Oświadczenie dla ubiegających się o świadczenie chorobowe za okres kwarantanny po przekroczeniu granicy dostępne jest w serwisie www.druki.gofin.pl »Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS oraz wnioski o świadczenie postojowe dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl »POMOC DLA PRACODAWCY W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ (zobacz więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 27 (1693) z dn. 2.04.2020  »  Jak składać zeznania podatkowe PIT za 2019 r.?

Dodatki do
bieżącego numeru

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 16 (1682) z dnia 24.02.2020, strona 14
dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Małgorzata Żujewska

Jak składać zeznania podatkowe PIT za 2019 r.?

Podatnicy muszą do 2 marca 2020 r. złożyć PIT-28 za 2019 r., a do 30 kwietnia 2020 r. - PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2019 r. Zeznanie podatkowe można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. Nowością jest rozszerzenie usługi Twój e-PIT o PIT-28 i PIT-36 (o ile nie dotyczą one przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej).

Papierowy formularz

Podatnicy coraz chętniej rozliczają się przez internet, ale roczne zeznania podatkowe dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych nadal można składać w formie papierowej.

Rozliczenie sporządzone na papierowym formularzu można złożyć bezpośrednio we właściwym miejscowo urzędzie skarbowym lub w dowolnym centrum obsługi. Centra obsługi działają w wybranych urzędach skarbowych. Obecnie jest ich na terenie całego kraju 51. Zeznanie podatkowe można złożyć w dowolnym z nich - niezależnie od terytorialnego zasięgu działania urzędu skarbowego. Wykaz centrów obsługi można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - KAS (www.gov.pl/web/kas/centra-obslugi-wykaz).

Rozliczenia można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, także zagranicznego. Termin złożenia zeznania podatkowego uważa się za dotrzymany w przypadku nadania, przed jego upływem, przesyłki w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE. Rozliczenie nadane w tych placówkach w ostatnim dniu terminu zostanie więc uznane za złożone terminowo. W przypadku gdy list będzie wysłany z kraju spoza UE, to za dzień złożenia zeznania podatkowego przyjmuje się dzień otrzymania go przez placówkę Poczty Polskiej S.A. Reguluje to art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

PIT w internecie

Osoby, które decydują się na złożenie rozliczenia przez internet, mają do wyboru kilka opcji.

PIT można sporządzić w formie elektronicznej samodzielnie - używając odpowiedniego interaktywnego formularza zamieszczonego na Portalu Podatkowym lub sprawdzonego programu komercyjnego pozwalającego na przesłanie zeznania podatkowego do systemu e-Deklaracje (np. bezpłatnego programu PIT Gofin 2019 dostępnego w serwisie www.pit.gofin.pl).

Inna opcja to skorzystanie z usługi Twój e-PIT. W ten sposób można złożyć PIT-28, PIT-36, PIT-37 oraz PIT-38 za 2019 r. W przypadku PIT-28 oraz PIT-36 jest to jednak możliwe wyłącznie wtedy, gdy nie dotyczą one przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej. Rozliczenia zostały przygotowane przez administrację skarbową na podstawie m.in. informacji przekazanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, danych z własnych rejestrów, zeznań podatkowych złożonych w ubiegłym roku. Zeznania podatkowe sporządzone w ramach usługi Twój e-PIT są dostępne na Portalu Podatkowym. Wgląd do nich jest możliwy po użyciu profilu zaufanego lub podaniu swoich danych. Te dane to identyfikator podatkowy, kwota przychodu z jednej z informacji od płatnika za 2019 r., kwota przychodu z rozliczenia za 2018 r. oraz kwota nadpłaty lub podatku do zapłaty z zeznania podatkowego za 2018 r. Kwota nadpłaty lub podatku musi być wyższa niż "0". Jeżeli nie jest, trzeba zalogować się przy użyciu profilu zaufanego. Nie dotyczy to małżonka podatnika. W tym przypadku kwota nadpłaty lub podatku może wynosić "0", ale dodatkowo należy podać imię ojca małżonka.

Udostępnione zeznanie podatkowe można sprawdzić, a następnie zaakceptować bez zmian lub zmodyfikować, np. wybierając w PIT-37 opcję rozliczenia się wspólnie z małżonkiem. Można je również odrzucić i złożyć rozliczenie we własnym zakresie. Jeżeli do 30 kwietnia 2020 r. podatnik nie zaakceptuje lub nie odrzuci PIT-37 lub PIT-38 za 2019 r., przygotowanego w ramach usługi Twój e-PIT, a jednocześnie nie złoży rozliczenia samodzielnie, udostępnione zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane. Będzie to równoznaczne z jego złożeniem w dniu 30 kwietnia 2020 r. Automatyczna akceptacja nie dotyczy PIT-28 i PIT-36 za 2019 r. Jeżeli podatnik nie zaakceptuje lub odrzuci to rozliczenie przed upływem terminu jego złożenia (tj. do 2 marca 2020 r. w przypadku PIT-28 za 2019 r. lub do 30 kwietnia 2020 r. w odniesieniu do PIT-36 za 2019 r.), musi samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe (w formie papierowej lub elektronicznej).

Podpisy elektroniczne

Zeznanie podatkowe przekazywane przez internet można podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzującymi.

Kwalifikowany podpis elektroniczny to opcja płatna. Zestaw do posługiwania się nim trzeba kupić u certyfikowanego dostawcy. Listę firm zajmujących się tym w Polsce można znaleźć na stronie internetowej NCCert (www.nccert.pl).

