Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 36 (1390) z dn. 4.05.2017  »   Limit 15.000 zł a koszty firmowe według organów ...

A A A
Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017, strona 14
dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Agata Cieśla

Limit 15.000 zł a koszty firmowe według organów podatkowych

Od 1 stycznia bieżącego roku przedsiębiorcy, na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zobowiązani są do dokonywania lub przyjmowania firmowych płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego w każdym przypadku, gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca i jednocześnie jednorazowa wartość takiej transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł. Przedsiębiorcy, którzy regulują płatności z naruszeniem tych uregulowań, mają obowiązek ograniczania - dla celów podatku dochodowego - wysokości kosztów podatkowych.

Kiedy "cięcia" w kosztach?

Ograniczanie firmowych kosztów w omawianym zakresie dotyczy zarówno kwot zaliczonych już do kosztów podatkowych, jak i tych, które koszty te dopiero będą obciążały. Z art. 22p ust. 1 ustawy o pdof i odpowiednio art. 15d ust. 1 ustawy o pdop wynika, że podmioty prowadzące działalność gospodarczą, które pomimo nałożonego na nie obowiązku, płatności za omawiane transakcje uregulują w gotówce, nie mają prawa do zaliczenia do kosztów podatkowych związanych z tym wydatków. Chodzi tu o taką ich część, w jakiej płatność dotycząca takiej transakcji została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego.

Przedsiębiorcy, którzy najpierw obciążą firmowe koszty transakcją o wartości powyżej 15.000 zł, a następnie dokonają zapłaty za nią z pominięciem rachunku płatniczego, są z kolei zobowiązani do zmniejszenia kosztów, czyli dokonania ich korekty (w części, w jakiej została ona dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego - art. 22p ust. 2 pkt 1 ustawy o pdof - Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm. i art. 15d ust. 2 pkt 1 ustawy o pdop - Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).

Jeżeli natomiast przedsiębiorca w danym miesiącu ponosi koszty w niższej wysokości niż kwota zmniejszenia, wówczas zobowiązany jest do zwiększenia przychodów o zaistniałą różnicę w miesiącu, w którym została dokonana płatność z pominięciem rachunku płatniczego (art. 22p ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof i odpowiednio art. 15d ust. 2 pkt 2 ustawy o pdop).

Płatność a uregulowanie zobowiązania

Konstrukcja omawianych przepisów od początku ich obowiązywania przysparzała przedsiębiorcom wielu problemów interpretacyjnych. Jednym z nich było ustalenie zakresu pojęcia płatności w stosunku do uregulowania zobowiązania. W obrocie gospodarczym do uregulowania zobowiązań często bowiem dochodzi w drodze kompensaty, inkasa, akredytywy, wymiany barterowej czy też wekslem. Przedsiębiorcy zgłaszali wątpliwości, czy ten sposób regulowania zobowiązań dotyczących transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł skutkuje koniecznością dokonania korekty kosztów.

Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej komunikat, w którym wskazało, że uregulowania odnoszące się do skutków podatkowych płatności transakcyjnych w formie gotówkowej nie mają zastosowania do innych form regulowania zobowiązań, które nie mają charakteru płatności i nie są związane z rachunkiem płatniczym. Tym samym wymienione formy uregulowania zobowiązań nie mieszczą się w zakresie przedmiotowej regulacji, co potwierdzają interpretacje organów podatkowych (por. również interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 28.02.2017 r., nr 1061-IPTPB1.4511.974.2016.4.AP).

Pośrednictwo rachunku płatniczego

Kolejna wątpliwość dotyczyła pojęcia realizacji płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego. W przywołanym komunikacie resort finansów wskazał, że oprócz klasycznych przelewów z rachunków płatniczych również w przypadku płatności, które odbywają się za pomocą instrumentów płatniczych związanych z takimi rachunkami, w tym m.in. kart płatniczych, jak również płatności dokonywanych poprzez systemy pośredniczące w płatnościach, takie jak PayPal, PayU itp. spełniony jej wymóg dokonania ich za pośrednictwem rachunku płatniczego.

W praktyce mogą mieć jednak miejsce także takie sytuacje, w których nabywca najpierw ureguluje należność w całości lub w części gotówką, a następnie "skoryguje" zapłatę w ten sposób, że sprzedawca zwróci mu wpłaconą gotówkę i on regulując ponownie zobowiązanie dokona płatności przelewem. Tu należało rozstrzygnąć, czy uznać, że można zaliczyć do kosztów wydatek zapłacony w ten sposób (również w sytuacji, w której zwrot i ponowna zapłata następują już po wyłączeniu wydatku z kosztów podatkowych).

W opinii organów podatkowych w takim przypadku należy uznać, że przedsiębiorca ma prawo zwiększyć podatkowe koszty o dokonane uprzednio zgodnie z omawianymi przepisami zmniejszenie, a gdy zgodnie z tymi przepisami uprzednio zwiększany był przychód, należałoby pomniejszyć przychody o wartość tych wydatków (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19.01.2017 r., nr 0461-ITPB3.4511.335.2016.1.AK).

