Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 70 (1424) z dn. 31.08.2017  »  Jak i kiedy korygować błędy w JPK_VAT?

A A A
Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017, strona 10
dział: Postępowanie przed fiskusem
Autor: Małgorzata Żujewska

Jak i kiedy korygować błędy w JPK_VAT?

Błędy w przekazywanych co miesiąc przez podatników VAT informacjach JPK_VAT należy wyeliminować poprzez przesłanie poprawnego pliku. Podatnicy mogą dokonać nie tylko autokorekty. Korekta często jest odpowiedzią na informację o nieprawidłowościach otrzymaną z resortu finansów albo urzędu skarbowego.

Analiza plików

Duzi, średni i mali przedsiębiorcy prowadzący ewidencje VAT przy użyciu programu komputerowego muszą przekazywać co miesiąc - bez wezwania organu podatkowego - informacje o ewidencji w formie JPK (JPK_VAT). Taki obowiązek wynika z art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej.


JPK_VAT składa się bez wezwania za okresy miesięczne do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.


Informacje JPK_VAT mogą zawierać błędy. Nieprawidłowości są ujawniane przez samych podatników, np. po autokorekcie deklaracji VAT, albo w wyniku weryfikacji dokonanej przez administrację skarbową.

Urzędowe badanie plików JPK_VAT przeprowadza Centrum Analiz i Planowania Administracji Podatkowej przy Izbie Administracji Skarbowej we Wrocławiu. Wykorzystuje do tego informatyczne narzędzie ANALIZATOR_JPK. Uchybienia najczęściej stwierdzane w wyniku tej analizy to: rozbieżności między plikami JPK_VAT a deklaracjami VAT złożonymi za ten sam okres rozliczeniowy, nieścisłości w kwotach transakcji wykazanych przez kontrahentów w swoich JPK_VAT, uwzględnienie faktur wystawionych przez osoby lub podmioty niebędące czynnymi podatnikami VAT. Podatnicy, którzy przesłali informacje z błędami, otrzymują z Ministerstwa Finansów zawiadomienie o stwierdzonych nieprawidłowościach z prośbą o sprawdzenie przekazanych plików, a w razie potwierdzenia istnienia uchybień - do złożenia korekty JPK_VAT i/lub deklaracji VAT. Informację dostaje się najczęściej e-mailem lub SMS-em. Istnieje również możliwość otrzymania wezwania do skorygowania JPK_VAT i/lub deklaracji VAT z urzędu skarbowego w ramach czynności sprawdzających.

Wersja poprawiona

Korektę trzeba sporządzić w każdym przypadku, gdy następuje zmiana kwot raportowanych w JPK_VAT. Jest ona niezbędna także w razie niewłaściwego oznaczenia stron transakcji - podania błędnego numeru lub nazwy kontrahenta.

Korektę JPK_VAT składa się według schematu JPK_VAT2. Ten wariant, obowiązujący od 1 stycznia 2017 r., stosuje się także w przypadku poprawiania informacji przekazanych przez największych podatników za miesiące od lipca do grudnia 2016 r. Złożenie korekty polega na ponownym wygenerowaniu pliku JPK_VAT zawierającego wszystkie transakcje z danego okresu z właściwymi danymi i wartościami. Poprawioną wersję należy oznaczyć jako korekta. Podstawowy plik posiada oznaczenie "cel złożenia-1", natomiast jego korekta (kolejne korekty) powinna mieć wartość "2". Ministerstwo Finansów wyjaśnia (w komunikacie zamieszczonych na swojej stronie internetowej), że jeżeli zostaną przesłane różne pliki określone jako korekta ("2"), decydujące znaczenie ma data złożenia, a w razie złożenia ich w tym samym dniu - godzina przesłania. Informacja na temat celu złożenia raportu, w zależności od używanego programu komputerowego, pojawia się automatycznie albo po ręcznym wprowadzeniu zmiany.

Korektę przekazuje się na analogicznych zasadach jak pierwotną wersję. Plik przesyła się Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Nie ma wymogu dołączenia uzasadnienia wyjaśniającego przyczyny składania korekty.

Dług po korekcie

Korekta JPK_VAT wiąże się niekiedy z koniecznością poprawienia deklaracji VAT. Korekty dokonuje się poprzez złożenie deklaracji korygującej. Efektem naniesienia poprawek może być ujawnienie zaległości podatkowej. Odsetki za zwłokę ustala się - w zależności od okoliczności wykrycia długu - przy wykorzystaniu stawki podstawowej, obniżonej lub podwyższonej.

