Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 95 (1449) z dn. 27.11.2017  »  Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 r.

A A A
Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017, strona 15
dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Paweł Cierkoński

Artykuł z cyklu
"Nowe prawo 2018"
Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 r. - Nowe prawo 2018 - Przewodnik Gazety Podatkowej

Zatrudnianie cudzoziemców od 2018 r.

Od 2018 r. istotnie zmieniają się zasady zatrudniania cudzoziemców spoza obszaru UE i EOG. Zatrudnianie na podstawie oświadczeń stanie się nieco trudniejsze. Wdrożone zostaną przepisy unijne o pracy sezonowej cudzoziemców. Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców na podstawie umowy o pracę uzyskają dodatkowe korzyści przy ubieganiu się o uzyskanie zezwoleń na pracę.

Wprowadzane zmiany dotyczą zatrudniania cudzoziemców, którzy nie mają swobodnego dostępu do polskiego rynku pracy. Z takiej swobody korzystają między innymi obywatele państw UE oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii. Ograniczeń w dostępie do polskiego rynku pracy nie mają również m.in. cudzoziemcy spoza tych państw, którzy posiadają pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE albo są małżonkami takich osób lub małżonkami obywateli Polski. Zmiany odczują głównie cudzoziemcy szukający zatrudnienia sezonowego lub krótkotrwałego. Przede wszystkim obywatele Ukrainy, których według różnych szacunków przybywa do Polski rocznie ponad 1 mln celem podjęcia pracy.

Nowa procedura oświadczeniowa

Ogromna większość Ukraińców podejmujących pracę w Polsce robi to w oparciu o wizę "05", która jest wydawana w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy. Podstawą do wydania wizy jest przedłożenie w konsulacie zarejestrowanego przez przyszłego pracodawcę w PUP oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca. Pracodawca składa oświadczenie, a cudzoziemiec posługuje się nim celem uzyskania wizy. Posiadający takie wizy obywatele krajów traktowanych preferencyjnie - Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy - mogą obecnie wykonywać pracę bez uzyskiwania zezwolenia na pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Procedura oświadczeniowa od 1 stycznia 2018 r. ulegnie istotnym zmianom (nowy art. 88z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.). Nadal będzie mogła być stosowana do obywateli państw traktowanych preferencyjnie (określi je rozporządzenie wykonawcze wydane na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia, według projektu rozporządzenia będą to te same państwa co obecnie). Okres zatrudnienia nadal będzie wynosił maksymalnie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12. Starosta będzie dokonywał wpisu oświadczeń do ewidencji albo w drodze decyzji administracyjnej będzie odmawiał dokonania wpisu w razie spełnienia ustawowych przesłanek. Pracodawca zatrudniający cudzoziemca na podstawie oświadczenia będzie zobowiązany zawiadomić PUP o podjęciu pracy najpóźniej w dniu, w którym ono nastąpi, a także o niepodjęciu w terminie 7 dni od dnia wskazanego w oświadczeniu. Praca podjęta na podstawie oświadczenia będzie legalna tylko w przypadku wykonywania jej na warunkach określonych w oświadczeniu, czyli m.in. u pracodawcy, który je złożył, na stanowisku i za wynagrodzeniem w nim określonym (art. 87 ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia).

Nowe regulacje oznaczają koniec istniejącego obecnie automatyzmu rejestracji oświadczeń o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców. Starostowie otrzymają instrumenty prawne weryfikacji zawiadomień składanych przez pracodawców. Korzystanie z tych instrumentów może istotnie wydłużyć czas trwania procedury oświadczeniowej.


W ramach nowej procedury oświadczeniowej nie będzie można powierzać wykonywania pracy sezonowej.

Praca sezonowa

Istotną nowością wprowadzoną przez nowelizację jest uregulowanie pracy sezonowej cudzoziemców. Ma to być praca uzależniona od rytmu sezonowego. Rodzaje prac traktowanych jako sezonowe w rozumieniu ustawy zostaną określone poprzez wskazanie konkretnych podklas działalności według klasyfikacji PKD w rozporządzeniu wykonawczym wydanym w oparciu o art. 90 ust. 9 ustawy o promocji zatrudnienia. Jako prace sezonowe będą traktowane co najmniej prace w ogrodnictwie, rolnictwie czy turystyce.

