Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »   Gazeta Podatkowa NR 45 (1711) z dn. 4.06.2020  »  Działania pracodawcy w razie zagrożenia koronawirusem

Dodatki do
bieżącego numeru

Wkrótce dodatki:

Gazeta Podatkowa nr 24 (1690) z dnia 23.03.2020, strona 7
dział: Prawo pracy w praktyce
Autor: Agata Barczewska

Działania pracodawcy w razie zagrożenia koronawirusem

Warunki wykonywania pracy w każdym zakładzie powinny być bezpieczne i higieniczne. Dlatego też pracodawca powinien - w razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia zatrudnionych - podjąć
Artykuł zawiera znaków: 6187

Warunki wykonywania pracy w każdym zakładzie powinny być bezpieczne i higieniczne. Dlatego też pracodawca powinien - w razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia zatrudnionych - podjąć niezbędne działania przeciwdziałające zagrożeniu. Sytuacje niebezpieczne mogą być związane z różnymi okolicznościami, m.in. z rozprzestrzenianiem się groźnych chorób zakaźnych.

Bhp w warunkach zagrożenia

Pracownik podejmując pracę na danym stanowisku powinien być zdolny do jej wykonywania. Wymaga to dysponowania nie tylko odpowiednimi kompetencjami zawodowymi, ale również właściwym stanem psychofizycznym. Ustalenie zdolności pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku (w odniesieniu do jego stanu zdrowia) jest celem badań profilaktycznych, a negatywne orzeczenie lekarza medycyny pracy uniemożliwia podjęcie pracy.

Generalnie więc pracownik wykonujący pracę powinien być zdrowy, a pracownik niezdolny do jej wykonywania nie może być dopuszczony na stanowisko pracy. Czasami jednak stan zdrowia pracownika ulega gwałtownej zmianie pod wpływem silnych czynników chorobowych, np. zarażenia się chorobą zakaźną. W ostatnim czasie takie ryzyko dotyczy rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, zwanego koronawirusem.

W sytuacji zagrożenia tym wirusem może pojawić się wiele pytań, np. co ma zrobić pracodawca, który zaobserwuje wystąpienie objawów koronawirusa u swojego pracownika. Czy może nie dopuścić takiego pracownika do wykonywania pracy i zażądać od niego, aby udał się do lekarza? A co w przypadku, gdy pracownik wprawdzie wygląda na zdrowego, ale pracodawca wie, że ostatnio przebywał on w miejscowości/państwie, gdzie wirus jest szczególnie aktywny?

Kodeks pracy nie daje bezpośredniej odpowiedzi na te pytania, określając jedynie ogólne obowiązki pracodawcy z zakresu bhp oraz przesłanki powstrzymania się przez pracownika od wykonywania pracy (art. 207art. 210 K.p.). Pracodawca może jednak w sytuacji zagrożenia koronawirusem skorzystać z możliwości, jakie daje mu ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374).

W razie ryzyka praca zdalna

Przywołana ustawa przewiduje możliwość skierowania pracownika do wykonywania pracy zdalnej. Pozwala na to art. 3 tej ustawy, zgodnie z którym w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie (przez czas oznaczony) pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania. Przepis nie określa formy zlecenia pracy zdalnej, dopuszczalne jest więc zarówno ustne, jak i pisemne polecenie podjęcia takiej pracy. Pracodawca powinien się przy tym powołać na konieczność obrony przed koronawirusem. Skierowanie do pracy zdalnej jest wygodnym narzędziem w przypadku zagrożenia wspomnianym wirusem, pracodawca nie musi bowiem analizować stanu zdrowia pracownika i rozstrzygać, czy uzasadnia on - z uwagi na warunki bhp - odsunięcie pracownika od pracy.

Należy w tym miejscu nadmienić, że Państwowa Inspekcja Pracy uważa, iż pracodawca nie może odsunąć pracownika od pracy z uwagi na potencjalne zagrożenie wirusem, nie może też samodzielnie oceniać jego stanu zdrowia (patrz ramka). Praca zdalna jest więc korzystnym rozwiązaniem, nie zawsze jednak może być zastosowana. Jest wiele rodzajów prac, które nie mogą być wykonywane zdalnie (np. przy obsłudze maszyn). Pojawia się pytanie, czy w takiej sytuacji pracodawca - obserwując wyraźne objawy zakażenia koronawirusem - może nie dopuścić pracownika do pracy. Moim zdaniem, z uwagi na generalny obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników, takie działanie pracodawcy wydaje się dopuszczalne a nawet konieczne, szczególnie jeśli pracownik przebywał w miejscowościach czy państwach będących ogniskami wirusa.

Pracodawca w takim przypadku powinien zasugerować pracownikowi niezwłoczne zgłoszenie się, z pominięciem publicznych środków komunikacji, do odpowiedniej placówki medycznej (na oddział zakaźny) lub telefoniczne powiadomienie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej o objawach. Sam również powinien zgłosić telefonicznie tej jednostce podejrzenie zakażenia koronawirusem u pracownika. Odsunięcie od pracy lub niedopuszczenie do jej wykonywania nie jest natomiast uzasadnione, gdy pracownik jest zdrowy, a obawy pracodawcy wiążą się jedynie z faktem powrotu pracownika z rejonu narażenia. W takim przypadku (jak również gdy pracownik ma objawy lekkiej infekcji wirusowej) możliwe jest wdrożenie pracy zdalnej, o ile pozwala na to charakter pracy.

