Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Dodatek do Gazety Podatkowej nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017  »  Interpretacja podatkowa nie zastąpi opinii zabezpieczającej

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa
e-wydanie

Gazeta Podatkowa w formacie PDF

A A A
Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017, strona 10
dział: Postępowanie przed fiskusem
Autor: Małgorzata Żujewska

Interpretacja podatkowa nie zastąpi opinii zabezpieczającej

Podatnik, który chce uzyskać ochronę przed negatywnymi skutkami zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, musi wystąpić o opinię zabezpieczającą. Wątpliwości dotyczące przepisów klauzulowych nie mogą być wyjaśniane w formie interpretacji podatkowych. Organy podatkowe są w takich przypadkach konsekwentne, a mają poparcie sądów administracyjnych.

Klauzula i opinia

Opinie zabezpieczające mają chronić podatników przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Klauzula funkcjonuje w polskim systemie podatkowym od 15 lipca 2016 r. Stosuje się ją, jeżeli czynność (także zespół powiązanych ze sobą czynności) - chociaż formalnie zgodna z prawem, np. cywilnym czy handlowym - charakteryzuje się sztucznością. Dokonano jej przede wszystkim dla uzyskania korzyści podatkowej sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem ustaw podatkowych. Korzyść podatkowa może polegać na: niepowstaniu, odsunięciu w czasie powstania lub obniżeniu wysokości zobowiązania podatkowego, powstaniu lub zawyżeniu straty podatkowej, powstaniu albo podwyższeniu nadpłaty lub zwrotu podatku. Stosowanie przepisów klauzulowych uzależnione jest przy tym od wysokości uzyskanych "profitów". Korzyść podatkowa lub ich suma musi przekraczać w okresie rozliczeniowym 100.000 zł, a w przypadku podatków nierozliczanych okresowo - korzyść podatkowa z tytułu czynności musi być wyższa niż 100.000 zł.

Efektem zastosowania klauzuli jest wydanie decyzji niwelującej skutki podatkowe czynności służącej unikaniu opodatkowania. Podatnicy, którzy chcą tego uniknąć, powinni wystąpić o tzw. opinię zabezpieczającą. Opinie wydaje Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Wniosek może dotyczyć czynności planowanej, rozpoczętej lub dokonanej.

Dwie procedury

Opinii zabezpieczających nie można zastąpić indywidualnymi interpretacjami podatkowymi. Interpretacji podatkowych nie wydaje się w zakresie tych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwraca się do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię na ten temat. Stanowi o tym art. 14b § 5b i 5c Ordynacji podatkowej.


W przypadku VAT stosuje się klauzulę nadużycia prawa, a nie klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.


Organy interpretacyjne - wcześniej uprawnieni Dyrektorzy Izb Skarbowych, a od 1 marca 2017 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - konsekwentnie nie wydają indywidualnych interpretacji podatkowych w przypadkach, gdy pytanie dotyczy przepisów klauzulowych. Podatnicy to negują. W skargach kierowanych do sądów administracyjnych podkreślają, że przepisy klauzulowe nie muszą być wyjaśniane wyłącznie w formie opinii zabezpieczających, lecz mogą być przedmiotem interpretacji podatkowych. Przepisy te stanowią bowiem element prawa materialnego, których wykładni dokonuje się w postępowaniu interpretacyjnym. Przedmiotem interpretacji podatkowych nie mogą być wyłącznie regulacje dotyczące uprawnień i obowiązków organów podatkowych. Podatnicy akcentują ponadto, że przepisy klauzulowe dotyczą tylko takich działań, które są sprzeczne z przedmiotem i celem ustawy podatkowej. Informację o celu i przedmiocie ustawy podatkowej, tj. sposobie rozumienia konkretnej regulacji, uzyskuje się natomiast w formie interpretacji przepisów podatkowych.

Sądy administracyjne przyznają jednak rację w tym sporze organom podatkowym (por. wyrok WSA w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Ke 123/17). Zasadą jest, że jeżeli okoliczności sprawy wskazują na możliwość zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, to taka sprawa powinna być rozpatrzona w trybie przewidzianym dla wydania opinii zabezpieczających, a nie interpretacji podatkowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie jest uprawniony do wypowiadania się, czy w danym przypadku stosuje się klauzulę, ponieważ należy to do kompetencji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Sprawy dotyczące przepisów klauzulowych nie ograniczają się do wykładni prawa podatkowego, jak ma to miejsce w przypadku indywidualnych interpretacji podatkowych. Możliwość zastosowania lub niezastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania analizowana jest z uwzględnieniem gospodarczych aspektów planowanych działań oraz relacji korzyści ekonomicznych i podatkowych.

