Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 14 (1471) z dn. 15.02.2018  »  Podatnicy muszą aktualizować dane identyfikacyjne

A A A
Gazeta Podatkowa nr 14 (1471) z dnia 15.02.2018, strona 14
dział: Przewodnik Gazety Podatkowej
Autor: Małgorzata Żujewska

Podatnicy muszą aktualizować dane identyfikacyjne

Podatnicy powinni dbać o aktualność danych identyfikacyjnych wymaganych w relacjach z administracją skarbową lub ułatwiających z nią kontakt: adresów, rachunków bankowych, numerów telefonów itp. Zakres i forma zgłaszania zmian zależy od statusu ewidencyjnego podatnika. Wykorzystuje się do tego CEIDG-1, NIP-2, NIP-7, NIP-8 lub ZAP-3.

Minimum obowiązków

Dane ewidencyjne podatników gromadzone są w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). Muszą być one na bieżąco aktualizowane. Zakres zmian zgłaszanych przez samych podatników zależy od statusu ewidencyjnego danej osoby lub podmiotu.

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej mają do minimum zredukowane obowiązki aktualizacyjne. Osoby te można podzielić na dwie grupy - w zależności od ich identyfikatora podatkowego - na posługujące się numerem PESEL oraz na posiadające NIP. PESEL to identyfikator podatkowy osób objętych rejestrem PESEL, nieprowadzących działalności gospodarczej, niezarejestrowanych jako podatnicy VAT, niebędących płatnikami podatków lub składek ZUS. Wymogi te muszą być zachowane łącznie. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, ale niespełniające pozostałych ww. kryteriów, muszą mieć NIP, np. rodzice zatrudniający nianię na podstawie umowy uaktywniającej jako płatnicy składek ZUS.

Prawie wszystkie dane identyfikacyjne takich osób administracja skarbowa pozyskuje z rejestru PESEL. Są to: nazwisko, imiona, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, obywatelstwo, adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy, seria i numer dowodu osobistego oraz numer PESEL. Podatnicy nie muszą w tym zakresie samodzielnie dokonywać aktualizacji. Zmienione dane powinny być niezwłocznie przekazane do CPR KEP z rejestru PESEL. Podatnicy samodzielnie natomiast aktualizują takie dane, jak: adres zamieszkania, rachunek bankowy czy numer telefonu. Zmianę adresu zamieszkania (niepokrywającego się z zameldowaniem) trzeba przy tym zgłosić obowiązkowo.

Osoby, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL, o zmianie adresu zamieszkania mogą poinformować na dwa sposoby. Pierwsza opcja to podanie aktualnego adresu w deklaracji lub innym dokumencie składanym w związku z wypełnianiem obowiązku podatkowego. Drugim sposobem jest złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu ZAP-3. Z obowiązku zgłoszenia nowego adresu zamieszkania można więc wywiązać się, podając go w pierwszym przekazywanym administracji skarbowej dokumencie związanym z wykonywaniem obowiązków podatkowych, np. w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Pozostałe dane, np. numer konta bankowego, należy zgłaszać wyłącznie na ZAP-3.

Osoby, których identyfikatorem podatkowym jest NIP, zgłoszenia aktualizacyjnego w zakresie wszystkich danych nieobjętych rejestrem PESEL dokonują na formularzu NIP-7 - w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

CEIDG-1 albo NIP-7

Zdecydowanie więcej obowiązków w zakresie aktualizacji danych ewidencyjnych mają osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą.

Dane ewidencyjne objęte zgłoszeniem identyfikacyjnym takich osób można podzielić na dwie grupy: informacje gromadzone o wszystkich osobach fizycznych (czyli pozyskiwane z rejestru PESEL i adres zamieszkania) oraz informacje związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Dane firmowe to: nazwa (firma), numer identyfikacyjny REGON, organ ewidencyjny, adresy miejsc wykonywania działalności gospodarczej (główny i dodatkowe), wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych.