Do podjęcia przez cudzoziemca pracy sezonowej kluczowe będzie złożenie przez pracodawcę niewadliwego wniosku o wydanie zezwolenia na tego rodzaju pracę. Wydawaniem takich zezwoleń będzie zajmować się starosta (a nie wojewoda). Warunkiem wydania zezwolenia będzie zapewnienie wynikającego z ustawy minimum płacowego oraz przeprowadzenie testu rynku pracy (ten drugi wymóg nie będzie dotyczył obywateli państw tratowanych preferencyjnie, w tym obywateli Ukrainy).

Złożenie niewadliwego wniosku o zezwolenie, co do zasady, będzie wystarczające do wpisu wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej i wydania pracodawcy zaświadczenia o wpisie. Wpis powinien następować w terminie 7 dni roboczych od złożenia poprawnego wniosku. Zaświadczenie będzie przekazywane cudzoziemcowi i będzie dawać mu podstawę do ubiegania się o specjalną wizę celem wykonywania pracy sezonowej. Wiza będzie wydawana na okres wynikający z zaświadczenia, nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Samo zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane dopiero po wjeździe cudzoziemca na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego oraz po przedłożeniu przez pracodawcę kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca i informacji o jego zakwaterowaniu w Polsce. Po dokonaniu tych czynności cudzoziemiec będzie już mógł rozpocząć pracę. Zgodnie z nowym art. 88p ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu będzie uważać się za legalną od dnia, w którym pracodawca przedstawił dokument pobytowy i informację o zakwaterowaniu, do dnia doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową. Oznacza to, że cudzoziemiec będzie mógł legalnie rozpocząć pracę jeszcze przed wydaniem zezwolenia.

Jeśli pracodawca będzie chciał zapewnić kwaterę dla pracownika sezonowego, to będzie musiał zawrzeć z nim oddzielną umowę najmu lub użyczenia z przedstawieniem jej tłumaczenia na język dla cudzoziemca zrozumiały. Czynsz za najem kwatery, pod rygorem nieważności, nie będzie mógł być potrącany z wynagrodzenia.

Ustawa przewiduje istotne ułatwienia dla pracodawców, którzy w kolejnych latach będą zatrudniać do prac sezonowych tych samych cudzoziemców. W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski o wydanie zezwolenia dla cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli praca będzie wykonywana w ramach umowy o pracę. Ponadto w przypadku obywateli Ukrainy i innych krajów traktowanych preferencyjnie możliwe będzie wnioskowanie o wpis do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na kolejne następujące po sobie 3 lata.

Ciągłość zatrudnienia

Nowelizacja usuwa jedną z największych bolączek pracodawców - zapewnienie ciągłości legalnego zatrudnienia cudzoziemca, któremu kończy się okres pracy na podstawie wizy, a nie wydano jeszcze dla niego zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt i pracę. Obecnie pracodawca zatrudniający cudzoziemca na podstawie wizy "05", chcąc zapewnić sobie ciągłość jego zatrudnienia, powinien jak najszybciej złożyć wniosek o wydanie mu zezwolenia na pracę. Pracodawca jest jednak w praktyce zdany na tempo pracy urzędu wojewódzkiego. W zależności od województwa, rozpoznanie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. W przypadku wniosków o zezwolenia jednolite (zezwolenie na pobyt czasowy i pracę), postępowania trwają jeszcze dłużej. W efekcie rzeczą normalną jest, że cudzoziemiec po zakończeniu okresu ważności wizy "05" wciąż nie posiada zezwolenia na pracę lub zezwolenia jednolitego i nie może legalnie pracować.

Według stanu prawnego obowiązującego od początku 2018 r., pracodawca, który zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie (art. 88za ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia).

Oznacza to, że kontynuacja pracy podjętej na podstawie procedury oświadczeniowej, wykonywanej w ramach stosunku pracy, na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu, w okresie rozpatrywania niewadliwego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, będzie uznawana za legalną. Pracodawca i cudzoziemiec nie będą więc musieli przerywać zatrudnienia celem oczekiwania na rozpatrzenie wniosku.

Ta sama zasada, przy spełnieniu analogicznych warunków, będzie stosowana do pracy wykonywanej w okresie oczekiwania na wydanie zezwolenia jednolitego (art. 88za ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia).

