Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Dodatek do Gazety Podatkowej nr 70 (1632) z dnia 02.09.2019  »  Istotne zmiany w ustawie o terminach zapłaty

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019, strona 19
dział: Wskazówki dla przedsiębiorcy
Autor: Łukasz Wilmiński

Artykuł z cyklu
"Nowe prawo 2020"
Istotne zmiany w ustawie o terminach zapłaty - Nowe prawo 2020 - Wskazówki dla przedsiębiorcy

Istotne zmiany w ustawie o terminach zapłaty

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych jest aktem prawnym, który ma duże znaczenie głównie dla przedsiębiorców, zawiera bowiem rozwiązania, które pomagają przeciwdziałać zatorom płatniczym.
Artykuł zawiera znaków: 5778

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych jest aktem prawnym, który ma duże znaczenie głównie dla przedsiębiorców, zawiera bowiem rozwiązania, które pomagają przeciwdziałać zatorom płatniczym. W wyniku nowelizacji od 1 stycznia 2020 r. wejdą w życie poważne modyfikacje tych regulacji, a zmianie ulegnie m.in. wysokość odsetek ustawowych.

Przepisy ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych są jednymi z ważniejszych regulacji w zakresie dochodzenia należności przez przedsiębiorców. Są one podstawą do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie, które w tym przypadku wynoszą 9,5% w skali roku. Co więcej, przepisy tej ustawy wprost zawierają regulacje wyłączające możliwość stosowania do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących zwykłych odsetek za opóźnienie w wysokości 7% w skali roku.

Podstawowe zmiany

Z uwagi na fakt, że ograniczenie zatorów płatniczych jest nadrzędnym celem omawianej nowelizacji, w jej wyniku od 1 stycznia 2020 r. zmianie ulegnie także nazwa ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Nowa nazwa to ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Do czasu wejścia w życie nowelizacji w obrocie prawnym funkcjonują trzy rodzaje odsetek: kapitałowe w wysokości 5% w skali roku, za opóźnienie w wysokości 7% w skali roku i odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych w wysokości 9,5% w skali roku. Od 1 stycznia 2020 r. ten stan prawny ulegnie zmianie. O ile bowiem ustawa reguluje definicję odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, to ich wysokość zależna będzie od statusu, jaki będzie miał dłużnik transakcji handlowej. W przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, odsetki ustawowe za opóźnienie pozostaną na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i ośmiu punktów procentowych, czyli obecnie 9,5%. Zmianie ulegnie jednak wysokość tych odsetek w przypadku transakcji handlowych, w których dłużnikiem nie będzie podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym. W takim przypadku wartość odsetek odpowiadać będzie wysokości równej sumie stopy referencyjnej NBP i dziesięciu punktów procentowych, a więc biorąc pod uwagę obecną wysokość stóp procentowych 11,5%. Podwyższenie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie należy ocenić pozytywnie, bowiem ich naliczanie to podstawowa dolegliwość dla podmiotów, które nieterminowo regulują należności. Mając na uwadze niską wysokość stóp procentowych, 11,5% w skali roku to znaczące obciążenie.

Terminy zapłaty

Ustawa generalnie pozostawia w mocy regulacje dotyczące maksymalnych terminów płatności, przy czym wprowadza definicje ustawowe pojęć: mikroprzedsiębiocy, małego, średniego i dużego przedsiębiorcy. Jednocześnie wprowadza zasadę, która w umowach, gdzie dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro-, mały lub średni przedsiębiorca, nie pozwala na ustalanie dłuższych niż 60-dniowe terminy płatności. Ma to ograniczać możliwość narzucania przez podmioty silniejsze ekonomicznie długich terminów płatności mniejszym kontrahentom. Przy czym w dalszym ciągu wierzyciel będzie mógł żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, do dnia zapłaty, jeśli strony ustaliły termin zapłaty dłuższy niż 30 dni. Dodatkowym zabezpieczeniem przed ustalaniem wydłużonych terminów płatności będzie wprowadzona przez nowelizację możliwość odstąpienia przez wierzyciela od umowy lub jej wypowiedzenia, jeżeli termin zapłaty określony w umowie przekracza 120 dni, liczonych od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub wykonanie usługi, a ustalenie takiego terminu płatności będzie rażąco nieuczciwe wobec wierzyciela. Generalnie bowiem maksymalny termin zapłaty określony w ustawie to 60 dni, liczonych od doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie usługi bądź doręczenie towaru.

