictwem platformy ePUAP. Złożenie UPL-1 nie podlega opłacie skarbowej.

Pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji może być udzielone na oznaczony czas lub bezterminowo. Raz złożone uprawnia do podpisywania w okresie jego obowiązywania wszystkich deklaracji, zeznań czy zgłoszeń przekazywanych do różnych organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jego zakresu nie można ograniczyć ze względu na rodzaj podatku. Pełnomocnictwo nie wygasa, gdy po jego złożeniu podatnik zmienia miejsce zamieszkania lub siedzibę, w wyniku czego przechodzi do innego urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencyjnych. W nowym urzędzie skarbowym nie trzeba ponownie składać UPL-1. Zawiadomienie informujące o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania e-deklaracji przekazuje się na druku OPL-1.

Rozliczenia papierowe

Upoważnienie do podpisywania deklaracji składanych w formie papierowej wymaga przedłożenia UPL-1P. Pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji nie uprawnia do podpisywania deklaracji papierowych (i odwrotnie).

UPL-1P może mieć formę papierową lub elektroniczną. Pełnomocnictwo w wersji papierowej należy złożyć organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dotyczy dana deklaracja, a przesyłane przez internet - Szefowi KAS przez ePUAP. Przedłożenie UPL-1P podlega zasadniczo opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Nie jest ona pobierana w przypadku pełnomocnictwa udzielonego członkowi najbliższej rodziny, tj. małżonkowi, wstępnemu (np. rodzicowi), zstępnemu (np. dziecku) lub rodzeństwu.

UPL-1P - w przeciwieństwie do UPL-1 - może zawierać upoważnienie do podpisywania wszystkich deklaracji (dla różnych rodzajów podatków), wszystkich deklaracji dotyczących danego podatku (np. tylko w zakresie VAT) lub konkretnego rozliczenia (np. PIT-37 za 2018 r.). Pełnomocnictwo może być udzielone na oznaczony czas lub bezterminowo. Zawiadomienie o jego odwołaniu przekazuje się na druku OPL-1P.

Pełnomocnictwa w sprawach podatkowych
Rodzaj pełnomocnictwa Druk pełnomocnictwa Druk zawiadomienia o zmianie/ odwołaniu/wypowiedzeniu pełnomocnictwa
ogólne PPO-1 OPO-1
szczególne PPS-1 OPS-1
do doręczeń PPD-1 OPD-1
do podpisywania e-deklaracji UPL-1 OPL-1
do podpisywania deklaracji papierowych UPL-1P OPL-1P

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Postępowanie przed fiskusem”

Wpływ sprawy karnej skarbowej na przedawnienie podatku

Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019

"Czynny żal" w związku z niezłożeniem w terminie PIT-28 za 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019

UPL-1 w przypadku e-podpisu podatnika

Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019

Zasady generowania JPK_FA

Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019

Kara za niezłożenie VAT-UE

Gazeta Podatkowa nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019

Podatki objęte schematami podatkowymi u korzystającego

Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019

Sposoby podpisania JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019

Rezygnacja ze zwrotu nadpłaty na konto

Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019

Korekta deklaracji VAT sprzed 2018 r. a JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019

Konsekwencje nieuregulowania podatku z PIT za 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019

Zajęcie pustego konta bankowego

Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019

Okres przechowywania dokumentacji po rozliczeniu nadpłaty podatku

Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019

Zeznanie podatnika anuluje rozliczenie w ramach usługi Twój e-PIT

Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019

Wynagrodzenie płatnika za pobór podatku

Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019

Termin wszczęcia kontroli podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019

Termin rozpatrzenia wniosku o umorzenie odsetek podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019

Skarga na interpretację przepisów podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 34 (1596) z dnia 29.04.2019

Pełnomocnik przed urzędem celno-skarbowym

Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019

Odpowiedzialność podatkowa wspólników spółki jawnej

Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019

Zmiana nazwiska w trakcie postępowania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019

Pokontrolna korekta deklaracji nie chroni przed sankcją w VAT

Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019

Skutki odrzucenia e-zeznania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019

Opłata prolongacyjna za odroczenie terminu płatności podatku

Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019

Nadanie NIP spółce cywilnej

Gazeta Podatkowa nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019

Pełnomocnik kontrolowanego podatnika

Gazeta Podatkowa nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019

Brak pełnomocnictwa to uchybienie formalne

Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019

Kontrola podatkowa w okresie zawieszenia działalności

Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019

Termin złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego

Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019

Zwrot nadpłaty z automatycznie zaakceptowanego PIT

Gazeta Podatkowa nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019

Anulowanie kary za niewykonanie obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia

Gazeta Podatkowa nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.