Aktualnie jesteś: Gazeta Podatkowa (strona główna)  »  Porady eksperta - Archiwum

Porady eksperta - Archiwum

Pokazuj tematy z roku:            Wyświetlanie wyników:   

Pokazuj tematy z działu:   

Tytuł artykułu / dział Wydanie gazety
Amortyzacja używanego budynku w rachunku kosztowym Nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019, str. 4
Badania i konsultacje lekarskie z 93% dofinansowaniem Nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, str. 4
Bezpłatne udostępnianie dokumentacji medycznej Nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019, str. 4
Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów z 85% wsparciem Nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019, str. 4
Częstotliwość kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich Nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019, str. 4
Czy emeryt może uzyskać prawo do renty? Nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, str. 4
Darowizna materiałów w księgach rachunkowych otrzymującego Nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019, str. 4
Data objęcia zleceniobiorcy ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym w ZUS Nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, str. 4
Data początkowa należnego zasiłku macierzyńskiego Nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019, str. 4
Diagnoza na potrzeby projektu EFS Nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, str. 4
Dochody z działalności na potrzeby pomocy inwestycyjnej na kulturę Nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019, str. 4
Dodatkowy odpis na ZFŚS a koszt podatkowy Nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019, str. 4
Dokumentowanie czynności przez podatnika zwolnionego z VAT Nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019, str. 4
Dotacja na przełomie roku w księgach Nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019, str. 4
Dotacja na realizację projektów profilaktycznych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka Nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019, str. 4
Druki informujące ZUS o zmianie ubezpieczeń zleceniobiorcy Nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, str. 4
Działania kulturalne objęte wsparciem w regionalnych programach Nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019, str. 4
E-ZLA za okres wsteczny Nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019, str. 4
Ewidencja księgowa faktury otrzymanej z opóźnieniem Nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019, str. 4
Ewidencja księgowa podatku od przychodów z budynków Nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019, str. 4
Ewidencja księgowa pożyczki od udziałowca Nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019, str. 4
Ewidencja naliczenia i umorzenia odsetek od należności Nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019, str. 4
Ewidencja różnic kursowych od waluty sprzedanej w kantorze Nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019, str. 4
Ewidencja sprzedaży części gruntu stanowiącego środek trwały Nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019, str. 4
Ewidencja w księgach rachunkowych duplikatu faktury z 2018 r. Nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019, str. 4
Ewidencja zakupu materiałów w procedurze odwrotnego obciążenia Nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019, str. 4
Ewidencja zakupu samochodu ciężarowego w procedurze marży Nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019, str. 4
Ewidencja zakupu zestawu fotowoltaicznego Nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019, str. 4
Ewidencja zamiany euro na dolary pomiędzy rachunkami walutowymi Nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019, str. 4
Ewidencja zapłaty z rachunku walutowego za fakturę w euro wystawioną dla kontrahenta krajowego Nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019, str. 4
Fundusz alimentacyjny tylko dla dzieci Nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019, str. 4
Gdy dłużnik przepisuje majątek na małżonka Nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019, str. 4
Granty na wymianę indywidualnych źródeł ciepła Nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019, str. 4
Informacja o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg w 2019 r. Nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019, str. 4
Inwestycja wsparta w 100% ze środków EFRR Nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019, str. 4
Karta Polaka a możliwość podjęcia pracy bez zezwolenia Nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019, str. 4
Kiedy wyposażenie staje się kosztem? Nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019, str. 4
Klauzula informacyjna w e-sklepach Nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019, str. 4
Kompletowanie wniosku o rentę Nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019, str. 4
Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego Nr 48 (1610) z dnia 17.06.2019, str. 4
Koszt jednostkowy wsparcia na miejsce wychowania przedszkolnego Nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, str. 4
Koszt transportu pacjentów rozliczany w ramach projektu EFS Nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019, str. 4
Koszty kwalifikowalne inwestycji OZE Nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, str. 4
Koszty personelu projektu Nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019, str. 4
Koszty sądowe w przypadku zawarcia ugody przed sądem Nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019, str. 4
