Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 42 (1708) z dn. 25.05.2020  »  Prywatna sprzedaż auta przez przedsiębiorcę

Wkrótce dodatki:

A A A
Gazeta Podatkowa nr 21 (1687) z dnia 12.03.2020, strona 5
dział: Rozliczamy podatek dochodowy
Autor: Agata Cieśla

Prywatna sprzedaż auta przez przedsiębiorcę

Sprzedaż przez osobę fizyczną poza działalnością gospodarczą rzeczy ruchomych, w okolicznościach przewidzianych w ustawie o pdof, skutkuje powstaniem przychodu podatkowego. Dotyczy to również sprzedaży samochodów. Wpływ nie tylko na okres, w jakim w wyniku takiej transakcji powstaje przychód, ale także na sposób wyznaczenia podstawy opodatkowania w pdof ma wcześniejsze użytkowanie samochodu przez osobę sprzedającą, jako składnika majątku w jej firmie.

Ze środków trwałych na cele prywatne

Wycofanie przez osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą samochodu stanowiącego środek trwały z działalności gospodarczej i przeznaczenie go na własne, prywatne potrzeby, jest podatkowo neutralne. W efekcie taka operacja nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego firmowego ani też prywatnego.

Jednak przychód firmowy w warunkach określonych w ustawie o pdof może powstać już po przekazaniu samochodu na potrzeby prywatne. Dochodzi do tego w przypadku, gdy samochód stanowiący środek trwały wycofany z działalności gospodarczej zostanie odpłatnie zbyty, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wycofanie i dniem jego odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o pdof - Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.). Po tym okresie przychód podatkowy w ogóle nie powstanie.

Przychód z takiej transakcji będzie stanowić wartość samochodu określona na fakturze sprzedaży, natomiast kosztami będą wydatki poniesione na jego nabycie pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych (w tym stanowiących, jak i niestanowiących kosztów podatkowych). Tym samym koszty te nie wystąpią przy samochodzie w pełni zamortyzowanym (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o pdof).

Samochód poleasingowy

Przedsiębiorca po wykupieniu samochodu z leasingu może najpierw podjąć decyzję o przyjęciu go do majątku firmy i przez jakiś czas użytkować jako środek trwały, a dopiero potem przekazać na potrzeby prywatne i zbyć po dokonaniu tego przekazania. Gdy zostanie on zbyty odpłatnie, czyli np. sprzedany, kwota uzyskana w wyniku takiej transakcji wygeneruje przychód z działalności gospodarczej na zasadach omówionych wcześniej.

Natomiast gdy poleasingowe auto zostało od razu wykupione na cele prywatne osoby fizycznej i nigdy nie stanowiło środka trwałego w prowadzonej przez nią działalności, wówczas jego odpłatne zbycie nie skutkuje powstaniem przychodu firmowego. Przychód z takiej transakcji powstaje wyłącznie w warunkach wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o pdof, które omawiamy w dalszej części opracowania.

Sprzedaż po likwidacji firmy

Na dzień likwidacji działalności gospodarczej osoba fizyczna zobowiązana jest do sporządzenia wykazu pozostałych na ten dzień składników majątku, co wynika z art. 24 ust. 3a ustawy o pdof. Jeżeli podatnik podejmie decyzję o przekazaniu takich składników na potrzeby osobiste, to w pdof jest ono neutralne. Natomiast gdy po takim przekazaniu dokona ich odpłatnego zbycia, wtedy może u niego powstać przychód podatkowy.

W przypadku sprzedaży firmowego samochodu pozostałego na dzień likwidacji działalności osoby fizycznej, nawet gdy pierwotnie był on przekazany na potrzeby prywatne likwidującego tę działalność, u podatnika powstaje opodatkowany przychód firmowy, gdy do jego zbycia dochodzi przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce likwidacja działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a w związku z ust. 3 pkt 12 lit. a ustawy o pdof). Podstawą opodatkowania jest wówczas dochód uzyskany z takiej transakcji. Podlega on opodatkowaniu według takich zasad, jakie obowiązywały podatnika w momencie likwidacji tej działalności. Ustala się go w oparciu o art. 24 ust. 3b ustawy o pdof jako różnicę pomiędzy przychodami z odpłatnego zbycia tych składników a wydatkami na ich nabycie, niezaliczonymi do kosztów podatkowych w jakiejkolwiek formie.

