Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 40 (1394) z dn. 18.05.2017  »  Praktyczne aspekty stosowania JPK

A A A
Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017, strona 10
dział: Postępowanie przed fiskusem
Autor: Małgorzata Żujewska

Praktyczne aspekty stosowania JPK

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) to zbiór informacji finansowo-księgowych za określony okres rozliczeniowy, tworzony z systemu informatycznego danego podmiotu poprzez bezpośredni eksport danych, posiadający schemat określony przez Ministra Rozwoju i Finansów. Udostępnianie danych w tej formie odbywa się na dwóch płaszczyznach: na żądanie organu podatkowego (księgi podatkowe i dowody księgowe) oraz bez wezwania (ewidencja VAT). JPK oznacza krótsze i mniej uciążliwe kontrole rozliczeń podatkowych. Podstawowym celem wprowadzenia tego rozwiązania jest jednak uszczelnienie systemu podatkowego, przede wszystkim ukrócenie nadużyć w VAT.


Kto musi przekazywać dane finansowo-księgowe w formie JPK?

Udostępnianie danych finansowo-księgowych w postaci JPK dotyczy podatników prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych i odbywa się na dwóch płaszczyznach: na żądanie organu podatkowego (w zakresie ksiąg i dowodów księgowych) oraz bez wezwania (informacje o ewidencji VAT).

Organ podatkowy może zażądać przekazania w takiej formie całości lub części ksiąg oraz dowodów księgowych w ramach prowadzonej sprawy, np. urząd skarbowy w toku kontroli lub postępowania podatkowego. Struktury JPK obejmują: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, faktury, podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję przychodów, ewidencje zakupu i sprzedaży VAT. Bez wezwania organu podatkowego składa się natomiast w formie JPK co miesiąc informację o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, o której mowa w art. 109 § 3 ustawy o VAT (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

Opisane obowiązki wdrażane są sukcesywnie. Największe podmioty są zobligowane od 1 lipca 2016 r. do przekazywania w formie JPK zarówno comiesięcznych informacji o ewidencji VAT, jak i wyciągów z ksiąg i dowodów księgowych na żądanie organów podatkowych. Podatnicy posiadający status średniego lub małego przedsiębiorcy muszą przesyłać informacje o ewidencji VAT w formie JPK za miesiące przypadające od 1 stycznia 2017 r. Obowiązek przekazania na żądanie organu podatkowego ksiąg i dowodów księgowych w postaci JPK obejmie ich natomiast od 1 lipca 2018 r. Mikroprzedsiębiorcy będą musieli przesyłać informacje o ewidencji VAT od 1 stycznia 2018 r., a udostępniać księgi i dowody księgowe na żądanie - od 1 lipca 2018 r.


Czy składane co miesiąc informacje o ewidencji VAT (JPK_VAT) można podpisać danymi autoryzującymi?

NIE. Comiesięczne informacje JPK_VAT przekazuje się za pomocą środków komunikacji elektronicznej - przy wykorzystaniu aplikacji klienckiej lub zgodnie ze specyfikacją interfejsów usług JPK. Obowiązują w tym zakresie zasady przesyłania ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego. Z zasad tych wynika natomiast wymóg opatrzenia przekazywanych plików kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Stanowi tak § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz. U. z 2016 r. poz. 932 ze zm.). Możliwość posługiwania się profilem zaufanym ePUAP istnieje przy tym od 25 marca 2017 r.

Informacje JPK_VAT nie mogą więc być podpisane danymi autoryzującymi (kilkoma informacjami pozwalającymi ustalić tożsamość podatnika będącego osobą fizyczną). Wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, a jeżeli podatnik nie chce w niego inwestować, należy bezpłatnie uzyskać profil zaufany ePUAP.

Dowodem złożenia JPK_VAT jest tzw. urzędowe poświadczenie odbioru dla plików JPK (UPO_JPK). Można je pobrać dla raportu pozytywnie zweryfikowanego (posiadającego status "200").


Czy informacje JPK_VAT może w imieniu podatnika podpisywać pełnomocnik?

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej muszą wyznaczyć i zgłosić osobę upoważnioną do podpisywania w ich imieniu comiesięcznie składanych raportów JPK_VAT: reprezentanta ustawowego, pracownika, doradcę podatkowego itp. Podatnik będący osobą fizyczną może, ale nie musi wyznaczać pełnomocnika. Sam może bowiem podpisywać przesyłane informacje.

Pełnomocnictwo składa się na druku oznaczonym symbolem UPL-1. Można je przekazać w formie: papierowej (naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników) lub elektronicznej przez ePUAP (Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej). UPL-1 uprawnia wskazanego w nim pełnomocnika do podpisywania w imieniu mocodawcy nie tylko informacji JPK_VAT, ale także wszystkich deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (za pośrednictwem systemu e-Deklaracje).