Koszty związane z postępowaniem mediacyjnym Nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019, str. 4
Księgowania związane z błędem wykrytym w sprawozdaniu finansowym za 2018 r. Nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019, str. 4
Księgowanie kosztów w zakładzie fryzjerskim Nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019, str. 4
Księgowanie wydatków marketingowych Nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019, str. 4
Lata współpracy przy prowadzeniu działalności uwzględniane do emerytury Nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019, str. 4
Likwidacja firmy przez podatnika VAT Nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019, str. 4
Lokal usługowy w budynku na przekształcanym gruncie Nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019, str. 4
Maksymalny poziom dofinansowania na inwestycję OZE objętą pomocą publiczną Nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, str. 4
Mediacja w trakcie trwania sporu sądowego Nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019, str. 4
Moment ujęcia w rachunku podatkowym straty firmowej Nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, str. 4
Możliwość pozwania żony za długi męża Nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019, str. 4
Można ograniczyć czas trwania mediacji Nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019, str. 4
Można ubiegać się o świadczenie Mama 4+ Nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, str. 4
Nabycie przez pracownika prawa do urlopu uzupełniającego Nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019, str. 4
Narzędzie pomocnicze w wyliczaniu kosztów kwalifikowalnych inwestycji OZE Nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, str. 4
Niepełny miesiąc zatrudnienia a przeliczenie wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy Nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019, str. 4
Niezatwierdzenie sprawozdania finansowego a złożenie go w urzędzie skarbowym Nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019, str. 4
Niezdolność pracownika do pracy w raporcie ZUS RSA Nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019, str. 4
Niższa stawka po przekroczeniu progu podatkowego Nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, str. 4
Nota odsetkowa a wymagalność odsetek Nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019, str. 4
Nowa spółka z o.o. a jej pierwszy rok obrotowy Nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019, str. 4
Nowe świadczenie chorobowe ze starą podstawą mimo dużo wyższej pensji akordowej Nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019, str. 4
Obowiązkowa wycena rozrachunków i środków pieniężnych w walucie obcej Nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019, str. 4
Obowiązkowe e-sprawozdanie finansowe również dla osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe Nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019, str. 4
Ocena wniosku o dofinansowanie Nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019, str. 4
Odmowa zasiłku z powodu nieodzyskania zdolności do pracy między zwolnieniami Nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019, str. 4
Odmowa zwrotu kaucji po zakończeniu najmu Nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019, str. 4
Odsetki od nieterminowej zapłaty zobowiązania w kosztach podatkowych Nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019, str. 4
Odsetki od pożyczki pieniężnej Nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019, str. 4
Ogólne terminy odpowiedzialności z rękojmi Nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019, str. 4
Ograniczenie w podatkowym ujmowaniu wydatków na eksploatację firmowego auta osobowego a ich ewidencja w księgach Nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019, str. 4
Opłacanie składek na FP i FS za zleceniobiorcę po zatrudnieniu pracownika Nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019, str. 4
Opłata przy działalności gospodarczej prowadzonej w mieszkaniu Nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019, str. 4
Opodatkowanie wynagrodzenia wieloetatowca Nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019, str. 4
Organizacja dziennego domu opieki medycznej z dofinansowaniem z EFS Nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019, str. 4
Pobyt na rehabilitacji ZUS a wypłata chorobowego Nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019, str. 4
Podstawa chorobowego niekoniecznie z 12 miesięcy Nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, str. 4
Podstawa zasiłku za okres urlopu ojcowskiego Nr 50 (1612) z dnia 24.06.2019, str. 4
Podwyższenie odsetek w umowie z kontrahentem Nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019, str. 4
Pomoc publiczna i de minimis w projekcie grantowym Nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019, str. 4
Pomoc publiczna przy przebudowie instytucji kultury Nr 33 (1595) z dnia 25.04.2019, str. 4
Pomoc publiczna w działalności niegospodarczej i gospodarczej Nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019, str. 4
Ponowne obliczenie świadczenia emerytalnego Nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019, str. 4
Postać elektroniczna sprawozdania z działalności za 2018 r. Nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019, str. 4
Powierzenie cudzoziemcowi innej pracy niż wskazana w wydanym dla niego zezwoleniu typu S Nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019, str. 4
Powołanie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy Nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019, str. 4