W omawianym zakresie organy podatkowe dopuszczają również uznanie za płatność za pośrednictwem rachunku płatniczego dokonanie zapłaty - zgodnie z wymogami sprzedającego - na rachunek osoby trzeciej wskazanej przez sprzedającego (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31.03.2017 r., nr 1061-IPTPB1.4511.15.2017.1.KU). Z takimi sytuacjami często mają do czynienia podmioty sprowadzające z zagranicy używane samochody.

Natomiast według organów, gdy przedsiębiorca płaci za towar za pobraniem, czyli przekazuje firmie transportowej zapłatę w gotówce, a ta następnie przelewa pieniądze na rachunek bankowy sprzedawcy, nie można uznać, że płatność została dokonana przez nabywcę za pośrednictwem rachunku płatniczego (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27.02.2017 r, nr 1061-IPTPB1.4511.1071.2016.1.AP).

Jednorazowość transakcji

» usługi ciągłe

Kolejna trudność interpretacyjna dotyczyła zdefiniowania pojęcia jednorazowej transakcji w zakresie tzw. usług ciągłych, do których zalicza się najem, usługi rachunkowe i doradcze, a także leasing. Tu istotne jest bowiem czy limit transakcji gotówkowej odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, czy też zsumowanych należności za cały okres obowiązywania umowy.

Przedstawiciel resortu finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 9279 zajął w tym zakresie stanowisko, zgodnie z którym przez transakcję należy rozumieć taką umowę zawieraną w działalności gospodarczej, w wykonaniu której dokonywana jest co najmniej jedna płatność. Jednocześnie o przyporządkowaniu płatności do poszczególnych umów (transakcji) decyduje ich cel gospodarczy i zgodny zamiar stron, a nie treść dokumentów księgowych. Ponieważ ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie wprowadza czasowego ograniczenia okresu sumowania wielu płatności składających się na pojedynczą transakcję, możliwa jest sytuacja, w której jedna transakcja obejmuje transfery pieniężne dokonane w ciągu kilku lat. Tak jest w przypadku umów realizowanych etapami, np. umów o roboty budowlane.

W opinii przedstawiciela resortu finansów należy przyjąć, że jednorazowa wartość transakcji oznacza ogólną wartość wierzytelności lub zobowiązań, określoną w umowie zawartej między przedsiębiorcami. Cecha jednorazowości nie odnosi się bowiem do liczby płatności, lecz odzwierciedla wymóg powiązania poszczególnych świadczeń w ramach jednego stosunku umownego. W konsekwencji, jeżeli całkowita wartość transakcji nie wynika wprost z treści umowy, lecz zależy od czasu jej trwania - co dotyczy m.in. umów o stałe świadczenie usług zawartych na czas nieokreślony - wówczas pojęcie jednorazowej wartości transakcji odnosi się do poszczególnych okresów rozliczeniowych, za które przysługuje wynagrodzenie. W stosunku do takich umów limitu 15.000 zł należałoby pilnować w odniesieniu do przyjętego okresu rozliczeniowego (np. miesiąca lub kwartału). W ślad za resortem finansów takie stanowisko zaczęły przyjmować również organy podatkowe (por. również interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31.03.2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.2.2017.1.MST).

W stosunku do umów leasingu resort wskazał natomiast, że chociaż tu również wynagrodzenie finansującego jest płatne, co do zasady, okresowo, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie, to poszczególne płatności składają się na całkowite zobowiązanie korzystającego. Stąd dla oceny przestrzegania limitu 15.000 zł decydująca powinna być suma wierzytelności przysługujących finansującemu w całym okresie obowiązywania umowy. Jeśli przekracza tę kwotę - poszczególne płatności powinny być realizowane bezgotówkowo.

» dostawa towarów

W zakresie ustalania przedmiotowego limitu w odniesieniu do dostaw towarów problem dotyczy przedsiębiorców składających po kilka zamówień u tego samego dostawcy, z których każde osobno nie przekracza limitu, a przekroczenie dotyczy sumy zapłaty za wszystkie dostawy. Wątpliwości pojawiają się również, gdy w jednej fakturze ujęte zostały i wycenione osobno dostawy zrealizowane w wykonaniu kilku umów.

Z odpowiedzi na przywołaną powyżej interpelację oraz interpretacji indywidualnych wynika, że w przypadku objęcia jedną fakturą świadczeń spełnionych w wykonaniu kilku umów (np. sprzedaży, dostawy) decydująca jest wola stron, której potwierdzenie stanowią umowy zawarte na poszczególne dostawy. W opinii resortu wartość kilku wycenionych odrębnie pozycji na jednej fakturze składa się na jednorazową wartość transakcji jedynie wtedy, gdy stanowią one przedmiot jednej umowy (transakcji).