Czy w przypadku składania korekty deklaracji VAT-7 trzeba również przesłać nową informację JPK_VAT?

Konsekwencją dokonania korekty deklaracji VAT za dany okres rozliczeniowy jest konieczność przesłania za ten okres nowej informacji o ewidencji VAT, jeżeli zostaną w niej dokonane zmiany w stosunku do uprzednio dostarczonej struktury JPK_VAT. Należy przy tym pamiętać, że od 1 lutego 2017 r. aplikacja kliencka obsługuje pliki JPK_VAT tylko w schemacie obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. (JPK_VAT(2)). Korekty informacji - także za okresy od lipca do grudnia 2016 r. - trzeba przekazywać w nowej wersji struktury.


W jaki sposób organy podatkowe wykorzystują składane co miesiąc przez podatników informacje o ewidencji VAT?

JPK_VAT wykorzystuje się przede wszystkim w celu wykrycia nieprawidłowości w realizacji obowiązków podatkowych związanych z VAT. Analiza informacji JPK_VAT złożonych za styczeń 2017 r. (przez ponad 100.000 podatników) wykazała uchybienia w około 10% z nich. Nieprawidłowości stwierdzono w ponad 63.000 transakcjach, np. posługiwanie się fakturami od podatników nieuprawnionych do ich wystawiania. Wątpliwości - w zależności od ich charakteru i skali - mogą być wyjaśniane w czasie czynności sprawdzających, kontroli podatkowych czy kontroli celno-skarbowych. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, któremu składane są informacje, ma prawo udostępnić je naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej.

Sposób udostępniania plików JPK
Dane w JPK Sposób
przekazania danych
Wymogi formalne
informacja o ewidencji VAT składana bez wezwania środki komunikacji
elektronicznej
przesłanie przez oprogramowanie interfejsowe udostępniane przez Ministerstwo Finansów, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP.
księgi i dowody księgowe przekazywane na żądanie organu podatkowego środki komunikacji elektronicznej przesłanie przez oprogramowanie interfejsowe udostępniane przez Ministerstwo Finansów, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP.
informatyczne nośniki danych nośnik danych musi być:
- oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację;
- przystosowany do przenoszenia pomiędzy powszechnie dostępnymi urządzeniami odczytującymi;
- dostosowany do przechowywania w temperaturze 18-22 °C przy wilgotności względnej 40-50%;
- przystosowany do wiernego odczytywania danych w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, właściwych dla danego typu nośnika.
Najpopularniejsze w dziale „Postępowanie przed fiskusem”

Interpretacja podatkowa nie zastąpi opinii zabezpieczającej

Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017

Zasady podpisywania e-deklaracji

Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017

NIP po zmianie danych firmy

Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017

Termin wydania indywidualnej interpretacji podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

Zgłoszenie osoby obliczającej podatki

Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017

Egzekucja podatku z PIT za 2016 r.

Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017

Zwrot nadpłaty po korekcie zeznania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa ogólnego

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

Grzywna za złożenie sprawozdania finansowego po terminie

Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

Korekta zeznania podatkowego za 2011 r.

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

Nowe konto bankowe spółki z o.o.

Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017

Urząd skarbowy właściwy dla przedsiębiorcy

Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017

Ile kosztuje (nie)wyegzekwowanie zaległości podatkowej?

Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017

Kontrola podatkowa po zmianie urzędu skarbowego

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

Konsekwencje odroczenia terminu złożenia deklaracji

Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017

Kiedy przedawnia się kara porządkowa od organu podatkowego?

Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017

Skarga kasacyjna po negatywnej opinii pełnomocnika

Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017

Członek rodziny jako świadek w sprawie podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017

Czas trwania postępowania odwoławczego

Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017

Zbieg egzekucji do wynagrodzenia za pracę dłużnika

Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017

Wniosek o interpretację w czasie czynności sprawdzających

Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017

Spłata długu zabezpieczonego zastawem

Gazeta Podatkowa nr 46 (1400) z dnia 8.06.2017

Wypowiedzenie pełnomocnictwa szczególnego

Gazeta Podatkowa nr 44 (1398) z dnia 1.06.2017

Skarga na interpretację podatkową

Gazeta Podatkowa nr 48 (1402) z dnia 16.06.2017

Identyfikator spółki cywilnej

Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017

Małżonek jako pełnomocnik podatnika

Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017

Opłata za wykonanie kopii akt sprawy podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 50 (1404) z dnia 22.06.2017

Czas trwania postępowania podatkowego

Gazeta Podatkowa nr 49 (1403) z dnia 19.06.2017

Raty w zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach

Gazeta Podatkowa nr 47 (1401) z dnia 12.06.2017
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60