Poziom dofinansowania do infrastruktury selektywnego zbierania odpadów Nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019, str. 4
Praca dodatkowa przed rozpoczęciem doby pracowniczej Nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019, str. 4
Praca na tym samym stanowisku po przejściu na emeryturę Nr 35 (1597) z dnia 2.05.2019, str. 4
Pracownicze świadczenia z ZFŚS w PIT-11 Nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019, str. 4
Prezentacja założeń projektu Nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019, str. 4
Prokurent może zostać zarządcą sukcesyjnym Nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019, str. 4
Przed podpisaniem kontraktu należy sprawdzić odpis z KRS spółki Nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019, str. 4
Przekazanie majątku na podstawie umowy o świadczeniu usług publicznych Nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019, str. 4
Przekroczenie rocznej granicy a składka wypadkowa i zdrowotna menedżera Nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019, str. 4
Przeksięgowanie wyniku finansowego pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019, str. 4
Przetwarzanie danych osobowych przez detektywów Nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019, str. 4
Przychód i koszty podatkowe z tytułu używania w firmie samochodu użyczonego przez teścia Nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019, str. 4
Przygotowanie raportu kasowego Nr 31 (1593) z dnia 18.04.2019, str. 4
Rekrutacja uczestników projektu prozdrowotnego Nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, str. 4
Renta dla ubezpieczonej przed 30. rokiem życia Nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019, str. 4
Rodzaje projektów związanych z wychowaniem przedszkolnym Nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, str. 4
Rodzicielskie świadczenie nie zawsze uzupełni rentę Nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019, str. 4
Rozliczanie środków trwałych przy zawieszeniu produkcji Nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019, str. 4
Rozliczenia podatkowe po utracie prawa do ryczałtu Nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, str. 4
Rozliczenie i zapłata składek po likwidacji firmy Nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, str. 4
Rozliczenie kosztów remontu w umowie najmu Nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019, str. 4
Rozliczenie u nabywcy faktury korygującej in minus Nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019, str. 4
Rozliczenie w ZUS świadczeń chorobowych wypłaconych po śmierci pracownika Nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019, str. 4
Ruchomy rozkład czasu pracy w ramach systemu zmianowego Nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019, str. 4
Składki na FP i FS od kilkunastodniowego zlecenia Nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019, str. 4
Składki zleceniobiorcy za czas urlopu z etatu Nr 47 (1609) z dnia 13.06.2019, str. 4
Skorzystanie z 14-dniowego wypoczynku urlopowego Nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019, str. 4
Skutki udokumentowania sprzedaży fakturą zamiast paragonem Nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019, str. 4
Sprawdzenie kontrahenta przed wydaniem towaru Nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019, str. 4
Sprzedaż lokalu po uwłaszczeniu Nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019, str. 4
Sprzedaż nieruchomości obciążonej hipoteką na rzecz wierzyciela Nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019, str. 4
Status małego podatnika w podatku dochodowym Nr 66 (1628) z dnia 19.08.2019, str. 4
Stawka jednostkowa dla rehabilitacji uczestnika projektu Nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, str. 4
Stawka VAT do skupowanego zboża Nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019, str. 4
Stawka VAT na wybudowanie domu pomocy społecznej Nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019, str. 4
Stawka VAT przy wykonywaniu usług transportu towarów Nr 58 (1620) z dnia 22.07.2019, str. 4
Staż zawodowy dla cudzoziemca z zagranicy Nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019, str. 4
Szczepienia w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem dofinansowane z EFS Nr 25 (1587) z dnia 28.03.2019, str. 4
Środki na elektronizację usług publicznych Nr 41 (1603) z dnia 23.05.2019, str. 4
Świadczenia rodzinne nie zawsze są należne tylko od daty złożenia wniosku Nr 19 (1581) z dnia 7.03.2019, str. 4
Świadczenie po porodzie dla byłej pracownicy zlikwidowanej firmy Nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019, str. 4
Tajemnica zawodowa doradcy podatkowego a regulacje RODO Nr 38 (1600) z dnia 13.05.2019, str. 4
Termin na złożenie przez konsumenta pozwu o obniżenie ceny Nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019, str. 4
Termin rozpoznania wniosku o emeryturę Nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019, str. 4
Termin wypłaty świadczeń chorobowych Nr 27 (1589) z dnia 4.04.2019, str. 4
Termin zwrotu VAT w przypadku braku sprzedaży Nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019, str. 4
Transakcja, w której uczestniczą trzy podmioty a VAT Nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019, str. 4
Uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nie składa się do urzędu skarbowego Nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019, str. 4
Ujęcie księgowe umorzenia należności Nr 1 (1563) z dnia 3.01.2019, str. 4
Ujęcie w kosztach wynagrodzenia zmarłego pracownika Nr 42 (1604) z dnia 27.05.2019, str. 4