Inaczej jednak w opinii resortu należy rozpatrywać przypadek ujęcia w jednej fakturze towarów dostarczanych etapami w ramach umowy dostawy, o której mowa w art. 605 Kodeksu cywilnego. Jeżeli umowa taka określa harmonogram realizacji dostawy, wówczas jednorazową wartość transakcji stanowi suma wierzytelności z tytułu dostawy, a nie należności z tytułu realizacji poszczególnych etapów.

Jednak w obrocie gospodarczym występują różnego rodzaju umowy nazywane umowami ramowymi, które wskazują warunki udzielania i realizacji zamówień, w tym również ich termin, lecz nie kreują zobowiązania do spełnienia świadczeń o określonej wartości, czyli nie ustalają minimalnych obrotów. W przypadku takich umów jednorazowa wartość transakcji odnosiłaby się do wartości poszczególnych zamówień (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16.03.2017 r., nr 1462-IPPB6.4510.6.2017.1.AM).

Transakcje krajowe i zagraniczne

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej odrębnie definiuje pojęcie przedsiębiorcy oraz przedsiębiorcy zagranicznego. Pojawiły się więc również wątpliwości, czy obowiązek dokonywania korekty kosztów, w związku z nieuregulowaniem za pośrednictwem rachunku płatniczego transakcji o wartości powyżej 15.000 zł, dotyczy transakcji, w których jedną ze stron jest przedsiębiorca zagraniczny.

W opinii resortu, wyrażonej w piśmie z dnia 10 lutego 2017 r. stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa, pomimo odrębnych definicji przedsiębiorcy i przedsiębiorcy zagranicznego nie można przyjąć, iż w odniesieniu do transakcji, której jedną ze stron jest przedsiębiorca zagraniczny, nie stosuje się postanowień ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przepis ten znajduje bowiem zastosowanie również do takiej sytuacji. Zatem limit 15.000 zł, a w konsekwencji korekta kosztów obowiązuje w transakcjach zawieranych przez krajowych przedsiębiorców zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi podmiotami gospodarczymi (por. również interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 13.03.2017 r., nr 1061-IPTPB1.4511.2.2017.2.AP.

"(...) przepis art. 22p ustawy (...) będzie mieć zastosowanie do transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekraczającej równowartość 15.000 zł brutto, wyłączając z kosztów (...) wartość netto takiej transakcji, choćby nie przekroczyła ona kwoty 15.000 zł netto. (...)"

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11.01.2017 r., nr 0461-ITPB1.4511.865.2016.2.DR


"(...) Jeżeli płatność za towar zostanie dokonana w całości bez pośrednictwa rachunku płatniczego (...), to wyłączeniu z kosztów podlegać będzie cała jej wartość, a nie tylko nadwyżka ponad limit 15.000 zł. Natomiast w przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji przekroczy 15.000 zł oraz należność za zakupiony towar zostanie uregulowana w części za pośrednictwem przelewu i w części gotówką to Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć wartość wynikającą z faktury, w części w jakiej płatność ta została dokonana za pośrednictwem rachunku płatniczego (...) do kosztów (...)"

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13.01.2017 r., nr 0461-ITPB1.4511.971.2016.1.MR

Najpopularniejsze w dziale „Przewodnik Gazety Podatkowej”

Nowe e-usługi dla przedsiębiorców i obywateli

Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017

Gdy przedsiębiorca zachoruje w pierwszym miesiącu ubezpieczenia

Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017

Termin zwrotu bezpośredniego nadwyżki VAT

Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017

Nowe warunki zatrudniania nauczycieli

Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017

Zmiany planowane w zatrudnianiu cudzoziemców

Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017

Jak poprawić błędnie sporządzony PIT za 2016 r.?

Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017

Ustalanie odpisu na ZFŚS

Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017

Rozliczenie VAT przy bezumownym korzystaniu z nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017

Konsekwencje braku wniosku o ustalenie kapitału początkowego

Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017

Ewidencja kosztów i przychodów na przełomie miesiąca

Gazeta Podatkowa nr 39 (1393) z dnia 15.05.2017

VAT od usług gastronomicznych

Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017

Praktyczne stosowanie przepisów o rękojmi

Gazeta Podatkowa nr 36 (1390) z dnia 4.05.2017

Wpływ urlopu bezpłatnego na składki ZUS z innych tytułów

Gazeta Podatkowa nr 35 (1389) z dnia 2.05.2017

Raporty ZUS w razie urodzenia kolejnego dziecka w czasie urlopu wychowawczego

Gazeta Podatkowa nr 40 (1394) z dnia 18.05.2017

Pomoc publiczna w programach operacyjnych na lata 2014-2020

Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017

O czym pamiętać, aby uchwały zwyczajnego zgromadzenia zostały ważnie przyjęte?

Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017

Kwota autoryzująca e-korektę zeznania

Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017

Procedura wyliczania dochodu w projekcie

Gazeta Podatkowa nr 38 (1392) z dnia 11.05.2017

Korekta PIT-37 złożonego na podstawie wniosku PIT-WZ

Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017

Błąd w rozliczeniu złożonym w ramach PFR

Gazeta Podatkowa nr 41 (1395) z dnia 22.05.2017
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60