Prywatne auto przedsiębiorcy

Przychód uzyskany ze sprzedaży prywatnego samochodu, który nigdy nie był wprowadzony do działalności gospodarczej ani w niej wykorzystywany, generuje przychód ze źródła określonego w przywołanym już art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o pdof, jakim jest odpłatne zbycie rzeczy. Jego wysokość wyznacza cena określona w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 1 ustawy o pdof).

W pojęciu kosztów odpłatnego zbycia mieszczą się wydatki związane ze sprzedażą samochodu, np. opłaty komisowe, koszty ogłoszeń prasowych. Jeżeli podatnik dokonywał takich wydatków, ustalając przychód ze sprzedaży, obniża on cenę określoną w umowie o ich wartość. Przychód ten powstaje jedynie wtedy, gdy do sprzedaży dochodzi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie samochodu.

Przy sprzedaży prywatnego auta podstawę opodatkowania wyznacza dochód z tej transakcji. Stanowi go różnica pomiędzy przychodem ze sprzedaży a kosztem jego nabycia, zmniejszona o nakłady dokonane w czasie posiadania pojazdu (art. 24 ust. 6 ustawy o pdof).

Kosztem nabycia jest kwota wynikająca z faktury lub umowy zakupu samochodu oraz koszty związane z jego zakupem (m.in. PCC zapłacony przy zakupie, podatek akcyzowy - jeżeli samochód został sprowadzony z zagranicy, opłata za tzw. pierwszy przegląd techniczny w kraju, tłumaczenie dokumentów, tablice rejestracyjne oraz ubezpieczenie samochodu w drodze przed jego zarejestrowaniem).

Z kolei do kategorii nakładów poniesionych w trakcie posiadania samochodu należy zaliczyć wydatki na jego remont i ulepszenie (m.in. remont lub wymiana silnika, wartość prac blacharskich i lakierniczych, montaż instalacji gazowej). Nie należą do nich natomiast wydatki eksploatacyjne (np. wymiana oleju, zakup paliwa, bieżące badania techniczne, ubezpieczenie AC i OC). Zarówno koszty nabycia samochodu, jak i nakłady poniesione w trakcie jego posiadania należy udokumentować.

Dochód, jako opodatkowany według skali podatkowej, wykazuje się w rocznym zeznaniu PIT-36, składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym sprzedano samochód. W tym samym terminie trzeba uregulować podatek dochodowy z tego tytułu.

Najpopularniejsze w dziale „Rozliczamy podatek dochodowy”

Małżonkowie i ich majątek w działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

Opłata za wezwanie do zapłaty

Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020

Jednorazowa amortyzacja składnika używanego

Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020

TARCZA
Wydatki na ochronę zdrowia pracowników

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

Zawieszenie działalności u ryczałtowca

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

Rozliczenie sprzedaży firmowego środka trwałego

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

Opodatkowanie zapomogi wypłaconej z ZFŚS

Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020

Podatek od drobnego zlecenia z własnym pracownikiem

Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020

Sprzedaż rzeczy prywatnych na gruncie pdof

Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020

Przychód ze świadczenia usług ciągłych

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

Samochód spółki komandytowej używany przez członka zarządu komplementariusza tej spółki

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

Zaniechana inwestycja w podatku dochodowym

Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020

COVID-19
Koszty podatku od nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

VAT należny od importu usług reklamowych

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

Opodatkowanie sprzedaży firmowego mieszkania

Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020

Wydatki na odzież w rozliczeniach firmowych

Gazeta Podatkowa nr 35 (1701) z dnia 30.04.2020

Kwota zmniejszająca podatek przy wypłacie dla byłego pracownika

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

Skutki podatkowe umowy o pracę zawartej dla pozoru

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

Czasowe zaprzestanie wykorzystywania środków trwałych w czasie epidemii koronawirusa

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

Bezpłatny nocleg dla pracownika

Gazeta Podatkowa nr 34 (1700) z dnia 27.04.2020

Zwrócony zadatek jako koszt

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

Nagroda środkiem trwałym

Gazeta Podatkowa nr 36 (1702) z dnia 4.05.2020

Odszkodowanie z ubezpieczenia samochodu wycofanego z firmy

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

Amortyzacja majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

Utrata środka trwałego przed oddaniem do używania

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

Zawieszenie działalności gospodarczej w pdof

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

Zwolnienie z opłaty produktowej a przychód

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

Opodatkowanie zlecenia z cudzoziemcem

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Druki - praktyczne wypełnianie
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
Wskaźniki i stawki
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.