Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Archiwum rocznikowe  »   Gazeta Podatkowa NR 64 (1626) z dn. 12.08.2019  »  Dochody młodych ze zwolnieniem podatkowym

A A A
Gazeta Podatkowa nr () z dnia

Z dniem 1 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pdof, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W zakresie pdof przynosi ona zwolnienie dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia.

Zakres zwolnienia

Na podstawie dodanego do ustawy o pdof art. 21 ust. 1 pkt 148 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.) ze zwolnienia od podatku korzystają przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy wskazane w art. 12 ust. 1 ustawy o pdof oraz przychody z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Zakresem zwolnienia nie zostały objęte, poza wymienionymi, przychody z żadnych innych źródeł, np. z praktyk absolwenckich, umów o dzieło czy samozatrudnienia.

Limit zwolnienia w wysokości 85.528 zł będzie miał zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Natomiast w 2019 r. jest on niższy i wynosi 35.636,67 zł, czyli 5/12 z 85.528 zł, z uwagi na to, że zwolnienie obowiązuje od 1 sierpnia 2019 r. w odniesieniu do przychodów uzyskanych od tego dnia.

Z uzasadnienia do projektu przywołanej na wstępie nowelizacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1394) wynika, że jeżeli chodzi o kryterium wieku, to o zastosowaniu zwolnienia decyduje wiek podatnika na moment uzyskania przychodu, a nie wiek na moment zawarcia umowy, czy wykonywania pracy. Wiek ten ma być ustalany z uwzględnieniem pełnej daty urodzenia, a nie wyłącznie miesiąca lub roku urodzenia.

Limit kwotowy zwolnienia obowiązuje niezależnie od liczby zawartych przez osobę uprawnioną umów lub liczby płatników stawiających do jej dyspozycji zwolnione przychody. Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, przychodów zwolnionych od podatku oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku (art. 21 ust. 39 ustawy o pdof).

Obowiązki płatnika

Do przychodów uzyskanych w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. omawiane zwolnienie zasadniczo nie będzie uwzględniane na etapie poboru zaliczek na pdof. Podatnik będzie je stosował dopiero w zeznaniu za rok 2019, chyba że złoży płatnikowi oświadczenie, że jego dochody z tytułów objętych zwolnieniem uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. będą w całości korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof (przykład). Płatnik nie będzie wówczas pobierał zaliczek na pdof najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia do miesiąca włącznie, w którym przychody z omawianych tytułów uzyskane od niego będą podlegały zwolnieniu z pdof (art. 5 ustawy nowelizującej).

W konsekwencji zwolnienie obligatoryjnie będzie uwzględniane po raz pierwszy przy obliczaniu zaliczek na podatek do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. Jeżeli jednak podatnik złoży płatnikowi wniosek o niestosowanie zwolnienia, to płatnik nie będzie zwolnienia stosował. Zaliczki na pdof płatnik w tej sytuacji będzie pobierał najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten podatnik będzie składał odrębnie dla każdego roku podatkowego. Możliwość złożenia takiego wniosku będzie miała znaczenie dla tych podatników, którzy uzyskują przychody zwolnione od więcej niż jednego podmiotu. U nich stosowanie zwolnienia przez każdego płatnika mogłoby oznaczać konieczność dokonywania znacznej dopłaty w rocznym zeznaniu.

W odniesieniu do przedmiotowego zwolnienia, koszty uzyskania przychodów stosuje się w wysokości nie wyższej niż kwota przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu. To oznacza, że gdy przychody z pracy (odpowiednio z umów zlecenia) są w całości objęte tym zwolnieniem, koszty uzyskania przychodów z tych źródeł wynoszą zero złotych. Nowelizacja wprowadza również ustalanie dla podatników, do których ma zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, limitu dla kosztów 50%, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3. Dla nich suma tych kosztów oraz przychodów zwolnionych od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, nie może przekroczyć kwoty 85.528 zł.

Ze zmienionego art. 39 ustawy o pdof wynika, że w informacji PIT-11 zakłady pracy będą wykazywały przychody, które w trakcie roku korzystały ze zwolnienia od pdof na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT. Pozwoli to na prawidłowe obliczenie przychodów, które podlegają opodatkowaniu w zeznaniu podatkowym, niezależnie od tego, czy w trakcie roku w odniesieniu do tych przychodów było stosowane zwolnienie oraz w jakim zakresie. U osoby fizycznej ostateczne rozliczenie podatku dochodowego za dany rok podatkowy następuje bowiem dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym.


Wzór oświadczenia podatnika do 26. roku życia dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Pobór podatku dochodowego przez płatników.