Zezwolenie nie dla każdego pracodawcy

Poczynając od 2018 r. organy wydające zezwolenia na pracę będą miały dodatkowy instrument prawny do weryfikacji wniosków o zezwolenia na pracę składane przez nierzetelnych pracodawców. Na podstawie art. 88j ust. 2b ustawy o promocji zatrudnienia wojewoda albo starosta będzie mógł wydać decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę. Jeżeli z okoliczności będzie wynikać, że wniosek o wydanie zezwolenia na pracę został złożony dla pozoru, zezwolenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom. Dotyczyć to będzie w szczególności sytuacji gdy pracodawca:

 • nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi, lub
   
 • nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi w danym okresie, w tym zawiesił działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jego działalność jest w okresie likwidacji, lub
   
 • nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe, lub
   
 • nie zgłasza do ubezpieczenia społecznego pracowników lub innych osób objętych obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, lub
   
 • zalega z uiszczeniem podatków, chyba że uzyskał zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

W oparciu o analogiczne regulacje starosta będzie mógł wydać decyzję odmowną w sprawie o dokonanie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Kwoty imigranckie

Nowelizacja daje też rządowi łatwy instrument kontroli napływu cudzoziemskiej siły roboczej do Polski. Na podstawie art. 90b ustawy minister właściwy do spraw pracy będzie mógł wydawać rozporządzenia wykonawcze, w których zostaną określone limity wydawania w danym roku kalendarzowym: zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz wpisywania do ewidencji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. We wszystkich przypadkach limity będą mogły dotyczyć poszczególnych województw, zawodów, rodzajów umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzajów działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi według klasyfikacji PKD.

W razie wydania rozporządzeń i przekroczenia określonych w nich limitów, wojewodowie i starostowie będą wydawać decyzje odmowne w sprawach o wydanie zezwoleń i wpisów do ewidencji.

Przepisy przejściowe w zakresie zatrudniania cudzoziemców

Obecnie składane oświadczenia o zamiarze zatrudnienia obywateli Ukrainy i innych krajów traktowanych preferencyjnie mogą stanowić podstawę do ich zatrudnienia do końca 2018 r. Warunkiem jest jednak, aby PUP do końca 2017 r. zarejestrował oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, a praca na jego podstawie była wykonywana do końca 2018 r. na warunkach określonych w tym oświadczeniu.

Natomiast do postępowań w sprawach dotyczących zezwoleń na pracę cudzoziemców wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed 1 stycznia 2018 r. stosować się będzie przepisy dotychczasowe. W niektórych przypadkach z wnioskiem o zezwolenie na pracę lub zezwolenie jednolite warto więc będzie poczekać do nowego roku.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1543)

Najpopularniejsze w dziale „Przewodnik Gazety Podatkowej”

Proponowane zmiany do ustawy o VAT

Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017

1 stycznia 2018 r. rusza Rejestr Należności Publicznoprawnych

Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017

Czas na przygotowanie się do rozliczenia PIT za 2017 r.

Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017

E-faktury wystawiane przez podatników VAT

Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017

Rozliczanie faktur korygujących w podatku dochodowym w praktyce

Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017

Problemy kadrowe w wyjaśnieniach resortowych

Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017

Korekta sprzedaży dokumentowanej paragonami

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Dodatkowe uprawnienia pracownicze dla niepełnosprawnych

Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017

Sąd rejestrowy będzie zbierał adresy określonych osób

Gazeta Podatkowa nr 93 (1447) z dnia 20.11.2017

Obowiązkowe przejście od 2018 r. z księgi podatkowej na księgi rachunkowe

Gazeta Podatkowa nr 98 (1452) z dnia 7.12.2017

Świadczenia rodzinne po przekroczeniu progu dochodowego

Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017

Przerwy w opłacaniu składek w raportach ZUS

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Obowiązek bezgotówkowych rozliczeń pomiędzy przedsiębiorcami

Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017

Rozliczenie w ZUS pracownicy wykonującej zlecenie w czasie urlopu wychowawczego

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Niedozwolone klauzule stosowane wobec konsumentów

Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017

Od nowego roku wzrost najniższej podstawy zasiłku

Gazeta Podatkowa nr 99 (1453) z dnia 11.12.2017

Unijne środki na rozwój zielonej energii

Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017

Wsparcie na zwiększenie efektywności energetycznej firmy i OZE

Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017

Wpływ osiąganych przychodów na prawo i wysokość świadczeń z ZUS

Gazeta Podatkowa nr 97 (1451) z dnia 4.12.2017

Koszty kwalifikowalne przebudowy instalacji tradycyjnej na OZE

Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017

Dofinansowanie zakupu i montażu instalacji solarnej

Gazeta Podatkowa nr 94 (1448) z dnia 23.11.2017
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60