Treść pytania

To, czy w postępowaniu interpretacyjnym uzyska się wyjaśnienie niektórych wątpliwości pojawiających się na styku interpretacji podatkowych i opinii zabezpieczających, może - ale nie musi - zależeć od sposobu sformułowania pytania.

Przykładem może być sprawa spółki kapitałowej planującej połączenie ze spółką osobową (jawną lub komandytową). Łączenie miało nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku spółki osobowej na spółkę kapitałową w zamian za udziały dla wspólników spółki osobowej w podwyższonym kapitale zakładowym. Spółka przejmująca złożyła wniosek o wydanie interpretacji podatkowej, czy takie zdarzenie będzie wiązało się dla niej z powstaniem przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych, a interpretacja da jej ochronę na wypadek zmiany stanowiska organów podatkowych, pomimo przepisów klauzulowych.

Organ interpretacyjny odmówił wydania w takiej sprawie indywidualnej interpretacji podatkowej. Uznał, że pytanie dotyczy zakresu stosowania przepisów klauzulowych. WSA w Krakowie, wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Kr 115/17, zanegował takie rozstrzygnięcie. Uznał, że podatnik ma prawo uzyskać w formie interpretacji podatkowej odpowiedź na pytanie o skutki jej zastosowania, ponieważ nie pyta o bezwzględną ocenę planowego przedsięwzięcia w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Inaczej jednak orzekł WSA w Łodzi w wyroku z dnia 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt I SA/Łd 221/17, a sprawa była identyczna.

Porównanie interpretacji podatkowej i opinii zabezpieczającej
Interpretacja podatkowa Opinia zabezpieczająca
Podstawowe elementy wniosku
» dane identyfikujące wnioskodawcę
» opis stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego
» stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego

» dane identyfikujące wnioskodawcę
» wskazanie podmiotów dokonujących czynności
» opis czynności wraz ze wskazaniem występujących pomiędzy podmiotami związków, o których mowa w art. 11 ustawy o pdop (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) i art. 25 ustawy o pdof (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.)
» wskazanie celów, których realizacji czynność ma służyć
» wskazanie ekonomicznego lub gospodarczego uzasadnienia czynności
» określenie skutków podatkowych, w tym korzyści podatkowych, będących rezultatem czynności objętych wnioskiem
» stanowisko wnioskodawcy w sprawie
Opłata
40 zł
(od każdego odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego)
20.000 zł
Organ uprawniony do rozpatrzenia wniosku
dyrektor
Krajowej Informacji Skarbowej
Szef
Krajowej Administracji Skarbowej
Termin rozpatrzenia wniosku
3 miesiące 6 miesięcy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Postępowanie przed fiskusem”

Jak przebiega kontrola celno-skarbowa?

Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017

NIP po zmianie danych firmy

Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017

Termin wydania indywidualnej interpretacji podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

Zgłoszenie osoby obliczającej podatki

Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017

Egzekucja podatku z PIT za 2016 r.

Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017

Zwrot nadpłaty po korekcie zeznania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa ogólnego

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

Korekta zeznania podatkowego za 2011 r.

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

Grzywna za złożenie sprawozdania finansowego po terminie

Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017

Nowe konto bankowe spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017

Urząd skarbowy właściwy dla przedsiębiorcy

Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017

Kontrola podatkowa po zmianie urzędu skarbowego

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

Ile kosztuje (nie)wyegzekwowanie zaległości podatkowej?

Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017

E-zeznanie małżonków z podpisem pełnomocnika

Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017

Kiedy przedawnia się kara porządkowa od organu podatkowego?

Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017

Skarga kasacyjna po negatywnej opinii pełnomocnika

Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017

Członek rodziny jako świadek w sprawie podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017

Zbieg egzekucji do wynagrodzenia za pracę dłużnika

Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017

Konsekwencje odroczenia terminu złożenia deklaracji

Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017

Wniosek o interpretację w czasie czynności sprawdzających

Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017

Spłata długu zabezpieczonego zastawem

Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017

Wypowiedzenie pełnomocnictwa szczególnego

Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017

Czas trwania postępowania odwoławczego

Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017

Wycofanie odwołania wniesionego od decyzji podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 42 (1396) z dnia 25.05.2017

Skarga na interpretację podatkową

Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017

Raty w zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach

Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017

Identyfikator spółki cywilnej

Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017

Czas trwania postępowania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017

Termin złożenia wniosku o wyłączenie spod egzekucji

Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60