Koniec zwolnienia

Nadwyżka przychodów ponad kwotę limitu 85.528 zł (i odpowiednio w 2019 r. ponad 35.636,67 zł) podlega opodatkowaniu według skali podatkowej. Mają do niej zastosowanie koszty uzyskania przychodów właściwe dla danego źródła (tj. właściwe dla stosunku pracy czy też umowy zlecenia). Gdy zatem podatnik - zgodnie z przykładem, którym posłużył się projektodawca w uzasadnieniu nowelizacji - w roku podatkowym uzyska przychody np. z pracy w wysokości 45.000 zł, do których stosuje koszty faktycznie poniesione w wysokości 4.000 zł i jednocześnie część z tych przychodów, np. 42.000 zł, będzie korzystała ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, roczne faktyczne koszty nie będą mogły przekroczyć kwoty 3.000 zł, gdyż tyle wynoszą podlegające opodatkowaniu przychody z pracy (45.000 zł - 42.000 zł = 3.000 zł). Takie rozwiązanie ma zapobiec sytuacji, w której stosowanie omawianego zwolnienia generowałoby stratę.

Do nadwyżki stosowane będzie również odliczenie z tytułu składek społecznych i składki zdrowotnej, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 ustawy o pdof. Ponieważ jednak podatnik nie może odliczyć składek krajowych, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony, to gdy osiągnie on przychody np. w wysokości 70.000 zł, w tym zwolnione z pdof na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof w wysokości 28.000 zł, wówczas suma składek społecznych podlegających odliczeniu od dochodu (obliczonych od 70.000 zł) będzie pomniejszana o kwotę składek wyliczoną jako 28.000 zł × 13,71%, oraz składek zdrowotnych odliczanych od podatku - o kwotę będącą różnicą pomiędzy 28.000 zł a składkami społecznymi pomnożoną przez 7,75%. Pomniejszenie to nie może jednak przekraczać kwoty faktycznie zapłaconych składek od przychodu objętego zwolnieniem.

Przykład

Firma zatrudnia w 2019 r. pracownika w wieku 24 lat.

Wariant I - Osoba ta w dniu 2 sierpnia 2019 r. złożyła pracodawcy oświadczenie, że jej przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. nie przekroczą kwoty 35.636,67 zł. Pracodawca dokonuje wypłat wynagrodzeń za dany miesiąc 10. dnia tego miesiąca. W tej sytuacji nie pobierze on zaliczki na pdof już od jej wynagrodzenia za lipiec br. wypłaconego w sierpniu br.

Wariant II - Wskazana osoba w dniu 14 sierpnia 2019 r. złoży pracodawcy oświadczenie, o którym mowa w wariancie I. Pracodawca dokonuje wypłat do 10. dnia kolejnego miesiąca. W tej sytuacji nie pobierze on zaliczki na pdof dopiero od jej wynagrodzenia za sierpień wypłaconego we wrześniu br.

Najpopularniejsze w dziale „Rozliczamy podatek dochodowy”

Limit kosztowy dla osobówki wykupionej z leasingu

Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019

Wakacyjne zarobki dziecka i podatek rodziców

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019

Sprzedaż prywatnej nieruchomości a koszty uzyskania przychodów

Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019

Wycofanie środka trwałego z firmy

Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019

Rozliczenie dochodów cudzoziemca

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019

Skutki w CIT i PIT zaniechania inwestycji

Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019

Opłaty za autostrady i parkingi

Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019

Właściwa stawka ryczałtu dla sprzedaży środka trwałego

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Warunki złożenia oświadczenia PIT-2 pracodawcy

Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019

Koszty w działalności pielęgniarki

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019

Skutki podatkowe zapłaty gotówkowej za zakup dokonany od podmiotu zagranicznego

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Odszkodowania za naprawy powypadkowe w przychodach firmowych

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019

Wydatki osobiste nie stanowią kosztów podatkowych

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Rozliczenie firmowej darowizny

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019

Rozliczenie kosztowe zakupu tabletu wraz z etui

Gazeta Podatkowa nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019

Przychód pracownika kontrahenta ze zdobytej nagrody

Gazeta Podatkowa nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019

Korekta kosztów przy zwrocie towarów

Gazeta Podatkowa nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019

Powstanie przychodu z refaktury opłat za media

Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019

Źródło przychodów dla najmu lokali

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019

Zwrot podatku będącego kosztem

Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019

Rzeczywiste koszty dojazdu do pracy dopiero w zeznaniu podatkowym

Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019

Kurs waluty do przeliczenia kosztów podróży

Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019

Zagospodarowanie wynajmowanej posesji

Gazeta Podatkowa nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019

Rozliczenie demontażu zasilania budynku

Gazeta Podatkowa nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019

Koszty montażu

Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019

Zakwaterowanie pracownika

Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019

Rozliczanie gratisów otrzymanych przez przedsiębiorcę

Gazeta Podatkowa nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019

Zaliczka od pracowniczego ekwiwalentu za urlop

Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019

Umorzone zobowiązanie kontrahenckie jako przychód firmowy

Gazeta Podatkowa nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019
PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.