Ujęcie w księgach faktury z grudnia 2018 r. zapłaconej gotówką w styczniu 2019 r. Nr 7 (1569) z dnia 24.01.2019, str. 4
Ujęcie w księgach materiałów w cenie zakupu Nr 63 (1625) z dnia 8.08.2019, str. 4
Ujęcie w księgach odsetek od pożyczek udzielanych pracownikom Nr 45 (1607) z dnia 6.06.2019, str. 4
Ujęcie w księgach opakowań zwrotnych Nr 39 (1601) z dnia 16.05.2019, str. 4
Ujęcie w księgach prywatnych wydatków właściciela Nr 69 (1631) z dnia 29.08.2019, str. 4
Ujęcie w księgach spłaty pożyczki od udziałowca spółki z o.o. Nr 55 (1617) z dnia 11.07.2019, str. 4
Ujęcie w księgach wynagrodzeń wypłacanych w miesiącu następnym Nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019, str. 4
Ulga na złe długi, gdy dłużnik jest w upadłości Nr 40 (1602) z dnia 20.05.2019, str. 4
Ulga w składkach na FP i FGŚP nie za zleceniobiorcę Nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019, str. 4
Umowa o dzieło z pracownikiem na urlopie macierzyńskim a ZUS Nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, str. 4
Uprawnieni do wsparcia z Funduszu Spójności Nr 9 (1571) z dnia 31.01.2019, str. 4
Urlop i ekwiwalent urlopowy dla niepełnoetatowca Nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019, str. 4
Urlop wypoczynkowy a korzystanie z urlopu bezpłatnego Nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019, str. 4
Ustalenie momentu zawarcia umowy Nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019, str. 4
Utrata prawa do podatku liniowego Nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019, str. 4
Uwzględnienie w kosztach nieściągalnej wierzytelności Nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019, str. 4
VAT od zakupu wózka widłowego Nr 70 (1632) z dnia 2.09.2019, str. 4
Wadę towaru warto zgłaszać niezwłocznie Nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019, str. 4
Waloryzacja podstawy zasiłku podniesionej do kwoty gwarantowanej Nr 61 (1623) z dnia 1.08.2019, str. 4
Warunki przerwania trwającego urlopu Nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019, str. 4
Wierzyciel może żądać podziału majątku wspólnego małżonków Nr 37 (1599) z dnia 9.05.2019, str. 4
Wniosek o urlop na żądanie nie zastępuje zgody pracodawcy Nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019, str. 4
Wpływ rozpoznania gwarancji na rękojmię Nr 54 (1616) z dnia 8.07.2019, str. 4
Wskaźnik rezultatu długoterminowego EFS Nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, str. 4
Wsparcie z EFRR na mikroinstalacje OZE poprzez projekt parasolowy Nr 68 (1630) z dnia 26.08.2019, str. 4
Wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej Nr 13 (1575) z dnia 14.02.2019, str. 4
Wykonanie ugody przez komornika Nr 21 (1583) z dnia 14.03.2019, str. 4
Wyliczenie odsetek przy zgłoszeniu wierzytelności Nr 65 (1627) z dnia 14.08.2019, str. 4
Wymiar urlopu przy podjęciu pierwszej pracy Nr 43 (1605) z dnia 30.05.2019, str. 4
Wymiar urlopu wypoczynkowego po macierzyńskim Nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019, str. 4
Wynagrodzenie nauczyciela zatrudnionego w projekcie Nr 56 (1618) z dnia 15.07.2019, str. 4
Wynagrodzenie urlopowe po podwyżce zasadniczego Nr 44 (1606) z dnia 3.06.2019, str. 4
Wypłata 100-procentowego zasiłku dla ciężarnej Nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, str. 4
Wysokość opłaty przekształceniowej Nr 17 (1579) z dnia 28.02.2019, str. 4
Zabezpieczenie towaru w sklepie do czasu zapłaty czynszu Nr 5 (1567) z dnia 17.01.2019, str. 4
Zakazany wynajem pomieszczeń od podmiotu powiązanego Nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019, str. 4
Zakup części zamiennych do środków trwałych w księgach Nr 59 (1621) z dnia 25.07.2019, str. 4
Zaliczka od zaległej premii pracowniczej Nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019, str. 4
Zapłata roszczenia po złożeniu pozwu a rozliczenie kosztów sądowych Nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019, str. 4
Zarządca sukcesyjny powołany przez wspólnika spółki cywilnej Nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019, str. 4
Zasady opodatkowania należności ze zlecenia Nr 62 (1624) z dnia 5.08.2019, str. 4
Zasady ustalania wysokości opłaty od pozwu Nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019, str. 4
Zasiłek opiekuńczy tylko za niektóre dni wynikające z e-ZLA Nr 57 (1619) z dnia 18.07.2019, str. 4
Zaświadczenie z ZUS o pobranych zasiłkach Nr 72 (1634) z dnia 9.09.2019, str. 4
Zatrudnianie obywateli Ukrainy w branży gastronomicznej Nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019, str. 4
Zawieranie umowy z kilkoma odbiorcami Nr 29 (1591) z dnia 11.04.2019, str. 4
Zbieg prawa do odpraw z różnych tytułów Nr 52 (1614) z dnia 1.07.2019, str. 4
Zespół terapeutyczny i wymagania dla pomieszczeń DDOM Nr 51 (1613) z dnia 27.06.2019, str. 4
Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca mającego pełnić funkcję prokurenta spółki komandytowej Nr 67 (1629) z dnia 22.08.2019, str. 4
Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego Nr 64 (1626) z dnia 12.08.2019, str. 4
Zgłoszenie do CEIDG informacji o ustanowieniu zarządcy sukcesyjnego Nr 3 (1565) z dnia 10.01.2019, str. 4
Zmiana sposobu wpłacania zaliczek PIT niemożliwa w trakcie roku Nr 60 (1622) z dnia 29.07.2019, str. 4
Zmiana sprawozdania finansowego w związku z korektami wprowadzonymi przez biegłego rewidenta Nr 36 (1598) z dnia 6.05.2019, str. 4
ZUS od wypłat z tytułu odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego Nr 53 (1615) z dnia 4.07.2019, str. 4
Zwrot pisma wskutek źle uiszczonej opłaty Nr 46 (1608) z dnia 10.06.2019, str. 4