Przedsiębiorcy podlegający wpisowi do CEIDG aktualizują dane, także nieobjęte wpisem, za pośrednictwem CEIDG. Zmiany zgłaszają na formularzu CEIDG-1 (przy czym w związku z mającą wejść w życie 1 marca 2018 r. ustawą o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy może być wprowadzony nowy formularz). CEIDG przekazuje zaktualizowane informacje do urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę. Wniosek można złożyć on-line - przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego eGO (ePUAP) albo z wykorzystaniem bankowości elektronicznej. Dozwolona jest również papierowa forma wniosku CEIDG-1. Wypełniony formularz można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub przesłać listem poleconym. Wniosek dostarczony listownie musi być opatrzony własnoręcznym podpisem przedsiębiorcy poświadczonym przez notariusza. Teoretycznie przedsiębiorcy nie mają obowiązku składania zgłoszenia aktualizacyjnego na potrzeby kontaktów z administracją skarbową w przypadku zmiany danych pozyskiwanych z rejestru PESEL. Nowe informacje powinny być bowiem przekazane z tego rejestru do CPR KEP. W praktyce jednak trzeba złożyć na formularzu CEIDG-1 wniosek o zmianę wpisu. Stanowi on bowiem źródło danych nie tylko przekazywanych do urzędu skarbowego, ale także ujawnianych w CEIDG oraz przesyłanych do ZUS/KRUS i GUS.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą niepodlegającą wpisowi do CEIDG zgłaszają nowe dane na formularzu NIP-7. Zgłoszenie aktualizacyjne składa się w urzędzie skarbowym w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia zmiany. Osoby te nie mają obowiązku informować o zmianie danych przekazywanych do CRP KEP z rejestru PESEL.

Dane podmiotów

Obowiązek aktualizacji danych obejmuje również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Dane podmiotów podlegających wpisowi do KRS dzielą się na dwa rodzaje: podstawowe objęte treścią wpisu w KRS, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych oraz uzupełniające. Zmiana danych podstawowych jest zgłaszana poprzez złożenie odpowiedniego wniosku o zmianę danych w KRS. KRS przekazuje nowe dane automatycznie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do CRP KEP oraz krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (rejestru REGON). Natomiast z CRP KEP są one przesyłane do ZUS (Centralnego Rejestru Płatników Składek). Dane uzupełniające to informacje wymagane w kontaktach z administracją skarbową, GUS i ZUS. Do danych uzupełniających niezbędnych w relacjach z administracją skarbową należą: skrócona nazwa (firma), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe. W przypadku osobowych spółek handlowych i podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych danymi uzupełniającymi są także te dotyczące poszczególnych wspólników (w tym ich identyfikatory podatkowe). Zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających składa się na formularzu NIP-8.

Podmioty niepodlegające wpisowi do KRS, np. spółki cywilne, aktualizują dane identyfikacyjne na formularzu NIP-2. Zgłoszenie składają w urzędzie skarbowym, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Problem z e-wysyłką

ZAP-3, NIP-2, NIP-7 oraz NIP-8 można złożyć w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Druki ZAP-3, NIP-7, NIP-8, NIP-2 są dostępne w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Zgłoszenia Identyfikacyjne (NIP).


E-zgłoszenie można przekazać, wypełniając interaktywny druk zamieszczony na Portalu Podatkowym, używając programu komercyjnego przystosowanego do przesyłania dokumentów do systemu e-Deklaracje czy korzystając z konta założonego na Portalu Podatkowym. Podpisuje się je kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Możliwość zastosowania formy elektronicznej stoi jednak pod znakiem zapytania. Problem bowiem w tym, że od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe wersje wspomnianych zgłoszeń, ale Ministerstwo Finansów nie udostępnia formularzy do wysyłki internetowej (sytuacja na dzień oddania GP do druku). Przepisy określające nowe wzory, tj. rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. z 2017 r. poz. 2452), nie przewidują natomiast okresu przejściowego, w którym dopuszczalne byłoby stosowanie poprzednich druków.