Uwierzytelnienie zeznania podatkowego danymi autoryzującymi polega na podaniu kilku informacji potwierdzających tożsamość podatnika. Są to jej: identyfikator podatkowy, pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu wykazana za odpowiedni rok podatkowy dla celów PIT. Wymagany jest przychód z PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 albo PIT-40A za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania dokumentu. Jeżeli zeznanie lub roczne obliczenie podatku nie było składane za wymagany rok podatkowy, należy wpisać "0" (zero). Zeznania podatkowe składane przez internet w 2020 r. trzeba uwierzytelnić kwotą przychodu z PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 albo PIT-40A za 2018 r. (lub "0"). Wymagana jest kwota z jednego (dowolnego) z wymienionych rozliczeń. Nie sumuje się przychodów wykazanych w kilku tych dokumentach. Opisaną metodę autoryzacji rozliczeń mogą stosować małżonkowie składający wspólny PIT-36 lub PIT-37. Małżeńskie zeznanie podatkowe należy opatrzeć danymi autoryzującymi tego małżonka, który występuje w nim jako podatnik (tj. jako pierwszy). Nie łączy się przychodów obojga małżonków.

Dane autoryzujące mogą również posłużyć do podpisania zeznań PIT-28S, PIT-36S oraz PIT-36LS za 2019 r. Składają je podatnicy będący przedsiębiorstwem w spadku. Rozliczenia te można uwierzytelnić poprzez podanie kwoty przychodu zmarłego przedsiębiorcy z PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 albo PIT-40A za 2018 r. (lub "0"). Zarządca sukcesyjny kontynuuje działalność gospodarczą po zmarłym przedsiębiorcy jako przedsiębiorstwo w spadku. NIP nadany przedsiębiorcy przechodzi na przedsiębiorstwo w spadku i wygasa wraz z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego lub wygaśnięciem uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwa w spadku. Posługując się danymi autoryzującymi przy składaniu PIT-28S, PIT-36S lub PIT-36LS, należy więc podać kwotę przychodu z zeznania złożonego z tym NIP.

Dowód złożenia

Dla celów dowodowych warto mieć i zachować dowód złożenia zeznania podatkowego.

Podatnicy składający rozliczenie w formie papierowej w urzędzie skarbowym ("w okienku") powinni mieć przygotowaną jego kopię, aby urzędnik mógł przybić na niej pieczątkę z datą przyjęcia dokumentu. Osobom, które wyślą zeznanie podatkowe pocztą, zaleca się nadanie go listem poleconym. Potwierdzenie nadania takiego listu nie jest co prawda dowodem dostarczenia przesyłki do urzędu skarbowego, ale stwarza domniemanie doręczenia i stanowi wystarczające potwierdzenie złożenia rozliczenia. Nie ma jednak wymogu wysłania zeznania podatkowego listem poleconym. Można nadać go listem zwykłym. Potwierdzeniem oddania pisma jest w takim wypadku umieszczona na kopercie pieczęć poczty z datą. Dowód ten z chwilą doręczenia przesyłki jest w posiadaniu urzędu skarbowego. Musi on zachować kopertę z datą stempla pocztowego (por. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 13 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Bd 572/19).

Dowodem złożenia zeznania podatkowego przez internet jest tzw. urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Można je pobrać tylko wtedy, gdy rozliczenie zostanie zweryfikowane pozytywnie, co potwierdza uzyskanie przez nie statusu: "200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO". Każdy inny komunikat (status) świadczy o przetwarzaniu lub odrzuceniu dokumentu. Datą złożenia rozliczenia przesłanego przez internet jest dzień wprowadzenia (zarejestrowania) poprawnie zweryfikowanego dokumentu do systemu e-Deklaracje (data wskazana w UPO).

Sposoby złożenia zeznania podatkowego:

- złożenie w siedzibie właściwego miejscowo urzędu skarbowego lub w centrum obsługi,
- nadanie listem,
- przekazanie przez internet (sporządzenie rozliczenia samodzielnie lub w ramach usługi Twój e-PIT),
- złożenie w polskim konsulacie,
- złożenie przez żołnierza lub członka załogi statku w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku,
- złożenie przez pozbawionego wolności w administracji zakładu karnego,
- złożenie przez aresztowanego w administracji aresztu śledczego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Przewodnik Gazety Podatkowej”

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020

Zasady przekazywania JPK od 1 kwietnia 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020

Częste pytania dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020

Zakładanie i przechowywanie akt osobowych

Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020

Czas rozliczyć opłaty środowiskowe za 2019 rok

Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020

Czas na sporządzenie informacji ZUS ZSWA za 2019 r.

Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020

Terminy zwrotu nadwyżki VAT

Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020

Składki ZUS chorującego przedsiębiorcy

Gazeta Podatkowa nr 25 (1691) z dnia 26.03.2020

Podwyżka kwot świadczeń z FUS wolnych od potrąceń

Gazeta Podatkowa nr 23 (1689) z dnia 19.03.2020

Nieodpłatne świadczenia w firmie w aspekcie podatkowym

Gazeta Podatkowa nr 26 (1692) z dnia 30.03.2020

Przyspieszenie i uproszczenie procedury przekształceń spółek od 1 marca 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 19 (1685) z dnia 5.03.2020

Zasady rozliczania różnic kursowych ustalonych na dzień bilansowy

Gazeta Podatkowa nr 22 (1688) z dnia 16.03.2020

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Gazeta Podatkowa nr 20 (1686) z dnia 9.03.2020

Doręczanie pism sądowych przez komornika

Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020

Dodatkowe świadczenia dla emerytów i rencistów

Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020

Zasady oznaczania cenami towarów i usług

Gazeta Podatkowa nr 27 (1693) z dnia 2.04.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.