PRZYDATNE LINKI

Portal Podatkowo-Księgowy

GOFIN.pl

Gofin.pl/PIT

Gofin.pl/Prawnik-Radzi

Gofin.pl/Rachunkowosc

Gofin.pl/Bilans

Gofin.pl/Podatki

Gofin.pl/Prawo-Pracy

Gofin.pl/Skladki-Zasilki

       
POMOCNIKI Księgowego

Aplikacja GOFIN NEWS

Indeks Księgowań BUDŻET

Orzecznictwo dla firm

Pytania Czytelników

Aplikacja GOFIN SGK

Indeks Księgowań FIRMA

Przepisy Prawne

Terminy

Asystent Gofin

Interpretacje Urzędowe

Przewodnik Kadrowego

Wideopomocniki

Druki Gofin

Kalkulatory

Przewodnik Księgowego

Wskaźniki

Forum

Newslettery

Przewodnik VAT

Wszystko dla Księgowych

       
Serwisy specjalistyczne

Czas Pracy

Podatek Dochodowy

Rozliczenie Delegacji

Vademecum Księgowego

Kalkulatory Podatkowe

Podatek VAT

Rozliczenia Podatkowe

Vademecum Podatnika

Kasa Fiskalna

Poradnik Księgowego

Rozliczenie Wynagrodzenia

Zakładamy Firmę

Kodeks Pracy

Porady Podatkowe

Vademecum Kadrowego

Zasiłki

więcej serwisów specjalistycznych
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.