Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 5 (1462) z dn. 15.01.2018  »  Inspektor ochrony danych osobowych od maja 2018 r.

A A A
Gazeta Podatkowa nr 5 (1462) z dnia 15.01.2018, strona 18
dział: Wskazówki dla przedsiębiorcy
Autor: Marta Stefanowicz - Wasilewska

Inspektor ochrony danych osobowych od maja 2018 r.

Już za cztery miesiące we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Do tego czasu utraci swoją ważność obecnie obowiązująca polska ustawa o ochronie danych osobowych, którą zastąpi zupełnie nowy akt, zgodny z RODO. Zarówno unijne przepisy, jak i projekt krajowej ustawy wprowadzają nową funkcję inspektora ochrony danych (IOD).

ABI czy IOD?

W obecnie obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych uregulowana jest kwestia powoływania przez administratorów danych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI). Przy czym kwestia powołania ABI jest fakultatywnym uprawnieniem administratora danych. RODO zmienia tę zasadę, określając kiedy i jakie podmioty będą miały obowiązek powołania inspektora ochrony danych. Co więcej, ustawodawcy krajowi mogą ten obowiązek jeszcze dodatkowo rozszerzyć (projekt polskiej ustawy takiego rozszerzenia nie przewiduje).

Obecnie wyznaczeni administratorzy bezpieczeństwa informacji będą mogli z powodzeniem kontynuować swoją działalność jako inspektorzy ochrony danych, gdyż obecnie jeszcze obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych regulująca ich działalność, była pisana w momencie, gdy już znane były zapisy unijnego rozporządzenia. W pewnym zakresie przepisy te są więc ze sobą kompatybilne. Przepisy projektu nowej ustawy stanowią, że osoby wykonujące w dniu 24 maja 2018 r. funkcję administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) pełnią funkcję inspektora ochrony danych do dnia 1 września 2018 r. Do tego czasu administrator danych będzie miał obowiązek powiadomić Prezesa Urzędu Ochrony Danych, który zastąpi GIODO, o powołaniu inspektora albo, że ABI tej funkcji nie pełni.

Kto wyznaczy IOD?

Obowiązek wyznaczenia inspektorów będą mieli administratorzy danych i podmioty przetwarzające będące organami lub podmiotami publicznymi (z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości). Projekt krajowej ustawy precyzuje, iż przez pojęcie organów publicznych należy rozumieć organy publiczne wskazane w art. 5 § 2 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), tj.: ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego. Z kolei podmioty publiczne to podmioty z sektora finansów publicznych wskazane w art. 9 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Ponadto obowiązek taki będzie dotyczył administratorów, których główna działalność polega na operacjach przetwarzania danych wymagających - ze względu na swój charakter, zakres lub cele - regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę oraz administratorów, których główna działalność polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. W sektorze prywatnym przetwarzanie danych osobowych jest główną działalnością administratora, jeżeli oznacza jego zasadnicze, a nie poboczne czynności (motyw 97 RODO).

Zadania IOD

RODO w zakresie powoływania inspektorów ochrony danych osobowych wyraźnie dopuszcza możliwość wyznaczenia jednego inspektora dla kilku administratorów danych lub podmiotów przetwarzających będących podmiotami publicznymi lub w ramach grupy przedsiębiorstw. Oprócz tego art. 37 ust. 6 RODO wyraźnie stwierdza, że inspektor może być zarówno członkiem personelu administratora danych lub podmiotu przetwarzającego, jak i wykonywać swoją funkcję na podstawie umowy o świadczenie usług. Inspektor ochrony danych osobowych ma być wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych - a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Podmioty, które będą zobowiązane powołać inspektora ochrony danych lub fakultatywnie się na to zdecydują, będą musiały zapewnić mu, by wykonywanie jego funkcji odbywało się w sposób niezależny. Inspektor ochrony danych ma podlegać najwyższemu kierownictwu administratora lub podmiotu przetwarzającego. Inspektor będzie mógł wykonywać inne obowiązki, niezwiązane z ochroną danych, tylko wtedy, gdy obowiązki takie nie będą powodowały konfliktu interesów.

Do najważniejszych zadań inspektora będą należeć:

 • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy unijnych i krajowych przepisów,
   
 • monitorowanie przestrzegania obowiązujących przepisów oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
   
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
   
 • współpraca z organem nadzorczym,
   
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych.

Na mocy art. 38 ust. 4 RODO osoby, których dane dotyczą, uprawnione zostały wprost do kontaktowania się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO. Poprzez wprowadzenie takiego rozwiązania inspektorzy ochrony danych będą musieli udzielać pomocy i wyjaśnień dotyczących przetwarzania danych osobowych konkretnych osób oraz przysługujących tym osobom uprawnień w każdym przypadku, gdy osoby te zwrócą się do nich z takim wnioskiem.

Źródło: "Wykonywanie obowiązków ABI, przyszłego inspektora ochrony danych, w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych". Biuro GIODO. Warszawa 2016.

Najpopularniejsze w dziale „Wskazówki dla przedsiębiorcy”

Pobieranie opłaty recyklingowej

Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Rejestr firm transportowych już działa

Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018

Nabycie ziemi rolnej w 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018

Opłata recyklingowa za torebki foliowe w barze

Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018

Wspólny inspektor ochrony danych (ABI) dla kilku podmiotów

Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018

Zmiany w rejestracji i wyrejestrowaniu pojazdów

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018

Unijne pożyczki na rozwój na preferencyjnych warunkach

Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018

Sankcje za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018

Opłata recyklingowa przy świadczeniu usługi naprawy

Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018

Apteki też muszą pobierać opłatę recyklingową

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018

Wartość fakturowa w zgłoszeniu INTRASTAT

Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018

Postępowanie z dokumentami po zakończeniu rekrutacji

Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018

Dodatek relokacyjny na nowych zasadach

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018

Zakaz palenia musi zawierać informację o e-papierosach

Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018

Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o częściowej niezdolności do pracy

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018

Nowe zasady prowadzenia solariów

Gazeta Podatkowa nr 13 (1470) z dnia 12.02.2018

Dofinansowanie projektów inwestycyjnych z PO IiŚ

Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018

Gdy dłużnik nie odbiera korespondencji

Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

W bazie przedsiębiorców CEIDG wykreślone firmy figurują bezterminowo

Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018

Stażysta skierowany z urzędu pracy

Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018

Koszt połączenia z infolinią przedsiębiorcy

Gazeta Podatkowa nr 12 (1469) z dnia 8.02.2018

Samo wykonanie montażu nie jest dziełem

Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Miejsce przeprowadzania kontroli

Gazeta Podatkowa nr 7 (1464) z dnia 22.01.2018

ZFRON w byłym zakładzie pracy chronionej

Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

Wynagrodzenia pracowników B+R dofinansowane przez 3 lata

Gazeta Podatkowa nr 8 (1465) z dnia 25.01.2018

Wypłata premii w ramach projektu EFS

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018

Ustanowienie zabezpieczenia wykonania umowy

Gazeta Podatkowa nr 11 (1468) z dnia 5.02.2018

Wszystko o umowie pożyczki

Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018

Różnica w kwalifikowalności kosztów B+R dla celów podatkowych i pomocy publicznej

Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018

I rata podatku od środków transportowych w 2018 r.

Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60