Jak wynika z wyjaśnień PIP, pracodawca nie ma prawa izolować pracownika w ramach kwarantanny. Jednak, moim zdaniem, to zalecenie nie dotyczy przejściowego odizolowania pracownika przejawiającego wyraźne objawy zakażenia koronawirusem (w sposób nienaruszający jego godności i praw), na czas do opuszczenia przez tego pracownika terenu zakładu.

"(...) Przepisy nie przewidują kierowania pracownika na badania w związku ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na choroby wirusowe. (...) Przepisy Kodeksu pracy (...) nie uprawniają (...) pracodawcy do skierowania pracownika na badania lekarskie w sytuacji, gdy np. pracownik jest przeziębiony i może zagrażać innym pracownikom, bez zgody tego pracownika, jeżeli nie zbiega się to z terminem kolejnego badania okresowego. (...)".

"(...) Pracodawca nie jest uprawniony do dokonywania samodzielnie oceny stanu zdrowia pracownika. Niedopuszczenie pracownika do pracy, ze względu na potencjalne zarażeniem wirusem może narazić pracodawcę na zarzut o nękanie, czy stosowanie mobbingu".

"Jeśli pracodawca uzyskał informacje, że pracownik przebywał w strefie gdzie mógł zostać zarażony koronawirusem, może zaproponować pracownikowi świadczenie pracy zdalnej. (...)".

"(...) Pracodawca nie może zobowiązać pracownika powracającego do pracy z pobytu w strefie zagrożonej koronawirusem do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Nie jest też właściwy do podejmowania działań izolujących pracownika w ramach kwarantanny".

Wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy zamieszczone na stronie www.pip.gov.pl

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

Najpopularniejsze w dziale „Prawo pracy w praktyce”

TARCZA
Warunki podwyższenia kwoty wolnej od potrąceń w czasie epidemii

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020

TARCZA
Ustalanie wynagrodzenia w celu dofinansowania przestoju lub obniżenia czasu pracy

Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020

Dzień wolny za święto 1 maja 2020 r.

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

TARCZA
Praktyczne aspekty wykonywania pracy zdalnej

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

TARCZA
Doręczenie listu poleconego o rozwiązaniu umowy o pracę w okresie epidemii

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

TARCZA
Naprzemienne stosowanie przestoju i obniżenia etatu w związku z COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

Pogorszenie warunków płacowych w razie szczególnej ochrony zatrudnienia

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

TARCZA
Szkolenie bhp w czasie epidemii COVID-19

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

TARCZA
Objęcie przestojem i obniżka płac pracownika chronionego

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

Pomoc socjalna w ramach ZFŚS i własnych środków pracodawcy

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

Gromadzenie dokumentów z odpowiedzialności porządkowej

Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020

Rozliczenie czasu pracy pracownika w przypadku choroby i pracy w nadgodzinach

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020

Zajęcie komornicze niealimentacyjne

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

Przerwy dla pracujących przy komputerze

Gazeta Podatkowa nr 38 (1704) z dnia 11.05.2020

Informacja o okresie przechowywania akt osobowych

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

Ustalanie wymiaru urlopu dla pracownika niepełnosprawnego

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

Okres rozliczeniowy w równoważnym systemie czasu pracy

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

Wnioskowanie o urlop rodzicielski

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

Upływ terminowej umowy w czasie świadczenia rehabilitacyjnego

Gazeta Podatkowa nr 42 (1708) z dnia 25.05.2020

Termin wykorzystania zwolnienia na dziecko do 14. roku życia

Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 28.05.2020

Równoległe zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika

Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020

Wypowiedzenie całkowite a prawo do odprawy

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

Wnioskowanie o urlop ojcowski

Gazeta Podatkowa nr 40 (1706) z dnia 18.05.2020

Wymiar urlopu przy pierwszej pracy

Gazeta Podatkowa nr 37 (1703) z dnia 7.05.2020

Postępowanie pracodawcy w razie wystąpienia u pracownika zakażenia koronawirusem

Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020

Ukończenie gimnazjum a urlop

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020

Czas pracy przy zatrudnieniu w systemie podstawowym

Gazeta Podatkowa nr 44 (1710) z dnia 1.06.2020

TARCZA
Częściowe zniesienie zakazu pracy w handlu w niedzielę a inwentaryzacja

Gazeta Podatkowa nr 41 (1707) z dnia 21.05.2020

Wycofanie wypowiedzenia umowy o pracę z powodu ciąży pracownicy

Gazeta Podatkowa nr 45 (1711) z dnia 4.06.2020

Wynagrodzenie przyjmowane do naliczenia odprawy pośmiertnej

Gazeta Podatkowa nr 39 (1705) z dnia 14.05.2020
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
  szczegółowy spis treści
bieżącego numeru
pokazuj fragmenty artykułów 
Strona tytułowa
Aktualności i sygnały
O czym Czytelnik wiedzieć powinien
Rozliczamy podatek dochodowy
VAT i akcyza
Prawo pracy w praktyce
Składki ZUS
Emerytury, renty, zasiłki
Postępowanie przed fiskusem
Poradnik podatkowo-kadrowy
Rachunkowość dla każdego
Przewodnik Gazety Podatkowej
Orzecznictwo i interpretacje prawne
Spółki i wspólnicy
Wskazówki dla przedsiębiorcy
Kompleksowe opracowania podatkowo-księgowe
Firma dla początkujących
Z dyskusji na www.forum.gofin.pl
Prawnik radzi
 Dodatki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.