Obniżone odsetki za zwłokę, naliczane na podstawie stawki wynoszącej 50% stawki podstawowej (aktualnie 4%), stosuje się w przypadku wpłaty zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku korekty rozliczenia dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia upływu terminu złożenia deklaracji. Dług trzeba uregulować w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty. Opisana preferencja nie przysługuje w przypadku korekty dokonanej w wyniku czynności sprawdzających, a także składanej po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej lub zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a gdy nie wysyła się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej.

Podatnicy, którzy korygują deklaracje VAT na podstawie otrzymanych informacji o nieprawidłowościach w plikach JPK_VAT, mogą zastosować obniżone odsetki za zwłokę od ujawnionej zaległości podatkowej, jeżeli taką wiadomość dostali bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Resort finansów nie prowadzi bowiem wspomnianych procedur mających na celu weryfikację rozliczeń podatkowych. Zmniejszenie obciążeń odsetkowych nie wchodzi natomiast w rachubę, gdy poprawki w deklaracji są nanoszone po otrzymaniu wezwania z urzędu skarbowego, w wyniku podjętych czynności sprawdzających. Musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy między czynnościami sprawdzającymi a korektą. Odsetki za zwłokę nalicza się w takim przypadku według stawki podstawowej (wynoszącej obecnie 8%), a niekiedy - podwyższonej (równej 12%). Podwyższone odsetki za zwłokę trzeba zapłacić, jeżeli kwota zaniżenia zobowiązania podatkowego, zawyżenia kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku przekracza 25% kwoty należnej i jest wyższa niż pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu następującym po dniu upływu terminu płatności zobowiązania lub terminu zwrotu. Pięciokrotność minimalnej pensji w 2017 r. to 10.000 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Postępowanie przed fiskusem”

JPK_VAT bez e-podpisu

Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017

Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji

Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017

Jak odwołać się od decyzji urzędu celno-skarbowego?

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Korekta VAT-7 i JPK_VAT

Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017

Wpłata podatku nie chroni przed karą za niezłożenie deklaracji

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Kiedy przysługuje wynagrodzenie za pobór podatków?

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Przechowywanie potwierdzeń złożenia e-deklaracji

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Kiedy skargę na decyzję podatkową można złożyć po terminie?

Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017

Konto podatnika na Portalu Podatkowym

Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017

Korekta deklaracji w trakcie postępowania karnego skarbowego

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

(Nie)zapowiedziana weryfikacja rozliczenia podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017

Urząd skarbowy właściwy w sprawie złożenia UPL-1

Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017

Przesłanki odpowiedzialności za długi podatkowe spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Ile wynosi opłata za prolongowanie zapłaty podatku?

Gazeta Podatkowa nr 73 (1427) z dnia 11.09.2017

Zgłoszenie osoby odpowiedzialnej za obliczanie podatków

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Umorzenie bezskutecznego postępowania egzekucyjnego

Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017

Aktualizacja adresu pracownika

Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017

Pełnomocnik do podpisywania e-deklaracji w spółce jawnej

Gazeta Podatkowa nr 70 (1424) z dnia 31.08.2017

Postępowanie podatkowe w sprawie układu ratalnego

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Termin wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Nowy rachunek bankowy spółki jawnej

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

(Nie)obniżone odsetki od zaległości podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017

Termin przedawnienia podatku a kontrola podatkowa

Gazeta Podatkowa nr 67 (1421) z dnia 21.08.2017

Opłata za wspólny wniosek o wydanie interpretacji podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 68 (1422) z dnia 24.08.2017

Uchylenie mandatu za wykroczenie skarbowe

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Korekta deklaracji w wyniku czynności sprawdzających

Gazeta Podatkowa nr 72 (1426) z dnia 7.09.2017

Korekta deklaracji w trakcie postępowania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Elektroniczny wniosek o interpretację podatkową

Gazeta Podatkowa nr 74 (1428) z dnia 14.09.2017

Konsekwencje złożenia zeznania podatkowego po terminie

Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017

UPL-1 w spółce z o.o. z jednoosobowym zarządem

Gazeta Podatkowa nr 75 (1429) z dnia 18.09.2017
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60