Nowe obowiązki

Zupełną nowością, która wynika z nowelizacji, jest przekazywanie przez kierowników podmiotów wskazanych w art. 27b ust. 2 ustawy o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.), tj. podatkowych grup kapitałowych oraz podatników innych niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro, sprawozdań o stosowanych przez te podmioty w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Mają być one przekazywane drogą elektroniczną ministrowi właściwemu ds. gospodarki do 31 stycznia roku następnego, a następnie upubliczniane. Ma to służyć zapoznaniu się z terminowością regulowania należności przez kontrahenta jeszcze na etapie zawierania z nim kontraktu.

Zryczałtowana opłata

Wielu przedsiębiorcom ustawa o terminach zapłaty kojarzy się ze zryczałtowaną opłatą za koszty dochodzenia należności, która stanowi równowartość 40 euro i jest należna od dnia nabycia uprawnienia do naliczania odsetek. Regulacje te po nowelizacji pozostają w mocy, przy czym wysokość opłaty zależna będzie od dochodzonej kwoty (patrz ramka). Wysokość tych opłat została podwyższona, wprowadzono też przepis uniemożliwiający jej zbycie na rzecz innego podmiotu.

Wysokość opłaty za koszty dochodzenia należności od 2020 r.:

1) 40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5.000 zł,
2) 70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5.000 zł, ale niższa niż 50.000 zł,
3) 100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50.000 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Najpopularniejsze w dziale „Wskazówki dla przedsiębiorcy”

Zmiany w zakresie pobierania opłaty recyklingowej za torby foliowe

Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019

Ważna nowelizacja K.p.c.

Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019

Nowelizacja K.p.c. obejmie także koszty procesu

Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019

Zmiany w ustawie o wsparciu frankowiczów

Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019

Obowiązki wobec PFRON przy zatrudnieniu ponad 25 osób

Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019

Pomoc dla przedsiębiorców na rozwój firm

Gazeta Podatkowa nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019

Zaliczenie zapłaty przy zaległej płatności

Gazeta Podatkowa nr 73 (1635) z dnia 12.09.2019

Konsekwencje przyjęcia 15.000 zł w gotówce

Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019

Kierowca będzie musiał mieć przy sobie protokół z poprzedniej kontroli

Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019

Udział pracowników we wdrażaniu PPK

Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019

Wpłaty do PPK za pracownicę na macierzyńskim

Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019

Problematyczne koszty kwalifikowane ulgi B+R

Gazeta Podatkowa nr 74 (1636) z dnia 16.09.2019

Wpłaty na PPK a ustalanie kosztów płacy

Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019

Dopuszczalność badania trzeźwości pracownika alkomatem w aspekcie RODO

Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019

Sposób likwidacji szkody z autocasco

Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019

Nie trzeba zawierać umów powierzenia z ZUS, GUS i bankiem

Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019

Powrót postępowania gospodarczego

Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019

Wniosek o wydanie A1 przy działalności w dwóch państwach

Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019

Obecne i planowane reguły udzielania zamówień

Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019

Odpowiedzialność inspektora ochrony danych

Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019

Rozliczenie nakładów po zakończeniu najmu

Gazeta Podatkowa nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019

Do czasu rozbiórki budynku należy opłacać podatek od nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019

Czas pracy i dni wolne stażysty

Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019

Odstąpienie od umowy przed otrzymaniem towaru

Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019

Dochodzenie roszczeń po upływie okresu rękojmi

Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019

Jednorazowa opłata za przekształcenie

Gazeta Podatkowa nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019

Kompensata umowna roszczenia z odsetkami

Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019

Zwolnienie przedsiębiorcy od kosztów sądowych

Gazeta Podatkowa nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019

Reklamacja wczasów zagranicznych

Gazeta Podatkowa nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019

Zasady dokonywania kontroli instalacji gazowej i kominowej

Gazeta Podatkowa nr 71 (1633) z dnia 5.09.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.