Najpopularniejsze w dziale „Przewodnik Gazety Podatkowej”

Odliczanie VAT od nabycia i użytkowania samochodów

Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018

Zmiana zasad niedzielnej pracy w handlu

Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego

Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018

Zmiany w przepisach ważne dla podmiotów z KRS

Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018

Zasady wykreślania z rejestru czynnych podatników VAT

Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018

Ochrona zatrudnienia w czasie urlopów rodzicielskich

Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018

Rozliczenia związane z ochroną środowiska

Gazeta Podatkowa nr 18 (1475) z dnia 1.03.2018

Zwolnienie z VAT przy dostawie nieruchomości w świetle wyroku TS UE

Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018

Składka na FGŚP nie za wszystkich ubezpieczonych

Gazeta Podatkowa nr 16 (1473) z dnia 22.02.2018

Uproszczone sprawozdanie finansowe organizacji pozarządowych

Gazeta Podatkowa nr 20 (1477) z dnia 8.03.2018

Uprawnieni do emerytury w gwarantowanej wysokości

Gazeta Podatkowa nr 15 (1472) z dnia 19.02.2018

Zwolnienie pracownika w trybie natychmiastowym

Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018

Gdy pracodawca ma wątpliwości co do niezdolności do pracy pracownika

Gazeta Podatkowa nr 19 (1476) z dnia 5.03.2018

Zmniejszenie podstawy wymiaru składek ZUS przedsiębiorcy

Gazeta Podatkowa nr 21 (1478) z dnia 12.03.2018

Po urlopie rodzicielskim generalnie bez ochrony

Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018

Praktyczne sposoby na zatory płatnicze

Gazeta Podatkowa nr 22 (1479) z dnia 15.03.2018

Czas na przekazanie zgłoszenia ZUS ZSWA

Gazeta Podatkowa nr 23 (1480) z dnia 19.03.2018

Zalety korzystania z mediacji i sądów polubownych

Gazeta Podatkowa nr 17 (1474) z dnia 26.02.2018
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

www.GOFIN.pl

www.Gofin.pl/PIT

www.Gofin.pl/Prawnik-Radzi

www.Gofin.pl/Rachunkowosc

www.Gofin.pl/Bilans

www.Gofin.pl/Podatki

www.Gofin.pl/Prawo-Pracy

www.Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

www.Asystent.Gofin.pl

www.Interpretacje.Gofin.pl

www.Przepisy.Gofin.pl

www.Terminy.Gofin.pl

www.Druki.Gofin.pl

www.Kalkulatory.Gofin.pl

www.PrzewodnikKadrowego.Gofin.pl

www.WideoPomocniki.Gofin.pl

www.Forum.Gofin.pl

www.Newslettery.Gofin.pl

www.PrzewodnikKsiegowego.Gofin.pl

www.Wskazniki.Gofin.pl

www.IndeksKsiegowan.Gofin.pl

www.Orzecznictwo.Gofin.pl

www.PytaniaCzytelnikow.Gofin.pl

www.WszystkoDlaKsiegowych.pl

 
       
Serwisy specjalistyczne

www.ZakladamyFirme.pl

www.VademecumKadrowego.pl

www.VademecumKsiegowego.pl

www.PoradnikKsiegowego.pl

www.EmeryturyiRenty.pl

www.SerwisBudzetowy.pl

www.PodatekDochodowy.pl

www.VademecumPodatnika.pl

www.KodeksPracy.pl

www.Czas-Pracy.pl

www.Zasilki.pl

www.UmowyCywilnoprawne.pl

www.RozliczeniaPodatkowe.pl

www.RozliczenieWynagrodzenia.pl

www.KalkulatoryPodatkowe.pl

www.PoradyPodatkowe.pl

www.RozliczenieDelegacji.pl

www.PodatekVAT.pl

www.UrlopyWychowawcze.pl

 
     
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60